منو
 صفحه های تصادفی
انحصار دین به آخرت
فرمانروایی شاه عباس کبیر، اوج عظمت دولت صفوی
ویروس کامپیوتری
رکورد در سطح انتزاعی
اخبار قرآنی 1
اصحاب کهف
کارولین هرشل
بنی اسرائیل
انواع بیماریهای خونی
دندانپزشکی
 کاربر Online
308 کاربر online
Lines: 1-32Lines: 1-51
 !آشنایی !آشنایی
-بزرگترین بخش بیشتر شیشه‌ها را سیلیس تشکیل می‌دهد. مواد جانبی را نیز به ((شیشه)) می‌افزایند. ((اکسید سدیم)) (Na2O) موجب کاهش دمای ذوب می‌گردد، ولی افزایش بیش از حد آن از ((مقاومت شیمیایی)) شیشه می‌کاهد. ((اکسید کلسیم)) (CaO) مقاومت شیمیایی و سایشی را در شیشه پایین می‌آورد. افزودن CaO به شیشه موجب ((تبلور)) آن می‌گردد و در نتیجه حالت اوپالین (کدر) به خود می‌گیرد.

برای افزودن مقاومت شیشه مقدار کمی اکسید آلومینیوم (Al2O3) و ((اکسید منیزیم)) (MgO) بر آن اضافه می‌کنند. دو عامل عمده در تشکیل شیشه نقش دارند که عبارتند از : غلظت مایع در محدوده خاصی از دمای محیط به سرعت افزایش می‌یابد و دمای ذوب باید به دمای محدوده افزایش غلظت باشد.
+بزرگترین بخش بیشتر شیشه‌ها را سیلیس تشکیل می‌دهد. مواد جانبی را نیز به ((شیشه)) می‌افزایند. اکسید سدیم (Na2O) موجب کاهش دمای ذوب می‌گردد، ولی افزایش بیش از حد آن از مقاومت شیمیایی شیشه می‌کاهد. اکسید کلسیم (CaO) مقاومت شیمیایی و سایشی را در شیشه پایین می‌آورد. افزودن CaO به شیشه موجب تبلور آن می‌گردد و در نتیجه حالت اوپالین (کدر) به خود می‌گیرد.

برای افزودن مقاومت شیشه مقدار کمی اکسید آلومینیوم (Al2O3) و اکسید منیزیم (MgO) بر آن اضافه می‌کنند. دو عامل عمده در تشکیل شیشه نقش دارند که عبارتند از : غلظت مایع در محدوده خاصی از دمای محیط به سرعت افزایش می‌یابد و دمای ذوب باید به دمای محدوده افزایش غلظت باشد.

{img src=img/daneshnameh_up/4/40/guartz0001.JPG height=250 width=250}

 !تقسیم بندی انواع شیشه‌ها بر اساس ترکیب شیمیایی و زمینه کاربرد آنها !تقسیم بندی انواع شیشه‌ها بر اساس ترکیب شیمیایی و زمینه کاربرد آنها
 *__شیشه معمولی :__ بیشترین تولید را این شیشه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. مصارف عمده آنها در شیشه‌های در و پنجره ، بطریها ، ظروف شیشه‌ای ، لامپها و غیره است. ترکیب شیمیایی شیشه معمولی به شرح زیر است: (SiO2 70 درصد) ، (Na2O 15 درصد) ، (CaO 9 درصد)، (MgO 3 درصد) ، (Al2O3 2 درصد).

 *__شیشه معمولی :__ بیشترین تولید را این شیشه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. مصارف عمده آنها در شیشه‌های در و پنجره ، بطریها ، ظروف شیشه‌ای ، لامپها و غیره است. ترکیب شیمیایی شیشه معمولی به شرح زیر است: (SiO2 70 درصد) ، (Na2O 15 درصد) ، (CaO 9 درصد)، (MgO 3 درصد) ، (Al2O3 2 درصد).

-*__شیشه‌های بردار :__ در این شیشه‌ها از بین B2O3 به جای CaO استفاده می‌شود. ویژگیهای مهم این شیشه‌ها عبارت است از ضریب انبساط کم ، مقاومت شیمیایی و الکتریکی بالا و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی. مصارف عمده این شیشه‌ها در ساخت ((لوازم آزمایشگاهی)) ، پزشکی ، ظروف آشپزخانه و شیشه‌های صنعتی است. ((شیشه پیرکس)) نوعی شیشه بردار است. ترکیب شیمیایی شیشه بردار بدین شرح است. (SiO2 71- 81 درصد) ، (Na2O 5.4- 6 درصد) ، (B2O3 10- 5.13 درصد) ، (Al2O3 2- 5 درصد).


*__شیشه‌های سربی :__ ((ضریب شکست)) این شیشه‌ها زیاد است و از اینرو آنها در ساخت ((عدسی|انواع عدسی)) ، قطعات نوری و ((لامپ)) استفاده می‌شود. این شیشه حاوی 37 درصد اکسید سرب است که گاهی تا 92 درصد هم می رسد. شیشه های سربی‌ای که میزان اکسید سرب آنها بیشتر باشد برای پیشگیری از نفوذ ((تشعشع هسته‌ای|پرتوهای رادیواکتیو)) و تهیه لامپهای الکترونیک بکار می‌روند.


*__شیشه‌های کوارتزی :__ این شیشه‌ها از کوارتز خالص ساخته می‌شوند. ایستایی گرمایی و شیمیایی آنها بالاست. ضریب انبساط آنها اندک است و بسیار شفاف هستند. این شیشه‌ها در ساختن ((منشور)) و پنجره‌های اپتیک بکار می‌روند.


*__سیلیکاتهای سدیم :__ این سیلیکاتها در آب محلول‌اند و به دلیل خاصیت چسبندگی شان به عنوان ((چسب)) بکار برده می‌شوند. ترکیب شیمیایی آنها به دو صورت Na2O.SiO2 و یا Na2O.4SiO2 است.

+*__شیشه‌های بردار :__ در این شیشه‌ها از بین B2O3 به جای CaO استفاده می‌شود. ویژگیهای مهم این شیشه‌ها عبارت است از ضریب انبساط کم ، مقاومت شیمیایی و الکتریکی بالا و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی. مصارف عمده این شیشه‌ها در ساخت لوازم آزمایشگاهی ، پزشکی ، ظروف آشپزخانه و شیشه‌های صنعتی است. شیشه پیرکس نوعی شیشه بردار است. ترکیب شیمیایی شیشه بردار بدین شرح است. (SiO2 71- 81 درصد) ، (Na2O 5.4- 6 درصد) ، (B2O3 10- 5.13 درصد) ، (Al2O3 2- 5 درصد).


*__شیشه‌های سربی :__ ضریب شکست این شیشه‌ها زیاد است و از اینرو آنها در ساخت انواع عدسی ، قطعات نوری و لامپ استفاده می‌شود. این شیشه حاوی 37 درصد اکسید سرب است که گاهی تا 92 درصد هم می رسد. شیشه های سربی‌ای که میزان اکسید سرب آنها بیشتر باشد برای پیشگیری از نفوذ پرتوهای رادیواکتیو و تهیه لامپهای الکترونیک بکار می‌روند.
>
>
*__شیشه‌های کوارتزی :__ این شیشه‌ها از کوارتز خالص ساخته می‌شوند. ایستایی گرمایی و شیمیایی آنها بالاست. ضریب انبساط آنها اندک است و بسیار شفاف هستند. این شیشه‌ها در ساختن منشور و پنجره‌های اپتیک بکار می‌روند.


*__سیلیکاتهای سدیم :__ این سیلیکاتها در آب محلول‌اند و به دلیل خاصیت چسبندگی شان به عنوان چسب بکار برده می‌شوند. ترکیب شیمیایی آنها به دو صورت Na2O.SiO2 و یا Na2O.4SiO2 است.


{img src=img/daneshnameh_up/0/06/glass001.jpg height=250 width=250}

 *__شیشه‌های فسفات‌دار :__ در این شیشه‌ها مقداری P2O5 جایگزین SiO2 شده است. از این شیشه‌ها برای عبور ((اشعه فرابنفش|امواج فرابنفش)) استفاده می‌شود.

 *__شیشه‌های فسفات‌دار :__ در این شیشه‌ها مقداری P2O5 جایگزین SiO2 شده است. از این شیشه‌ها برای عبور ((اشعه فرابنفش|امواج فرابنفش)) استفاده می‌شود.

-*__شیشه‌های اوپالین :__ این شیشه‌ها حاوی ((فلورین)) و ((آپاتیت)) هستند. ذوب شیشه عادی است، ولی به هنگام سرد شدن بلورهای کوچکی در آن متبلور می‌شوند. و بدین ترتیب خاصیت اوپالی در شیشه‌ها ایجاد می‌گردد. +*__شیشه‌های اوپالین :__ این شیشه‌ها حاوی فلورین و ((آپاتیت)) هستند. ذوب شیشه عادی است، ولی به هنگام سرد شدن بلورهای کوچکی در آن متبلور می‌شوند. و بدین ترتیب خاصیت اوپالی در شیشه‌ها ایجاد می‌گردد.
 !صنعت شیشه !صنعت شیشه
-بطور کلی در ((صنعت شیشه سازی|صنعت شیشه)) حداکثر دمای مورد نیاز برای ذوب مواد اولیه 1600 درجه سانتیگراد است. ترکیب بیشتر شیشه‌ها در محدوده ((کوارتز)) ، کریستوبالیت و یا ((تریدیمیت)) قرار می‌گیرد. در صورتی که مواد اولیه با ((سیلیس)) بیشتر انتخاب شوند و یا این که کانیهای نا نقطه ذوب بالا در مواد اولیه موجود باشند، باید مواد تا 1600 درجه حرارت داده شوند. در دمای بالا با کاهش غلظت ، گاز CO2 به آسانی ماده مذاب را ترک کرده و ناخالصیها نیز ذوب می‌شوند و در نتیجه محصول شفاف و خالی از حباب و مواد ذوب نشده خواهد بود. +بطور کلی در صنعت شیشه حداکثر دمای مورد نیاز برای ذوب مواد اولیه 1600 درجه سانتیگراد است. ترکیب بیشتر شیشه‌ها در محدوده ((کوارتز)) ، کریستوبالیت و یا ((تریدیمیت)) قرار می‌گیرد. در صورتی که مواد اولیه با ((سیلیس)) بیشتر انتخاب شوند و یا این که کانیهای نا نقطه ذوب بالا در مواد اولیه موجود باشند، باید مواد تا 1600 درجه حرارت داده شوند. در دمای بالا با کاهش غلظت ، گاز CO2 به آسانی ماده مذاب را ترک کرده و ناخالصیها نیز ذوب می‌شوند و در نتیجه محصول شفاف و خالی از حباب و مواد ذوب نشده خواهد بود.
 !مواد اولیه شیشه !مواد اولیه شیشه
 مهمترین مواد تشکیل دهنده شیشه شامل SiO2 ، CaO و Na2O است.

 مهمترین مواد تشکیل دهنده شیشه شامل SiO2 ، CaO و Na2O است.

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/3f/quartz0011.JPG height=270 width=250}
 +
 +
 +
 *__SiO2 :__ مهمترین منابع SiO2 ، ماسه‌های سیلیسی ، ((کوارتزیت)) و رگه‌های کوارتزی است. اکسیدهای آهن موجب رنگین شدن شیشه و ((کرومیت)) غالبا ذوب نمی‌شود و به صورت ناخالصی در شیشه باقی می‌ماند. ناخالصی آلومینیوم در ماسه سیلیسی موجب کاهش دمای ذوب و افزایش کیفیت شیشه می‌شود.

 *__SiO2 :__ مهمترین منابع SiO2 ، ماسه‌های سیلیسی ، ((کوارتزیت)) و رگه‌های کوارتزی است. اکسیدهای آهن موجب رنگین شدن شیشه و ((کرومیت)) غالبا ذوب نمی‌شود و به صورت ناخالصی در شیشه باقی می‌ماند. ناخالصی آلومینیوم در ماسه سیلیسی موجب کاهش دمای ذوب و افزایش کیفیت شیشه می‌شود.

-*__CaO :__ مهمترین منابع اولیه CaO ، ((سنگ آهک)) است. هر تن CaCO3 حاوی 560 کیلوگرم CaO و 440 کیلوگرم CO2 است. ناخالصیهای سنگ آهک شامل MgO ، FeO ، MnO ، کانیهای رسی و نودولهای چرت هستند. MgO با SiO2 برای ترکیبات خاص تشکیل دو مایع با حالت ((امولسیون)) را می‌دهد. محدوده این دو مایع با حالت امولسیون وسیعتر از محدوده دو مایع SiO2 - Na2O است. میزان MgO برای شیشه‌های مختلف متفاوت است و چنانچه سنگ آهک خالص باشد جهت تامین MgO مورد نیاز می‌توان از ((دولومیت)) استفاده نمود.


*__Na2O :__ مهمترین منابع تامین Na2O مورد نیاز شیشه عبارتند از ((کربنات سدیم)) Na2CO2 ، ((آبسیت)) و آلکالی فلدسپات ، نفلین سیانیت ، هر تن کربنات سدیم حاوی 580 کیلوگرم Na2O و 420 کیلوگرم CO2 است.


*__بوراکس :__ برای افزودن مقاومت شیمیایی و ((ضریب شکست)) در شیشه‌های مخصوص از ((بوراکس)) استفاده می‌کنند. باید دانست که بوراکس ، نقطه ذوب ((سیلیس)) را کاهش می‌دهد. در شیشه‌های نسوز مواد نسوز را بکار می‌گیرند.


*__مواد رنگی شیشه‌ها :__ هر یک از رنگهای ویژه توسط مواد شیمیایی آنها ، در شیشه ایجاد می‌شوند، رنگ سبز (Cr2O3) ، رنگ سبز تا زرد (CrO3)، رنگ آبی (CaO)، رنگ قرمز (CuO) و رنگ قهوه‌ای (Fe2O3). مواد بی رنگ کننده شیشه عبارت است از ((اکسید سلنیوم)) ، ((اکسید سدیم)) و ((اکسید نئومیوم)).
+*__CaO :__ مهمترین منابع اولیه CaO ، ((سنگ آهک)) است. هر تن CaCO3 حاوی 560 کیلوگرم CaO و 440 کیلوگرم CO2 است. ناخالصیهای سنگ آهک شامل MgO ، FeO ، MnO ، کانیهای رسی و نودولهای چرت هستند. MgO با SiO2 برای ترکیبات خاص تشکیل دو مایع با حالت امولسیون را می‌دهد. محدوده این دو مایع با حالت امولسیون وسیعتر از محدوده دو مایع SiO2 - Na2O است. میزان MgO برای شیشه‌های مختلف متفاوت است و چنانچه سنگ آهک خالص باشد جهت تامین MgO مورد نیاز می‌توان از ((دولومیت)) استفاده نمود.


*__Na2O :__ مهمترین منابع تامین Na2O مورد نیاز شیشه عبارتند از ((کربنات سدیم)) Na2CO2 ، آبسیت و آلکالی فلدسپات ، نفلین سیانیت ، هر تن کربنات سدیم حاوی 580 کیلوگرم Na2O و 420 کیلوگرم CO2 است.


*__بوراکس :__ برای افزودن مقاومت شیمیایی و ضریب شکست در شیشه‌های مخصوص از ((بوراکس)) استفاده می‌کنند. باید دانست که بوراکس ، نقطه ذوب ((سیلیس)) را کاهش می‌دهد. در شیشه‌های نسوز مواد نسوز را بکار می‌گیرند.


*__مواد رنگی شیشه‌ها :__ هر یک از رنگهای ویژه توسط مواد شیمیایی آنها ، در شیشه ایجاد می‌شوند، رنگ سبز (Cr2O3) ، رنگ سبز تا زرد (CrO3)، رنگ آبی (CaO)، رنگ قرمز (CuO) و رنگ قهوه‌ای (Fe2O3). مواد بی رنگ کننده شیشه عبارت است از اکسید سلنیوم ، اکسید سدیم و اکسید نئومیوم.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بوراکس)) *((بوراکس))
 *((بوکسیت)) *((بوکسیت))
-*((دولومیت)) 
 *((سیلیس)) *((سیلیس))
-*((شیشه)) 
 *((صنعت شیشه سازی)) *((صنعت شیشه سازی))
-*((کوره ذوب فلزات))
*((کوره سیمان))
*((منیزیت))
*((نقش کانیها در تهیه سرامیک))
*((نقش کانیها در مواد پرکننده))
*((نقش کانیها در مواد ساینده))
+


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [14:13 ]   3   اسماعیل حامدی      جاری 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:03 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [04:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..