منو
 صفحه های تصادفی
تداوم و زمان در تدوین
رشته رادیو لوژی
نقش کانیها در انواع دیرگدازها
تمرینات شکسته
حکمت
ساختمان گیاه
رفتار پیامبر اکرم در مجالس
کوارک
سان مارتین
خط مایل در عکاسی
 کاربر Online
595 کاربر online
Lines: 1-91Lines: 1-103
-هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
بنا بر برخی از احا
دیث، ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.

هشام بن سالم می گوید
: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: « جریری برادر اسحاق به ما می گوید: شما می گویید که { پیش از ظهور } دو ندا هست. پس کدامیک از آنها راستگو و کدامیک دروغگوست؟ »
امام علیه السلام می فرماید: به او بگویید: همان کسی که آن را به ما خبر داد و تو منکر وقوع آن هستی، همان کس راستگوست.

یعنی کسی که اکنون حوادث آینده را پیشگویی می کند و آنها را به ما خبر می دهد، پس از وقوع آن حوادث، راستگویی او معلوم می گردد و همین شخص ویژگیهای آن دو ندا را به ما گفته است.

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندای آسمانی است؛ در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است.
امام صادق علیه السلام: (پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن ، کشته شدن نفس زکیه و یمانی)

عمر بن حنظله پرسید: (فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: (نه)
+-=حتمی بودن ندای آسمانی:=-
-ابوبصیر از ام صاد علیه اسلام وایت می کن که رمود: « ه م قائم علیه السلام دا داده می شود که ای فلان فلان! قیام کن !»
مفض
ل ب عمر از اا صاق: « هنامی که ه حضرت مهدی علیه السلام اجاز ظهور داده می د، خداوند او نام برانی ش می واند.»
ا
بوصیر ا ام صادق علی الا روای ک که فمود: ائم یه اللا با شنیدن صیحه سمنی خروج می کند.
+یکی از اه ای تمی هر ((ر امام هدی ااحنا ل ادا|حضرت مهدی علیه السلام)) دای سانی ا؛ اای بیای ای اه و ی ی ود اار شده س.
-مفل عم از امام صادق علیه السلام وای ی کن که رمود: همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید. +__((حضرت امام جعف صادق علیه سلام|امام صادق علیه السلام)):__
*« پن
نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، ((سفیانی))، فرو رفتن ، کشته شدن ((نفس زکیه)) و یمانی »
*« به اسم
قائم علیه السلام نا داده می شود که ای فلن ب فلان! قیام کن
*« هن
امی که ب حضرت مهدی علیه السلام اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.»
*« قائم علیه السلام با شنیدن صیحه آسمانی خروج می کند.»
همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.» />*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
*((عمر بن حنظله)) پرسید: فدایت گردم! اگر از ((اهل بیت)) تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه.
 سیف بن عمیرة می‌گوید:  سیف بن عمیرة می‌گوید:
-نزد منصور دوانیقی بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ابو طالب را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!» +نزد ((منصور دوانیقی)) بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ((ابوطالب)) را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!»
 گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»  گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»
-منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که محمد بن علی باقر می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!» +منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|محمد بن علی باقر)) می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!»
 گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»  گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»
 منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»  منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»
 گفتم:« کدام‌شان؟»  گفتم:« کدام‌شان؟»
-منصور گفت:« مردی از فرزندان فاطمه .» +منصور گفت:« مردی از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه))
 آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»  آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»
 +((عبدالله بن سنان)) می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل ((همدان)) به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.)
-هنگام هور حضرت مهدی علیه السلام دای از سمن، وع خورشید دات هیان شارت ده. بر ا حادی یوایان موم یهم للم این ن ر ش یست م ماه ما در شب جمعه شنیده میود. />ا مل، ما اد ی السام فرموده ا ئ علیه السا ظ نمی‌ک ا ین که در شب م بی ما رمان از مان ندا ا ود.» +امم علیه السلام ک تکیه داده بود از ین سن خشم مد نت، گه فود: از من وایت کنید بلکه ا پم وای کی و در این ک گنی ما نی شهت ی م که درم شنیدم که می فمود: به خدا وگند ین مطلب (ا سمای) ر کتاب خدا آشکار ش است، آ جا که می فرماید: (__ان ن ت علیهم من الساء آی فظ اعناقهم ه اعین__) (شعراء: 4).
''
ر بخواهیم ز آسم برای نا ای ی فرستیم ا گردن های یان در مقابل ن خاع فو افتد.''
-مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.
هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنید
ن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد.
+-=مکان ندای آسمانی:=-
-ندای آسمانی ان را از ارده ار ی ک تران ر راپد ندای مانی ا می شنود و پ و برادشا ا یام ی ی کند. +در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی مان به گوش می‌رسد و ندای ((ابلیس)) از مین.
ز ای مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به ویله‌ی ابزارهی عادی بشری ست بلک مزه ت و نیرویی مافوق نیروی شری ن را یجاد ی‌کند؛ ولی ندای یانی ا همین وسای عادی و زمینی پ می‌شود که با دت بشر ساخت ده است؛ و ی خد یکی از های شاخت دای ح از ندای باطل است.
 +__امام صادق علیه السلام:__
 +*در پاسخ این سئوال زراره که « آیا این ندا حق است؟ » فرمود: « به خدا سوگند آری. ندایی همگانی است و هر قومی به زبان خود آن را می‌شنوند.»
 +*« این ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.
 +*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
 +*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
-عبدالرحمن ملمه به ام صادق علیه السلام عرض کرد: « هل نت این ن ما یعیا ا که می‌وییم پیش ز ظور د در آسان شیه می‌شو، تکذیب می‌کند و می‌گوین: چگونه نای حق را باطل باز می‌شناسید؟» />اا لیه السام فمود:« ش چه پخی ب ها می‌هید؟» />عبدالرمن گف:« م پاسخی ناریم
امام علیه السلام فرمو به ن ه بگویید ه کس قل از صیحه ب آن ایمان داته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد! خدند زوجل می‌فاید:« امن یهدی الی لق اح یتبّع امّن لا یهیّ ل ان یهدی فما لک کیف تحمکون » یون، آیه‌ی 35، ( آیا کسی که ه سوی حق هدیت می‌کن بری پیروی شایسته‌تر است، یا آ ک که د هایت نمی‌شود مگ هدایتش کنند؟ شما را چه میشد، گونه داوری می‌کنید؟!»
+__امم با علیه السلام:__ />*« ایی نای دمشق ژد یوی می‌دد
منر ا باشید که ناگا ز سی مش ه ا می‌ید و در ن ای ما فر بگی س />*« نادی ا کنار دیوار شهر دم ند می‌د: ای ا ین ا ی ک نیک اس />*« د مر و مشر ه ن دا را می شنوند.»
-همزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، ندایی آسمانی، ه یعیان امیرالمومنین علی علیه السلام نوید رستگاری می‌دهد.
امام ق علیه السلام در این باره فرمود:« منادی ن می‌د که علی علیه السلام و شیعیانش رستگارند.»
ریت دیری فمود:« منادی ندا مید: بدانی که ا عی ن ابی الب علیه السلام و شیعیان وت
+__((حضرت امام ا علیه السلام|امام علیه السلام)):__ />*« ندای می همان گونه ک دی نیده می د، ا یز نیه می و
-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:« هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکمت شد. پس راهی مکه شوید.» +-=زمان ندای آسمای:=-
 +هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
 +بنا بر برخی از احادیث، هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان، طلوع خورشید عدالت را به جهانیان بشارت می‌دهد.
 +ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود.
 +اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
 +باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.
- حادیث سیاری مه اس که ندای سمانی از آسمان ه گو ی‌د نای ابی ز می. ا ی ل ی با ین یجه گر که دای ی ه سیه‌ی ابزرهای ادی شی یست ک معجزه اس یریی افوق نیوی ری آن را ایاد می‌کند وی نی طانی ا مین وسای عادی و ینی شود ک ا ت بشر ساخ شده س و ین ود یکی ا ر های شناخ ای ز ندای با است. +__مم ادق علیه لسلام:__
*« ق
ئم لیه السلم ظهور نمی‌کند تا این که ر شب جمعه بیست و سوم ((ماه رمضان)) از آسمان نا داده شو
*
بن الم می گی: ه ما صاق لی الم ض کردم: « جریی بادر اسحا به ما ی ید: ش می گیی که (یش ظو) د نا هست. س کدایک از نها اتو و کمیک درغگوست » ا علیه السل ی فراید: ب او گویید: همن کی که آن را به ما بر داد و تو منک ووع آن هی، همان ک راستگست. یعنی کسی ک اکنون ادث آیند یشگویی می کد و نها به ما خر ی ده، پس وقوع ن وادث، راستگویی او ملوم می گرد همین شخ یژیهای و ندا را به ما گف است.
-امام باقر علیه السلام درباره نشانه ندای آسمانی فرمود:« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که عثمان مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای جبرئیل است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.» +__امام باقر علیه السلام:__ />*« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که ((عثمان بن عفان|عثمان)) مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. »
وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای ((جبرئیل)) است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.»
 +-=نوید پیروزی حق بر باطل:=-
-ی ظهور حضرت مهدی علیه السلام از آسمان ندایی بلند و ک مم اهل مین ن را میوند. در احادیث پیشوایان وم لیهم اسلام در این باره جزئیات زیادی آمده است: />مم دق عیه للم ر اسخ این ئال زراره ک « آیا ین ندا ح است؟ » رمود:« دا وگن ری. نایی همگنی ات قومی به ان خو آن را میشنوند
و در وایت ی فرمود:« منادی در اول ر ا سان می‌دهد:« آگا باشید! همانا ی علیه السلام یعیان وست.»
این نا به گونهی ات که ه قومی ه زبا خ آن را می‌شنود.
گه ابلیس ر ایا روز از زمین نا ی‌دهد:« گا باشید که ر عثا و پیروان اوست.» در این هنام ست لان کّ می‌کند.»
+قرن ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید یوی ح باطل سر می د. این ه گنه ای است که ق ان را ی نوند ر ان وی ا یدا ی ک و به ن خنه می کشاند و هر یدری را گرا رس ت می ماید.
همزمان با ر ت هدی علیه السلام، ایی سانی به شیان ((ضرت میامنین لیه السل|امیرامومنین ی یه ا)) نوی ستای می‌دد.
-نگام ه مهدی علیه السلام ایی سمانی به انیا من آن ر را مژده می دهد، آن نا به ون ای است ک همه هانیان ن ا می نوند، یشاین و ی اسام د این اره رموده اند: +__اام ادق علیه الام:__ />*« منی ن می‌دهد که علی علیه السلام یعیانش ستگارند.»
منادی ندا می‌دهد: بدانید که با علی بن ابی طاب لیه السلام و یعیان اوست.»
آن‌گاه لیس در پیان روز از زمین ندا میدهد آاه باشید که حق ر عثمان و پیروان است.» در این هنگام سست دلان شک می‌کنند. »
هیچ یستاده ای نیست مگر این که ا شنیدن نای آسمانی نشیند هیچ نشست ای نیت جز آن ک ترس بر روی ا ایستد. »
دای آسانی دخترا را از سرارده خارج می کند دختران ر سراپرده دای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند. »
-امام صادق علیه السلام: « هیچ مووی که داد ن ح دمیده است اقی نمی ماند مگر این که ای آسمانی را ی شنود.»

امم ار یه الام: « در مب و مشرق جهان ن صدا را می شنوند


مام عی اام: « ندای آسانی من گونه که از نیک یده می و، از یز شنیده می ود.»

امام باقر علیه السلام: « در مک منادی ز آسمان ا کا ا ندا می دهد به وی که مام اهل مین ی نوند که نامش نام پیام صلی الله لیه و آله وسلم است.»

امام صادق علیه السلام: « مادی ز آسمان ام قئ علیه السلام را ندا می ده، پس ا بی مق و مرب آن را می وند.»

ع
بدالله ن ان می گوید: ضر مام ادق له اسلام بود ک مدی ز ال همان ه مم علی سلا رض کرد: (اه ه ما عی ی گید و می گو شما معتقدید ک منادی از آسما ن صاحب ار علیه اسا را دا می دهد.)

اام یه اسا ک تکی د بود، ز این سن ه شم آم و نشست آ گه فمود: ز ن وایت کنید، بلکه از پدرم روایت کی و ر این ک گناه ر شما نیست، شهادت می م که ز پدرم شنیدم که می فمود: به خدا سوگند این ملب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و وشن است، آ ا که می فمای: ( ن نشأ تنل لیهم من لسماء یه فّلت اعاقهم لها خاضعین ) (شاء: 4 ).
ا
گر بخواهیم ز آسما برایشان نشانه ای می فرستم تا ردن های ایشان د مقابل آن خاضع و فرو افتد.
+عبدالرحمن مسلمه به امام صادق علیه السلام ض کد: « ((ا ن)) ین خ ما یعیان را که ی‌وییم یش ا ور ا در مان نیده میشود کی ی‌ک می‌گی: چگونه نی از اط از یشناسید»
امام علیه السلام فرمد ما ای ه آنها میدهید» />الحمن گ ما پای ندایم!»
امام علیه السلام فرمد ه آن ا گیید ه کس ب ی به ن یان د اد، هگام و ا ی ا کرد! دا ع میماید __امن یهدی الی ا احقّ ا یبع ا ا یهدیّ اا یهدی ا ک کی کون __» یونس یه‌ی 35 ''آی کس ک ه وی ق ایت ی‌کند برای یوی ایهر است، یا ک که ود هدای نمیشو گ های کنن ما ه میشو چگونه اری مینید!''»
-یکی از شاه‌های ظور حضرت مهدی علیه السلام نیه شد ندایی از سوی دم است. در ادیث سیاری به این رخداد اشار شده ت:
امام
باقر علیه سلام فرمود:« صدایی از ناحیه م، مژه تح و پیروزی می‌دد.»
در روایت یگری رمود: « منتظر صدا باشید که ناگن از سوی دمشق ه رف شم می‌آید آ برای ا فرج بزرگی است.»
از
عار یاسر یز قل د که رمود:« منادی از کر یوار شر دش نا ی‌دهد: وای ر اهل زین ز شری ک زدیک است!»
+__اا بار علیه السلام:__
((مکه)) نادی از آسم نام و کا ا ندا ی ده به ری که م ه زمی ی وند که نا نام ((رت ممد ی ی الله عی ه|یار لی ا یه و له )) است.»
-امام صادق علیه السلام از پان از رسو صلی الله علیه و آله و سلم می کد ک به ی علیه السلام مد: یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !» +__پیامبر اکرم صلی الله لیه و آله وسلم:__
*« هن
ام ظهور قائم علیه السلام منادی از مان نا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بترین پیو مم صلی الله علیه و آله وسلم هار حکومت شد. پس راهی مک شوید />*« آ شمشیر به ضرت هدی علیه السلام ا می دد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که در برابر دشمنان خدا بنشینی و سکوت نمایی.»
یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !»
-در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و له و لم مده است: « آن شمیر ب حضرت مهدی علیه السلام ندا می هد: ای ولی دا! برای ت جایز یست که ر برابر دشمنان دا بشیی سک نمایی.» +__مراجعه و ه:__ />*((نشه های هو اا مان ی اسم))
 +__منابع:__
 +بحارالانوار 51 / 38 / حدیث 14.
 +بحارالانوار 52 / 304 / حدیث 72 ------ الکفایه
 +بحارالانوار 52 / 304 / حدیث73 ------ الاختصاص
 +بحارالانوار 52 / / 304 حدیث 74 ------ کافی
 +بحارالانوار 52 / 244 / حدیث 120 ------ غیبه النعمانی
 +بحارالانوار 52 / 288 / حدیث 25 ------ غیبه الشیخ
 +بحارالانوار 52 / 246 / حدیث 126 ------ غیبه النعمانی
 +ص 223 / حدیث 87 . ص 289 / حدیث 28 و 27. ص 230 / حدیث 16 و 96. ص 119 / حدیث 48. ص 237 / حدیث 105 - ص 269 / حدیث 159 و 189. ص 298 / حدیث 58 و57. ص 208 / حدیث 45. ص 292 / حدیث 40. ص 290 / حدیث 31 و 32 . ص 322 / حدیث 29 و 30. ص 205 / حدیث 35. ص 305 / حدیث 75. ص 294 / حدیث 44 و 45 و 46. ص 234 / حدیث 100. ص 204 / حدیث 34 و 33 و 31. ص 284 / حدیث 11. ص 212 / حدیث 62. ص 203 / حدیث 29. ص 209. حدیث 49. ص 285 / حدیث 14و15. ص 229 / حدیث 95. ص 247 / حدیث 127. ص 161 / حدیث 270. ص 185 / حدیث 9. ص 104 / حدیث 9. ص 235/ حدیث 103 و 102. ص/ 192 حدیث 24. ص 300 / حدیث 65 . ص 233 / حدیث 98. ص 295 / حدیث 48 و 49 . ص 206 /حدیث 40 و 39. ص 368 / حدیث 153. ص 311 / حدیث 4

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:50 ]   18   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:49 ]   17   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:47 ]   16   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:46 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:44 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:37 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:35 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:34 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:33 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:30 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:24 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:35 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:19 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [06:54 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [05:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [04:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..