منو
 کاربر Online
584 کاربر online
Lines: 1-143Lines: 1-103
-هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
بنا بر برخی از احا
دیث، ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.

هشام بن سالم می گوید
: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: « جریری برادر اسحاق به ما می گوید: شما می گویید که { پیش از ظهور } دو ندا هست. پس کدامیک از آنها راستگو و کدامیک دروغگوست؟ »
امام علیه السلام می فرماید: به او بگویید: همان کسی که آن را به ما خبر داد و تو منکر وقوع آن هستی، همان کس راستگوست.

یعنی کسی که اکنون حوادث آینده را پیشگویی می کند و آنها را به ما خبر می دهد، پس از وقوع آن حوادث، راستگویی او معلوم می گردد و همین شخص ویژگیهای آن دو ندا را به ما گفته است.

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندای آسمانی است؛ در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است.
امام صادق علیه السلام: (پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن ، کشته شدن نفس زکیه و یمانی)

عمر بن حنظله پرسید: (فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: (نه)
+-=حتمی بودن ندای آسمانی:=-
-ابوبصیر از ام صاد علیه اسلام وایت می کن که رمود: « ه م قائم علیه السلام دا داده می شود که ای فلان فلان! قیام کن !»
مفض
ل ب عمر از اا صاق: « هنامی که ه حضرت مهدی علیه السلام اجاز ظهور داده می و، خداوند او را با نام عبرانی ا می وند.» بحار النوار 52 / 368 حدیث 153
ا
بوصیر ا ام صادق علی الا روای ک که فمود: ائم یه اللا با شنیدن صیحه سمنی خروج می کند.
+یکی از اه ای تمی هر ((ر امام هدی ااحنا ل ادا|حضرت مهدی علیه السلام)) دای مانی ا در اادیث بیای ای اه و ی ی ود اار شده س.
-مفل عم از امام صادق علیه السلام وای ی کن که رمود: همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید. +__((حضرت امام جعف صادق علیه سلام|امام صادق علیه السلام)):__
*« پن
نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، ((سفیانی))، فرو رفتن ، کشته شدن ((نفس زکیه)) و یمانی »
*« به اسم
قائم علیه السلام نا داده می شود که ای فلن ب فلان! قیام کن
*« هن
امی که ب حضرت مهدی علیه السلام اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.»
*« قائم علیه السلام با شنیدن صیحه آسمانی خروج می کند.»
همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.» />*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
*((عمر بن حنظله)) پرسید: فدایت گردم! اگر از ((اهل بیت)) تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه.
 سیف بن عمیرة می‌گوید:  سیف بن عمیرة می‌گوید:
-نزد منصور دوانیقی بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ابو طالب را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!» +نزد ((منصور دوانیقی)) بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ((ابوطالب)) را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!»
 گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»  گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»
-منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که محمد بن علی باقر می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!» +منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|محمد بن علی باقر)) می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!»
 گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»  گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»
 منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»  منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»
 گفتم:« کدام‌شان؟»  گفتم:« کدام‌شان؟»
-منصور گفت:« مردی از فرزندان فاطمه .» +منصور گفت:« مردی از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه))
 آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»  آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»
 +((عبدالله بن سنان)) می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل ((همدان)) به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.)
-هنگام هور حضرت مهدی علیه السلام دای از سمن، وع خورشید دات هیان شارت ده. بر ا حادی یوایان موم یهم للم این ن ر ش یست م ماه ما در شب جمعه شنیده میود. />ا مل، ما اد ی السام فرموده ا ئ علیه السا ظ نمی‌ک ا ین که در شب م بی ما رمان از مان ندا ا ود.» +امم علیه السلام ک تکیه داده بود از ین سن خشم مد نت، گه فود: از من وایت کنید بلکه ا پم وای کی و در این ک گنی ما نی شهت ی م که درم شنیدم که می فمود: به خدا وگند ین مطلب (ا سمای) ر کتاب خدا آشکار ش است، آ جا که می فرماید: (__ان ن ت علیهم من الساء آی فظ اعناقهم ه اعین__) (شعراء: 4).
''
ر بخواهیم ز آسم برای نا ای ی فرستیم ا گردن های یان در مقابل ن خاع فو افتد.''
-مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.
هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنید
ن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد.
+-=مکان ندای آسمانی:=-
-ندای آسمانی ان را از ارده ار ی ک تران ر راپد ندای مانی ا می شنود و پ و برادشا ا یام ی ی کند. +در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی مان به گوش می‌رسد و ندای ((ابلیس)) از مین.
ز ای مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به ویله‌ی ابزارهی عادی بشری ست بلک مزه ت و نیرویی مافوق نیروی شری ن را یجاد ی‌کند؛ ولی ندای یانی ا همین وسای عادی و زمینی پ می‌شود که با دت بشر ساخت ده است؛ و ی خد یکی از های شاخت دای ح از ندای باطل است.
 +__امام صادق علیه السلام:__
 +*در پاسخ این سئوال زراره که « آیا این ندا حق است؟ » فرمود: « به خدا سوگند آری. ندایی همگانی است و هر قومی به زبان خود آن را می‌شنوند.»
 +*« این ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.
 +*« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
 +*« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
-عبدالرحمن ملمه به ام صادق علیه السلام عرض کرد: « هل نت این ن ما یعیا ا که می‌وییم پیش ز ظور د در آسان شیه می‌شو، تکذیب می‌کند و می‌گوین: چگونه نای حق را باطل باز می‌شناسید؟» />اا لیه السام فمود:« ش چه پخی ب ها می‌هید؟» />عبدالرمن گف:« م پاسخی ناریم
امام علیه السلام فرمو به ن ه بگویید ه کس قل از صیحه ب آن ایمان داته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد! خدند زوجل می‌فاید:« امن یهدی الی لق اح یتبّع امّن لا یهیّ ل ان یهدی فما لک کیف تحمکون » یون، آیه‌ی 35، ( آیا کسی که ه سوی حق هدیت می‌کن بری پیروی شایسته‌تر است، یا آ ک که د هایت نمی‌شود مگ هدایتش کنند؟ شما را چه میشد، گونه داوری می‌کنید؟!»
+__امم با علیه السلام:__ />*« ایی نای دمشق ژد یوی می‌دد
منر ا باشید که ناگا ز سی مش ه ا می‌ید و در ن ای ما فر بگی س />*« نادی ا کنار دیوار شهر دم ند می‌د: ای ا ین ا ی ک نیک اس />*« د مر و مشر ه ن دا را می شنوند.»
-همزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، ندایی آسمانی، ه یعیان امیرالمومنین علی علیه السلام نوید رستگاری می‌دهد.
امام ق علیه السلام در این باره فرمود:« منادی ن می‌د که علی علیه السلام و شیعیانش رستگارند.»
ریت دیری فمود:« منادی ندا مید: بدانی که ا عی ن ابی الب علیه السلام و شیعیان وت
+__((حضرت امام ا علیه السلام|امام علیه السلام)):__ />*« ندای می همان گونه ک دی نیده می د، ا یز نیه می و
-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:« هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکمت شد. پس راهی مکه شوید.» +-=زمان ندای آسمای:=-
 +هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
 +بنا بر برخی از احادیث، هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان، طلوع خورشید عدالت را به جهانیان بشارت می‌دهد.
 +ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود.
 +اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
 +باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.
- حادیث سیاری مه اس که ندای سمانی از آسمان ه گو ی‌د نای ابی ز می. ا ی ل ی با ین یجه گر که دای ی ه سیه‌ی ابزرهای ادی شی یست ک معجزه اس یریی افوق نیوی ری آن را ایاد می‌کند وی نی طانی ا مین وسای عادی و ینی شود ک ا ت بشر ساخ شده س و ین ود یکی ا ر های شناخ ای ز ندای با است. +__مم ادق علیه لسلام:__
*« ق
ئم لیه السلم ظهور نمی‌کند تا این که ر شب جمعه بیست و سوم ((ماه رمضان)) از آسمان نا داده شو
*
بن الم می گی: ه ما صاق لی الم ض کردم: « جریی بادر اسحا به ما ی ید: ش می گیی که (یش ظو) د نا هست. س کدایک از نها اتو و کمیک درغگوست » ا علیه السل ی فراید: ب او گویید: همن کی که آن را به ما بر داد و تو منک ووع آن هی، همان ک راستگست. یعنی کسی ک اکنون ادث آیند یشگویی می کد و نها به ما خر ی ده، پس وقوع ن وادث، راستگویی او ملوم می گرد همین شخ یژیهای و ندا را به ما گف است.
-امام باقر علیه السلام درباره نشانه ندای آسمانی فرمود:« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که عثمان مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای جبرئیل است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.» +__امام باقر علیه السلام:__ />*« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که ((عثمان بن عفان|عثمان)) مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. »
وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای ((جبرئیل)) است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.»
 +-=نوید پیروزی حق بر باطل:=-
-ی ظهور حضرت مهدی علیه السلام از آسمان ندایی بلند و ک مم اهل مین ن را میوند. در احادیث پیشوایان وم لیهم اسلام در این باره جزئیات زیادی آمده است: />مم دق عیه للم ر اسخ این ئال زراره ک « آیا ین ندا ح است؟ » رمود:« دا وگن ری. نایی همگنی ات قومی به ان خو آن را میشنوند
و در وایت ی فرمود:« منادی در اول ر ا سان می‌دهد:« آگا باشید! همانا ی علیه السلام یعیان وست.»
این نا به گونهی ات که ه قومی ه زبا خ آن را می‌شنود.
گه ابلیس ر ایا روز از زمین نا ی‌دهد:« گا باشید که ر عثا و پیروان اوست.» در این هنام ست لان کّ می‌کند.»
+قرن ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید یوی ح باطل سر می د. این ه گنه ای است که ق ان را ی نوند ر ان وی ا یدا ی ک و به ن خنه می کشاند و هر یدری را گرا رس ت می ماید.
همزمان با ر ت هدی علیه السلام، ایی سانی به شیان ((ضرت میامنین لیه السل|امیرامومنین ی یه ا)) نوی ستای می‌دد.
-نگام ه مهدی علیه السلام ایی سمانی به انیا من آن ر را مژده می دهد، آن نا به ون ای است ک همه هانیان ن ا می نوند، یشاین و ی اسام د این اره رموده اند: +__اام ادق علیه الام:__ />*« منی ن می‌دهد که علی علیه السلام یعیانش ستگارند.»
منادی ندا می‌دهد: بدانید که با علی بن ابی طاب لیه السلام و یعیان اوست.»
آن‌گاه لیس در پیان روز از زمین ندا میدهد آاه باشید که حق ر عثمان و پیروان است.» در این هنگام سست دلان شک می‌کنند. »
هیچ یستاده ای نیست مگر این که ا شنیدن نای آسمانی نشیند هیچ نشست ای نیت جز آن ک ترس بر روی ا ایستد. »
دای آسانی دخترا را از سرارده خارج می کند دختران ر سراپرده دای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند. »
-مم صادق علیه اللم: « ی مودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می نود.»
بح
ار الانوار 52 / 119 حدیث 48

امام با
قر علیه السلام: « ر مغر و مرق جها ن دا را می شنوند.»


م رضا عیه السلام: « نای سمانی همان گونه که از نزدیک شنیده می شود از ور نیز شنید ی شود.»

امم ار یه الام: « در مکه منادی از آسمان نام و کارش را ندا می د، ه طوری که مام اهل زمین می شنوند ک نامش نام پیابر صلی اله لیه و آه لم است.»

مام صادق لیه السلام: « منادی از سمان نم قائم علیه لسلام ا ندا می دهد پس ما بین مشرق و مغرب آن می نون.»

عبدالله بن سنان می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بم ک مردی ز اهل همدا به اام لیه سلام رض کرد: (عاّه به ما عیب می گرند می گویند ما معقدی ک منی از آسمان م صاحب اام لیه الام را ندا می دد.)

امام علیه السلام ک کی داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود: از من روایت نکنید، بله از پرم روایت کنید در این کر گاهی بر شا نیست، شهادت می دهم که از پرم شنیم که می فرمود: به دا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فماید: ( ان نش نزل علیهم من السماء آی ظلت اعناقهم له خاضعین ) (شعراء: 4 ).
گ خواهی ز آسان برایشان نشانه ی می فرستیم تا ردن هی یشان در مقل آن خاضع و ف اتد.

یکی از نشانهای ظهور حضرت مهی لیه اسلام شنیده شدن ندایی از سی ق است. در احادیث بسیاری ب این رخداد اشاره شده است:
امام
بار علیه اسا رمود:« صدایی از ناحیه دشق، مژ فح و پیزی می‌دهد
و در روایت دیگر
ی فرمو: « نتظر صدا باشید ک ناهان از سوی دمشق به طرف م می‌آید و در آن برای شما فرج بزرگی است.»
ز عمار یاسر نیز نقل شده که فرمود:« من ز کنار دیوار شهر دمشق ندا میدهد: وای ر هل زمین از ری که ندیک است!»

امام صادق علی
ه السلام از پدرانش از رسول خدا صلی له علیه و له و سلم روایت می کند که به لی عیه السلام فرمود: یا لی! قائم ما علیه السل شمشی دارد که در غلاف است پ آن ه که مان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی لیه لسلام ندا می دهد که: « ا ولی لله، به پا خیز و دشمنان خدا را بش !»

ر حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: « آن شمشیر به حضرت مهی علیه السلام ندا می دهد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که در برابر دشمنان خد بنشینی و سکوت نمایی.»

منابع :
بحا
ر الانوار 52 / 311 حدیث 4
بحارالا
وار 52 / 304 حدیث 72 ------- الکفایه />منابع:
بحارالانوار 52/237حد
یث 105 - ص 212 - حد 62 - ص 269 حدیث 159
بحارالان
و 52/298حدث 58
بحارالا
وار 52/208حدیث 45
م
نابع:
بحار ا
انوار 52 / 292 حدیث 40
بح
ار الانوار 52 / 290 حدیث 32 - ص 322 حدیث 29
منابع:
بحار الانوار 52 / 244 حد
یث 120 ------- غبه النعمانی - ص 205 حدی 35
منابع:
بحار الانوار 52 / 230 حدیث 96
منابع:
+دالمن ممه به امام ادق علیه السلام رض کر: « ((ه ن)) این ا ییان را که میویی یش ا ور ا در آسمان شنیده مید، کیب می‌کنند می‌گی: چگوه ای ق ا از ال ا میشنی»
امام علیه السلام مد ما ه اخی ها میدید»
عدمن گما ای اری
امام علیه السلام ود به آن ها بگویید ر ک ب از یه به ن ایمان داشته اش هنگام ع ن را ی اه رد! اوند و ی‌رمی __امن یهدی ای ق احقّ ا یتبع ا ا یهدی یهدی فم ک یف مکون __» یون، یه‌ی 35 ''یا کی که ه سوی هایت میکند بای یروی ایسر است ی آن که ود هدی نمیود مگر هدایت کنند شما را ه میو، گون داوری میکنید!''»
-ار لاار 52 / 305 دی 75 - 289 ی 27 - 290 د 31 - 294 دی 45 204 حی 31 - ص 206 دیث 39. />ابع : +__مم باقر لیه اسام:__ />*« در ((مکه)) مندی ز آسمان نم و ک را نا می هد ه طوری که مام اهل مین می نوند که نمش نام ((حت محمد مصطفی صلی الله لیه و آ|پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم)) است.»
-بار لاوار 52 / 304 دیث73 --------- ااا />مناب: />بر لاوار 52 / 294 یث 46، بحر الانوار 52 / 292. دی 40.
ار الانوار 52 / 294 حدیث 46
+__پیامب اکرم لی اله علیه و آله وسلم:__
*« هنگ
ام ظهور قائم علیه السلام مندی از آسان ن می‌هد: ای مدم! زمان جباران به ر آمد و بهین پیرو ممد صلی اله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکومت شد. پس هی مکه وید.»
*
ن شمشر به حرت مهدی علیه السلام ندا می دهد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که ر برابر دشمنان خدا بنشینی و کوت نمایی.»
*« ی لی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی لیه السلام ندا می دهد که: ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !»
-مناع :
حار الانوار 52 / 230 حدیث 96 - 233 - ص 119 حدیث 48 - ص 285 حدیث 15 -ص 230 / حدیث 96 - ص 234 حدیث 100- ص 290 حدیث 32
حار الانار 52 / 119 حدیث 48 204 دیث 33 - 233 - 285 یث 14 230 حدیث 96 - 234 یث 100
منابع :
+__مراعه ود ه:__
*((نان های هو مم من لیه للم))
-بحار الانوار 52 / 288 حدیث 25 --------- غیبه الیخ
نابع:
بحار الانوار 52 /246 حدیث 126 --------- غیبه النمانی
بحار الانوار 52 /119 حدیث 48
بحار الانوار 52 / 284 حدیث 11 />نابع:
بحار الانوار 52 / 304 حدیث 74 فی) ل 51 / 38 حدی 14 بحار الانوار 52 / 298. حدیث 57. ص 212. دی 62. 269. یث 189. ص 23. حدیث 29.
ص 204. حدیث 34. ص 209. حدیث 49. ص 119. حدیث 48. ص 298. حدیث 57. />ص 285. حدیث 14. ص 229. حدیث 95. ص 247 / 127. ص 270 / 161. 185 / 9 ص 104 / 9. ص237. حدیث 105. ص 235. حدیث 103 و 102.
ص 192. حدیث 24. ص 205. حدیث 35. ص 288. حدیث 25. ص 300. حدیث 65 ص 322. حدیث 30. ص 223. حدیث 87. ص 234. ص 289. حدیث 27. ص 294. حدیث 44.
ص 305. حدیث 75. ص 233. حدیث 98 />منبع: /ح الانور 52 /295 حدیث 48
حار الانوار 52 / 223 حدیث 87
حار الانوار 52 / 322 حدیث 30 - حار الانوار 52 / 289 حدیث 28
حار الانوار 52 / 230 حدیث 16 ص 285 حدیث 15
منابع:
بحارالان
وار 52 / 292 حدیث 4
حارالانوار 52 / 295 حدیث 49 -
حارالانوار 52 / 206 حدیث 40 - ص 230 حدیث 96 -
حارالانوار 52 / 305 حدیث 75 - ص 289 حدیث 27 ص 290 حدیث 31 - />بحارالانوار 52 / 205 حدیث 35
+__منابع:__
بحارالانوار 51 / 38 / حدیث 14.
بحار
الانوار 52 / 304 / حدیث 72 ------ الکفی
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث73 ------ الختصاص
بحارالانوار 52 / / 304 حدیث 74 ------ کافی
بحارالانوار 52 / 244 / حدیث 120 ------ غیب النعمانی
بحارالانوار 52 / 288 / حدیث 25 ------ یبه لی />بحارالانوار 52 / 246 / حدیث 126 ------ یه لنمنی />ص 223 / حدیث 87 . ص 289 / حدیث 28 و 27. ص 230 / حدیث 16 و 96. ص 119 / حدیث 48. ص 237 / حدیث 105 - ص 269 / حدیث 159 و 189. ص 298 / حدیث 58 و57. ص 208 / دیث 45. ص 292 / حدیث 40. ص 290 / حدیث 31 و 32 . ص 322 / حدیث 29 و 30. ص 205 / حدیث 35. ص 305 / حدیث 75. ص 294 / حدیث 44 و 45 و 46. ص 234 / حدیث 100. ص 204 / حدیث 34 و 33 و 31. ص 284 / حدیث 11. ص 212 / حدیث 62. ص 203 / حدیث 29. ص 209. حدیث 49. 285 / حی 14و15. 229 / حدیث 95. 247 / حدیث 127. 161 / حدیث 270. 185 / حدیث 9. 104 / حدیث 9. ص 235/ حدیث 103 و 102. ص/ 192 حدیث 24. 300 / حدیث 65 . 233 / حدیث 98. ص 295 / حدیث 48 و 49 . 206 /حدیث 40 و 39. ص 368 / حدیث 153. ص 311 / حدیث 4

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:50 ]   18   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:49 ]   17   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:47 ]   16   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:46 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:44 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:37 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:35 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:34 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:33 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:30 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [08:24 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:35 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:19 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [07:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [06:54 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [05:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [04:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..