منو
 کاربر Online
837 کاربر online
تاریخچه ی: نفریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Nephrite.jpg} {picture=Nephrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نفریت (Nephrite)::__ ||__::نفریت (Nephrite)::__
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__ ::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ی - رشته ای - شعاعی - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، URSS ، ((ایتالیا)) ، ((زلاندنو)) ، ((تایوان)) جنوب چین ، ((کلمبیا)) ، ((کانادا ))و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
+:: ((بلور))ی - رشته ای - ((شعاع))ی - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
:: ; ((آلمان)) غربی ، URSS ، ((ایتالیا)) ، ((زلاندنو)) ، ((تایوان))
.کم
اب ; جنوب ((چین)) ، ((کلمبیا)) ، ((کانادا ))و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: نامحلول در اسیدها ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: نامحلول در اسیدها ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::ذوب پذیری - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::ذوب پذیری - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((ژادئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((ژادئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((تالک)) - ((کلریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((تالک)) - ((کلریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__ ::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
-:: ((منشور))ی - طویل - سوزنی - ((موئینه))::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((منشور))ی - ((طویل)) - سوزنی - ((موئینه))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((زلاندنو))::|__::محل پیدایش::__  ::((زلاندنو))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::. از واژه یونانی نفروس یا قلوه = Nephrosاخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.اخذ شده است Nephrosا از واژه یونانی ((نفروس)) یا قلوه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|6|3|3.2|| 5|6|3|3.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [10:34 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [10:01 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:13 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:11 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:28 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:13 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..