منو
 صفحه های تصادفی
فشار اسمزی
تکثیر ویروسها
جایگاه عمر بن عبدالعزیز در محکمه وجدان
رشته ریاضی
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه
طراحی مدارات منطقی
کلیدهای میانبر ویندوز
اشعه گاما در کیهان
فرآیند نئومورفیسم در سنگ آهک
سروزیت
 کاربر Online
943 کاربر online
Lines: 1-23Lines: 1-23
 بدون شك اگر مساله آخرت را بپذيريم يعني اگر قبول كنيم كه زندگي بشر با فردش در اين دنيا پايان نمي پذيرد و نشئه ديگري ماوراء نشئه ي دنيا هم وجود دارد و بشر در آن نشئه حيات و زندگي دارد و در آن جا هم سعادتي دارد، شقاوتي دارد.  بدون شك اگر مساله آخرت را بپذيريم يعني اگر قبول كنيم كه زندگي بشر با فردش در اين دنيا پايان نمي پذيرد و نشئه ديگري ماوراء نشئه ي دنيا هم وجود دارد و بشر در آن نشئه حيات و زندگي دارد و در آن جا هم سعادتي دارد، شقاوتي دارد.
 اگر ما تنها مسئله ي آخرت را بپذيريم بدون شك علم و عقل بشر كافي نيست براي تحقيق در مسائل آخرت و تشخيص اينكه چه چيز براي سعادت اخروي نافع است و چه چيز مضر. حتي بشر با علم و عقل خودش اصلاً نمي تواند پي ببرد.  اگر ما تنها مسئله ي آخرت را بپذيريم بدون شك علم و عقل بشر كافي نيست براي تحقيق در مسائل آخرت و تشخيص اينكه چه چيز براي سعادت اخروي نافع است و چه چيز مضر. حتي بشر با علم و عقل خودش اصلاً نمي تواند پي ببرد.
 تا امروز هم كه علم بشر اين همه پيش رفته است هنوز ما بعد مرگ به عنوان يك مجهول براي بشر تجلي مي كند. پس اگر مساله ي عالم آخرت را در نظر بگيريم نياز به انبياء صد در صد قطعي است.  تا امروز هم كه علم بشر اين همه پيش رفته است هنوز ما بعد مرگ به عنوان يك مجهول براي بشر تجلي مي كند. پس اگر مساله ي عالم آخرت را در نظر بگيريم نياز به انبياء صد در صد قطعي است.
 قرآن تنها مساله عالم آخرت را بيان نمي كند، مساله ي زندگي دنيا را هم از نظر هدف انبياء مطرح مي كند خيلي هم واضح و صريح در آن آيه معروف كه مي گويد: قرآن تنها مساله عالم آخرت را بيان نمي كند، مساله ي زندگي دنيا را هم از نظر هدف انبياء مطرح مي كند خيلي هم واضح و صريح در آن آيه معروف كه مي گويد:
  پيامبران خودمان را با دلايل وبینات فرستاديم، كتاب و مقياس همراه آنها فرستاديم تا در ميان مردم عدالت بر پا بشود.   پيامبران خودمان را با دلايل وبینات فرستاديم، كتاب و مقياس همراه آنها فرستاديم تا در ميان مردم عدالت بر پا بشود.
 پس معلوم مي شود قرآن اين را يك نيازي دانسته است و براي اين اصالتي قائل شده است و در اين جا حتي آن هدف ديگر يعني شناخت خداوند را هيچ ذكر نمي كند، در جاهايي ديگر ذكر مي كند ولي در اين جا اين هدف را ذكر نمي كند شايد براي اينكه نشان بدهد كه اين هم اصالتي دارد و واقعاً اين جهت مورد نياز است و بايد باشد.  پس معلوم مي شود قرآن اين را يك نيازي دانسته است و براي اين اصالتي قائل شده است و در اين جا حتي آن هدف ديگر يعني شناخت خداوند را هيچ ذكر نمي كند، در جاهايي ديگر ذكر مي كند ولي در اين جا اين هدف را ذكر نمي كند شايد براي اينكه نشان بدهد كه اين هم اصالتي دارد و واقعاً اين جهت مورد نياز است و بايد باشد.
 پس قرآن كه نظر داده است كه ضرورت هاي زندگي بشر وجود علامت است وجود پيغمبران را براي برقراري عدالت لازم و ضروري مي داند.  پس قرآن كه نظر داده است كه ضرورت هاي زندگي بشر وجود علامت است وجود پيغمبران را براي برقراري عدالت لازم و ضروري مي داند.
 بشر يك موجود خاصي است كه زندگيش بايد زندگي اجتماعي باشد يعني بدون اينكه با يكديگر زندگي كنند و با يكديگر ارتباط داشته باشند و زندگي تعاوني داشته باشند امكان ناپذير نيست.  بشر يك موجود خاصي است كه زندگيش بايد زندگي اجتماعي باشد يعني بدون اينكه با يكديگر زندگي كنند و با يكديگر ارتباط داشته باشند و زندگي تعاوني داشته باشند امكان ناپذير نيست.
 بشر كه بايد زندگي اش زندگي اجتماعي باشد و به حكم اينكه يك موجود ===مختار و عاقل و آزادي=== آفريده شده است تمام كارها را بايد خودش انجام دهد به اختيار خودش، خودش بايد فكر كند و برود براي خودش انتخاب كند. آن وقت بشر به موجب همين كه مختار و آزاد آفريده شده است امكان تخلف از وظيفه هميشه برايش هست، و به حكم اينكه غريزه ي حيات دارد و مي خواهد زندگي بكند، نفع جو آفريده شده و دنبال منفعت خودش هست. بشر كه بايد زندگي اش زندگي اجتماعي باشد و به حكم اينكه يك موجود ===مختار و عاقل و آزادي=== آفريده شده است تمام كارها را بايد خودش انجام دهد به اختيار خودش، خودش بايد فكر كند و برود براي خودش انتخاب كند. آن وقت بشر به موجب همين كه مختار و آزاد آفريده شده است امكان تخلف از وظيفه هميشه برايش هست، و به حكم اينكه غريزه ي حيات دارد و مي خواهد زندگي بكند، نفع جو آفريده شده و دنبال منفعت خودش هست.
 حيوان اجتماعییه حكم ريز مصلحت اجتماع را تشخيص مي دهد مي رود دنبالش و به حكم غريزه آن را اجراء مي كند و بشر در هر دو ناحيه اين نياز را دارد: حيوان اجتماعییه حكم ريز مصلحت اجتماع را تشخيص مي دهد مي رود دنبالش و به حكم غريزه آن را اجراء مي كند و بشر در هر دو ناحيه اين نياز را دارد:
 ===به يك هدايت و رهبري كه او را به سوي مصالح اجتماعي اش هدايت كند. ===به يك هدايت و رهبري كه او را به سوي مصالح اجتماعي اش هدايت كند.
  نيازمند است به يك قوه قدرتي كه حاكم بر وجودش باشد كه آن قوه ي حاكم بر وجودش او را به دنبال مصالح اجتماعي بفرستد.===   نيازمند است به يك قوه قدرتي كه حاكم بر وجودش باشد كه آن قوه ي حاكم بر وجودش او را به دنبال مصالح اجتماعي بفرستد.===
 __هدف پیغمبران__ __هدف پیغمبران__
 ~~blue:پيغمبران براي دو كار آمدند هم او را به مصالح اجتماعي رهنمايي كنند.  ~~blue:پيغمبران براي دو كار آمدند هم او را به مصالح اجتماعي رهنمايي كنند.
  هم او را موظف مي كنند يك قدرتي بر وجودش مسلط مي كنند به نام ايمان كه به حكم اين قدرت آن مصالح اجتماعي را اجراء مي كند، دنبال آنچه كه مصلحت اجتماعي تشخيص مي دهد، مي رود.~~   هم او را موظف مي كنند يك قدرتي بر وجودش مسلط مي كنند به نام ايمان كه به حكم اين قدرت آن مصالح اجتماعي را اجراء مي كند، دنبال آنچه كه مصلحت اجتماعي تشخيص مي دهد، مي رود.~~
 حتي امروز هم كه اين همه علم پيش رفته و عقل بشر كامل شده است باز هم ===نقش انبياء محفوظ ===است يعني همين الان هم بشر تربيت هاي انساني اي كه دارد، ارث از گذشته اي است كه سر منشأش پيغمبران بوده اند و مقدار انسانيت كه دارد باز هم از بقاياي همان تعليمات ديني و كتاب هاي آسماني است.  حتي امروز هم كه اين همه علم پيش رفته و عقل بشر كامل شده است باز هم ===نقش انبياء محفوظ ===است يعني همين الان هم بشر تربيت هاي انساني اي كه دارد، ارث از گذشته اي است كه سر منشأش پيغمبران بوده اند و مقدار انسانيت كه دارد باز هم از بقاياي همان تعليمات ديني و كتاب هاي آسماني است.
 به عبارت ديگر همان بحث نياز به دين است كه بشر در زندگي اجتماعي خودش به دين نياز دارد. پس راهي كه از جنبه نياز به نبوت ذكر شده 2 تاست:  به عبارت ديگر همان بحث نياز به دين است كه بشر در زندگي اجتماعي خودش به دين نياز دارد. پس راهي كه از جنبه نياز به نبوت ذكر شده 2 تاست:
 ''__مساله آخرت، مساله زندگي اجتماعي و فردي.__'' ''__مساله آخرت، مساله زندگي اجتماعي و فردي.__''

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [10:48 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:46 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [05:34 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..