/> />
    
 منو
 کاربر Online
548 کاربر online
تاریخچه ی: نوار قلب

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-13Lines: 1-49
-نوار قلب یکی از بی خطر ترین و ده‌تری ااماتی است ک اطاعاتی ارزشمند در مورد قلب به پک می‌هد . نو قل در بررسی دی قلب و سکته‌های قلی و سکت‌های قلی ارزش خاصی دارند و به نون اقداتی روتین در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلی باشند صوت می‌گیرد. گرفن نوار قلب بسیر ساد است و برای آشنایی با آ لزم است که رایط دستگا و بیمار نحوه انجام کار را بازگو نماییم.
د
سگاه نوار قلب
در بیش
تر موارد دستگاه نوار لب شمال سیمهای زیادی است که باید به دن فرد اتصا داده شوند تا عالیت الکتریکی ق ا از دیدگاهای مختلف ب بت برساند . لقه نور قلب که کاغذی مدرج است اخل دستگاه رار ارد و سون دستگاه ک کی گرم ی‌ش طوطی ا روی کاغذ ثبت می‌ن. تاههای نور قلب خاصتری نیز ساخته شده‌اند که همزان از چند جهت نوار قلب مگیرند در مدت کوتاهی تمام لیدهای لازم ا دریافت می‌کنن. ین دستگا 10 سیم خاج یو که 4 سیم آن مب چهار دست و پاست 6یم دیگر مربوط به جلوی قل است .سیمهای دست و پا لی مانند یر چوب لباسی دراند از آنکه به ژ اصی آغشته شدند به اندام متصل می‌د. بتر است که بیمار ساعت و سایر وازم فلی خود را ر یورد. سیمهای ربوط ه جلو قلب نی با بادکها خاص یا ترتیب مشخصی ا جلوی قلب تا پهلوی چپ به بیمار چبانده می‌شوند و پ به صورت اتوماتیک یا دی 12 نو مختلف نوار گفته می‌ود. در هر نو سیهای خاصی دریات الکتریسیته را بر ع دارند تا در هایت نمایی کمل از قلب برداشته شود. 6 نوار اول وظیفه ثبت یهای از دست و پا را به ع داند و 6 نوار دوم مربوط به سیمهای جلوی قلبی می‌باشند. ر من معمولاً ی نوار بلندتر از لی شماه 2 گرفته می‌شود تا سلامت ضربان قلب در طول زمان مشخص شود.
بیمار بهتر است به دور از استرس باشد و وعده غذایی سنگینی میل نکرده باشد. در ضمن اتاق گرفتن نوار قلب باید گرم باشد تا وی دچار لرزش بدن نگردد. زیر لرزش بدن( چه عمومی و چه در اثر سرما) روی نوار قلب تاثیر سوء می‌گذارد و به اصطلاح پارازیت ایجاد می‌کند. موهای بلند سینه نیز مانع گرفتن نوارهای مخصوص جلوی سینه می‌شوند و کار را برای تکنسین مربوطه دشوار می‌سازند. گرفتن نوار قلب ضرری ندارد و هیچگونه برق یا جریان الکتریسیته‌ای به بیمار القا نمی‌شود.
روش کار به این صورت است که سیمهای مربوط از طریق گیره‌ها یا بادکش های مخصوصی به بدن وصل می‌شوند و بعد از تنظیم دستگاه 12 لید قلبی و یک لید بلند از فرد گرفته می‌شود .وصل بودن درست تمام سیمها برای گرفتن یک نوار قلب دقیق لازم است . محل وصل شدن بادکشهای جلوی قلبی نیز اهمیت خاصی دارد و فرد باید با این کار کاملا آشنا باشد.
نوار قلب کاربرهای زیادی دارد اما شاید بیشترین استفاده ای که از آن برده می‌شود در بررسی بیماریهای ایسکمی قلب ( مانند آنژین صدری و سکته قلبی) باشد. در این بیماریها نوار قلب دچار تغییرات خاصی می‌شود که حتی می‌تواند محل سکته و شدت آنرا بازگو نماید. در افرادی که تمام یا قسمتی از قلبشان بزرگ شده است نیز نوار قلب کاربرد دارد. و در نهایت تشخیص دقیق آریتمی‌ها یا بی نظمی قلبی از موارد بسیار مهمی است که تنها با انجام نوار قلب مسیر است .
از آنجایی که نوار قلب یک نوع بررسی وضعیت الکتریک یانقباضی قلب است . این آزمایش می‌تواند اختلالات هدایتی و عضلانی قلب را بخوبی نشان دهد .
نوار قلب طبیعی از چندین موج, قطعه و ترکیب ایجاد می‌شود. هر دوره قلبی از یک موج P شروع می‌شود تا موج P بعدی ادامه دارد. P یک موج نسبتا کوچک است که انقباض دهلیز را نشان می‌دهد . بعد از مکثی کوتاه ترکیب QRSبه چشم می‌خورد که گویی خط نوار قلب حرکتی سریع به سمت پایین , بال او دو مرتبه به سمت پایین داشتهاست . این ترکیب در اثر انقباض بطن ها ایجاد می‌شود و در نهایت پس از مکثی بلندتر موجT مشاهده می‌شود که پر شدن ناگهانی بطن ها را نشان می‌دهد. نوار قلب نه تنها وضعیت قلب را نشان میدهد بلکه در بررسی وضعیت کلی بدن نیز واجد اهمیت است . میزان پتاسیم خون تاثیر مستقیم روی نوار قلب می‌گذارد و حتماً باید صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر در سکته‌های مغزی و بیماریهای ریوی نیز نوار قلب ممکن است تغییرات خاصی را نشان دهد که تشخیص آن به عهده پزشک است .
نوار قلب محدودیهای خاص خود را نیز دارد و نباید آن را به عنوان تنها وسیله تشخیص بیماریها قلبی مطرح کرد . بیماریهای بسیاری را نمی‌توان با نوار قلب تشخیص داد و باید از روشهای معاینه یا آزمایشی دیگر ممد گرفت , لذا انتخاب صحیح هر وسیله برای هر بیماری قلبی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند و باید این انتخاب را با خیال آسوده به عهده پزشک گذاشت تا ابزار تشخیص خود را شخصاً انتخاب کن
د.
+

||
الکتروکدیرام یا ار قلب (ECG) نوری پیلهای وی شده وط ق و در واق نور فالی اکتریکی ل است. یگاها بواسه الکترودهای لزی که به نداها قه یه متصل ی‌ند ریافت ده وس دستگاه ار قوی و ثبت می‌گدن.|| /> align=left> />
/>{picture=ekg.gif} />

دمه />نوار قلب یکی از ی‌رین ساین اتی است ک طلعاتی امند ر ورد (()) به شک می‌د. وار ل در رری ((ردهای لب)) و ((کته قلبی|کهای قلبی)) ارش صی دن و ه نو اقدااتی ری در تام کانی که کوک به کا حاد قلبی باشند ور میرد. />!ماگی قبلی
بیمار بهتر است به دور از استرس باشد و وعده غذایی سنگینی میل نکرده باشد. در ضمن اتاق گرفتن نوار قلب باید گرم باشد تا وی دچار لرزش بدن نگردد. زیرا لرزش بدن (چه عمومی و چه در اثر سرما) روی نوار قلب تاثیر سوء می‌گذارد و به اصطلاح پارازیت ایجاد می‌کند. موهای بلند سینه نیز مانع گرفتن نوارهای مخصوص جلوی سینه می‌شوند و کار را برای تکنسین مربوطه دشوار می‌سازند. گرفتن نوار قلب ضرری ندارد و هیچگونه برق یا جریان الکتریسیته‌ای به بیمار القا نمی‌شود.
!روش کار

روش کار به این صورت است که سیمهای مربوط از طریق گیره‌ها یا بادکشهای مخصوصی به بدن وصل می‌شوند و بعد از تنظیم دستگاه 12 لید قلبی و یک لید بلند از فرد گرفته می‌شود . وصل بودن درست تمام سیمها برای گرفتن یک نوار قلب دقیق لازم است. محل وصل شدن بادکشهای جلوی قلبی نیز اهمیت خاصی دارد و فرد باید با این کار کاملا آشنا باشد.
 +بهتر است که بیمار ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد. سیمهای مربوط به جلوی قلب نیز با بادکشهای خاص و یا ترتیب مشخصی از جلوی قلب تا پهلوی چپ به بیمار چسبانده می‌شوند و سپس به صورت اتوماتیک یا دستی 12 نوع مختلف نوار گرفته می‌شود. در هر نوع سیمهای خاصی دریافت الکتریسیته را بر عهده دارند تا در نهایت نمایی کامل از قلب برداشته شود. 6 نوار اول وظیفه ثبت لیدهایی از دست و پا را به عهده دارند و 6 نوار دوم مربوط به سیمهای جلوی قلبی می‌باشند. در ضمن معمولاً یک نوار بلندتر از لید شماره 2 گرفته می‌شود تا سلامت ضربان قلب در طول زمان مشخص شود.
 +!کاربرد
 +نوار قلب کاربردهای زیادی دارد. اما شاید بیشترین استفاده‌ای که از آن برده می‌شود، در بررسی ((بیماری ایسکمی قلب|بیماریهای ایسکمی قلب)) ( مانند آنژین صدری و ((سکته قلبی))) باشد. در این بیماریها نوار قلب دچار تغییرات خاصی می‌شود که حتی می‌تواند محل سکته و شدت آنرا بازگو نماید. در افرادی که تمام یا قسمتی از قلبشان بزرگ شده است نیز نوار قلب کاربرد دارد. و همچنین تشخیص دقیق آریتمی‌ها یا بی‌نظمی قلبی از موارد بسیار مهمی است که تنها با انجام نوار قلب میسر است. از آنجایی که نوار قلب یک نوع بررسی وضعیت الکتریکی یا انقباضی قلب است. این آزمایش می‌تواند اختلالات هدایتی و عضلانی قلب را بخوبی نشان دهد.
 +نوار قلب نه تنها وضعیت قلب را نشان می‌دهد بلکه در بررسی وضعیت کلی بدن نیز واجد اهمیت است. میزان ((پتاسیم)) خون تاثیر مستقیم روی نوار قلب می‌گذارد و حتماً باید صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر در ((سکته‌ مغزی|سکته‌های مغزی)) و ((بیماری ریوی|بیماریهای ریوی)) و مسمومیتهای دارویی نیز نوار قلب ممکن است تغییرات خاصی را نشان دهد که تشخیص آن به عهده پزشک است.
 +نوار قلب محدودیتهای خاص خود را نیز دارد و نباید آن را به عنوان تنها وسیله تشخیص بیماریهای قلبی مطرح کرد. بیماریهای بسیاری را نمی‌توان با نوار قلب تشخیص داد و باید از روشهای معاینه یا آزمایشی دیگر ممد گرفت، لذا انتخاب صحیح هر وسیله تشخیصی برای هر بیماری قلبی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند و این انتخاب به عهده پزشک است.
 +!امواج نوار قلبی
 +امواج فعالیت الکتریکی در ECG بصورت اوج و فرودهای متناوب ثبت می‌شود. نوار قلب طبیعی از چندین موج ، قطعه و ترکیب ایجاد می‌شود. هر دوره قلبی از یک موج P شروع می‌شود و تا موج P بعدی ادامه دارد. P یک موج نسبتا کوچک است که انقباض دهلیز را نشان می‌دهد. بعد از مکثی کوتاه ترکیب QRS به چشم می‌خورد که گویی خط نوار قلب حرکتی سریع به سمت پایین ، بالا و دو مرتبه به سمت پایین داشته است. این ترکیب در اثر انقباض بطنها ایجاد می‌شود و در نهایت پس از مکثی بلندتر موجT مشاهده می‌شود که پر شدن ناگهانی بطنها را نشان می‌دهد. ECG یک قطعه ‌ST و چهار فاصله اصلی دارد: R-R ، PR ، QRS و QT ، که تغییرات هر کدام از اینها نشاندهنده بیماری خاصی است.
-*((دستگاه نوار قلب)) +ECG روی صفحات مخصوصی ثبت می‌شود که به خانه‌های مشبکی با مساحت 1میلیمتر مربع تقسیم شده‌اند. از آنجا که سرعت حرکت کاغذ نوار قلب معمولا 25 میلیمتر در ثانیه است، کوچکترین مربع عرضی (1mm) معادل 04/0 ثانیه می‌باشد و محور افقی زمان را نشان می‌دهد. خانه‌های عمودی دامنه موج مثبت یا منفی را نشان می‌دهند.
!
دستگاه نوار قلب


{picture=UF4010.jpg}

{picture=GCE20k2200150.JPG}
__دستگاه نوار قلب__ در بیشتر موارد شامل سیمهای زیادی است که باید به بدن فرد اتصال داده شوند تا فعالیت الکتریکی قلب را از دیدگاههای مختلف به ثبت برسانند. حلقه نوار قلب که کاغذی مدرج است داخل دستگاه قرار دارد و سوزن دستگاه که کمی گرم می‌شود خطوطی را روی کاغذ ثبت می‌کند.

دستگاههای نوار قلب خاص‌تری نیز ساخته شده‌اند که همزمان از چند جهت نوار قلب می‌گیرند در مدت کوتاهی تمام لیدهای لازم را دریافت می‌کنند. از این دستگاه 10 سیم خارج می‌شود که 4 سیم آن مربوط به چهار دست و پاست و 6سیم دیگر مربوط به جلوی قلب است. سیمهای دست و پا حالتی مانند گیره چوب لباسی دارند و پس از آنکه به ژل خاصی آغشته شدند به اندام متصل می‌شود.

!مباحث مرتبط با عنوان
*((اسکن قلب))
*((بیماری سرخرگهای کرونر قلب))
*((بیماریهای قلب))
*((تست ورزش))
*((رگهای کرونر))
*((سکته قلبی
))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [13:47 ]   9   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [13:39 ]   8   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [03:17 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [03:14 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:16 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:29 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:24 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:50 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [03:55 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..