منو
 کاربر Online
307 کاربر online
تاریخچه ی: نوار قلب

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-27Lines: 1-49
-<table align=left>
<tr>
<td>
{picture file=img/daneshnameh_up//ekg.gif}
</tr>
</td>
</table>
__نوار قلب__ یکی از بی خطر ترین و ساده‌تری اقداماتی است که اطلاعاتی ارزشمند در مورد ((قلب)) به پزشک می‌دهد . نوار قلب در بررسی ((دردهای قلب)) و ((سکته‌ قلبی|سکته‌های قلبی)) ارزش خاصی دارند و به عنوان اقداماتی ((روتین)) در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلبی باشند صورت می‌گیرد. گرفتن نوار قلب بسیار ساده است و برای آشنایی با آن لازم است که شرایط دستگاه و بیمار نحوه انجام کار را بازگ نماییم.

بیمار بهتر است به دور از ((استرس)) باشد و وعده غذایی سنگینی میل نکرده باشد. در ضمن اتاق گرفتن نوار قلب باید گرم باشد تا وی دچار لرزش بدن نگردد. زیر لرزش بدن( چه عمومی و چه در اثر سرما) روی نوار قلب تاثیر سوء می‌گذارد و به اصطلاح ((پارازیت)) ایجاد می‌کند. موهای بلند سینه نیز مانع گرفتن نوارهای مخصوص جلوی سینه می‌شوند و کار را برای ((تکنسین)) مربوطه دشوار می‌سازند. گرفتن نوار قلب ضرری ندارد و هیچگونه برق یا جریان الکتریسیته‌ای به بیمار القا نمی‌شود.
+

||الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (ECG) ثبت نوشتاری پتانسیلهای تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب است. سیگنالها بواسطه الکترودهای فلزی که به اندامها و قفسه سینه متصل می‌شوند، دریافت شده و توسط دستگاه نوار قلب تقویت و ثبت می‌گردند.||
<
table align=left>
<tr>
<td>
{picture=ekg.gif}
</tr>
</td>
</table>
!مقدمه

نوار قلب یکی از بیخطرترین و ساده‌ترین اقداماتی است که اطلاعاتی ارزشمند در مورد ((قلب)) به پزشک می‌دهد. نوار قلب در بررسی ((دردهای قلب)) و ((سکته‌ قلبی|سکته‌های قلبی)) ارزش خاصی دارند و به عنوان اقداماتی روتین در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلبی باشند صورت می‌گیرد. />!آمادگی بی
بیمار بهتر است به دور از استرس باشد و وعده غذایی سنگینی میل نکرده باشد. در ضمن اتاق گرفتن نوار قلب باید گرم باشد تا وی دچار لرزش بدن نگردد. زیرا لرزش بدن (چه عمومی و چه در اثر سرما) روی نوار قلب تاثیر سوء می‌گذارد و به اصطلاح پارازیت ایجاد می‌کند. موهای بلند سینه نیز مانع گرفتن نوارهای مخصوص جلوی سینه می‌شوند و کار را برای تکنسین مربوطه دشوار می‌سازند. گرفتن نوار قلب ضرری ندارد و هیچگونه برق یا جریان الکتریسیته‌ای به بیمار القا نمی‌شود.
 !روش کار !روش کار
 +روش کار به این صورت است که سیمهای مربوط از طریق گیره‌ها یا بادکشهای مخصوصی به بدن وصل می‌شوند و بعد از تنظیم دستگاه 12 لید قلبی و یک لید بلند از فرد گرفته می‌شود . وصل بودن درست تمام سیمها برای گرفتن یک نوار قلب دقیق لازم است. محل وصل شدن بادکشهای جلوی قلبی نیز اهمیت خاصی دارد و فرد باید با این کار کاملا آشنا باشد.
- کار ای ور ت ک سیمهای مربوط ز ریق گیر‌ه یا بادکش های مخصوصی به ب می‌شوند و تظیم ستاه 12 لی قلی و یک ی لد از فرد گرفته می‌شود .وصل بد درت ام یما بری فت یک نوار لب دیق لازم ست . دن بکهای جلوی قلبی ی امیت اصی دار رد اید ا ای کر کال ا شد.
+ر است که بیمار اعت سایر وازم فلی خود ر بیارد. سیمهای مربوط ه لوی ق نیز با بادکشهای خاص و یا ترتیب مشخصی از جلوی قلب تا پهلوی چپ به یار چسبا می‌شوند و پ ه وت اتمتی ی ستی 12 نوع ل نوار گرفته می‌شود. در هر نوع سیمهای خاصی دریافت الکتریسیته را بر عد دارن تا ر هایت نمیی کام از قلب بردشت شود. 6 نوار ال وظیفه ثبت لیدایی از ست و را ب ع ارند و 6 نوار دوم مربو ه یمهای جلوی قلبی اشد. در ضمن ممولاً یک نوار دتر از لید ماره 2 گرفته مشود ا سلات ربا قل طل زمان مص شود.
 !کاربرد !کاربرد
 +نوار قلب کاربردهای زیادی دارد. اما شاید بیشترین استفاده‌ای که از آن برده می‌شود، در بررسی ((بیماری ایسکمی قلب|بیماریهای ایسکمی قلب)) ( مانند آنژین صدری و ((سکته قلبی))) باشد. در این بیماریها نوار قلب دچار تغییرات خاصی می‌شود که حتی می‌تواند محل سکته و شدت آنرا بازگو نماید. در افرادی که تمام یا قسمتی از قلبشان بزرگ شده است نیز نوار قلب کاربرد دارد. و همچنین تشخیص دقیق آریتمی‌ها یا بی‌نظمی قلبی از موارد بسیار مهمی است که تنها با انجام نوار قلب میسر است. از آنجایی که نوار قلب یک نوع بررسی وضعیت الکتریکی یا انقباضی قلب است. این آزمایش می‌تواند اختلالات هدایتی و عضلانی قلب را بخوبی نشان دهد.
-نوار قلب کابرای یی داد ام شای یتین ا ی ک ا آ برده می‌و در بررسی ((بیاری ایسکی قلیمریها یسکی ل)) ( مانن ((ژی ری)) و ((سکت بی))) اشد. در این بیاریه ((نوار قلب)) دچا تغییرات خاصی ی‌شد که حتی ی‌د ل کته و دت را او نماید. ر افرای که ا یا ستی ا قلبشان زرگ ه اس نی نوار قلب کد دارد. و د های ی دقی ((آریتمی))ا یا ((بی ی قلی)) وارد بسیار می است که تنا ا انا نوا ی است .
ا آنجایی که نوار قلب یک و ررسی یت الکتریکی ی انقبضی ل است . ای آزایش ی‌واند اختلالات هدایتی ضای قلب ا ببی نشا دهد.

نوار قلب طبیعی از چندین موج, قطعه و ترکیب ایجاد می‌شود. هر دوره قلبی از یک موج P شروع می‌شود تا موج P بعدی ادامه دارد. P یک موج نسبتا کوچک است که انقباض ((دهلیز)) را نشان می‌دهد . بعد از مکثی کوتاه ترکیب QRS به چشم می‌خورد که گویی خط نوار قلب حرکتی سریع به سمت پایین, بالاو دو مرتبه به سمت پایین داشته است . این ترکیب در اثر انقباض ((بطن)) ها ایجاد می‌شود و در نهایت پس از مکثی بلندتر ((موجT)) مشاهده می‌شود که پر شدن ناگهانی بطن ها را نشان می‌دهد. نوار قلب نه تنها وضعیت قل ا نشان میدهد بلکه در بررس وضعیت لی بد نیز واجد اهمیت است . میزان ((پتاسیم)) خون تاثیر ستقیم روی نوا قلب ی‌گذارد و حتماً باید صحت آ مورد بررسی قار گیرد. از و دیگر ر ((سکته مغزی|سکته‌های مغزی)) و ((بیماری یوی|بیماریها ریوی)) نیز نوار قلب ممک است تغییرات خاصی را نشان ده که تشخیص آن به عهده پزشک است.

نوار قلب
محدودیهای خاص خود را نیز دارد و نباید آن را به عنوان تنها وسیله تشخیص بیماریها قلبی مطرح کرد . بیماریهای بسیاری را نمی‌توان با نوار قلب تشخیص داد و باید از روشهای ((معاینه)) یا آزمایشی دیگر ممد گرفت , لذا انتخاب صحیح هر وسیله برای هر بیماری قلی اهمی دو چندان پیدا می‌کند و باید این انتخاب را با خیال آسوده به عهده پزشک گذاشت تا ابزار تشخیص خود را شخصاً انتخاب کند.
+نوار قلب نه تنها وعیت قلب را شان می‌دهد لکه در بررسی ویت کلی بدن نیز واد اهمی ا. میان ((پتسیم)) خون تای یم وی وا لب می‌گارد و تماً باید صحت آن مورد بررسی رار گیرد. از سی یگ در ((سکته مزی|سکت‌های زی)) و ((بیمای یی|بییهای ریوی)) و مسیهای دارویی ی نوار قلب مم ات تغییرات خاصی را شا دهد که تشخیص آ ده ک است. />نوار قل محدودیتهای اص خد را نی دا و نباید ن را ه وا تنها سیه تشخیص بیمایهای قلبی مرح ر. یمریهای بسیری را نمی‌تون با نوار قلب ی داد و باید ز رشهای ماینه ی مایی دیگر مد گرفت ذا انتخاب صحیح سیله شخیصی ای ر بیماری بی اهمیت د دان پیا می‌کن و ای انتخا ب عه ک است.
!اموج نوار قلبی />او لیت الکتریکی ر ECG بت اج ودهای اب ب یشد. نوار قلب طبیعی از چندین موج ، قطعه و ترکیب ایجاد می‌شود. هر دوره قلبی از یک موج P شروع می‌شود و تا موج P بعدی ادامه دارد. P یک موج نسبتا کوچک است که انقباض دهلیز را نشان می‌دهد. بعد از مکثی کوتاه ترکیب QRS به چشم می‌خورد که گویی خط نوار قلب حرکتی سریع به سمت پایین ، بالا و دو مرتبه به سمت پایین داشته است. این ترکیب در اثر انقباض بطنها ایجاد می‌شود و در نهایت پس از مکثی بلندتر موجT مشاهده می‌شود که پر شدن ناگهانی بطنها را نشان می‌دهد. ECG یک قه ST و چهار ال اصی ارد: R-R ، PR ، QRS و QT ، ک تغییرات ه کدام از اینها نشاندهنده بیماری ای است.
 +ECG روی صفحات مخصوصی ثبت می‌شود که به خانه‌های مشبکی با مساحت 1میلیمتر مربع تقسیم شده‌اند. از آنجا که سرعت حرکت کاغذ نوار قلب معمولا 25 میلیمتر در ثانیه است، کوچکترین مربع عرضی (1mm) معادل 04/0 ثانیه می‌باشد و محور افقی زمان را نشان می‌دهد. خانه‌های عمودی دامنه موج مثبت یا منفی را نشان می‌دهند.
 +!دستگاه نوار قلب
 +
 +
 +
 +{picture=UF4010.jpg}
 +
 +
 +{picture=GCE20k2200150.JPG}
 +
 +
 +
 +

 +__دستگاه نوار قلب__ در بیشتر موارد شامل سیمهای زیادی است که باید به بدن فرد اتصال داده شوند تا فعالیت الکتریکی قلب را از دیدگاههای مختلف به ثبت برسانند. حلقه نوار قلب که کاغذی مدرج است داخل دستگاه قرار دارد و سوزن دستگاه که کمی گرم می‌شود خطوطی را روی کاغذ ثبت می‌کند.
 +
 +دستگاههای نوار قلب خاص‌تری نیز ساخته شده‌اند که همزمان از چند جهت نوار قلب می‌گیرند در مدت کوتاهی تمام لیدهای لازم را دریافت می‌کنند. از این دستگاه 10 سیم خارج می‌شود که 4 سیم آن مربوط به چهار دست و پاست و 6سیم دیگر مربوط به جلوی قلب است. سیمهای دست و پا حالتی مانند گیره چوب لباسی دارند و پس از آنکه به ژل خاصی آغشته شدند به اندام متصل می‌شود.
-*((سگاه وار قلب)) +!مباحث مرتبط با عنوان
*((سکن قل))
*((بیماری سرخر
گهای کرونر قلب))
*((بیماری
های لب))
*((تست
ورزش))
*((رگه
ای کرونر))
*((سکته
قلبی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [13:47 ]   9   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [13:39 ]   8   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [03:17 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [03:14 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:16 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:29 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:24 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:50 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [03:55 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..