منو
 صفحه های تصادفی
کوسه در افسانه ها
تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص
پیش گفتار برداشت
کنترل هیجانی (برانگیختگی):فعال سازی و آرامش در تنیس
آخرین وصیت امام صادق علیه السلام
اثر قطرات باران
ابو نصر صاعدی احمد بن محمد
مدار LED چشمک زن
تاریخچه تلویزیون
آب سیاه چشم، نوع مزمن زاویه باز
 کاربر Online
812 کاربر online
تاریخچه ی: نخاع

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-50Lines: 1-73
 +
 +||نخاع یا مغز تیره ، به بخشی از دستگاه عصبی مرکزی گفته می‌شود که در درون ((ستون فقرات|مجرای ستون مهره‌ها)) قرار دارد. بخش بالای آن در مجاورت اولین مهره گردن و انتهای آن در سطح دومین مهره کمری است. رنگ آن از بیرون سفید و قطر آن در حدود 1 سانتیمتر است طول آن در مرد و زن به ترتیب 45 و 42 سانتیمتر است.||
 !دید کلی !دید کلی
-(()) ا تکیل دنده ((سیم بی رکی)) هستد که ون مفه‌ای اتخوانی (((جمه)) و ون هرها) قرار گرفته‌اند. از نر امی در یم عصبی مرکزی د سم به نامهای ماه فید و اده خاکی قاب تشخیص می‌باد. />!ماده سفید نخاع (White Matter)
این ا بخی ات ک اوی ههای عصبی و ((ول یا|لولهای گی)) می‌اشد. عم ه‌های مد سید ا و میلین ار ی‌ان علت فید شدن آن ی همی ام است.
!اده خاکستی (Gray Matter) />اده خاکری خشی ا که اوی س سوی نورنا و سوهای گیال می‌باشد.
!اناع نوروهای نخاعی />((نورون نخاعی|نورونهای نخای)) ا ک ، اداه ، داد ل ایدان بسیار منوند. با وجود این در ات کلی نرنهای یستم ی مرکزی ا ن طول ((کسو)) به دو ه سیم می‌شوند. نورونهای دسته I گلی ، نورونهایی لاق می‌گ که ک بن آنا ا ماده خاکستری خار و ارد ما سفید ده یا تی از نا خارج در تکی اعاب میی شرکت مک. نوونهای دست II گلی ، نوروهیی هستن ک کون ا کوتاه وده و ا ماده اکستری ار نمی‌گردند. فوص بین نوها ا که پیچیدهای ا ((نریت|نیها)) کسوها و وید سهای گیال پر کرده که الاا ((ووپی)) نامیده یود و دارای نش ارای عمکردی همی در ((بافت عصبی)) ا.
!طا نخاعی
اع به عنا اطی ات که فرامی اره ((م)) به یر قا بن و همنی یاهای عی ا نواحی مت بد به م از ن و می‌نمید. نخاع در مط ی شک بیی اد که ماه اکستری ن در و ماده فی ر ارا ماد خکستی را گرفته است.
+ع ب صت یک اتونه طویل و نازک است و در قطع آن __~~green:ماده سفی~~__ ر بخش خارجی و __~~green:ماده کستری~~__ در بخش داخلی‌تر رر دارد. بخش سفید نخاع از اکسونهایی ساخت شده است که وح متلف ناع را بهم مربوط میسازند و اتباط نخاع و ((مغز انسان|مغز)) را تامین می‌کنن. رگ سفید این بخش به علت وجود میلین اکسونها است. تارای عصبی بخش سفید به صورت دسته‌های عصبی قرار گرفته‌اند که برخی از آنه جریانهای صبی را مز ب سوی اندامها و برخی یگ مواج عصبی را از انداها ب سوی مز می‌برند.

را
ههای بالا رو و پایین رو نخاع یعنی راههای که پیامهای حسی را به مغز یا پیمهای رکتی را به ((بافت ماهچهای|عضلات بدن)) می‌برند به صورت گرههای تارهای عصبی جداگانه در کنار هم در طول نخاع قرار دارند و هر کم خشی از بات نخاع را تشکیل می‌دهند. به عنوان مل ، هر یک از راههای حسی مربوط به لامسه ، رما ، سرما ، درد و راههای حرکتی بخش معینی از ماده سفید نخاع را اشغال کرده‌اند.<
table dir align = left>
<
tr>

{picture=Spinal_Cord_PC271498.jpg}

!ساختمان نخاع
!!اعصاب نخاع
ی
در انسا
ن 21 جت عصب نخای جود دارد. اعصاب نخعی به ترتیب ا گردن تا کر قار دارند و هر یک نها به قسمت خاصی از بدن مربوطند. این اعصاب به ترتیب شامل 8 زوج گدی ، 12 زوج ری ، 5 زوج خاجی 1 وج دنبالچهای است. هر عصب نخاعی پس از آن ه از نخاع خارج ش ب انشعاباتی سیم می‌ود و هر شاخه از آن به بخشی از بدن منتهی می‌گردد. اعصاب کمی ی و دنبالچه‌ای تقریبا به صورت عمودی از نخاع بیرون می‌یند یک دست تارعصبی به نام دم اب __~~green:Cauda equine~~__ بجو می‌آورند. ریشه‌های خلفی نخاع ز تارهای عصبی حسی ریشههی قدامی ن ز تارای عصبی حرکتی شکیل شده است و قطع شدن آنها ب ترتی باعث ایجاد بی‌حسی یا لج در اندامهی وابسته می‌شود.
!!گاگلیونها
در مسیر هر یک از ریشه‌های خلفی در نزدیکی نخاع یک برجستگی ه نام عقده نخاعی __~~green:Spinal ganglion~~__ جود دارد. نخا ر دو ناحیه ز ول خود قطر بیشتری دا. یکی در ناحیه گدن که از چهارمین مهره گردنی تا اولین مهه پشتی است برجستگی گردی خواده می‌شود و اعصابی که به ((آناتومی گرد|گردن)) ((آناتومی دست|دستا)) می‌رود از آن ریشه می‌گیرند. دیگری در ناحیه مر که از مین مهره پشتی تا اولین مهره کمری ادامه میابد و برجستگی کمری نام دارد و اعصاب پاها از آن ریشه می‌گیرند.
!!مخروط نخاعی
انتای نخاع یعنی بخشی که مجاور مهره‌های او و دوم کمری قرار دارد به تدریج باریک می‌شود و مخروط نخاعی (__~~green:Conus medullaris~~__) نامیده می‌شود. مخروط نخاعی بوسیله یک رشته پیوندی در انتهای ((ستون فقرات|ستون مهره‌ها)) به ((قفسه سینه|استخوان نبالچه‌ای)) چسبیده ات.
{picture=spinal_cord_nerve_cells_4w.jpg}

!!
ه فید و خاکستری
در
قطع نخاع ، ماد خاکستری که در وسط ماه فد قر دارد، تریبا شکل ر H به نظر می‌رسد. یعنی دارای دو نیمه انبی است که بوسیله یک بخش رابط به یکدیگر مبوند. رنگ خاکستری این بخش نشانه فقدان میلین و وجود ((سلول عصبی|اجسام سلولی نورونها)) ر آن است. در وط ماد خاکستری مجرای مرکزی نخاع رار دارد. طر این مجرا در انتهای ناع ، یعنی در ناحیه مخروط نخاعی بیشتر است. ماده کتری در دو طرف مجرای مرکزی نخا به دو نیمه قمی و خلفی قسیم می‌شود ک به ترتیب شاخهای قدامی و های فی ، نامیده می‌شوند.

اجسام سلولی
نورونها در بعضی نواحی ماده خاکستری با هم تجمع شده و هسته‌های بخش خاستری نخاع را می‌سازن. قسمت جلویی ماده خاستری نق حرکت ارد نورونهای حرکتی لات م اسکلتی و نورونهای رکی عضات صا احشایی ب ترتیب در بخشهای پیشین و پین آن رار داند. بخش خلفی ماده خاکستری نخاع عمل حسی دار و یامهای آورنده مختلف ا ((وست|نواحی پوستی)) ، عضلات و احشایی دریافت مدارد.
دهای نخاع />!!خت شامه
پرده سخ
تی است متشکل از ((بافت همبناف همبندی)) متراکم که سطح خارجی آ در مجاورت ((افت استخوانی|ریوست استخوانها)) قرار گرفته است. در نخاع سخت شامه بوسیله فضایی به نام فای پیرورال از پریوست جدا شده و اتصال آن به پریوست محدود به یک سری ((یگان)) مووم به لیگامانهای دندانه‌ای است. ضای اپیرورال محتوی ((سیاهرگ|شبه وریدی)) ، بافت همبند شل و ((بافت چربی)) است.
!!عنکب
وتی
پرد
ه ریفی است از ((کلاژن|لیاف کاژن)) و لاستیک که فقد رگهای خونی ست. ستی از عنکبوتیه که ر مجاورت سخت شامه قرار دارد به صورت پرده‌ای اف می‌باشد که وسط استطاله‌های ظریفی بیه تارهی عنکبوت با نرم شامه مرتبط می‌گردد. فضای مود بین این ستطاها فای ی عنکبوتیه را تشکیل مدهند که حاوی مای مزی ناعی و محل عبور رگهای خونی است. نکویه ر همه جا وط سلوهای پهن و نگفرشی پویده شده است.
!!
ر شاه
ل
ایه ظریی از بافت همبند شل و پر عروق می‌باشد که عمدتا الیاف کلژن و الاستیک تشکیل شده و بوسیله ((بات پوشی|سلولهای پوششی هن و سنگفرشی)) پوشیده شده است. اگر چه نرم شامه در مجاورت نزدیک ((افت عصبی)) قرار رفته ، لی بوسله واید سلولهای گلیال از بافت عصبی جدا شده و در تماس مستقیم با آن می‌باشد. این پره ریف در تمام چینهی بات عصبی مرکزی فوذ کرده همراه با رگهای خونی به درون بافت عصبی نیز راه می‌ید.
!!ای مغزی نخاعی (CSF)
سیست صبی مرکزی در درون مایعی به نا مایع غزی نای قرا گرفته که این مایع م ه عنوان یک ربه گی سیستم بی مکی را در قال ضربت مانیکی حظ ی‌نماید هم برای فعلیهای متاولیکی آن ضروری است. حجم این میع که عمدتا از رگای خنی شبکه کروئید به مقر کمر از روق نرم مه و افت مغزی نشات میگیرد، بن 80 تا 150 میلی‌لیر متغیر ی‌باشد. مقدار مایع مغزی نخاعی در شرایط ((منژی)) فیش ی‌یابد. با برداشت مای غزی نای و تجزیه آن می‌توان ه امل ایجاد کننده ((مننژیت)) پی‌برد.
!
سد خونی مغزی
تزریق مود رنگی ه ((دستگاه ردش خون)) نن ی‌دهد که مواد رنگی در همه افتها غی ز سیست صبی مرکزی قال ردیابی است. ای امر بیانگر نوعی سد بی خون و یستم صبی رکزی می‌باد که اصطلاحا سد خونی مغزی نام گرفته است. />{picture=spinal.1.JPG}
 !ساختمان تشریحی ماده خاکستری نخاع !ساختمان تشریحی ماده خاکستری نخاع
-*((شاخ پشتی نخاعیماده خاکستری نخاع به شکل حرف H دیده می‌شود که بازوهای آن در سطح خلفی به نام  
-|شاخهای پشتی)) و در سطح قدامی به نام ((شاخ شکمی نخاعی|شاخهای شکمی)) معروف هستند. قسمت رابط بین دو باززو حاوی مجرایی به نام کانال مرکزی یا مجرای آپاندیمی است که باقی مانده مجرای لوله عصبی جنینی است. این مجرا بوسیله یک ردیف سلول آپاندیمی مفروش شده است. 
 !!شاخ پشتی ماده خاکستری !!شاخ پشتی ماده خاکستری
-شاخ پشتی ماده خاکستری یک ناحیه حسی است که ((نورن حسی|نورنهای حسی)) موجود در آن بوسیله ((سیناپس)) با رشته‌های حسی وارده به آن اطلاعات دریافت شده از محیط را به سایر قسمتهای نخاع و یا مراکز بالاتر منتقل می‌کنند. رشته‌های حسی وارده به شاخ پشتی ، در واقع آکسون نورونهای حسی موجود در ((گانگلیون نخاعی|گانگلیونهای نخاعی)) هستند، که از طریق ریشه‌های پشتی وارد نخاع می‌گردند. +شاخ پشتی ماده خاکستری یک ناحیه حسی است که نورونهای حسی موجود در آن بوسیله سیناپس با رشته‌های حسی وارده به آن اطلاعات دریافت شده از محیط را به سایر قسمتهای نخاع و یا مراکز بالاتر منتقل می‌کنند. رشته‌های حسی وارده به شاخ پشتی ، در واقع آکسون نورونهای حسی موجود در گانگلیونهای نخاعی هستند، که از طریق ریشه‌های پشتی وارد نخاع می‌گردند.
 !!شاخ شکمی ماده خاکستری !!شاخ شکمی ماده خاکستری
-شاخ شکمی ماده خاکستری ، در مقایسه با شاخ پشتی یک ناحیه حرکتی می‌باشد که حاوی جسم سلولی ((سوماتیک|نورونهای حرکتی سوماتیک)) است و آکسون آنها از طریق ریشه‌های قدامی نخاع را ترک کرده و به ارگانهای عامل ختم می‌گردند. +شاخ شکمی ماده خاکستری ، در مقایسه با شاخ پشتی یک ناحیه حرکتی می‌باشد که حاوی جسم سلولی نورونهای حرکتی سوماتیک است و آکسون آنها از طریق ریشه‌های قدامی نخاع را ترک کرده و به ارگانهای عامل ختم می‌گردند.
 !!شاخ جانبی !!شاخ جانبی
-جسم سلولی ((اتونوم|نورونهای اتونوم)) در ناحیه میانی ماده خاکستری و قسمتی به نام شاخ جانبی قرار گرفته که آکسون آنها همراه با آکسون نورونهای حرکتی سوماتیک از طریق ریشه‌های شکمی ، نخاع را ترک کرده و در گانگلیونهای اتونوم با نورونهای پس گانگلیونی سیناپس می‌یابند. از نظر هیستولوژیک ، شاخهای پشتی و شکمی حاوی سلولهای گلیال و جسم سلولی نورونها می‌باشند. ولی جسم سلولی موجود در شاخهای پشتی مدور ، کوچک و جسم سلولی موجود در شاخهای شکمی از نوع چند وجهی و بزرگ می‌باشد. از طرف دیگر ، شاخهای پشتی باریک و بلند و شاخهای شکمی ، پهن و کوتاه می‌باشند. +جسم سلولی نورونهای اتونوم در ناحیه میانی ماده خاکستری و قسمتی به نام شاخ جانبی قرار گرفته که آکسون آنها همراه با آکسون نورونهای حرکتی سوماتیک از طریق ریشه‌های شکمی ، نخاع را ترک کرده و در گانگلیونهای اتونوم با نورونهای پس گانگلیونی سیناپس می‌یابند. از نظر ((بافت شناسی|هیستولوژیک)) ، شاخهای پشتی و شکمی حاوی سلولهای گلیال و جسم سلولی نورونها می‌باشند. ولی جسم سلولی موجود در شاخهای پشتی مدور ، کوچک و جسم سلولی موجود در شاخهای شکمی از نوع چند وجهی و بزرگ می‌باشد. از طرف دیگر ، شاخهای پشتی باریک و بلند و شاخهای شکمی ، پهن و کوتاه می‌باشند.
 !ساختمان تشریحی ماده سفید نخاع !ساختمان تشریحی ماده سفید نخاع
-ماده سفید نخاع از رشته‌های میلین دار و بدون میلین و سلولهای گلیال تشکیل شده‌اند، که دارای شیار باریک در قسمت خلفی ، به نام شیار میانی - خلفی و یک شیار نسبتا عریض و حاوی ((نرم شامه)) در قسمت قدامی به نام شیار میانی قدامی می‌باشد. ماده سفید را در حد فاصل شاخهای پشتی ستونهای خلفی ، در طرفین قسمت میانی ماده خاکستری ستونهای جانبی و در مجاورت شاخهای شکمی ، ((ستون قدامی|ستونهای قدامی)) می‌نامند.
!ه‌های نخاع
!!((سخت شاه))
پرده س
ختی ات مشکل از بفت ندی متراکم که ح خارجی آن ر جارت ((پریوست)) استخانها ق گفته اس. خاع ، سخت امه بوسیله ضایی به نم ((فا یرل)) پیوست جدا د و اتصال آن به پریوست دود ب یک سری ((یگامن)) موسوم به یگامانهای دنه‌ای ت. ضای اپیرال محتوی ((شبک وریدی)) ، باف همند شل و ((بات ربی)) است.
!!((
عنکویه))
پ
ده ظریفی ات ا ((کاژن|الیاف کلاژن)) و لاتیک که فد ((ر ونی|رگهای خونی)) اس. سمتی از عنکبوتیه که در ماورت امه قرار دارد به صوت ه‌ی ا می‌باشد که توسط اتطاله‌هی ظریی یه اهای نکت با ((م مه)) مرتبط می‌گدد. فای وود ی این ستطا‌ها فای زیر عنکبوتیه را تشکی می‌دهن که اوی ((می مزی نخای)) و مح عب رهای خوی ا. نکویه ر همه جا وسط سولهی پهن و سنگفشی پویده شده است. />!!رم شامه
ل
یه یفی از بافت همبند ش و پر عرو می‌ا که عمدا ز الیا کلاژن و استیک تشکی شده و وسیله سلولهای پهن و نگفری وشیده شده ا. ر چه نرم شاه ر مجاوت نیک ا عصبی قا گرفته ، ولی ویله وید سلولهای یال اف عصبی ا شده و ر ماس مستقیم با آن نمی‌باشد. این پره ظری ر تا چینهای افت عصبی مکزی نفوذ کرده و ماه با گهای ونی به درون بات عصبی نی ره می‌یابد.
!!
مایع غزی فضایی (CSF)
سیس
ت بی مکزی در رن میی به م مایع مغزی نخاعی را ک این میع هم به عنو یک به گیر یتم بی مکزی ا ر مقال ضرات کانیکی ف می‌نماید و هم بای فالیهی متابولیکی آن ضری است. م ای ایع که تا ز رگهای خنی شبکه کروئید و ب قا کم از عق رم امه و باف غزی نا می‌گیرد بین 80 تا 150 میی یتر متغیر می‌باشد. قا ایع مغزی نخاعی ریط مننژی افزایش ی‌یا. داشت مع مزی نای یه ن می‌توان به عال ایا کنند ((مننژی)) پ‌برد. />!د خونی می
ریق مواد رنگی ه ((یتم گردش خون)) نشان می‌دهد که مود رنی مه افها غیر از سیم صبی مرکزی اب ردیابی است. این م بیانگر نوعی د بی ون و یست عصبی مرکزی می‌باد که اصطلاحا ((سد خونی مزی)) نام گرفته است.
+ماده سفید نخاع از رشته‌های میلیندار و بدون میلین و سلولهای گلیال تشکیل شده‌اند، که دارای شیار باریک در قسمت خلفی ، به نام شیار میانی - خلفی و یک شیار نسبتا عریض و حاوی نرم شامه در قسمت قدامی به نام شیار میانی قدامی می‌باشد. ماده سفید را در حد فاصل شاخهای پشتی ستونهای خلفی ، در طرفین قسمت میانی ماده خاکستری ستونهای جانبی و در مجاورت شاخهای شکمی ، ستونهای قدامی می‌نامند.
!اکسهای نخاعی
خا لاوه ب ی که انا پیاهای ی ه سوح ات و ایینر ارد رک ی اال بسیاری است ک دو یا به یامهای ی وت ی‌گیر. ای امل انعکه یا باتاای نای هتد ه ه واس یک میر ی نام __~~green:قو ی~~__ نجا می‌شوند. ساه‌ری قو ناعی که ر انکاسهای ک یای یه می‌ود امل یک وون سی یک نو رکتی است ک در ناع ا یکیگ یناپ می‌کد. وی ال نعکه ا و چند سینپی است ک در میر صی یک یا چند ورو ا د ی نوهی حسی و رکی جود دا. />
در هر اکا نعی و عصبی ال ریکی ا عصبی ی ور می‌شود از ره ریش ی به ناع می‌ید و ا نکه ب عصب رکی متل گید ز ر یه امی نخاع ب اند م کنه (عه یا ه) مرسد. قع تط با ((مز نسان|مغز)) ر ار الت شکی که اید می‌کند ابدا ا از بین رن یا تی کیه کاهای نخاعی یشود وی ا می اعم ذکور وبا اه می‌گرد. __~~green:مترین اکاای نخاعی رن از:~~__ اعکاهی کی لات ، نکاهای فتی انعکاسای ااند ، نکهی نگهرنده ورتی کاهای ای کده اسپامهی عنی و عکاهای خوکار.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ست امه))
*(( ونی می))
*((یستم عصبی مرکزی)) />*((یم گش ون))
*((
سوماتیک))
*((شا پشتی نخاعی)) />*((کتیه))
*((گنگلیون ای))
*((میع مغزی نخاعی))
*((
ننژیت))
*((نرم
شامه))
*((
نون حسی))
*((نوو نخاعی))+*((آسی ناعی))
*((م نن))
*((بکه نسان))
*((اتخوان ه))
*((تون قا))
*((ات شنسی))
*((آنتوی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [17:09 ]   3   سبحانی      جاری 
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [12:32 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [05:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..