/> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم
conjunctivitis
حذف کردن نام برنامه ها از فهرست Add/Remove Programs
عبور خاندان امام حسین علیه السلام از کربلا در بازگشت به مدینه
اثرات جانبی تنبیه
بناهای پیش از اسلام
خروج دوازده نفر از بنی هاشم
فرزندان امام هادی علیه السلام
سازش
فیلتر دی الکتریک
 کاربر Online
713 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-88
-!مه
رسوبا ری ان مترین منب ین شن و ماسه ساختمانی‌اد. این رسوبات از یک طرف دلیل رنمون ویشان در ط و ا طرفی ه لیل یز ون پیوند ذراشان ب یکدیگر به سادگی قبل هرهبرداری ان. حد نیمی طح کور ما ا رسوبات ان معلق به کواترن با سنی کمتر از 2 میلیون سال پوشانده است. منا این سبات متفو اس و تنها روههای بخصصی از آنها می توانند منع تامین شن و ماس ساختمی اش. />!مرین منابع امین شن و ماس
*__رفتهای رودخانه ی :__
س از ایکه ذرات سگی ر اثر هوزدگی ا نگ مادر جدا شدن وسط عومل مختلفی ه مهمترین ن آب است ه پایین دت حل می ون. مقدار و نداه ذر ل ه به انرژی محیط گی دارد. اب‌جایی مواد در وخانه ه یکی ز سه صوت محلول ملق (لای و رس) یا غلتین و جهین بستر جریان (اسه و ن و ذرات درشت تر) است.
+{DYNAMICMENU()}
__
اژ‌نمه__
*((واژگن اسی)) />__ماات متب__ />*((ب شناسی)) />*((ساختمانای رسوبی)) />*((رذاری)) />*((روگاری در میط بی)) />*((انوا فرآینهی ییی وذای)) />*((رسای رایی)) />__کتای مط__ />*((کاهای رسوب ای)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انمن زمین شناسی]__ />__ایای مرت__ />*سیتهای اخی />**[www.gsi.ir/?lang=fa|سازمان مین شناسی کشر] />**[www.gsi-info.com |سایت مقین و انشجین عم مین] />**[www.gsoi.ir|انجمن مین شناسی ایرا]
*یتهای خاجی /
>**[http://www.geology.pitt.edu/GeoSites/sedstructures.htm|ه یز رباره امانهی سوی] />**[http://www.geo.edu.ro/~sedim/|روه زمین ناسی ان وارت]
**[http://www.virtual-geology.info/sedimentology/|
درباه رو ی] />**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین نی ]
**[http://www
.geosci.unc.edu/faculty/glazner/Images/SedRocks/SedStructures.html| صایر ختمانهی سو] />__گلری توی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|لری کانیا و مین شناسی]
-برخورد مداوم دانه‌ها به یکدیگر و بستر رود باعث سایندکی و «گردشدگی» هرچه بیشتر آنها می شود. مقدار گردشدگی عمدتا به جنس ذره و فاصله حمل آن بستگی دارد. افزایش مقدار آب و سرعت جریان دو عامل موثر در بالا بردن ظرفیت حمل رودخانه اند. از این رو در هر جا انرژی رود کاهش پیدا کند آنچه را که دیگر قادر به حملش نیست در بستر خود بر جای خواهد گذارد. در چنین شرایطی امتداد ذرات درشت‌تر و بعد به تدریج ذرات ریزتر ته نشین می شوند. در نتیجه ممکن است ذراتی که در یک نقطعه ته نشین می شوند یک اندازه بوده و یا از دامنه اندازه‌های متفاوتی برخوردار باشند. +body=
-در نواحی کوهستانی حجم مواد راسب شده توسط رودخانه کم و ذرات ، درشت و گوشه دارند. این رسوبات ممکن است از هر نوع سنگ و پا هر درجه مقاومت مکانیکی و خواص ژیوتکنیکی باشند. از طرفی آبرفتهای قسمتهای پایانی رود، به علت انرژی کمی که آب در این نواحی دارد، عمدتا از لای و رس درست شده است. با توجه به نکات فوق بهترین مصالح خرده سنگی را می توان در محدوده میانی یک رودخانه پرآب و پرانرژی جستجو کرد. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفی کشورما از منابع آبرفتی بستر رودها تامین می شود. ویژگی دیگر این آبرفتها قابل ترمیم بودن آنهاست، به این نحو که بخشهای استخراج شده در فصل سیلاب توسط رود جایگزین می شود. +|~| />{DYNAMICMENU}
-قی روخانه ی در ی پشیب به طور ناگهانی ارد دره‌ای کم ی یا منطقه‌ای مح و یا دشت می شود، بخشی ا ا د را برجای ی گذارد. گسترش افقی این رسوبات معمولا همن و نسبتا کو و به کل مخروط باز شده‌ای است ک رس آن متوج بالارود اس. سوبات این مروطای برفتی که به «خروط افه» هم می گویند، از راس ب سمت قاعد وعی جورشدگی را نشان می هند. />
رسوبات
ی که در زمان سیل ر شتهای سیلای بر جای گذارده می شن وه بر وشدگی کم و ریزی دانههایشان حوی مواد آبی حاصل از فرسی و شستشوی اکهای واحی الا ست‌ا. ا ین رو ، این گ آبرفتها کتر ج امین ن و مه ساتمای استفاد ی شوند صورت لزوم نیاز به دانه آریی و توی فراون داند. پهن‌تر شد بستر رودخانه‌ها ر پایین رود ، که شیب رودخانه کم است ب شکیل پیچ و مهایی همراه ست که به آنها اصطحا «ثان» فته می ش. ر ف محدب بخش خمید ود ه دلیل ست کم ، جریان آبفیی گذارده میی و. این رسبات بیتر از ماسه ریز گاه ذرات درشت‌تر اند. از آن دسته از رسوبات مثانوها که گسترش زیاد مشخصات مناسب برخوردر باشند توان ملح خره نگی ریزدانه مخصوصا برای تهیه ملات ، به دست آورد.

*__رسوبا مخروط واریزه :__
در دام
نه کوهها ذرات قطعاتی که بر اثر هوازدگی از یاره نه می وند، قبل از هر چی ر نیوی گنی پایین می‌اتند. داه‌ها و خد سگهایی که به ین تیب پایین پتگاه مع می شوند مخروطی یا دامی از ذرات ا درست می کند. ین مواد به دلیل مسافت نبتا وتاه جابجایی ، گوشه دار بوده و جنس و مقومشان وابسته به سنگ مادر ا. وایزه‌ه قابلیت تراکم زیادی دارند و باربر خوبی نیستند لذا بر اثر وزن ی به شدت نشست کرده و ممکن ات گسیخته وند.

*__
رسوبات بادی :__
این رسوبا
ت مولا ر حد مس یزتر از آ بره و به اشکال مختلفی از مله تپه‌های مس‌ای ماسه) برجای گذارده می وند. ه نست راتی که صورت معلق در هوا ابه‌جا ی شوند رسوبات «ل» را می سازند. روبات اری در بخشهای وسیی کور از جمله در کویرها و ساحل دریایی مازندرا و خلج ارس و اشیه برخی از رودها یفت می شود. ین رسوبات گرچه ز جورشدگی خوب و مقاوم الایی برخوردارند ولی ب لیل ریزی دنه‌ه مصرف نانی دارد. />*__رسوبات یچلی :__
رباتی که پس از وب شدن یخچاا برجای گذارده می شوند «یخرفت» نمیده می شوند. یخرفتها به دسته رهم و قسیم ی وند. یفتهای درهم به دلیل تنوع مقام مکانیکی اداه ه‌هایشان منع منسبی رای تامین ن و مسه ساختمای یستند و ر ورتی که به ضرورت مورد استاده قار گیرندمحتاج دانه رایی و شستوی مفصل‌اند. رودخانه‌هایی ک ر ار و ق ینی یچالها تشکیل می شود این یخرفتهای نامنظم را با خود حمل کده و در بخشهای پایینتر رود برجای می ذارند. />
*__
سبات ساحلی :__
ب
ه مموعه موادی که ین و حد جزر م دریا ه نی ی شوند رسوبات ساحلی گفته می شود. در ین نقط حرکت متواتر مواح ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی ده و حرکت اوج ، ذرات را به سمت ساحل برده و از می‌رداند ه در نتیجه آن را نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواح ، ذرات یزتر را ز میان ذرات درشت‌تر ی وی. در نیجه ین مل ، رسوبی با جورشدگی گرد شدگی و مقاومت مکنیکی و برجای می مند. به همین هت است که سواحل رسوبی اغلب از جنس ماسه شسته شده و اغلب جورند. ن آبرتهای احلی بیشتر کانیهای مقاومی مثل کاتز فلرسیات ، یا کانیهای نین است.

*__
رسوبات فلات قاره :__
در آخر
ین عصر یخبندا به دلیل تجمع حجم زیادی از آب اقیانوسها به صورت پهنه‌ی یخی در نواحی قطبی ، آب دریاها به مراتب پاینتر از سطح فعلی قرار داشت و در نیجه بخشی از سواحل کم عمق که امروزه فلات قاره نامیده م شود از آب خارج بوده است. رودهایی که در آن زمان از شکیها به سمت دریاها در جریان بودهاند، در بستر خود و در روی فلا قاره کنون ، آبرفتهای منسب را بر جای گذارد اند. امروه این روبات منابع زیردریایی شن و ماسه را می اند.
+!قمه />((رسوا ری)) وان همین منا تامین شن و ماه اایاند. این رسوبات ا یک به لی رنمو وسیان ر سطح از رفی به یل اچیز بد یوند ذراتشان ه یکدیر ه ساگی ل هبرری‌اند. حود نیمی از س کشو ا ا سا وان تع به ((کاتر)) ا نی کم ا 2 مییون سا وشاند ت. منشا این روت مفاو ات تنها روهها بوی ا آنها ی اند م می ن و مه ستمان ب.

/>-=::مهمین ناب تامی شن و ماه::=- />!((رت رودانای|رفهی رودخانهای))
*پس ا اینکه ذرات سگی بر اثر ((هوازدگی)) از گ مدر ن تو ام خی که مهمرین ن ب ت به پایین ست مل می شوند. ر و ادازه ذرات م ده به انی می بستگی دا. جاه‌ایی مواد در رودان به یکی ا سه ورت مول مل (ی ر) یا لتی جهین د ستر ری (ماه شن و رات درت ر) اس.

/>*ور مداو دانا ه یکدیگ و ستر ود باث ایندکی «ردگی» رچ بیر ها می‌ود. دار گردشدگی مدتا به س ره و ه م ن تگی دارد. اایش دا ع ریان و ام ور ر باا ردن رفیت مل رودخانه‌ا. ا یو ا انرژی رود کهش پیدا ند چه ا که یر در ه ش نست در تر ود بر جای وا گذارد. در نین رایی امتا ذرات درشت‌تر د ه ریج رات یر ه نین می‌شوند. تیه ممک ات راتی که در یک نعه ته‌ین میشون یک اندازه بوده و یا از امنه انداههای ماوی بروردار اند.

-*__رسوبات به هم پیوسته : __
این رسوبات را ، که اغلب قسمتهایی از آنها سخت و سیمان شده‌اند، می توان منابع شن و اسه فسیل نام نهاد. در برخی از نقاط دنیا به دلیل کمبود منابع شن و ماسه طبیعی این نوع منابع نیز مورد بهره‌برداری قرار می گیرند. پیوند سست بین دانه‌ها ، هوازدگی کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته رسوبی قدیمی را قابل بهره‌بردای نماید.
+ dir align=left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/a/ad/bgd.jpg} /> />
-*__باطله‌های معدنی __
باطله‌ها و پس مانده‌های فرایند پرعیار کردن مواد معدنی ، در ربرخی موارد ، می تواند به عنوان منبع شن و ماسه به کار آید.
 
-*__ناب سنگی :__
در جاایی که مابع بیعی شن و ماه در دسترس نباشد یا اینکه مناب موود از د اقل مشخات لازمه بی بهره باشند ، از سنگ شکسته استفاده می شود. در کاربردهایی که بری و گوشه‌داری ذرات مورد نر است، سنی که به ور مصنوعی شکسته و دانه بندی شده است، بهتین عمکرد را نشان می دهد.
+*در ((واحی کوهستانی)) حجم مواد راسب ده توسط ((رودخانه)) م و ذرات ، رشت و گوشه دارند. این رسوبات ممکن ست از هر نوع سن و پا هر درجه ((مقامت مکانیکی)) و خواص ژئوتکنیکی باشند. از طرفی آبرفتهای قسمتای پایانی رود، به علت نرژی کمی که آب در این نواحی دارد، عمدتا از لای و ((خاک رس|رس)) درست شده است. با توجه به نکات فوق بهترین مصال خرده نی را می توان در محدوده میانی یک رودخانه پرآب و پرانرژی جستجو کرد. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفی کشورما از منابع آبرفتی بستر رودها تامین می‌شود. ویژگی دیگر این آبرفتها قابل ترمیم بودن آنهاست، به این نحو که بخشهای استخراج شده در فصل ((سیلاب)) توسط رود جایگزین می‌شود.


*وقتی رودخا
نه‌ای از دره‌ای پرشیب طور ناگهانی وارد دره‌ای کم شیب یا منطقه‌ای مسطح و ی دشت می‌شود، بخشی از ار خود را برجای می‌گذارد. گسترش افقی این رسوبات معمولا بهمن و نسبتا کوتاه و به شکل مخوط باز شده‌ای است که راس آن متوجه بالای رود است. رسوبات این مخروطهای آبرفتی که به آن «مخروط افکنه» هم می‌گویند، از راس به سمت قاعده نوعی جورشدگی را نشان می‌دهند.


*رسو
باتی که در زمان سیل در دشتهای سیلابی برجای گذارده می‌شوند، علاوه بر جورشدگی کم و ریزی دانه‌هایشان حاوی مواد آبی حاصل از فرسایش و شستشوی خاکهای نواحی بالا دست‌اند. از اینرو ، اینگونه آبرفتها کمتر جهت تامین شن و ماسه ساختمانی استفاده می شوند و در صورت لزوم نیاز به دانه آرایی و شستشوی فراوان دارند. پهن‌تر شدن بستر رودخانه‌ها در پایین رود ه شیب روخانه کم است، با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا «مثانور» گفته می‌شود.

در طرف محدب بخش خمیده رود، به دلیل
سرعت کم ، جریان ، آبرفتهایی گذارده می‌شود. این رسوبات بیشتر از ماسه ریز و گاه ذرات درشت‌تر‌اند. از آن دسته از رسوبات مثانورها که از گسترش زیاد و مشخصات مناسب برخوردار باشند، می‌توان مصالح خرده سنگی ریزدانه ، مخصوصا برای تهیه ((ملات)) ، بدست آورد.
!رسوبات مخروط واریزه
در دامنه
کوهها رات و قطعاتی که بر اثر ((هوازدگی)) از دیواره نه می شوند، قبل از هر چیز بر اثر ((نیروی گرانشی)) به پایین میافتند. دانه‌ها و خرده سنگهایی که به این ترتیب در پایین پرتگاه جمع می‌شوند پوشش مخروطی یا مدامی از ذرات را درست می‌کنند. این مواد به دلیل مسافت نسبتا کوتاه جابه‌جایی ، گوشه‌دار بوده و جن و مقاومتشان وابسته به سنگ مادر است. ورزه‌ها قابلیت تراکم زیادی دارند و باربر خوبی نیستن، لذا بر اثر وزن پی به شدت نشست کرده و ممکن است گسیخته شوند.
!رسو
بات بادی
این رسوبات معمولا در حد ماس
ه و یزتر از آن برده و به اشکال مختلفی از جمله ((تپه شنی|تپه‌های ماسه‌ای)) (تلماسه) برجای گذارده می‌شوند. ته‌نشست ذراتی که به صورت معلق در هوا جابه‌جا می‌شوند رسوبات «لس» را می‌سازند. ((رسوبات بادی)) در بخشهای وسیعی از کشور ، از جمله در ((کویر|کویرها)) و سواحل دریایی مازندران و خلیج فارس و حاشیه برخی از رودها یافت می شود. این رسوبات گرچه از جورشدگی خوب و مقاومت بالایی برخوردارند ولی به دلیل ریزی دانه‌ها مصرف چندانی ندارند.
!((رسو
بات یخچالی))
رسوباتی که پس از ((ذوب شد
ن یخچال|ذوب شدن یخچالها)) برجای گذارده می‌شوند «یخرفت» نامیده می‌شوند. یخرفتها به دو دسته رهم و مطبق تقسم می‌شوند. یخرفتهای درهم به دلیل تنو ((مقاومت مکانیکی)) و اندازه دانه‌هایشان منابع ماسبی برای تامین شن و ماسه ساختمانی نیستند و در صورتی که به ضرورت مورد استفاده قرار گیرند محتاج دانه آرایی و شستشوی مفصل‌اند. رودخانه‌هایی که بر اثر ذوب و عقب نشینی یخچالها تشکیل می‌شود این یخرفتهای نامنظم را با خود حمل کرده و در بخشهای پایینتر رود برجای می‌گذارند.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/79/resta.jpg}
 +
 +
 +
 +!رسوبات ساحلی
 +به مجموعه موادی که بین دو حد ((جزر و مد)) دریا ته‌نشین می‌شوند، ((رسوبات ساحلی)) گفته می‌شود. در این نقاط حرکت متواتر امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات ریزتر را از میان ذرات درشت‌تر می‌شوید.

در نتیجه این عمل ، رسوبی با جورشدگی ، گرد شدگی و مقاومت مکانیکی خوب برجای می‌ماند. به همین جهت است که سواحل رسوبی اغلب از جنس ماسه شسته شده و اغلب جورند. جنس آبرفتهای ساحلی بیشتر کانیهای مقاومی مثل ((کوارتز)) ، ((فلدسپات)) ، یا کانیهای سنگین است.
 +!رسوبات فلات قاره
 +در آخرین ((عصر یخبندان)) ، به دلیل تجمع حجم زیادی از آب اقیانوسها به صورت پهنه‌های یخی در نواحی قطبی ، آب دریاها به مراتب پایینتر از سطح فعلی قرار داشت و در نتیجه بخشی از سواحل کم عمق که امروزه فلات قاره نامیده می‌شود از آب خارج بوده است. رودهایی که در آن زمان از خشکیها به سمت دریاها در جریان بوده‌اند، در بستر خود و در روی فلات قاره کنونی ، آبرفتهای مناسب را برجای گذارده‌اند. امروزه این رسوبات منابع زیردریایی ((شن و ماسه)) را می‌سازند.
 +!رسوبات به هم پیوسته
 +این رسوبات را ، که اغلب قسمتهایی از آنها سخت و سیمان شده‌اند، می‌توان منابع شن و ماسه ، ((فسیل)) نام نهاد. در برخی از نقاط دنیا به دلیل کمبود منابع شن و ماسه طبیعی این نوع منابع نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. پیوند سست بین دانه‌ها ، ((هوازدگی)) کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته رسوبی قدیمی را قابل بهره‌بردای نماید.
 +!باطله‌های معدنی
 +باطله‌ها و پس مانده‌های فرایند ((پرعیار کردن مواد معدنی)) ، در برخی موارد می‌تواند به عنوان منبع شن و ماسه بکار آید.
 +!منابع سنگی
 +در جاهایی که منابع طبیعی شن و ماسه در دسترس نباشد یا اینکه منابع موجود از حداقل مشخصات لازمه بی‌بهره باشند، از سنگ شکسته استفاده می‌شود. در کاربردهایی که زبری و گوشه‌داری ذرات مورد نظر است، سنگی که بطور مصنوعی شکسته و دانه‌ بندی شده است، بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((خاک رس))
 +*((رسوبات آبرفتی))
 +*((رسوبات بادی))
 +*((رسوبات ساحلی))
 +*((رسوبات یخچالی))
 +*((سیلاب))
 +*((شن و ماسه))
 +*((فرسایش سنگ))
 +*((کواترنر))
 +*((هوازدگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [01:49 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [17:00 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [08:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [16:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..