منو
 کاربر Online
1051 کاربر online
Lines: 1-46Lines: 1-56
-آشنایی
((کود ییایی|کودهای شیمیایی)) از مواد اصلی مانند ((فسفر)) ، ((نیتروژن|ازت)) ، ((پتاسیم)) و عناصر فرعی از قبیل ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((سولفورو)) و مواد جزیی نظیر ((آهن)) ، ((بور)) ، ((مس)) ، ((منگنز)) ، ((روی)) ، ((مولیبدن)) و ((کلر)) تشکیل شده‌اند. عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش می‌شود. عدد نخست نشانگر درصد نیتروژن ، عدد دوم نماینده درصد P2O5 و عدد سوم نشان دهنده درصد K2O است و به صورت (N , P2O5 , K2O) یا (N , P , K) نمایش داده می‌شود.
!کودهای ازت دار
پیش از این ، بخش اعظم ازت مورد نیاز گیاهان از ((کود حیوانی|کودهای حیوانی)) فراهم شده ت و اکنون ازت ، بزرگترین بخش از کودهای شیمیایی را تشکیل می‌دهد. از این ماده به صورتهای آلی و معدنی استفاده می‌شود. مهمترین منابع ازت تجارتی شامل ((نیترات آمونیوم)) ، ((سولفات آمونیوم)) ، ((نیترات کلسیم)) ، ((نیترات پتاسیم)) و ((اوره)) است. بیش از 75 درصد ازت تولیدی به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد.

مواد اولیه‌ای که در تهیه آمونیاک بکار می‌روند شامل ((چوب)) ، ((زغال سنگ)) ، ((کک)) ، گاز و ((نفت خام)) است. استفاده از اوره در سالهای 1970 متداول گردید. میزان ازت اوره از سایر ترکیبات ازت دار بیشتر است. مقدار کودهای ازت دار مصرف شده در سطح جهانی در سال 1955 به میزان 6.51 میلیون تن بوده که در سال 1980 به 57.28 میلیون تن افزایش یافته است.
!((کود فسفات دار|کودهای فسفات دار))
فسفر از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان محسوب می‌شود. بیش از 90 درصد مواد معدنی فسفاته به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد. فسفات در طبیعت در سنگهای رسوبی و آذرین یافت می‌شود. آپاتیت و فرانکولیت مهمترین ((کانی فسفاته|کانیهای فسفاته)) به شمار می‌روند. بیش از 80 درصد فسفات جهان از ((کاسنار|کاسنارهای رسوبی)) و کمتر از 20 درصد آن از کاسنارهای آذرین بدست می‌آید. کربناتیتها و کمپلکسهای آذرین آلکالی مهمترین خاستگاه کاسنارهای آذرین محسوب می‌شوند.

کاسنارهای فسفات رسوبی به دو صورت فسفرین و گوانو یافت می‌شوند. گوانو عبارت از تجمع فضولات پرندگان دریایی است.میزان P2O5 سنگهای آذرین غالبا کمتر از 0.2 درصد است. حدود 200 کانی حاوی بیش از 1 درصد P2O5 می‌باشند. فلوئور آپاتیت مهمترین کانی سنگهای آذرین است که میزان P2O5 آن در حدود 42 درصد است. کربنات آپاتیت و فرانکولیت مهمترین کانیهای کاسنارهای فسفات دار رسوبی هستند. عناصر مزاحم کانسنگ فسفات به شرح زیرند.
+

dir align=left>
{img src=img/daneshnameh_up/2/23/nice20rows.gif}

!ید کی
__~~green:
کودهای شیمیایی~~__ ، از مواد اصلی مانند ((فسفر)) ، ((نیتروژن|ازت)) ، ((پتاسیم)) و عناصر فرعی از قبیل ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((گوگرد|سولفورو)) و مواد جزئی نظیر ((آهن)) ، ((بور)) ، ((مس)) ، ((منگنز)) ، ((روی)) ، ((مولیبدن)) و ((کلر)) تشکیل شده‌اند. عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش می‌شود. عدد نخست نشانگر درصد نیتروژن ، عدد دوم نماینده درصد __P2O5__ و عدد سوم نشان دهنده درصد __K2O__ است و به صورت (__N__ , __P2O5__ , __K2O__) یا (__N__ , __P__ , __K__) نمایش داده می‌شود.
!کودهای ازتدار
پیش از این ، بخش اعظم ازت مورد نیاز گیاهان از کودهای حیوانی فراهم شده می‌ و اکنون ازت ، بزرگترین بخش از کودهای شیمیایی را تشکیل می‌دهد. از این ماده به صورتهای ((شیمی آلی|آلی)) و ((شیمی معدنی|معدنی)) استفاده می‌شود. مهمترین منابع ازت تجارتی شامل نیترات آمونیوم ، سولفات آمونیوم ، نیترات کلسیم ، نیترات پتاسیم و ((اوره)) است. بیش از 75 درصد ازت تولیدی به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد.

مواد اولیه‌ای که در تهیه آمونیاک بکار می‌روند، شامل ((چوب)) ، ((زغال سنگ)) ، ((زغال کک|کک)) ، ((گاز طبیعی|گاز)) و ((نفت خام)) است. استفاده از اوره در سالهای 1970 متداول گردید. میزان ازت اوره از سایر ترکیبات ازتدار بیشتر است. مقدار کودهای ازتدار مصرف شده در سطح جهانی در سال 1955 به میزان 6.51 میلیون تن بود که در سال 1980 به 57.28 میلیون تن افزایش یافته است.
!کودهای فسفاتدار
((فسفر)) از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان محسوب می‌شود. بیش از 90 درصد مواد معدنی فسفاته به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد. فسفات در طبیعت در سنگهای رسوبی و آذرین یافت می‌شود. __آپاتیت__ و __فرانکولیت__ مهمترین ((انواع کانیهای فسفاته|کانیهای فسفاته)) به شمار می‌روند. بیش از 80 درصد فسفات جهان از کانسارهای رسوبی و کمتر از 20 درصد آن از کانسارهای آذرین بدست می‌آید. کربناتیتها و کمپلکسهای آذرین آلکالی مهمترین خاستگاه کانسارهای آذرین محسوب می‌شوند.

کانسارهای فسفات رسوبی به دو صورت فسفرین و گوانو یافت می‌شوند. گوانو عبارت از تجمع فضولات پرندگان دریایی است.میزان __P2O5__ سنگهای آذرین غالبا کمتر از 0.2 درصد است. حدود 200 کانی حاوی بیش از 1 درصد __P2O5__ می‌باشند. فلوئور آپاتیت مهمترین کانی سنگهای آذرین است که میزان __P2O5__ آن در حدود 42 درصد است. کربنات آپاتیت و فرانکولیت مهمترین کانیهای کاسنارهای فسفات دار رسوبی هستند. عناصر مزاحم کانسنگ فسفات به شرح زیرند.
 !!آهن و آلومینیوم !!آهن و آلومینیوم
-مجموع آهن و آلومینیوم ((کانسنگ|کانسنگ تغلیظ)) شده باید بین 2.5 تا 4.5 درصد باشد. +مجموع آهن و آلومینیوم کانسنگ تغلیظ شده ، باید بین 2.5 تا 4.5 درصد باشد.
 !!اکسید کلسیم !!اکسید کلسیم
-نسبت P2O5 : CaO باید کمتر از 1 : 1.6 باشد و بالا بودن میزان CaO موجب افزایش ((اسید سولفوریک)) مصرفی و در نتیجه غیر اقتصادی بودن محصول می‌گردد. +نسبت __P2O5__ : __CaO__ باید کمتر از 1 : 1.6 باشد و بالا بودن میزان __CaO__ موجب افزایش ((اسید سولفوریک)) مصرفی و در نتیجه غیر اقتصادی بودن محصول می‌گردد.
 !!اکسید منیزیم !!اکسید منیزیم
-میزان MgO باید کمتر از 0.25 در کانسنگ تغلیظ شده باشد. +میزان __MgO__ باید کمتر از 0.25 در کانسنگ تغلیظ شده باشد.
 !!میزان فلوئور !!میزان فلوئور
-نسبت F2 : P2O5 باید در محدوده 1 : 8 تا 1 : 11 باشد و در صورتی که این نسبت از 1 : 8 کمتر شود، ((فلوئور)) ایجاد شکاف خواهد کرد. +نسبت __F2 : P2O5__ باید در محدوده 1 : 8 تا 1 : 11 باشد و در صورتی که این نسبت از 1 : 8 کمتر شود، ((فلوئور)) ایجاد شکاف خواهد کرد.
 !!کلرورها !!کلرورها
 میزان کلرور ، باید کمتر از 0.13 درصد باشد. افزون بودن کلروها موجب فرسودگی کارخانه می‌شود. میزان کلرور ، باید کمتر از 0.13 درصد باشد. افزون بودن کلروها موجب فرسودگی کارخانه می‌شود.
 !!پیریت !!پیریت
 در روش مرطوب ، وجود پیریت با آپاتیت موجب خطر می‌گردد. در روش مرطوب ، وجود پیریت با آپاتیت موجب خطر می‌گردد.
 !!مواد آلی !!مواد آلی
 میزان ترکیبات آلی باید در کانسنگ حداقل باشد. میزان ترکیبات آلی باید در کانسنگ حداقل باشد.
-!!((کود پتاسیم دار|کودهای پتاسیم دار))
پتاسیم از عناصر اصلی تغذیه گیاهان به شمار می‌رود. مهمترین کانیهای پتاسیم دار قابل جذب (که به سرعت توسط گیاهان جذب می‌شود) کلرور پتاسیم است. کلرور پتاسیم در ((رسوبات تبخیری)) یافت می‌شود. از کانیهای دیگر سیلیکاتهای پتاسیم دار و سولفات پتاسیم - منیزیم را می‌توان نام برد. میزان کودهای پتاسیم تولیدی جهان در سال 1955 در حدود 5.33 میلیون تن بود، که در سال 1970 به 12.59 میلیون تن و در سال 1980 به 19.89 میلیون تن افزایش یافته است.
+!کودهای پتاسیمدار
پتاسیم از عناصر اصلی تغذیه گیاهان به شمار می‌رود. مهمترین کانیهای پتاسیمدار قابل جذب (که به سرعت توسط گیاهان جذب می‌شود) کلرور پتاسیم است. کلرور پتاسیم در رسوبات تبخیری یافت می‌شود. از کانیهای دیگر ، سیلیکاتهای پتاسیمدار و سولفات پتاسیم - منیزیم را می‌توان نام برد. میزان کودهای پتاسیم تولیدی جهان در سال 1955 در حدود 5.33 میلیون تن بود، که در سال 1970 به 12.59 میلیون تن و در سال 1980 به 19.89 میلیون تن افزایش یافته است.
 !!منیزیم !!منیزیم
-((منیزیم)) به مقدار کم و به صورت یونی توسط گیاهان جذب می‌شود و به مصرف می‌رسد. کانیهای منیزیم دار که توانایی حل و جذب سریع توسط گیاهان را دارند، شامل سولفات پتاسیم و منیزیم (K2SO4.2MgSO4) ، سولفات منیزیم آبدار (MgSO4.H2O) و سولفات منیزیم آبدار دیگر به فرمول (MgSO4.7H2O) است. کانیهای منیزیم دار که دارای قدرت حلالیت کم و قابلیت جذب طولانی بوسیله گیاهان هستند، شامل دولومیت ، بروسیت ، منیزیم و پریکلاز است. از سیلیکاتهای منیزیم دار به ندرت استفاده می‌شود. +((منیزیم)) به مقدار کم و به صورت یونی توسط گیاهان جذب می‌شود و به مصرف می‌رسد. کانیهای منیزیمدار که توانایی حل و جذب سریع توسط گیاهان را دارند، شامل سولفات پتاسیم و منیزیم (__K2SO4.2MgSO4__) ، سولفات منیزیم آبدار (__MgSO4.H2O__) و سولفات منیزیم آبدار دیگر به فرمول (__MgSO4.7H2O__) است. کانیهای منیزیمدار که دارای ((قابلیت انحلال مواد|قدرت حلالیت)) کم و قابلیت جذب طولانی بوسیله گیاهان هستند، شامل دولومیت ، بروسیت ، منیزیم و پریکلاز است. از سیلیکاتهای منیزیمدار بهندرت استفاده می‌شود.
 !!کلسیم !!کلسیم
-((کلسیم)) نظیر منیزیم در مقایسه با پتاسیم ، فسفر و نیتروژن در تغذیه گیاهان از اهمیت کمتری برخوردار است. کلسیم به حالت یونی قابل جذب توسط گیاه است. مهمترین منبع کلسیم ، کربنات کلسیم است که به صورت ماده پرکننده به کودهای شیمیایی افزوده می‌شود. +((کلسیم)) نظیر منیزیم در مقایسه با پتاسیم ، فسفر و نیتروژن در تغذیه گیاهان از اهمیت کمتری برخوردار است. کلسیم به حالت یونی قابل جذب توسط گیاه است. مهمترین منبع کلسیم ، کربنات کلسیم است که به صورت ماده پُرکننده به کودهای شیمیایی افزوده می‌شود.
 !!گوگرد !!گوگرد
-یکی دیگر از موادی که در تغذیه گیاهان اهمیت دارد، ((گوگرد)) است. همراه با ((سوپر فسفات)) ، مقداری ((ژیپس)) وجود دارد که به عنوان ماده اولیه گوگرد محسوب می‌شود. در صورتی که ترکیبات فسفاته فاقد ترکیبات گوگرد دار باشند، به منظور تامین گوگرد آنها می‌توان از سولفات پتاسیم - منیزیم و یا از ژیپس استفاده نمود. +یکی دیگر از موادی که در تغذیه گیاهان اهمیت دارد، ((گوگرد)) است. همراه با سوپر فسفات ، مقداری ژیپس وجود دارد که به عنوان ماده اولیه گوگرد محسوب می‌شود. در صورتی که ترکیبات فسفاته فاقد ترکیبات گوگرد دار باشند، به منظور تامین گوگرد آنها می‌توان از سولفات پتاسیم - منیزیم و یا از ژیپس استفاده نمود.


{img src=img/daneshnameh_up/a/a0/p2.jpg}
 !!آهن !!آهن
-این عنصر همراه با ((ترکیبات فسفاته)) و ((ترکیبات سولفاته|سولفاته)) به خاک افزوده می‌شود. ((خاک اسیدی|خاکهای اسیدی)) به مقدار بیشتری آهن نیاز دارند. +این عنصر همراه با ترکیبات فسفاته و سولفاته به خاک افزوده می‌شود. خاکهای اسیدی به مقدار بیشتری آهن نیاز دارند.
 !!بور !!بور
-در رژیم غذایی بعضی از گیاهان نظیر ((ذرت)) ، ((پنبه)) و ((یونجه)) وجود عنصر بور ضرورت دارد. مهمترین کانیهای بور دار شامل بوراکسی (Na2B4O7.10H2O) دکولمانیت (Ca2B,sub>6O11.5H2O) است. +در رژیم غذایی بعضی از گیاهان نظیر ذرت ، پنبه و یونجه ، وجود عنصر ((بور)) ضرورت دارد. مهمترین کانیهای بور دار شامل بوراکسی (__Na2B4O7.10H2O__) دکولمانیت (__Ca2B,sub>6O11.5H2O__) است.
 !!سایر عناصر !!سایر عناصر
 ((مس)) به مقدار کم و به صورت کالکوپیریت ، کالکوزین و یا اکسیدهای مس به کود افزوده می‌گردد. ((منگنز)) به مقدار کم در رژیم غذایی بعضی از گیاهان مورد نیاز است که به صورت اکسید به خاک اضافه می‌شود. روی و مولیبدن به میزان کم به صورت سولفید به خاک افزوده می‌شود. ((مس)) به مقدار کم و به صورت کالکوپیریت ، کالکوزین و یا اکسیدهای مس به کود افزوده می‌گردد. ((منگنز)) به مقدار کم در رژیم غذایی بعضی از گیاهان مورد نیاز است که به صورت اکسید به خاک اضافه می‌شود. روی و مولیبدن به میزان کم به صورت سولفید به خاک افزوده می‌شود.
 !کانسارهای رسوبی فسفات دار !کانسارهای رسوبی فسفات دار
-مهمترین منابع فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی تشکیل می‌دهند. حدود 85 درصد فسفات دنیا از کانسارهای رسوبی و 15 درصد آن از کانسارهای آذرین بدست می‌آید. آپاتیت همراه با کمپلکسهای آذرین آلکالی و کربناتیت در ((ریفت|ریفتهای داخل قاره)) تشکیل شده است. فلورو آپاتیت مهمترین کانی فسفاته سنگهای آذرین است که مقدار قابل توجهی عناصر کمیاب نیز دارد. سنگهای رسوبی حاوی کانیهای فسفاته را به دو گروه فسفریت و فسفاتی تقسیم می‌نمایند.

فسفریتها به آن دسته از سنگهای رسوبی اطلاق می‌شود که حاوی بیش از ده درصد کانی فسفاته باشند و سنگهای فسفاتی کمتر از ده درصد ((کانی فسفاته)) دارند. مهمترین کانیهای فسفاته سنگهای رسوبی شامل کربناتوفلور آپاتیت ، کلرورآپاتیت ، هیدروکسی آپاتیت و فلورآپاتیت است. منشا فسفات از سنگهای آذرین غنی از آپاتیت ، بویژه سنگهای آذرین آلکالن و کربناتیت است.

این سنگها در ریفتهای داخل قاره‌ای تشکیل می‌شوند. فسفریتها در عمق کم و یا در عمق زیاد تشکیل می‌شوند. فسفریتها از نوع کربنات ، دولومیت ، مارن و یا ((چرت)) هستند. بافت فسفریتهای کم عمق از نوع نودولی و الیتی است. در صورتی که بافت فسفریتهای عمق زیاد از نوع توده‌ای و لایه‌ای است. عیار P2O5 کانسارهای فسفریت 15 تا 30 درصد و میزان ذخیره‌ای 5 تا 4000 میلیون تن است.
+مهمترین منابع فسفات دنیا را کانسارهای رسوبی تشکیل می‌دهند. حدود 85 درصد فسفات دنیا از کانسارهای رسوبی و 15 درصد آن از کانسارهای آذرین بدست می‌آید. آپاتیت همراه با کمپلکسهای آذرین آلکالی و کربناتیت در ریفتهای داخل قاره تشکیل شده است. فلورو آپاتیت ، مهمترین کانی فسفاته سنگهای آذرین است که مقدار قابل توجهی عناصر کمیاب نیز دارد. سنگهای رسوبی حاوی کانیهای فسفاته را به دو گروه فسفریت و فسفاتی تقسیم می‌نمایند.

فسفریتها به آن دسته از سنگهای رسوبی اطلاق می‌شود که حاوی بیش از ده درصد کانی فسفاته باشند و سنگهای فسفاتی کمتر از ده درصد کانی فسفاته دارند. مهمترین کانیهای فسفاته سنگهای رسوبی شامل کربناتوفلور آپاتیت ، کلرورآپاتیت ، هیدروکسی آپاتیت و فلورآپاتیت است. منشاء فسفات از سنگهای آذرین غنی از آپاتیت ، بویژه سنگهای آذرین آلکالن و کربناتیت است.

این سنگها در ریفتهای داخل قاره‌ای تشکیل می‌شوند. فسفریتها در عمق کم و یا در عمق زیاد تشکیل می‌شوند. فسفریتها از نوع کربنات ، دولومیت ، مارن و یا چرت هستند. بافت فسفریتهای کمعمق از نوع نودولی و الیتی است. در صورتی که بافت فسفریتهای عمق زیاد از نوع توده‌ای و لایه‌ای است. عیار __P2O5__ کانسارهای فسفریت 15 تا 30 درصد و میزان ذخیره‌ای 5 تا 4000 میلیون تن است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اوره))
 *((تهیه کود شیمیایی)) *((تهیه کود شیمیایی))
 +*((فسفر))
 *((کانسار)) *((کانسار))
 *((کانسنگ)) *((کانسنگ))
 *((کود ازت دار)) *((کود ازت دار))
 *((کود حیوانی)) *((کود حیوانی))
 *((کود شیمیایی)) *((کود شیمیایی))
 *((کود فسفات دار)) *((کود فسفات دار))
 *((کود پتاسیم دار)) *((کود پتاسیم دار))
- +*((نیتروژن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 خرداد 1385 [13:23 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [08:23 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [07:32 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..