منو
 صفحه های تصادفی
اورتون ها
دراویت
حسن بن زید
میلریت
آزمایش مواد غذایی لازم برای رویش دانه
زمان نسبی
شرح دیگری ازمهدعلیا
رشته سینما
علم بیان
Barometric formula
 کاربر Online
480 کاربر online
Lines: 1-134Lines: 1-103
-یکی از نشانه های حتمی هور حضرت مهدی عیه السلام ندای آسمانی است؛ در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است. +-=حتمی ود ندای آسمانی:=-
-امام صادق علیه اللام:
« پنج
نشانه پیش از ظهور قائم علیه للام است: صیه، سیانی، فرو فن کشته دن نفس زکیه و یمای »
« به اس
م ئم علیه الام ندا داد می شود که ای فلان بن فلن! قیام کن !»
« هن
امی که ه حضرت مهدی علیه السلام اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.»
« قائم علیه السلام با شنیدن صیحه
آسمانی خروج می کند.»
« همانا از میان ما امام غائب و پوشیده
است ناه که خداوند بخواهد امر او ا اهر داند در قلب و نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.»
«
ی موودی که خداوند در آ روح دمیه ست باقی نمی مد مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
« من
ای از آسمان نام قائم علیه لسلام را ندا می دهد، پس ما ین مرق و مغرب آن را می شنوند.»
+یکی ا نشانه های می هر ((ت ما می ااحنا ه الفدا|حضرت مهدی علیه السلام)) ندای آسمانی است در اادی بیاری به این نان و ی تمی دن آن اشاه ده ا.
-عمر بن حنظله پرسید: فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه. +__((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)):__
*« پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، ((سفیانی))، فرو رفتن ، کشته شدن ((نفس زکیه)) و یمانی »
*« به اسم قائم علیه السلام ندا داده می شود که ای فلان بن فلان! قیام کن !»
*« هنگامی که به حضرت مهدی علیه السلام اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.»
*« قائم علیه السلام با شنیدن صیحه آسمانی خروج می کند.»
*« همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.»
*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
*((
عمر بن حنظله)) پرسید: فدایت گردم! اگر از ((اهل بیت)) تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه.
 سیف بن عمیرة می‌گوید:  سیف بن عمیرة می‌گوید:
-نزد منصور دوانیقی بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ابو طالب را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!» +نزد ((منصور دوانیقی)) بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ((ابوطالب)) را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!»
 گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»  گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»
-منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که محمد بن علی باقر می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!» +منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|محمد بن علی باقر)) می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!»
 گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»  گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»
 منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»  منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»
 گفتم:« کدام‌شان؟»  گفتم:« کدام‌شان؟»
-منصور گفت:« مردی از فرزندان فاطمه .» +منصور گفت:« مردی از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه))
 آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»  آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»
-عبدالله بن سنان می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل همدان به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.) +((عبدالله بن سنان)) می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل ((همدان)) به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.)
-امام علیه السلام که تکیه داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود: از من روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید و در این کار گناهی بر شما نیست، شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فرماید: ( ان نشأ تنزل علیهم من السماء آیه فظّلت اعناقهم لها خاضعین ) (شعراء: 4 ).
اگر بخواهیم از آسمان برایشان نشانه ای می فرستیم تا گردن های ایشان در مقابل آن خاضع و فرو افتد.
+امام علیه السلام که تکیه داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود: از من روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید و در این کار گناهی بر شما نیست، شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فرماید: (__ان نشأ تنزل علیهم من السماء آیه فظّلت اعناقهم لها خاضعین__) (شعراء: 4).
''اگر بخواهیم از آسمان برایشان نشانه ای می فرستیم تا گردن های ایشان در مقابل آن خاضع و فرو افتد.''
-------------------------------------**************** +-=مکان ندای آسمانی:=-
-در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی از آسمان به گوش می‌رسد و ندای ابلیس از زمین. +در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی از آسمان به گوش می‌رسد و ندای ((ابلیس)) از زمین.
 از این مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به وسیله‌ی ابزارهای عادی بشری نیست، بلکه معجزه است و نیرویی مافوق نیروی بشری آن را ایجاد می‌کند؛ ولی ندای شیطانی با همین وسایل عادی و زمینی پخش می‌شود که با دست بشر ساخته شده است؛ و این خود یکی از راه های شناخت ندای حق از ندای باطل است.  از این مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به وسیله‌ی ابزارهای عادی بشری نیست، بلکه معجزه است و نیرویی مافوق نیروی بشری آن را ایجاد می‌کند؛ ولی ندای شیطانی با همین وسایل عادی و زمینی پخش می‌شود که با دست بشر ساخته شده است؛ و این خود یکی از راه های شناخت ندای حق از ندای باطل است.
 +__امام صادق علیه السلام:__
 +*در پاسخ این سئوال زراره که « آیا این ندا حق است؟ » فرمود: « به خدا سوگند آری. ندایی همگانی است و هر قومی به زبان خود آن را می‌شنوند.»
 +*« این ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.
 +*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
 +*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
-یش از ظور رت مهدی علیه السلام از م دیی ن می‌د که تا ال زی را می‌نوند. در اادیث یشایان وم لی ام د این باره جزئیا یدی مه ا: +__اا قر علیه السلام:__
*« صدایی
از نیه دم، ژده فح و پیی می‌د.»
*« منتظر صدا باشی
د که اگا از سی دشق طرف شما می‌ید و در آن برای ما فج بزری ست.»
*
ادی از ک یار شر ندا می‌ده: وای بر اهل زمین ا ری که ندیک ست!»
*« در
مرب و مشرق جهان آن صدا می شنوند.»
-امام ق علیه السلام ر ا ی ئل زرار که « آیا این ندا ق است؟ » ود:« به خدا سوگند ی. ندایی همگنی ست و هر قومی ان و آن میشنوند.» +__((حضرت امام علیه السلام|ام ا لی لا)):__ />*« ندای سی همان گونه که نزدیک نیه می از و نیز نیه می شود.»
-« منادی در اول روز از آسمان ندا می‌دهد:« آگاه باشید! همانا حقّ با علی علیه السلام و شیعیان اوست.»
و ا
ین ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.
آن‌گاه ابلیس در پایان روز از زمین ندا می‌دهد
:« آگاه باشید که حق در عثمان و پیروان اوست.» در این هنگام سست دلان شکّ می‌کنند.»

« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»

« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»

عبدالله بن سنان می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل همدان به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.)

امام علیه السلام که تکیه داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود: از من روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید و در این کار گناهی بر شما نیست، شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فرماید: ( ان نشأ تنزل علیهم من السماء آیه فظّلت اعناقهم لها خاضعین ) (شعراء: 4 ).
اگر بخواهیم از آسمان برایشان نشانه ای می فرستیم تا گردن های ایشان در مقابل آن خاضع و فرو افتد.

یکی از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی علیه السلام شنیده شدن ندایی از سوی دمشق است. در احادیث بسیاری به این رخداد اشاره شده است:
امام باقر علیه السلام فرمود:« صدایی از ناحیه دمشق، مژده فتح و پیروزی می‌دهد.»
و در روایت دیگری فرمود: « منتظر صدا باشید که ناگهان از سوی دمشق به طرف شما می‌آید و در آن برای شما فرج بزرگی است.»
از عمار یاسر نیز نقل شده که فرمود:« منادی از کنار دیوار شهر دمشق ندا می‌دهد: وای بر اهل زمین از شری که نزدیک است!»

امام باقر علیه السلام: « در مغرب و مشرق جهان آن صدا را می شنوند.»


امام رضا علیه السلام: « ندای آسمانی همان گونه که از نزدیک شنیده می شود، از دور نیز شنیده می شود.»

----------------------
-***********************
+-=زمان ندای آسمانی:=-
 هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.  هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
 بنا بر برخی از احادیث، هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان، طلوع خورشید عدالت را به جهانیان بشارت می‌دهد.  بنا بر برخی از احادیث، هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان، طلوع خورشید عدالت را به جهانیان بشارت می‌دهد.
 ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود.  ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود.
 اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.  اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
 باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.  باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.
-امام صادق علیه السلام فرموده است:« قائم علیه السلام ظهور نمی‌کند تا این که در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان از آسمان ندا داده شود.» +__امام صادق علیه السلام:__ />*« قائم علیه السلام ظهور نمی‌کند تا این که در شب جمعه بیست و سوم ((ماه رمضان)) از آسمان ندا داده شود.»
*هشام بن سالم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: « جریری برادر اسحاق به ما می گوید: شما می گویید که (پیش از ظهور) دو ندا هست. پس کدامیک از آنها راستگو و کدامیک دروغگوست؟ » امام علیه السلام می فرماید: به او بگویید: همان کسی که آن را به ما خبر داد و تو منکر وقوع آن هستی، همان کس راستگوست. یعنی کسی که اکنون حوادث آینده را پیشگویی می کند و آنها را به ما خبر می دهد، پس از وقوع آن حوادث، راستگویی او معلوم می گردد و همین شخص ویژگیهای آن دو ندا را به ما گفته است.
-هام ب الم ی گید: به ما اد یه لسل ر کرد: « یری رادر اسحا ما ی گی: شا می یید که (ی ز ) و هت. کدایک از آنا راتگو و کدایک گست »
ام یه اللم می رماید: ه او بگویی: ان کی که آن را ه ا ر داد و نکر آن هی ان ک راتگوت.
+__مام بار لیه السلام:__
دای آسانی در شب جمعه، یست و سوم ما مضان ه ش اهد سی. س ر ن شک نکنید آن پیروی کنی. در پایا ز ابیس لون دا مید که ((عثن ن ا|ثمان)) ملو که د تا دم را ب شک اندازد و آنا را گرفتا فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار اسان‌های شکاک که ه تش ی‌تن. »
*« وقی دای آسمی را ما رمضان شنیدید ک نکنید که صدای ((جبرئیل)) ست شانه‌اش ین است که نام قائم لیه اسلام و پش را ندا می‌دهد، ب وری ک دختران در سرارد هم آن میشنوند در و برادرانان را ه قیام تشویق می‌کنن.»
-یعنی کسی که اکنون حوادث آینده را پیگویی می کن و آنها را به ما خبر می هد، پس از وقوع ن حوادث، راستگویی او معلوم می گردد و همین شخص ویژگیهای آن دو ندا را به ما گف است. +-=نوید پیوی ق ر با:=-
-امام باقر علیه السلام درباره نشانه ندای آسمانی فرمود:« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که عثمان مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای جبرئیل است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.» 
-----------------------------------------******************* 
 مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.  مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.
 +همزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، ندایی آسمانی، به شیعیان ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین علی علیه السلام)) نوید رستگاری می‌دهد.
-عبدالرحمن مسلمه به امام صادق علیه السلام عرض کرد: « اهل سنت این سخن ما شیعیان را که می‌گوییم پیش از ظهور دو ندا در آسمان شنیده می‌شود، تکذیب می‌کنند و می‌گویند: چگونه ندای حق را از باطل باز می‌شناسید؟» +__امام صادق علیه السلام:__
*« منادی ندا می‌دهد که علی علیه السلام و شیعیانش رستگارند.»
*« منادی ندا می‌دهد: بدانید که حق با علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست.»
*« آن‌گاه ابلیس در پایان روز از زمین ندا می‌دهد:« آگاه باشید که حق در عثمان و پیروان اوست.» در این هنگام سست دلان شکّ می‌کنند. »
*« هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنیدن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد. »
*« ندای آسمانی دختران را از سراپرده خارج می کند، دختران در سراپرده ندای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند. »

عبدالرحمن مسلمه به امام صادق علیه السلام عرض کرد: « ((اهل سنت)) این سخن ما شیعیان را که می‌گوییم پیش از ظهور دو ندا در آسمان شنیده می‌شود، تکذیب می‌کنند و می‌گویند: چگونه ندای حق را از باطل باز می‌شناسید؟»
 امام علیه السلام فرمود:« شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟»  امام علیه السلام فرمود:« شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟»
 عبدالرحمن گفت:« ما پاسخی نداریم!»  عبدالرحمن گفت:« ما پاسخی نداریم!»
-امام علیه السلام فرمود:« به آن ها بگویید هر کس قبل از صیحه به آن ایمان داشته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد! خداوند عزوجل می‌فرماید:« افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبّع امّن لا یهدیّ الا ان یهدی فما لکم کیف تحمکون »؛ یونس، آیه‌ی 35، ( آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟!»

« هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنیدن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد. »

« ندای آسمانی دختران را از سراپرده خارج می کند، دختران در سراپرده ندای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند. »

امام باقر علیه السلام: « در مکه منادی از آسمان نام و کارش را ندا می دهد، به طوری که تمام اهل زمین می شنوند که نامش نام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است.»

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:« هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکومت شد. پس راهی مکه شوید.
»
+امام علیه السلام فرمود:« به آن ها بگویید هر کس قبل از صیحه به آن ایمان داشته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد! خداوند عزوجل می‌فرماید:« __افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبّع امّن لا یهدیّ الا ان یهدی فما لکم کیف تحمکون __»؛ یونس، آیه‌ی 35، ''آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟!''»
-« مشیر ب حضرت مهدی علیه السلام ند می : ای وی د! بی ت جایز نی که برار ما ا بنیی و کو مایی +__م بار علیه السلام:__
د ((مکه)) منادی ز آسن نام و کارش را دا می هد به وی که تام اهل زمین می نون که نم نام ((ضرت مم مصطی صلی اله لیه و له|پیامب صلی اله علیه و له وم)) است
-« یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !» +__پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:__
*« هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکومت شد. پس راهی مکه شوید.»
*« آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که در برابر دشمنان خدا بنشینی و سکوت نمایی.»
*
« یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !»
-هممان ا ظهور حضرت مهدی علیه السلام، ندایی آسمانی، به شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام نوید ستگاری می‌دهد.
امام صادق علیه السلام در این اره فرمود:« منادی ندا می‌دهد که لی لیه السلام و یعیانش رستگارند.»
«
منادی ندا می‌دهد: داید که حق با علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست.»
آن‌گاه ابلیس در پایان روز از زمین ندا می‌دهد:« آگاه باشید که حق در عثمان و پیروان اوست.» در این هنگام سست دلان شکّ می‌کنند.»
+__ماعه شود ه:__
*((نانه هی هو امام ان علیه السلام))
-منابع:
بحار الانوار 52 / 368 / حدیث 153
بحار الانوار 52 / 311 / حدیث
4
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث 72 ------- الکفایه
بحار الانوار 52 / 223 / حدیث 87
بحار الانوار 52 / 289 / حدیث 28 27
بحار الانوار 52 / 230 / حدیث 16 و 96
ار الانار 52 / 119 / حدیث 48
بحارالانوار 52 / 237 / حدیث 105 - 269 / ی 159 و 189
بحارالانوار 52 / 298 / حدیث 58 و57 />بحارالانار 208 / 52/ حدیث 45 />بحار لانوار 52 / 292 / حدیث 40 />بحار الانوار 52 / 290 / حدیث 31 و 32 ص 322 / حدیث 29 و 30
حار الانوار 52 / 244 / حدیث 120 ------- غیبه النعمانی - ص 205 / حدیث 35 />بحار الانور 52 / 305 / حدیث 75 -
بحار الان
ور 52 / 304 / حدیث73 --------- الاختصاص />بحار الانوار 52 / 294 / حدیث 44 و 45 و 46
ص 234 / حدیث 100-
بحار الان
وار 52 / ص 204 / حدیث 34 و 33 و 31
حار الانوار 52 / 288 / حدیث 25 --------- یبه الشیخ /ح الانوار 52 / 246 / حدیث 126 --------- غیب النعمانی
بحار الان
وار 52 / 284 / حدیث 11 />حار الانوار 52 / / 304 حدیث 74 --------- کای />جد 51 / 38 / حدیث 14. ص 212 / حدیث 62. ص 203 / حدیث 29.
ص 209. حدیث 49.
ص 285 / حدیث 14و15. ص 229 / حدیث 95. ص 247 / حدیث 127. ص 161 / حدیث 270. ص 185 / حدیث 9. ص 104 / حدیث 9. ص 235/ حدیث 103 و 102.
ص/ 192 حدیث 24. ص 300 / حدیث 65 />ص 233 / حدیث 98 /ح الانوار 52 / 295 / حدیث 48 و 49 /حالانوار 52 / 206 /حدیث 4 و 39-
+__منابع:__
بحارالانوار 51 / 38 / حدیث 14.
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث 72 ------ الکفایه
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث73 ------ الاختصاص
بحارالانوار 52 / / 304 حدیث 74 ------ کای
بحارالانوار 52 / 244 / حدیث 120 ------ یه النعانی
بحارالانوار 52 / 288 / حدیث 25 ------ یبه لی
بحارالانوار 52 / 246 / حدیث 126 ------ غیبه النعانی / 223 / حدیث 87 . 289 / حدیث 28 و 27. ص 230 / حدیث 16 و 96. ص 119 / حدیث 48. 237 / حدیث 105 - ص 269 / حدیث 159 و 189. 298 / حدیث 58 و57. 208 / حدیث 45. ص 292 / حدیث 40. ص 290 / حدیث 31 و 32 . ص 322 / حدیث 29 و 30. 205 / حدیث 35. 305 / حی 75. ص 294 / حدیث 44 45 و 46. ص 234 / حدیث 100. 204 / حدیث 34 33 31. ص 284 / حدیث 11. ص 212 / حدیث 62. ص 203 / حدیث 29. ص 209. حدیث 49. ص 285 / حدیث 14و15. ص 229 / حدیث 95. ص 247 / حدیث 127. ص 161 / حدیث 270. ص 185 / حدیث 9. ص 104 / حدیث 9. ص 235/ حدیث 103 و 102. ص/ 192 حدیث 24. ص 300 / حدیث 65 . ص 233 / حدیث 98. ص 295 / حی 48 و 49 . ص 206 /حدیث 4 و 39. ص 368 / حی 153. ص 311 / حدیث 4

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:50 ]   18   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:49 ]   17   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:47 ]   16   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:46 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:44 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:37 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:35 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:34 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:33 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:30 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:24 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:35 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:19 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [06:54 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [05:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [04:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..