منو
 کاربر Online
697 کاربر online
تاریخچه ی: نمادرتلویزیون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-9Lines: 1-9
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=cinema.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
  ~W:88% ::((تاریخ سینما))   ((سینما| سینما))   ((تلویزیون| تلویزیون))   ((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))   ((متحرک‌سازی))   ((فیلم‌سازی ساده))   ((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%  ~W:88% ::((تاریخ سینما))   ((سینما| سینما))   ((تلویزیون| تلویزیون))   ((گونه های سینمایی| گونه‌ها(ژانرها) ))   ((متحرک‌سازی))   ((فیلم‌سازی ساده))   ((معرفی کتاب‌های سینمایی |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%
 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000 ~h:5 ~cbgc:#cc0000 ~|~ ~cbgc:#cc0000
 
~|~
 
~|~
 ~W:85% ~cs:3 {picture=shot.jpg width=250 height=340 align=right width=50 }
وقتی درباره نوع خاصی از نما صحبت می‌کنیم ،‌منظور این است که چه مقدار از صفحه تلویزیون را ،‌ با چه اندازه و ابعادی ظاهر می‌گردد . در اینجا با تاثیر چنین نمایی روی بیننده سروکار داریم .
((ترکیب تصاویر))
__ تغییر د راندازه نماها : __
اندازه نما را از راههای مختلفی می‌توان تغییر داد :
- با تغییر فاصله سوژه با ((دوربین تلویزیونی| دوربین )) ( نسبتها و ((پرسپکتیو)) ثابت خواهد ماند )
- با (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | زوم کردن )) ( تغییر (( فاصله کانونی)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) )
- برش دادن به دوربینی دیگر با ((زاویه دید)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) متفاوت ،‌یا (( دوربین تلویزیونی| دوربینی )) دیگر در فاصله‌ای متفاوت .
__ اصطلاحات : __ اغلب در طول تولید برنامه ،‌تصویربردار فقط به مجموعه‌ای از آگاهیهای کلی از نماهای مورد درخواست ((کارگردان تلویزیونی | کارگردان)) نیاز دارد . زمانی که مردم ،‌سوژه مورد نظر هستند ،‌کافی است از تصویربردار بخواهیم که یک نمای تک (single shot) ،‌یا یک نمای دونفره (two shot) سا سه نفره(three shot) یا نمای گروهی (group shot) را ارائه دهد . بنابرا
ن صویربردار قاب مورد نظر را خواهد گرفت .
به همین نحو یکی از این حالتها :
- نمای باز یا نمای کامل(long shot / full shot) که نمایی از سوژه و صحنه از فاصله دور است .
- نمای درشت ،‌ نمای بسته ، ‌نمای صورت درشت (close shot / thight shot) برای نمایی درشت از سوژه و صحنه‌ای از فاصله نزدیک .
- نمای صحنه یا نمای پوششی (wide shot / cover shot ) که کل صحنه را با دید خیلی وسیع در بر می‌گیرد.
__ در مورد ارتفاع دوربین : __ وقتی بخواهید ارتفاع دوربین را توضیح دهید ،‌اصطلاحات معمول عبارتند از :
- نمای بالا یا بالاسری ( top shot / over head shot)،‌90 درجه عمود بر کف صحنه .
- نمای از بالا ( high shot) ،‌با شیب تند به طرف پایین تقریبا 40 تا 60 درجه
- نمای تراز که تقریبا موازی با خط دید چشم یا خط سینه است .( level shot ) و هیچ زاویه‌ای باخط افق نمی‌سازد .
- نمای از پایین . سر دوربین به طرف بالا وارتفاع آن کوتاهتر از قد انسانی خواهد بود و زویه‌ای تقریبا برابر با 20 تا 60 درجه باخط افق خواهد داشت .( low shot / depressed shot )
- نمای پایین ( low level shot ) که دوربین در امتداد کف زمین قرار می‌گیرد .
 ~W:85% ~cs:3 {picture=shot.jpg width=250 height=340 align=right width=50 }
وقتی درباره نوع خاصی از نما صحبت می‌کنیم ،‌منظور این است که چه مقدار از صفحه تلویزیون را ،‌ با چه اندازه و ابعادی ظاهر می‌گردد . در اینجا با تاثیر چنین نمایی روی بیننده سروکار داریم .
((ترکیب تصاویر))
__ تغییر د راندازه نماها : __
اندازه نما را از راههای مختلفی می‌توان تغییر داد :
- با تغییر فاصله سوژه با ((دوربین تلویزیونی| دوربین )) ( نسبتها و ((پرسپکتیو)) ثابت خواهد ماند )
- با (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | زوم کردن )) ( تغییر (( فاصله کانونی)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) )
- برش دادن به دوربینی دیگر با ((زاویه دید)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) متفاوت ،‌یا (( دوربین تلویزیونی| دوربینی )) دیگر در فاصله‌ای متفاوت .
__ اصطلاحات : __ اغلب در طول تولید برنامه ،‌تصویربردار فقط به مجموعه‌ای از آگاهیهای کلی از نماهای مورد درخواست ((کارگردان تلویزیونی | کارگردان)) نیاز دارد . زمانی که مردم ،‌سوژه مورد نظر هستند ،‌کافی است از تصویربردار بخواهیم که یک نمای تک (single shot) ،‌یا یک نمای دونفره (two shot) سا سه نفره(three shot) یا نمای گروهی (group shot) را ارائه دهد . بنابرا
ن صویربردار قاب مورد نظر را خواهد گرفت .
به همین نحو یکی از این حالتها :
- نمای باز یا نمای کامل(long shot / full shot) که نمایی از سوژه و صحنه از فاصله دور است .
- نمای درشت ،‌ نمای بسته ، ‌نمای صورت درشت (close shot / thight shot) برای نمایی درشت از سوژه و صحنه‌ای از فاصله نزدیک .
- نمای صحنه یا نمای پوششی (wide shot / cover shot ) که کل صحنه را با دید خیلی وسیع در بر می‌گیرد.
__ در مورد ارتفاع دوربین : __ وقتی بخواهید ارتفاع دوربین را توضیح دهید ،‌اصطلاحات معمول عبارتند از :
- نمای بالا یا بالاسری ( top shot / over head shot)،‌90 درجه عمود بر کف صحنه .
- نمای از بالا ( high shot) ،‌با شیب تند به طرف پایین تقریبا 40 تا 60 درجه
- نمای تراز که تقریبا موازی با خط دید چشم یا خط سینه است .( level shot ) و هیچ زاویه‌ای باخط افق نمی‌سازد .
- نمای از پایین . سر دوربین به طرف بالا وارتفاع آن کوتاهتر از قد انسانی خواهد بود و زویه‌ای تقریبا برابر با 20 تا 60 درجه باخط افق خواهد داشت .( low shot / depressed shot )
- نمای پایین ( low level shot ) که دوربین در امتداد کف زمین قرار می‌گیرد .
-~W:60% ~cs:2 __ چرا باید نماها را تغییر داد ؟ __
دلایل بسیار منطقی وجود دارد که باعث می‌شود نماها را تغییر دهیم :
- فقط نماهای نزدیک هستند که جزئیات تصویر را بروشنی نشان می‌دهند . نماهای بازتر برای نمایش صحنه‌های وسیعتر مورد استفاده هستند .
- یک نمای طولانی ، مخصوصا اگر روی صفحه کوچک تلویزیون نشان داده شود خسته کننده خواهد بود .
- تغییرات نقطه دید دوربین جذابیت و کانون توجه بیننده را تقویت می‌کند و جنبه‌های تازه‌تری را ازحرکات بازیگران وتصاویر صحنه ارائه می‌دهد .
- با برش یک نما به نمای دیگر ،‌می‌توانیم توجه مخاطب را از یک چهره یا سوژه به دیگری هدایت کنیم .
- ایجاد تنوع د رنماها به تماشاگران امکان میدهد که د رمقام ایجاد ارتباط یا مقایسه برآید .
- (( تدوین تلویزیونی | تدوین)) نماها با یکدیگر ،‌تاثیرشگرفی ایجاد می‌کند .
__نماهای نزدیک __ ،‌ جزئیات موضوعهای درشت را نمایش می‌دهند . اما این نوع نماها مشکلاتی دارند از قبیل اینکه هر قدر دوربین به موضوع نزدیکتر شود ((عمق میدان)) کاهش می‌یابد . بنابراین امکان واضح ماندن تصویر موضوع ،‌ به طور کلی کمتر می‌شود .در هر حال فقط می‌توانید روی مهمترین سطح موضوع ((فوکوس)) کنید و بقیه را از حالت عدم وضوح خارج سازید . همچنین (( دوربین تلویزیونی| دوربین )) نمی‌تواند روی موضوعهایی که نزدیکتر از حداقل فاصله ((فوکوس)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) قرار دارند ،‌عمل واضح‌سازی را انجام دهد . در این حالت چون (( دوربین تلویزیونی| دوربین )) بیش از حد نزدیک است امکان نورپردازی مناسب مشکل می‌شود .و هر چه نما بسته‌تر شود ‌، به همان میزان تصویربردار د رهمراهی و تعقیب سوژه مشکلات بزرگتری روبه‌رو خواهد شد.
درعین حال نماهای بسته‌تر جزئیات تصویر را آشکار می‌کنند ،‌این ویژگی باید جذاب،‌مطلوب ،‌ دلچسب و متناسب نیز باشد .نماهای بسته تماشاگر را از دیدن نمای کلی محروم می‌کنند . (( دوربین تلویزیونی| دوربینهایی )) که د رفاصله‌ای نزدیک به((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه )) کار می‌کنند ، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای کار ((بازیگران)) و ((مجری تلویزیون |مجریان)) ،‌ مانع دید (( دوربین تلویزیونی| دوربینهای )) دیگر از صحنه نیز می‌شوند .
در استودیوها __نماهای دور__ را معمولا د رفضایی برابر با 3.5 متر عرض و 2.5 متر ارتفاع یا بیشتر تصویر برداری می‌کنند.
نماهای دور به بیننده نشان می‌دهند که ماجراها و وقایع کجا اتفاق می‌افتند و کمک می‌کنند تا مخاطب سمت و سوی صحنه را تشخیص دهد .بیننده در می‌یابد که چگونه بخشهای مختلف صحنه بهم پیوند خورده است . و بیننده در ارکسترها و حرکات جمعی می‌تواند کل گروه را یکجا ببیند . این نماها بلافاصله حالت صحنه را القا می‌کنند .
در عین حال در این نماها ممکن است دوربینهای دیگر یا ((طراحی صحنه در تلویزیون | وسایل صحنه)) دیده شوند و اگر بخواهیم ((نورپردازی در تلویزیون| منابع نور )) را دورتر قرار دهیم ، این منابع باید ((نورپردازی در تلویزیون| نور)) بیشتری تولید کنند.
((تغییر نما حرکت بازیگر))
((تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط))
((تصویربرداری از سوژه درحال حرکت))
((حفظ تداوم تصویری در تلویزیون))
((تنوع تصویری درتلویزیون))
((گسترش مرحله به مرحله نما در تلویزیون))
((طراحی نماها در تلویزیون))
((تغییر محل دوربین| تغییر محل دوربین با پایه پدستال‌))
((ترکیب تصاویر))
((تصاویر جایگزین در تلویزیون))
((چگونه در تلویزیون توجه بیننده را جلب کنیم))
((خلق و کنترل نقطه توجه در تلویزیون))
((تاثیرگذاری برنگرش و رفتار مخاطب در تلویزیون))
~|~:: ((برنامه سازی تلویزیون| برنامه‌تلویزیونی)) ::
:: ((کارگردان تلویزیونی | کارگردانی)) ::
:: (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ::
:: ((دوربین تلویزیونی|دوربین)) ::
:: ((نمادرتلویزیون|نما)) ::
:: ((صدابرداری در تلویزیون |صدا)) ::
:: ((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه‌آرایی)) ::
:: ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازی)) ::
:: ((طراح لباس برای تلویزیون |لباس)) ::
~cbgc:#c0c0c0
+~W:60% ~cs:2 __ چرا باید نماها را تغییر داد ؟ __
دلایل بسیار منطقی وجود دارد که باعث می‌شود نماها را تغییر دهیم :
- فقط نماهای نزدیک هستند که جزئیات تصویر را بروشنی نشان می‌دهند . نماهای بازتر برای نمایش صحنه‌های وسیعتر مورد استفاده هستند .
- یک نمای طولانی ، مخصوصا اگر روی صفحه کوچک تلویزیون نشان داده شود خسته کننده خواهد بود .
- تغییرات نقطه دید دوربین جذابیت و کانون توجه بیننده را تقویت می‌کند و جنبه‌های تازه‌تری را ازحرکات بازیگران وتصاویر صحنه ارائه می‌دهد .
- با برش یک نما به نمای دیگر ،‌می‌توانیم توجه مخاطب را از یک چهره یا سوژه به دیگری هدایت کنیم .
- ایجاد تنوع د رنماها به تماشاگران امکان میدهد که د رمقام ایجاد ارتباط یا مقایسه برآید .
- (( تدوین تلویزیونی | تدوین)) نماها با یکدیگر ،‌تاثیرشگرفی ایجاد می‌کند .
__نماهای نزدیک __ ،‌ جزئیات موضوعهای درشت را نمایش می‌دهند . اما این نوع نماها مشکلاتی دارند از قبیل اینکه هر قدر دوربین به موضوع نزدیکتر شود ((عمق میدان)) کاهش می‌یابد . بنابراین امکان واضح ماندن تصویر موضوع ،‌ به طور کلی کمتر می‌شود .در هر حال فقط می‌توانید روی مهمترین سطح موضوع ((فوکوس)) کنید و بقیه را از حالت عدم وضوح خارج سازید . همچنین (( دوربین تلویزیونی| دوربین )) نمی‌تواند روی موضوعهایی که نزدیکتر از حداقل فاصله ((فوکوس)) (( انواع لنزدروبین تلویزیونی | لنز)) قرار دارند ،‌عمل واضح‌سازی را انجام دهد . در این حالت چون (( دوربین تلویزیونی| دوربین )) بیش از حد نزدیک است امکان نورپردازی مناسب مشکل می‌شود .و هر چه نما بسته‌تر شود ‌، به همان میزان تصویربردار د رهمراهی و تعقیب سوژه مشکلات بزرگتری روبه‌رو خواهد شد.
درعین حال نماهای بسته‌تر جزئیات تصویر را آشکار می‌کنند ،‌این ویژگی باید جذاب،‌مطلوب ،‌ دلچسب و متناسب نیز باشد .نماهای بسته تماشاگر را از دیدن نمای کلی محروم می‌کنند . (( دوربین تلویزیونی| دوربینهایی )) که د رفاصله‌ای نزدیک به((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه )) کار می‌کنند ، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای کار ((بازیگران)) و ((مجری تلویزیون |مجریان)) ،‌ مانع دید (( دوربین تلویزیونی| دوربینهای )) دیگر از صحنه نیز می‌شوند .
در استودیوها __نماهای دور__ را معمولا د رفضایی برابر با 3.5 متر عرض و 2.5 متر ارتفاع یا بیشتر تصویر برداری می‌کنند.
نماهای دور به بیننده نشان می‌دهند که ماجراها و وقایع کجا اتفاق می‌افتند و کمک می‌کنند تا مخاطب سمت و سوی صحنه را تشخیص دهد .بیننده در می‌یابد که چگونه بخشهای مختلف صحنه بهم پیوند خورده است . و بیننده در ارکسترها و حرکات جمعی می‌تواند کل گروه را یکجا ببیند . این نماها بلافاصله حالت صحنه را القا می‌کنند .
در عین حال در این نماها ممکن است دوربینهای دیگر یا ((طراحی صحنه در تلویزیون | وسایل صحنه)) دیده شوند و اگر بخواهیم ((نورپردازی در تلویزیون| منابع نور )) را دورتر قرار دهیم ، این منابع باید ((نورپردازی در تلویزیون| نور)) بیشتری تولید کنند.
__ ((تغییر نما حرکت بازیگر))
((تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط))
((تصویربرداری از سوژه درحال حرکت))
((حفظ تداوم تصویری در تلویزیون))
((تنوع تصویری درتلویزیون))
((گسترش مرحله به مرحله نما در تلویزیون))
((طراحی نماها در تلویزیون))
((تغییر محل دوربین| تغییر محل دوربین با پایه پدستال‌))
((ترکیب تصاویر))
((تصاویر جایگزین در تلویزیون))
((چگونه در تلویزیون توجه بیننده را جلب کنیم))
((خلق و کنترل نقطه توجه در تلویزیون))
((تاثیرگذاری برنگرش و رفتار مخاطب در تلویزیون))
__ ~|~:: ((برنامه سازی تلویزیون| برنامه‌تلویزیونی)) ::
:: ((کارگردان تلویزیونی | کارگردانی)) ::
:: (( استودیوی تلویزیونی| استودیو)) ::
:: ((دوربین تلویزیونی|دوربین)) ::
:: ((نمادرتلویزیون|نما)) ::
:: ((صدابرداری در تلویزیون |صدا)) ::
:: ((طراحی صحنه در تلویزیون | صحنه‌آرایی)) ::
:: ((چهره پردازی برای تلویزیون |چهره‌پردازی)) ::
:: ((طراح لباس برای تلویزیون |لباس)) ::
~cbgc:#c0c0c0
  {FANCYTABLE}   {FANCYTABLE}
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [10:27 ]   5   محمد جواد قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [10:23 ]   4   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [20:26 ]   3   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 06 اسفند 1384 [19:20 ]   2   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [15:51 ]   1   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..