منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
تاریخچه ی: نظامی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-57Lines: 1-77
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19953}::
+V{maketoc}>

{img src=img/daneshnameh_up/8/80/Nizami.jpg}
>
 ~~green:احسنت زهی سخنور چست ~~green:احسنت زهی سخنور چست
  کاز نکته دهان عالمی شست   کاز نکته دهان عالمی شست
 می داد چو نظم نامه را پیچ  می داد چو نظم نامه را پیچ
 باقی نگذاشت بهر ما هیچ ~~ باقی نگذاشت بهر ما هیچ ~~
-«امیر خسرو دهاری» +«امیر خسرو دهلوی»
-حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی از داستانسرایان بزرگ و استادان مسلم در سرودن شعر تمثیلی و بزمی است. وی ه سال 525 در شهر گنجه متولد شد و همه عمر را به جز سفر کوتاهی که به دعوت قزل ارسلان (581-587) به یکی از با نزدیک گنجه کرد، در وطن خود باقی د تا ه سال 614 یا 619 در همین شهر وفات کرد و به خاک سپرده شد. +!زندگینامه
حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی از داستانسرایان بزرگ و استادان مسلم در سرودن شعر تمثیلی و بزمی است. او ر سال 525 در شهر گنجه متولد شد و همه عمر را به جز سفر کوتاهی که به دعوت قزل ارسلان (581-587) به یکی از وای نزدیک گنجه کرد، در وطن خود باقی مد تا ر سال 614 یا 619 در همین شهر وفات کرد و به خاک سپرده شد.
-چنانچه از اشعار او معلوم می شود «فضیلت نظامی منحصر به شعر و شاعری نبوده و از جوانی به فنون ادب و تواریخ و قصص بتی داشته و ه تحصیل علم همت مته و مخصوصاً درنجوم صاحب اطلاع بوده است چنانکه خود گوید. +چنانچه از اشعار او معلوم می شود «فضیلت نظامی منحصر به شعر و شاعری نبوده و از جوانی به فنون ادب و تاریخ و قصص لقه داشته و رتحصیل علم همت ه و مخصوصاً درنجوم صاحب اطلاع بوده است چنانکه خود گوید:
   
 ~~green:هر چه هست از دقیقه های نجوم----- با یکایک نهفته های علوم  ~~green:هر چه هست از دقیقه های نجوم----- با یکایک نهفته های علوم
 خواندم و هر ورق که می جستم ----- چون ترا یافتم ورق شستم ~~ خواندم و هر ورق که می جستم ----- چون ترا یافتم ورق شستم ~~
-دوران زندگی نظامی با دوره حکومت اتابکان آذربایجان و موصل و شروانشاهان مارن بوده است. تعلق خاطر نظامی به تصوف زندگانی وی را بیشتر با زهد و عزلت همراه کرده و این امر او را از اتزام در بارهای سلطین به دور اته است. دولتشاه سمرقندی را ز مریدان خی رج زنجانی که از مشایخ معروف زمان او بوده است دانسته. +دوران زندگی نظامی با دوره حکومت اتابکان آذربایجان و موصل و شروانشاهان هم زان بوده است. تعلق خاطر نظامی به تصوف زندگانی وی را بیشتر با زهد و عزلت همراه کرده و این امر او را از ابسگی به دراهای این ر کرده است. .
-اثر معروف نظامی غیر از دیوان که تعداد ابیات آن را تا حدود 20 هزار بیت نوشته اند. +::{img src=img/daneshnameh_up/a/a6/khamse-nezami.jpg}::
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19947}:: +!پنج گنجr />مهمترین اثر او «پنج گنج» یا «خمسه» است که تعداد ابیات آن را تا حدود 20 هزار بیت نوشته اند. وعبارتست از: مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، اسکندرنامه، که تمامی مثنویها به سبک عراقی است.r />*قدیمی ترین مثنوی نظامی مخزن الاسرار است و بهترین آنها خسرو و شیرین است.
-نویی نگانه او «خمسه» یا پن گن می شد ک شامل منویهای یل می با:

__1- __
((مخزن الاسرار)) که شامل 2260 بیت است. این مثنوی در حدود سال 570 به نام فخرالدین بهر شاه بن داود (متوفی 622) به رشته ظ کید ده ا و تمل ر 20 مقاله در موا و ک است.

__2- __ مثنوی ((خسرو و شیرین)) شامل 6500 بیت است. این مثنوی داستان عشق بازی خسرو پرویز پادشاه ساسانی با عشقه ا یرین می باشد و در سال 576 به پایان رسیده و از طرف شاعر به اتابک شمس الدین محمد جهان پهلوان بن ایلد گز (567-581) تقدیم شده است.
+__1- __ ی رین نوی نمی م السرا ا. ((مخزن الاسرار)) شامل 2260 بیت است. این مثنوی در حدود سال 570 به نام فخرالدین بهر شاه بن داود (متوفی 622) به نظم درآمد و مشتمل بر 20 مقاله در واعظ حکم ست 2260 بیت دارد اوی اندیشه های هدانه و عارنه است. در هر مقاله پ از شرح عنوان مقاله، رای تأثیرذاری بیشتر داستانی کوتاه اما پر محتوا و لنین روایت د است.

__2- __ مثنوی ((خسرو و شیرین)) شامل 6500 بیت است. این مثنوی داستان عشق خسرو پرویز پادشاه ساسانی ب شیری شادخت رمنی می باشد و در سال 576 به پایان رسیده و از طرف شاعر به اتابک شمس الدین محمد جهان پهلوان بن ایلد گز (567-581) تقدیم شده است.
 __3-__ مثنوی ((لیلی و مجنون)) شامل 4500 بیت است که به سال 584 به نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان سروده شده است در این مثنوی داستان پر سوز و گداز عشق مجنون (قیس عامری) از قبیله بنی عامر و لیلی دختر سعد که از داستانهای مشهور تازی در دوره جاهلیت می باشد به رشته نظم درآمده است.  __3-__ مثنوی ((لیلی و مجنون)) شامل 4500 بیت است که به سال 584 به نام شروانشاه ابوالمظفر اخستان سروده شده است در این مثنوی داستان پر سوز و گداز عشق مجنون (قیس عامری) از قبیله بنی عامر و لیلی دختر سعد که از داستانهای مشهور تازی در دوره جاهلیت می باشد به رشته نظم درآمده است.
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19948}:: +::{img src=img/daneshnameh_up/f/f4/leili-majnon.jpg}::
-__4-__ مثنوی ((هفت پیکر )) یا هفت گنبد یا بهرامنامه است که در 5136 بیت به سال 593 به نام علاء الدین کرپ ارسلان پادشاه مراغه سروده شده است. این داستان از جمله قصه های ایرانی مربوط به دوره ساسانی است و شرح عاقه بهرام گور (420-348 میلادی) با هفت دختر از پادشاهان هفت اقلیم است که بهرام برای هر کدام گنبدی به رنگی خاص بر پا می کند و هر روز از هفته را میهمان یکی از آنان می شود و داستانی از هر کدام می شود. +__4-__ مثنوی ((هفت پیکر )) یا هفت گنبد یا بهرامنامه است که در 5136 بیت به سال 593 به نام علاء الدین کرپ ارسلان پادشاه مراغه سروده شده است. این داستان از جمله قصه های ایرانی مربوط به دوره ساسانی است و شرح راط بهرام گور (420-348 میلادی) با هفت دختر از پادشاهان هفت اقلیم است که بهرام برای هر کدام گنبدی به رنگی خاص بر پا می کند و هر روز از هفته را میهمان یکی از آنان می شود و داستانی از هر کدام می شود.
-__5- __ مثنوی ((اسکندرنامه )) است که شامل 10500 بیت و در دو بخش به نامهای شرفنامه و اقبالنامه به نظم درآمده است. در بخش اول نظامی اسکندر را به صورت فاتحی بزرگ و در بخش دوم در لباس حکیم و پیامبری خردمند معرفی می کند. نظم این مثنومی در سال 599 به اتمام رسیده و به نام نصرت الدین ابوبکر محمد جهان پهلوان نامگذاری شده است. +__5- __ مثنوی ((اسکندرنامه )) است که شامل 10500 بیت و در دو بخش به نامهای شرفنامه و اقبالنامه به نظم درآمده است. در بخش اول نظامی اسکندر را به صورت فاتحی بزرگ و در بخش دوم در لباس حکیم و پیامبری خردمند معرفی می کند. نظم این مثنوی در سال 599 به اتمام رسیده و به نام نصرت الدین ابوبکر محمد جهان پهلوان نامگذاری شده است.
-«نظامی از شاعران است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم ابن زبان دانست. وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص توفیق یابد. اگر چه داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. +!سبک نظامی
نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم ابن زبان دانست. وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد. اگر چه داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است.
-وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات و نیری تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است. +وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات بانیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است.
-نامی ا یاری از عرا بخصوص مدیه سایان ، زبانی فسر داد و عبار یگ انته است ا دیوای خود ینه های ازد ک ر س در گذرگاه عم و جوانی عکی از دوران وی ا ر نه تمشا کد. بث او قریباً ر تا ااش بث درره قویرین عام مک حیات شر یعنی ش با جلوه ا و رض گنگون ت.» +ا وو ک ار نظامی از نر اطاب د سن با فا و رن اات لمی و فی و کیبا عربی فوان ییدگی مانی بعی از ایت قابل ره گیی است، ولی «ماسن کم او ه قدری ات ک بای او یکی ا بترین رای یران نامید مواً ر فن د بی هتا و ی یر ی ک.
-.... با وجود آنکه آثار نظامی خالی از عیوب صوری و معنوی نیست و مخصوصاً از نظر اطناب در سخن و بازی با لفاظ و آوردن اصطلاحات علمی و فلسفی و ترکیبات عربی فراوان و پیچیدگی معانی بعضی از ابیات قابل خرده گیری است، ولی «محاسن کلام او به قدری است که بی تردید و تزلزل به هر نقادی اجازه می دهد که وی را یکی از بزرگترین شعرای ایران بنامد و مخصوصاً در فن خود بی همتا و بی نظیر معرفی کند. و نیز می توان گفت که اگر از میان شعرای فحل و ممتاز ایران از قبیل ((رودکی))، ((فرخی))، ((منوچهری)) مسعود سعد، ((انوری)) و امثال آنها یکی را بردارند دیگران جای او را پر می کنند، اما اگر نظامی را بردارند جای او همچنان خالی خواهد ماند.  
 از مخزن الاسرار:  از مخزن الاسرار:
 __در توحید __ __در توحید __
 ~~green:ای همه هستی زتو پیدا شده----- خاک ضعیف از تو توانا شده  ~~green:ای همه هستی زتو پیدا شده----- خاک ضعیف از تو توانا شده
 زیر نشین علمت کائنات ----- ما به تو قائم چو تو قائم به ذات  زیر نشین علمت کائنات ----- ما به تو قائم چو تو قائم به ذات
 هستی تو صورت و پیوند نه ----- تو به کس و کس به تو مانند نه  هستی تو صورت و پیوند نه ----- تو به کس و کس به تو مانند نه
 آنچه تغیر نپذیرد توئی ----- آنچه نمرده است و نمیرد توئی  آنچه تغیر نپذیرد توئی ----- آنچه نمرده است و نمیرد توئی
 ما همه فانی و بقابس تر است----- ملک تعالی و تقدس تر است  ما همه فانی و بقابس تر است----- ملک تعالی و تقدس تر است
 ساقی شب دستکش جام تست ----- مرغ سحر دستخوش نام تست  ساقی شب دستکش جام تست ----- مرغ سحر دستخوش نام تست
 پرده بر اندازد و برون آی فرد ----- گر منم آن پرده به هم در نورد پرده بر اندازد و برون آی فرد ----- گر منم آن پرده به هم در نورد
 عجز فلک را به فلک وانمای ----- عقد جهان راز جهان واگشای  عجز فلک را به فلک وانمای ----- عقد جهان راز جهان واگشای
 ای به ازل بوده و نابوده ما ----- وی به ابد مانده و فرسوده ما  ای به ازل بوده و نابوده ما ----- وی به ابد مانده و فرسوده ما
 دور جنبیت کش فرمان تست ----- سفت فلک غاشیه گردان تست ~~ دور جنبیت کش فرمان تست ----- سفت فلک غاشیه گردان تست ~~
 +نظامی در بزم سرایی، بزرگترین شاعر ادبیات پارسی است. به جرأت می توان گفت که او در سرایش لحظه های شادکامی بی همتاست، زبانش شیرین است و واژگانش نرم و لطیف، و گفتارش دلنشین. آن گونه که در بازگویی لحظه های رزم، نتوانسته از فشار بزم رهایی یابد به اشعار رزم نیز ناخودآگاه رنگ غنایی داده است.
 +شاعر بزرگ سده ششم، خود را به اخلاق پایبند می داند و برخلاف بسیاری از شاعران و سرایندگان، هرگز در سروده هایش بی پرده سخن نگفته است.
 +نظامی گنجوی استاد مسلم شعر غنایی و داستانهای عاشقانه در ادب فارسی است.
 +!برجستگیها و ویژگیهای شعر نظامی
 +1- تشبیهات و توضیحات او، زیبا و هنرمندانه و بسیار خیال انگیزند.
 +2- در تصویر جزئیات طبیعت و حالات، بسیار تواناست.
 +3- انتخاب الفاظ و کلمات مناسب که نتیجه آشکار آن، ((موسیقی شعر ))اوست.
 +4- ایجاد ترکیبات خاص و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند.
 +5-تازگی معانی و ابداع ترکیبات تازه که در شعر نظامی به وفور یافت می شود، کلام وی را گاهی دچار ابهام می کند، علاوه بر اینها کثرت «لغات عربی» و «اصطلاحات علوم» و «اصول و مبانی فلسفه و معارف اسلامی» سخن این شاعر را دشوار و پیچیده کرده است.
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [10:50 ]   10   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [10:21 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [12:27 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [12:51 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [12:30 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [12:29 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [08:18 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [08:15 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [08:13 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [07:57 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..