منو
 کاربر Online
587 کاربر online
تاریخچه ی: نوح بن نصر سامانی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-77Lines: 1-77
 V{maketoc} V{maketoc}
 !نوح بن نصر سامانی !نوح بن نصر سامانی
  __(امیر حمید)__  __(امیر حمید)__
  « 343- 331 ق / 954- 943 م»   « 343- 331 ق / 954- 943 م»
 روایات راجع به پایان روزگار نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی تا حدی مغشوش است.  روایات راجع به پایان روزگار نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی تا حدی مغشوش است.
 __~~green:به خصوص نکته‏ای که بالافاصله بعد از وفات او، وزارت نوح به دست یک تن از فقهای عصر، معروف به حاکم جلیل که مدتی نیز حاکم ((بخارا)) بود، می‏افتد، نشانگر آن است که برکناری نصر با غلبه فقها باید ارتباط داشته باشد.~~__  __~~green:به خصوص نکته‏ای که بالافاصله بعد از وفات او، وزارت نوح به دست یک تن از فقهای عصر، معروف به حاکم جلیل که مدتی نیز حاکم ((بخارا)) بود، می‏افتد، نشانگر آن است که برکناری نصر با غلبه فقها باید ارتباط داشته باشد.~~__
 همچنین گفته‏اند که در پایان روزگار امیر نصر، هیچ کس از بزرگان دولت ((سامانیان)) باقی نمانده بود، چرا که برخی مرده و بعضی دیگر در حق یکدیگر سعایتها کرده و موجب هلاک یکدیگر شده بودند.  همچنین گفته‏اند که در پایان روزگار امیر نصر، هیچ کس از بزرگان دولت ((سامانیان)) باقی نمانده بود، چرا که برخی مرده و بعضی دیگر در حق یکدیگر سعایتها کرده و موجب هلاک یکدیگر شده بودند.
 از این مطلب چنین بر می‏آید که اواخر عهد فرمانروایی این امیر، در توطئه‏های مرموز طولانی سپری شده است و شاید به دلیل از بین بردن عمدی اسناد رسمی، از آن احوال در تاریخ به اشاره‏های کوتاهی اکتفا شده است.  از این مطلب چنین بر می‏آید که اواخر عهد فرمانروایی این امیر، در توطئه‏های مرموز طولانی سپری شده است و شاید به دلیل از بین بردن عمدی اسناد رسمی، از آن احوال در تاریخ به اشاره‏های کوتاهی اکتفا شده است.
 !اوضاع داخلی قلمرو سامانی  !اوضاع داخلی قلمرو سامانی
 !!وزارت حاکم جلیل در بخارا !!وزارت حاکم جلیل در بخارا
-__~~green:با امارت رسمی نوح در شعبان 331 ق / آوریل 943 م،
که با غلبه فقها و عامه همراه شد، آثار ضعف و انحطاط در اقتدار امیران بخارا پدید آمد. ~~__
+__~~green:با امارت رسمی نوح در شعبان 331 ق / آوریل 943 م،~~__
__~~green:که با غلبه فقها و عامه همراه شد، آثار ضعف و انحطاط در اقتدار امیران بخارا پدید آمد. ~~__
 وزیر وی، __~~blue:فقیه~~__ __ابوالفضل محمد بن احمد که حاکم جلیل و به قولی شمس الائمه نیز خوانده می‏شد __بیشتر اوقات خود را به عبادت می‏گذراند و به همین دلیل از امور مملکت داری بی بهره بود.  وزیر وی، __~~blue:فقیه~~__ __ابوالفضل محمد بن احمد که حاکم جلیل و به قولی شمس الائمه نیز خوانده می‏شد __بیشتر اوقات خود را به عبادت می‏گذراند و به همین دلیل از امور مملکت داری بی بهره بود.
-البته چنین شخصی قادر به جلوگیری از دشواریهای ناشی از بحرانهای اواخر امارت نصر نبود به خصوص مساله ویرانی خزانه را که در سالهای طغیان بخارا و ((فتنه برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ماجرای برادران نصر)) مخارج سنگینی بر آن تحمیل شده بود ،تنوانست جبران کرده و تدارک ببیند. +البته چنین شخصی قادر به جلوگیری از دشواریهای ناشی از بحرانهای اواخر امارت نصر نبود به خصوص مساله ویرانی خزانه را که در سالهای طغیان بخارا و ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ماجرای برادران نصر)) مخارج سنگینی بر آن تحمیل شده بود ،تنوانست جبران کرده و تدارک ببیند.
 *از اینرو وزارت او بر فقر خزانه، نارضایتی لشکر و پریشانی عامه افزود و سعیش در دفع این دشواریها نیز بی حاصل ماند.  *از اینرو وزارت او بر فقر خزانه، نارضایتی لشکر و پریشانی عامه افزود و سعیش در دفع این دشواریها نیز بی حاصل ماند.
 به روایت __گردیزی__  به روایت __گردیزی__
 *مبلغ شصت میلیون درهم به لشکریان داد ولی با این حال هیچ کس از او خشنود و راضی نشد.  *مبلغ شصت میلیون درهم به لشکریان داد ولی با این حال هیچ کس از او خشنود و راضی نشد.
 *از طرفی دیگر در اطراف مملکت شورشهایی روی داد که برای دفع آنها پول و لشکر لازم بود که هیچ یک از آن دو مهیا نبود.  *از طرفی دیگر در اطراف مملکت شورشهایی روی داد که برای دفع آنها پول و لشکر لازم بود که هیچ یک از آن دو مهیا نبود.
 !!ناکار آمدی حاکم جلیل و قتل وی !!ناکار آمدی حاکم جلیل و قتل وی
 وقتی نوح به اشاره این وزیر، ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ابوعلی چغانی)) را که در عهد امارت نصر، خود و پدرش خدمتها و جانفشانی هایی در راه (( سامانیان)) کرده بودند به سعایت بدخواهان و مخالفان از امارت خراسان معزول کرد «333 ق / 944 م»، با تحریک و توطئه طرفداران ابوعلی مواجه شد.  وقتی نوح به اشاره این وزیر، ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ابوعلی چغانی)) را که در عهد امارت نصر، خود و پدرش خدمتها و جانفشانی هایی در راه (( سامانیان)) کرده بودند به سعایت بدخواهان و مخالفان از امارت خراسان معزول کرد «333 ق / 944 م»، با تحریک و توطئه طرفداران ابوعلی مواجه شد.
 در بخارا احمدبن حمویه یکی از خویشاوندان ابوعلی به ایجاد نارضایتی در بین اهل سپاه متهم شد و به تحریک وزیر و امر نوح در زیر ضربات تازیانه جان سپرد «335 ق / 946 م».  در بخارا احمدبن حمویه یکی از خویشاوندان ابوعلی به ایجاد نارضایتی در بین اهل سپاه متهم شد و به تحریک وزیر و امر نوح در زیر ضربات تازیانه جان سپرد «335 ق / 946 م».
 ابوعلی چغانی زیر بار عزل نرفت و ((ابراهیم سیمجور )) نیز که از جانب نوح به جای ابوعلی چغانی منصوب شده بود نتوانست خراسان را از ابوعلی باز ستاند . __در مرو که امیر نوح به قصد دفع عصیان ابو علی چغانی لشکر آورد، با شورش و غوغای سپاه خویش مواجه شد که عزل وزیر را طلب می‏کردند و او را موجب خشم لشکر و محرک عصیان امیر چغانی می‏شمردند. __ ابوعلی چغانی زیر بار عزل نرفت و ((ابراهیم سیمجور )) نیز که از جانب نوح به جای ابوعلی چغانی منصوب شده بود نتوانست خراسان را از ابوعلی باز ستاند . __در مرو که امیر نوح به قصد دفع عصیان ابو علی چغانی لشکر آورد، با شورش و غوغای سپاه خویش مواجه شد که عزل وزیر را طلب می‏کردند و او را موجب خشم لشکر و محرک عصیان امیر چغانی می‏شمردند. __
 در واقع با وزارت این فقیه، بی نظمی در کارها رخنه کرده بود:  در واقع با وزارت این فقیه، بی نظمی در کارها رخنه کرده بود:
 **مواجب لشکریان عقب می‏افتاد و  **مواجب لشکریان عقب می‏افتاد و
 **در جمع آوری خراج نیز نابسامانیها رخ می‏داد که موجب نارضایتی عموم مردم بود.  **در جمع آوری خراج نیز نابسامانیها رخ می‏داد که موجب نارضایتی عموم مردم بود.
-__بالاخره ناراضیان لشکر، ظاهراً با موافقت پنهانی نوح، وزیر فقیه را به قتل رساندند که بدین گونه دو ماه پس از قتل ((احمد بن حمویه)) او نیز کشته شد.__ +__~~green:بالاخره ناراضیان لشکر، ظاهراً با موافقت پنهانی نوح، وزیر فقیه را به قتل رساندند که بدین گونه دو ماه پس از قتل ((احمد بن حمویه)) او نیز کشته شد~~.__
 !! اتحاد ناکام مخالفان نوح بن نصر سامانی !! اتحاد ناکام مخالفان نوح بن نصر سامانی
 *__ابوعلی چغانی__ *__ابوعلی چغانی__
 *__ابراهیم بن احمد عموی نوح نصر سامانی__ *__ابراهیم بن احمد عموی نوح نصر سامانی__
 ولی حتی قتل وزیر و رهایی از استبداد او هم، نوح را از خشم و ناخرسندی لشکر که طالب عزل و قتل او بودند نرهانید. ولی حتی قتل وزیر و رهایی از استبداد او هم، نوح را از خشم و ناخرسندی لشکر که طالب عزل و قتل او بودند نرهانید.
-تا این که عاقبت همین ناخرسندیها سبب شد کار((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ابوعلی چغانی ))و همدستانش در اظهار تمرد نسبت به امیر بخارا بالا گیرد. +تا این که عاقبت همین ناخرسندیها سبب شد کار ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ابوعلی چغانی ))و همدستانش در اظهار تمرد نسبت به امیر بخارا بالا گیرد.
 در واقع ابو علی ، ابراهیم بن احمد، عموی نوح را که بعد از ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ماجرای خباز)) به ((موصل)) گریخته بود، به خراسان دعوت و او را به امارت گماشت.  در واقع ابو علی ، ابراهیم بن احمد، عموی نوح را که بعد از ((فتنه ی برادران نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی|ماجرای خباز)) به ((موصل)) گریخته بود، به خراسان دعوت و او را به امارت گماشت.
 لشکریان نوح نیز که بعد از قتل حاکم جلیل، همچنان به سبب خالی بودن خزانه از دریافت مواجب خویش محروم بودند، غالباً به امید دریافت حقوقشان به شورشگران می‏پیوستند.  لشکریان نوح نیز که بعد از قتل حاکم جلیل، همچنان به سبب خالی بودن خزانه از دریافت مواجب خویش محروم بودند، غالباً به امید دریافت حقوقشان به شورشگران می‏پیوستند.
 __~~blue:ابوعلی از ((جیحون)) گذشت و در ((بخارا ))~~____ ابراهیم بن احمد__ __~~blue:را به امارت اعلام کرد که به همین دلیل نوح ناچار به ((سمرقند)) گریخت.~~__  __~~blue:ابوعلی از ((جیحون)) گذشت و در ((بخارا ))~~____ ابراهیم بن احمد__ __~~blue:را به امارت اعلام کرد که به همین دلیل نوح ناچار به ((سمرقند)) گریخت.~~__
 اما اتحاد ابراهیم با امیر چغانی بیشتر از دو ماه طول نکشید.  اما اتحاد ابراهیم با امیر چغانی بیشتر از دو ماه طول نکشید.
 ابو علی چون از جانب ابراهیم ایمنی نداشت به چغانیان رفت و در عوض ابراهیم که از عهده مخالفت با اهل بخارا که هوا خواه امیر نوح بودند بر نمی‏آمد، نوح را به بخارا خواند و به این ترتیب از وی معذرت خواست.  ابو علی چون از جانب ابراهیم ایمنی نداشت به چغانیان رفت و در عوض ابراهیم که از عهده مخالفت با اهل بخارا که هوا خواه امیر نوح بودند بر نمی‏آمد، نوح را به بخارا خواند و به این ترتیب از وی معذرت خواست.
 نوح در بخارا، بر خلاف پیمان، ابراهیم را توقیف کرد و با شورشیان هم به خشونت رفتار کرد.  نوح در بخارا، بر خلاف پیمان، ابراهیم را توقیف کرد و با شورشیان هم به خشونت رفتار کرد.
 __به این ترتیب امارت خراسان را به ((منصور بن قراتکین))، از ترکان اسپیجاب داد که لشکری نستوه و در عین حال به سامانیان در جنگها خدمت بسیار کرده بود ، داد.__  __به این ترتیب امارت خراسان را به ((منصور بن قراتکین))، از ترکان اسپیجاب داد که لشکری نستوه و در عین حال به سامانیان در جنگها خدمت بسیار کرده بود ، داد.__
 !!رویارویی نوح بن نصر با ابوعلی چغانی !!رویارویی نوح بن نصر با ابوعلی چغانی
 ابوعلی چغانی که هنوز داعیه امارت خراسان را داشت از بلخ راه بخارا را پیش گرفت و در آن جا به تهدید امیر نوح پرداخت.  ابوعلی چغانی که هنوز داعیه امارت خراسان را داشت از بلخ راه بخارا را پیش گرفت و در آن جا به تهدید امیر نوح پرداخت.
 اما در جنگ سختی که میان دو طرف در گرفت، شکست خورده و ناچار به چغانیان عقب نشینی کرد.  اما در جنگ سختی که میان دو طرف در گرفت، شکست خورده و ناچار به چغانیان عقب نشینی کرد.
 با آن که لشکر بخارا چغانیان را غارت کرد، سرانجام کار به مصالحه کشید و ابو علی ناچار به همان حکومت چغانیان که از قدیم به خاندانش اختصاص داشت راضی شد.  با آن که لشکر بخارا چغانیان را غارت کرد، سرانجام کار به مصالحه کشید و ابو علی ناچار به همان حکومت چغانیان که از قدیم به خاندانش اختصاص داشت راضی شد.
 اما در این میان منصور بن قراتکین، از افراط در شرابخواری وفات یافت .  اما در این میان منصور بن قراتکین، از افراط در شرابخواری وفات یافت .
 __~~blue:نوح بار دیگر امارت خراسان را به ابو علی چغانی داد بدین ترتیب ابو علی به خراسان بازگشت و کار امارت آن دیار را به دست گرفت «340 ق / 951 م». ~~__ __~~blue:نوح بار دیگر امارت خراسان را به ابو علی چغانی داد بدین ترتیب ابو علی به خراسان بازگشت و کار امارت آن دیار را به دست گرفت «340 ق / 951 م». ~~__
 این بار خراسان توسط ابوعلی نظم و امنیت از دست رفته خود را باز یافت و ابو علی بعد از اعاده نظم، با ((آل بویه)) که در این ایام در عراق قدرتی یافته و قلمرو سامانیان را در خراسان تهدید می‏کردند، در حدود ((ری)) در گیر شد.  این بار خراسان توسط ابوعلی نظم و امنیت از دست رفته خود را باز یافت و ابو علی بعد از اعاده نظم، با ((آل بویه)) که در این ایام در عراق قدرتی یافته و قلمرو سامانیان را در خراسان تهدید می‏کردند، در حدود ((ری)) در گیر شد.
 __با این وجود صلحی که او با رکن الدوله دیلمی کرد، مقبول دربار بخارا واقع نشد و نوح، ابو علی را مجدداً از امارت ((خراسان ))عزل کرد.__ __با این وجود صلحی که او با رکن الدوله دیلمی کرد، مقبول دربار بخارا واقع نشد و نوح، ابو علی را مجدداً از امارت ((خراسان ))عزل کرد.__
 __اما مقارن همین ایام نوح وفات یافت «ربیع الثانی 343 ق / آگوست 954 م». __ __اما مقارن همین ایام نوح وفات یافت «ربیع الثانی 343 ق / آگوست 954 م». __
 __~~blue:بعد از مرگش او را امیر حمید خواندند.~~__  __~~blue:بعد از مرگش او را امیر حمید خواندند.~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [04:08 ]   6   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [04:07 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [09:24 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [09:23 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [09:21 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:00 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..