منو
 صفحه های تصادفی
کاربردهای قطبش
شفاعت از گناهکار
موید آی‏اِبه
استان هرمزگان
امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36
یونونیونیوم
رفتارگرایی
ولایتعهدی یزید
معجزات حضرت رضا علیه السلام پس از رحلت
کنانه بن عتیق و شهادت در کربلا
 کاربر Online
548 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-22
 !عناصر ترکیبی دین از نظر دکتر شریعتی !عناصر ترکیبی دین از نظر دکتر شریعتی
-دکتر شریعتی در خصوص اسلام، قایل به «~~green:نظام~~‏» است. او «نظام‏» را همان مکتب اسلام می‏داند که تمام مذهب اسلام بر آن استوار است و مجموعه‏ای از ((جهان‏ بینی)) ، ((انسان ‏شناسی)) و ((فلسفه تاریخ)) و نیز ((ایدئولوژی)) را عناصر اصلی تشکیل‏دهنده این نظام می‏داند و می‏گوید: نظام، ((مکتب)) اسلام است که بر اساس آن، تمام ((مذهب)) اسلام مبتنی است. این نظام عبارت است از جهان ‏بینی که بر اساس توحید شکل گرفته، انسان‏شناسی که مبتنی بر ((دیالکتیک)) است، و فلسفه تاریخ که بر اساس نزاع طبقاتی برای استقرار ((عدالت)) و تکامل نوع انسان قرار دارد و بر این اساس، یک ایدئولوژی، که مجموعه‏ای از عقاید عملی، خط مشی، ((اخلاق)) ، مبارزه، کار و ((فلسفه زندگی)) است ، به نام ~~green:اسلام~~ است. +((دکتر علی شریعتی)) در خصوص اسلام، قایل به «~~green:نظام~~‏» است. او «نظام‏» را همان مکتب اسلام می‏داند که تمام مذهب اسلام بر آن استوار است و مجموعه‏ای از ((جهان‏ بینی)) ، ((انسان ‏شناسی)) و ((فلسفه تاریخ)) و نیز ((ایدئولوژی)) را عناصر اصلی تشکیل‏دهنده این نظام می‏داند و می‏گوید: نظام، ((مکتب)) اسلام است که بر اساس آن، تمام ((مذهب)) اسلام مبتنی است. این نظام عبارت است از جهان ‏بینی که بر اساس توحید شکل گرفته، انسان‏شناسی که مبتنی بر ((دیالکتیک)) است، و فلسفه تاریخ که بر اساس نزاع طبقاتی برای استقرار ((عدالت)) و تکامل نوع انسان قرار دارد و بر این اساس، یک ایدئولوژی، که مجموعه‏ای از عقاید عملی، خط مشی، ((اخلاق)) ، مبارزه، کار و ((فلسفه زندگی)) است ، به نام ~~green:اسلام~~ است.
 !دلیل نیاز بشر به دین و نیز راه‏های شناخت دین از نظر دکتر شریعتی !دلیل نیاز بشر به دین و نیز راه‏های شناخت دین از نظر دکتر شریعتی
 در نظر شریعتی، بشر امروز به دو دلیل عمده به دین نیازمند است: ~~green:تامین جهان‏ بینی روحانی و ارائه جهت و هدف زندگی~~. نیاز انسان امروز به ((مذهب)) برای این است که به دو سؤالش پاسخ گوید: یکی دادن ~~green:جهان‏بینی معنوی بزرگ~~ و به قول ((علامه اقبال لاهوری)) ، ~~green:بیان یک تفسیر روحانی از عالم هستی‏~~ و به گونه‏ای که انسان آزاد آن‏طور که ((اگزیستانسیالیسم)) می‏گوید و الان راست می‏گوید، خودش را در آن بیگانه و مجهول احساس نکند. دوم ~~green:ایجاد و یا ارائه یک جهت و هدف انسانی برای زیستن~~.شریعتی وجود ثابتات را در دین چنین بیان می‏کند: این مفهوم که چون مذهب منزل من الله است، بنابراین، لایتغیر است و عقل آدمی در مسیر رشدش نمی‏تواند در آن حک واصلاح و تغییر بدهد، مخالفین این را دلیلی بر کهنه شدن مذهب در طی تکامل بشر تلقی می‏کنند، در صورتی که نه تنها مذهب با تکامل مغایر نیست، بلکه ((تکامل مذهبی)) با ثابت‏ بودن مفاهیم مذهبی مغایر نیست. مگر نه این است که قوانین طبیعت ثابت است، اما علم ((طبیعت ‏شناسی ))در طول تاریخ دائما در تغییر و تکامل است؟ مذهب هم، همچون طبیعت ثابت است، اما انسان‏ها در رابطه با مذهب تکامل پیدا می‏کنند، همچنان که انسان‏ها در رابطه با طبیعت ثابت تکامل پیدا می‏کنند. ثابت ‏بودن مذهب، مغایر با تکامل علم مذهبی نیست. از نظر شریعتی، برای شناخت مذهب نیز راه‏های روشنی وجود دارد: ~~green:برای شناخت دقیق تصویر کلی هر مذهبی، شناختن خدای آن، کتاب آن و پیغمبر آن و دست‏پروردگان خالص آن ضروری است~~.  در نظر شریعتی، بشر امروز به دو دلیل عمده به دین نیازمند است: ~~green:تامین جهان‏ بینی روحانی و ارائه جهت و هدف زندگی~~. نیاز انسان امروز به ((مذهب)) برای این است که به دو سؤالش پاسخ گوید: یکی دادن ~~green:جهان‏بینی معنوی بزرگ~~ و به قول ((علامه اقبال لاهوری)) ، ~~green:بیان یک تفسیر روحانی از عالم هستی‏~~ و به گونه‏ای که انسان آزاد آن‏طور که ((اگزیستانسیالیسم)) می‏گوید و الان راست می‏گوید، خودش را در آن بیگانه و مجهول احساس نکند. دوم ~~green:ایجاد و یا ارائه یک جهت و هدف انسانی برای زیستن~~.شریعتی وجود ثابتات را در دین چنین بیان می‏کند: این مفهوم که چون مذهب منزل من الله است، بنابراین، لایتغیر است و عقل آدمی در مسیر رشدش نمی‏تواند در آن حک واصلاح و تغییر بدهد، مخالفین این را دلیلی بر کهنه شدن مذهب در طی تکامل بشر تلقی می‏کنند، در صورتی که نه تنها مذهب با تکامل مغایر نیست، بلکه ((تکامل مذهبی)) با ثابت‏ بودن مفاهیم مذهبی مغایر نیست. مگر نه این است که قوانین طبیعت ثابت است، اما علم ((طبیعت ‏شناسی ))در طول تاریخ دائما در تغییر و تکامل است؟ مذهب هم، همچون طبیعت ثابت است، اما انسان‏ها در رابطه با مذهب تکامل پیدا می‏کنند، همچنان که انسان‏ها در رابطه با طبیعت ثابت تکامل پیدا می‏کنند. ثابت ‏بودن مذهب، مغایر با تکامل علم مذهبی نیست. از نظر شریعتی، برای شناخت مذهب نیز راه‏های روشنی وجود دارد: ~~green:برای شناخت دقیق تصویر کلی هر مذهبی، شناختن خدای آن، کتاب آن و پیغمبر آن و دست‏پروردگان خالص آن ضروری است~~.
 !دکتر شریعتی دین را به گونه مارکسیستی تفسیر می‏کند !دکتر شریعتی دین را به گونه مارکسیستی تفسیر می‏کند
   
 وی معتقد است که : آدم اگر یک ((روشنفکر)) مسلمان نباشد و آدم باشد، باید ((مارکسیست‏)) شود، مگر این‏که برود یک ((سرمایه‏دار)) یا ((فاشیست‏)) یا کلیسایی شود. راه دیگری ندارد. می‏گویند: ~~green:اسلام بین مارکسیسم و سرمایه‏داری است~~. این حرف مفتی است! سرمایه‏داری بیماری است که ((اسلام)) و ((مارکسیسم)) در مبارزه با آن با هم رقابت دارند. بنابراین، در یک هدف مشترک با هم کار می‏کنند. ((اخلاق مارکسیستی)) با ((اخلاق اسلامی)) اصولا یکی است. اخلاق یک ((سوسیالیست)) ، اخلاق یک مسلمان است.این عبارت به روشنی مبین نظرگاه کلی شریعتی درباره مارکسیسم است و نیز با اندکی تامل در آثار وی روشن میشود که وی نوع تفسیری که از دین و مذهب و ایدئولوژی ارائه می‏دهد مبتنی بر بینش دیالکتیکی است و در نهایت، شریعتی در ارائه نظریه دینی خویش، به ~~green:تفسیر مارکس از دین~~ نزدیک می‏شود.  وی معتقد است که : آدم اگر یک ((روشنفکر)) مسلمان نباشد و آدم باشد، باید ((مارکسیست‏)) شود، مگر این‏که برود یک ((سرمایه‏دار)) یا ((فاشیست‏)) یا کلیسایی شود. راه دیگری ندارد. می‏گویند: ~~green:اسلام بین مارکسیسم و سرمایه‏داری است~~. این حرف مفتی است! سرمایه‏داری بیماری است که ((اسلام)) و ((مارکسیسم)) در مبارزه با آن با هم رقابت دارند. بنابراین، در یک هدف مشترک با هم کار می‏کنند. ((اخلاق مارکسیستی)) با ((اخلاق اسلامی)) اصولا یکی است. اخلاق یک ((سوسیالیست)) ، اخلاق یک مسلمان است.این عبارت به روشنی مبین نظرگاه کلی شریعتی درباره مارکسیسم است و نیز با اندکی تامل در آثار وی روشن میشود که وی نوع تفسیری که از دین و مذهب و ایدئولوژی ارائه می‏دهد مبتنی بر بینش دیالکتیکی است و در نهایت، شریعتی در ارائه نظریه دینی خویش، به ~~green:تفسیر مارکس از دین~~ نزدیک می‏شود.
 !منابع !منابع
 *دکترعلی شریعتی، شناخت ادیان، بی‏تا، بی‏جا، ص 195  *دکترعلی شریعتی، شناخت ادیان، بی‏تا، بی‏جا، ص 195
 *همو،جهان‏بینی‏وایدئولوژی(مجموعه‏آثار23)،ص‏257  *همو،جهان‏بینی‏وایدئولوژی(مجموعه‏آثار23)،ص‏257
 *همو، اسلام‏شناسی (مجموعه آثار 30)،ص 575  *همو، اسلام‏شناسی (مجموعه آثار 30)،ص 575
 *همو، مجموعه آثار 28، ص 350  *همو، مجموعه آثار 28، ص 350
 *همو، مجموعه آثار23، ص‏187  *همو، مجموعه آثار23، ص‏187
 !برای مطالعه تکمیلی بخوانید !برای مطالعه تکمیلی بخوانید
-*پیش فرضهای اساسی مارکس در نگاه شریعتی +*((پیش فرضهای اساسی مارکس در نگاه شریعتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [07:52 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384 [07:50 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..