منو
 کاربر Online
841 کاربر online
تاریخچه ی: نفریت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Nephrite.jpg} {picture=Nephrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نفریت (Nephrite)::__ ||__::نفریت (Nephrite)::__
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__ ::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ی - رشته ای - شعاعی - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، URSS ، ((ایتالیا)) ، ((زلاندنو)) ، ((تایوان)) جنوب چین ، ((کلمبیا)) ، ((کانادا ))و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
+:: ((بلور))ی - رشته ای - ((شعاع))ی - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
:: ; ((آلمان)) غربی ، URSS ، ((ایتالیا)) ، ((زلاندنو)) ، ((تایوان))
.کم
اب ; جنوب ((چین)) ، ((کلمبیا)) ، ((کانادا ))و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: نامحلول در اسیدها ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: نامحلول در اسیدها ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::ذوب پذیری - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::ذوب پذیری - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ژادئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ژادئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((تالک)) - ((کلریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((تالک)) - ((کلریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
-:: ((منشور))ی - طویل - سوزنی - ((موئینه))::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((منشور))ی - ((طویل)) - سوزنی - ((موئینه))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((زلاندنو))::|__::محل پیدایش::__  ::((زلاندنو))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.اخذ شده است Nephrosااز واژه یونانی نفروس یا قلوه ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.اخذ شده است Nephrosا از واژه یونانی ((نفروس)) یا قلوه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|6|3|3.2|| 5|6|3|3.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [10:34 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [10:01 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:13 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:11 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:28 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:13 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..