منو
 کاربر Online
523 کاربر online
تاریخچه ی: نوار مغناطیسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-47Lines: 1-75
-__معرفی نوار __
((رسانه ))ایست از جنس نوعی ((پلاستیک ))با غشاء ((مغناطیس ))شونده بر یک رویه ( ((فرو مغناطیس))ی ) و لغزان بر ((ریل))هایی با ابعاد مختلف، ابعاد نوعی از نوار 2500 فوت طول و 2/1 اینچ عرض است . در اندازه های دیگر نیز موجود است . این رسانه ماهیتاً برای پردازش پی در پی رکوردها مورد استفاده قرار می گیرد . از نظر تکنولوژی ساخت ، به چهار دسته کلی تقسیم می شود :
+||V{maketoc}||
^@#16:
!
معرفی نوار

{picture=img/daneshnameh_up/b/bb/compics00151.jpg}

{*
رسانه ایست از جنس نوعی ((پلاستیک)) با غشاء ((مغناطیس)) شونده بر یک رویه ( ((فرو مغناطیس))ی ) و لغزان بر ((ریل)) هایی با ابعاد مختلف، ابعاد نوعی از نوار 2500 فوت طول و 2/1 اینچ عرض است . در اندازه های دیگر نیز موجود است . این رسانه ماهیتاً برای پردازش پی در پی رکوردها مورد استفاده قرار می گیرد . از نظر تکنولوژی ساخت ، به چهار دسته کلی تقسیم می شود : *}
 *((ریل به ریل))  *((ریل به ریل))
 *نوار کارتریج *نوار کارتریج
 *نوار کاست *نوار کاست
 *نوار صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر *نوار صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر
-دستگاه نوار خوان مجهز است به نوک خواندن / نوشتن که می تواند اطلاعات را روی نوار ظبط و یا اطلاعات ضبط شده را " حس " کند
__نحوه ذخیره سازی داده روی نوار __
((داده ))ها به صورت ((رشته)) های ((بیت))ی روی ((شیار))هایی که در سطح نوار وجود دارد ، ذخیره می شوند . بیت های یک ((کاراکتر ))، روی شیارها و در عرض نوار ضبط می گردند .
+دستگاه نوار خوان مجهز است به نوک خواندن / نوشتن که می تواند اطلاعات را روی نوار ظبط و یا اطلاعات ضبط شده را " حس " کند
---
!
نحوه ذخیره سازی داده روی نوار />
{*((داده ))ها به صورت ((رشته)) های ((بیت))ی روی ((شیار))هایی که در سطح نوار وجود دارد ، ذخیره می شوند . بیت های یک ((کاراکتر ))، روی شیارها و در عرض نوار ضبط می گردند .
 از نظر تعداد شیار ، دو نوع نوار رایجتر است : نوار 7 شیاره و نوار 9 شیاره . یکی از شیارها ، به عنوان شیار کنترل پاریتی به کار می رود . از نظر تعداد شیار ، دو نوع نوار رایجتر است : نوار 7 شیاره و نوار 9 شیاره . یکی از شیارها ، به عنوان شیار کنترل پاریتی به کار می رود .
-در نوار دو نوع بیت پاریتی وجود دارد : +در نوار دو نوع بیت پاریتی وجود دارد : *}
 *بیت پاریتی عرضی یا کاراکتری  *بیت پاریتی عرضی یا کاراکتری
 *بیت پاریتی طولی  *بیت پاریتی طولی
-بیت ((پاریتی ))عرضی برای هر کاراکتر و بیت پاریتی طولی ، برای تعدادی کاراکتر مثلاً به ازاء یک بلاک ایجاد می شود .
داده های ذخیره شده روی نوار ، در سطح فیزیکی ، تعدادی رشته بیتی موازی هستند . چنین دیدی از داده ذخیره شده روی سیستم فایل مطرح نیست . به بیان دیگر ، از نظر ((سیستم فایل)) ( که خود سطوحی دارد ) داده ها در قالب تقسیمات خاصی ذخیره می شوند ، هریک با ساختار مشخص ( این تقسیمات عبارتند از ((فیلد ))، ((رکورد ))، ((بلاک ))، تعدادی بلاک با نام مشخص ، فایل و گروه فایلها . ) توجه داریم که فیلد می تواند حاوی یک کاراکتر هم باشد .
__چگالی نوار __
تعداد بیت های قابل ضبط در هر ((اینچ ))نوار را چگالی گویند . چگالی را با واحد بیت در اینچ (bpi) بیان می کنند که با توجه به نحوه نشست کاراکترها روی شیارها ، همان بایت در اینچ یا کاراکتر در اینچ است . از جمله چگالی رایج ، 800bpi ,1600bpi است . البته نوار با چگالی 3200bpi , 6250bpi و بیشتر نیز وجود دارد .
__گپ __
فضایی است بلا استفاده بین دو گروه کاراکتر ضبط شده . کلمه گروه در اینجا هم به رکورد اطلاق می گردد و هم به بلاک . در صورتی که بین هر دو بلاک باشد به آن گپ بین بلاکها و اگر گپ بین دو رکورد باشد ، به آن گپ بین رکوردها می گویند .
وجود گپ برای متوقف کردن نوار و یا حرکت دوباره آن لازم است.زیرا برای آنکه نوک خواندن / نوشتن بتواند داده ای ذخیره شده را " حس " کند ، باید که نوار ، پس از توقف به سرعتی مطلوب و یکنواخت موسوم به سرعت حس برسد ، ودر این اثناء این مدت تکه ای از نوار زیر نوک(( R/W)) می گذرد ، ضمن اینکه در حین کاهش سرعت حس تا توقف نیز تکه ای از نوار از زیر نوک رد می شود . این دو تکه نوار همان گپ را تشکیل می دهند و چون این قسمت از نوار در حالت توقف – حرکت با سرعت کمتر از سرعت حس طی می شود ، نمی توان داده ای را در این قسمت حس کرد ود رنتیجه بلا استفاده ( "هرز " ) است .
__پارامترهای نوار__
+
{*
بیت ((پاریتی ))عرضی برای هر کاراکتر و بیت پاریتی طولی ، برای تعدادی کاراکتر مثلاً به ازاء یک بلاک ایجاد می شود .
داده های ذخیره شده روی نوار ، در سطح فیزیکی ، تعدادی رشته بیتی موازی هستند . چنین دیدی از داده ذخیره شده روی سیستم فایل مطرح نیست . به بیان دیگر ، از نظر ((سیستم فایل)) ( که خود سطوحی دارد ) داده ها در قالب تقسیمات خاصی ذخیره می شوند ، هریک با ساختار مشخص ( این تقسیمات عبارتند از ((فیلد ))، ((رکورد ))، ((بلاک ))، تعدادی بلاک با نام مشخص ، فایل و گروه فایلها . ) توجه داریم که فیلد می تواند حاوی یک کاراکتر هم باشد .*}
---
!
چگالی نوار

{*
تعداد بیت های قابل ضبط در هر ((اینچ ))نوار را چگالی گویند . چگالی را با واحد بیت در اینچ (bpi) بیان می کنند که با توجه به نحوه نشست کاراکترها روی شیارها ، همان بایت در اینچ یا کاراکتر در اینچ است . از جمله چگالی رایج ، 800bpi ,1600bpi است . البته نوار با چگالی 3200bpi , 6250bpi و بیشتر نیز وجود دارد .*}
---
!
گپ

{*
فضایی است بلا استفاده بین دو گروه کاراکتر ضبط شده . کلمه گروه در اینجا هم به رکورد اطلاق می گردد و هم به بلاک . در صورتی که بین هر دو بلاک باشد به آن گپ بین بلاکها و اگر گپ بین دو رکورد باشد ، به آن گپ بین رکوردها می گویند .
وجود گپ برای متوقف کردن نوار و یا حرکت دوباره آن لازم است.زیرا برای آنکه نوک خواندن / نوشتن بتواند داده ای ذخیره شده را " حس " کند ، باید که نوار ، پس از توقف به سرعتی مطلوب و یکنواخت موسوم به سرعت حس برسد ، ودر این اثناء این مدت تکه ای از نوار زیر نوک(( R/W)) می گذرد ، ضمن اینکه در حین کاهش سرعت حس تا توقف نیز تکه ای از نوار از زیر نوک رد می شود . این دو تکه نوار همان گپ را تشکیل می دهند و چون این قسمت از نوار در حالت توقف – حرکت با سرعت کمتر از سرعت حس طی می شود ، نمی توان داده ای را در این قسمت حس کرد ود رنتیجه بلا استفاده ( "هرز " ) است . *}
---
!
پارامترهای نوار />
 دودسته پارامتر وجود دارد :  دودسته پارامتر وجود دارد :
 *پارامترهای ظرفیتی  *پارامترهای ظرفیتی
 *پارامترهای زمانی ( یا وابسته به زمان )  *پارامترهای زمانی ( یا وابسته به زمان )
 پارامترهای ظرفیتی عبارتند از :  پارامترهای ظرفیتی عبارتند از :
 #چگالی ( تراکم ) : به واحد بیت در اینچ (BPI)  #چگالی ( تراکم ) : به واحد بیت در اینچ (BPI)
 #طول نوار : به واحد فوت  #طول نوار : به واحد فوت
-با داشتن این دو پارامتر می توان ظرفیت اسمی نوار را به دست آوردS=L×D +با داشتن این دو پارامتر می توان ظرفیت اسمی نوار را به دست آورد S=L×D
 پارامترهای زمانی عبارتند از :  پارامترهای زمانی عبارتند از :
 #سرعت لغزش نوار به واحد اینچ در ثانیه . #سرعت لغزش نوار به واحد اینچ در ثانیه .
 #نرخ انتقال به واحد بایت در ثانیه ( یا اضعافی از بایت در ثانیه)نرخ انتقال دو نوع است : اسمی و واقعی . نرخ اسمی توسط سازنده اعلام می شود و نرخ انتقال واقعی قابل محاسبه است .  #نرخ انتقال به واحد بایت در ثانیه ( یا اضعافی از بایت در ثانیه)نرخ انتقال دو نوع است : اسمی و واقعی . نرخ اسمی توسط سازنده اعلام می شود و نرخ انتقال واقعی قابل محاسبه است .
 #زمان حرکت – توقف به واحد میلی ثانیه . این زمان در واقع تفاوت بین زمان طی کردن گپ با سرعت حس و زمان طی کردن گپ در حالت توقف نوار و حرکت دوباره آن تا رسیدن به سرعت حس است .  #زمان حرکت – توقف به واحد میلی ثانیه . این زمان در واقع تفاوت بین زمان طی کردن گپ با سرعت حس و زمان طی کردن گپ در حالت توقف نوار و حرکت دوباره آن تا رسیدن به سرعت حس است .
-__ نوار کاست__
این دستگاه کاملاً شبیه نوارهای صوتی متداول است . نوعی از آن ، دارای عرض 15/0 اینچ ، طول 100 تا 150 ((فوت)) بوده و از ارزانترین ((حافظه ))هایی است که عمدتاً در مینی و کامپیوتر های کوچک کاربرد دارد .
+---
!
نوار کاست />
{*این دستگاه کاملاً شبیه نوارهای صوتی متداول است . نوعی از آن ، دارای عرض 15/0 اینچ ، طول 100 تا 150 ((فوت)) بوده و از ارزانترین ((حافظه ))هایی است که عمدتاً در مینی و کامپیوتر های کوچک کاربرد دارد .
 ضبط کننده های صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر  ضبط کننده های صوتی تطبیق داده شده با کامپیوتر
-در اکثر کامپیوترهای شخصی و تجاری از ضبط کننده های صوتی ارزان برای ضبط داده ها استفاده می شود . سرعت گونه ای از این نوارها 875/1 اینچ در ثانیه بوده ، کند حرکت می کند .طول این گونه نوار 562 فوت و ظرفیت آن 500000 بایت در هر طرف است . این نوع نوار در ابعاد دیگری هم وجود دارد .
__نوار کارتریج __
تفاوت آن با نوارهای معمولی ( ریل به ریل ) این است که این نوارها در یک محفظه پلاستیکی جای دارند ، تا از تماس خارجی و گرد و خاک محفوظ بمانند . این گونه نوارها نیز دو ریل دارند که نوار بر آنها می لغزد . انواع استانداردی از این گونه نوارها موجود است از جمله :
نوار نوع 300 : طول 300 و 450 فوت ، عرض 25/0 اینچ ، ابعاد محفظه : 7/0*6*4 اینچ
نوار نوع 100 : طول 140 فوت , عرض 15/0 اینچ ،ابعاد محفظه : 5/0*2*3*2/4 اینچ
+در اکثر کامپیوترهای شخصی و تجاری از ضبط کننده های صوتی ارزان برای ضبط داده ها استفاده می شود . سرعت گونه ای از این نوارها 875/1 اینچ در ثانیه بوده ، کند حرکت می کند .طول این گونه نوار 562 فوت و ظرفیت آن 500000 بایت در هر طرف است . این نوع نوار در ابعاد دیگری هم وجود دارد . *}
---
!
نوار کارتریج

{*
تفاوت آن با نوارهای معمولی ( ریل به ریل ) این است که این نوارها در یک محفظه پلاستیکی جای دارند ، تا از تماس خارجی و گرد و خاک محفوظ بمانند . این گونه نوارها نیز دو ریل دارند که نوار بر آنها می لغزد . انواع استانداردی از این گونه نوارها موجود است از جمله :
نوار نوع 300 : طول 300 و 450 فوت ، عرض 25/0 اینچ ، ابعاد محفظه : 7/0×6×4 اینچ
نوار نوع 100 : طول 140 فوت , عرض 15/0 اینچ ،ابعاد محفظه : 5/0×2×3×2/4 اینچ
 به نوع دوم گاهی مینی کارتریج می گویند . به نوع دوم گاهی مینی کارتریج می گویند .
 نوع اول ، به چهار شیار M3/4 و نوع دوم با دو شیار ، K4/6 ذخیره می کند . نوع اول ، به چهار شیار M3/4 و نوع دوم با دو شیار ، K4/6 ذخیره می کند .
-در نوع دیگری از کارتریج به نام QIC ، عرض 27/6 میلی متر و ظرفیت آن بین ((MB))40 تا ((GB))10 است .


+در نوع دیگری از کارتریج به نام QIC ، عرض 27/6 میلی متر و ظرفیت آن بینMB 40 تا GB 10 است . *}
---
!پیوندهای خارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_tape ]
*[http://web.archive.org/web/20040603152849/http://www.tvhandbook.com/History/History_recording.htm ]
---
!همچنین ببینید
*((دیسک نوری – مغناطیسی))

#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [14:12 ]   5   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:27 ]   4   محمد مجددی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [00:23 ]   3   محمد مجددی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [00:21 ]   2   محمد مجددی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [00:19 ]   1   محمد مجددی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..