/>
/> />
    
 منو
 کاربر Online
303 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-88
-!مه
رسوبا ری ان مترین منب ین شن و ماسه ساختمانی‌اد. این رسوبات از یک طرف دلیل رنمون ویشان در ط و ا طرفی ه لیل یز ون پیوند ذراشان ب یکدیگر به سادگی قبل هرهبرداری ان. حد نیمی طح کور ما ا رسوبات ان معلق به کواترن با سنی کمتر از 2 میلیون سال پوشانده است. منا این سبات متفو اس و تنها روههای بخصصی از آنها می توانند منع تامین شن و ماس ساختمی اش. />!مرین منابع امین شن و ماس
*__رفتهای رودخانه ی :__
س از ایکه ذرات سگی ر اثر هوزدگی ا نگ مادر جدا شدن وسط عومل مختلفی ه مهمترین ن آب است ه پایین دت حل می ون. مقدار و نداه ذر ل ه به انرژی محیط گی دارد. اب‌جایی مواد در وخانه ه یکی ز سه صوت محلول ملق (لای و رس) یا غلتین و جهین بستر جریان (اسه و ن و ذرات درشت تر) است.
+{DYNAMICMENU()}
__
اژ‌نمه__
*((واژگن اسی)) />__ماات متب__ />*((ب شناسی)) />*((ساختمانای رسوبی)) />*((رذاری)) />*((روگاری در میط بی)) />*((انوا فرآینهی ییی وذای)) />*((رسای رایی)) />__کتای مط__ />*((کاهای رسوب ای)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انمن زمین شناسی]__ />__ایای مرت__ />*سیتهای اخی />**[www.gsi.ir/?lang=fa|سازمان مین شناسی کشر] />**[www.gsi-info.com |سایت مقین و انشجین عم مین] />**[www.gsoi.ir|انجمن مین شناسی ایرا]
*یتهای خاجی /
>**[http://www.geology.pitt.edu/GeoSites/sedstructures.htm|ه یز رباره امانهی سوی] />**[http://www.geo.edu.ro/~sedim/|روه زمین ناسی ان وارت]
**[http://www.virtual-geology.info/sedimentology/|
درباه رو ی] />**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین نی ]
**[http://www
.geosci.unc.edu/faculty/glazner/Images/SedRocks/SedStructures.html| صایر ختمانهی سو] />__گلری توی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|لری کانیا و مین شناسی]
-برخورد مداوم دانه‌ها به یکدیگر و بستر رود باعث سایندکی و «گردشدگی» هرچه بیشتر آنها می شود. مقدار گردشدگی عمدتا به جنس ذره و فاصله حمل آن بستگی دارد. افزایش مقدار آب و سرعت جریان دو عامل موثر در بالا بردن ظرفیت حمل رودخانه اند. از این رو در هر جا انرژی رود کاهش پیدا کند آنچه را که دیگر قادر به حملش نیست در بستر خود بر جای خواهد گذارد. در چنین شرایطی امتداد ذرات درشت‌تر و بعد به تدریج ذرات ریزتر ته نشین می شوند. در نتیجه ممکن است ذراتی که در یک نقطعه ته نشین می شوند یک اندازه بوده و یا از دامنه اندازه‌های متفاوتی برخوردار باشند. +body=
-در نواحی کوهستانی حجم مواد راسب شده توسط رودخانه کم و ذرات ، درشت و گوشه دارند. این رسوبات ممکن است از هر نوع سنگ و پا هر درجه مقاومت مکانیکی و خواص ژیوتکنیکی باشند. از طرفی آبرفتهای قسمتهای پایانی رود، به علت انرژی کمی که آب در این نواحی دارد، عمدتا از لای و رس درست شده است. با توجه به نکات فوق بهترین مصالح خرده سنگی را می توان در محدوده میانی یک رودخانه پرآب و پرانرژی جستجو کرد. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفی کشورما از منابع آبرفتی بستر رودها تامین می شود. ویژگی دیگر این آبرفتها قابل ترمیم بودن آنهاست، به این نحو که بخشهای استخراج شده در فصل سیلاب توسط رود جایگزین می شود. +|~| />{DYNAMICMENU}
-قتی روخان ای از ره ی ری طور نانی ورد دره‌ای کم ی یا نقهای م و یا دت می ود، بخی از ار ود ا ای می گار. ر ای این رسبا موا همن و نبتا کواه و ه کل رط ب ده‌ای ا که راس ن توجه بااود است. رسوبا این رهای برفتی ک ب ن مخرو اکنه» ه می وید، ا را به مت اه نعی ودی ا نا می ند. +!قدمه
((رسوبات آبرف
تی)) جوان مهمترین منابع تامین شن و مسه ساختمانی‌اد. این رسوبات از یک رف به لی رنمون وسیا در سطح و از طرفی به دلیل نایز بن پیون ذراتشان به یکدیگر به سادگی قابل بهره‌برداری‌اند. حدود نیمی از سطح کشور ما رسوبات جان معلق به ((کواترنر)) با سنی کم ز 2 میلیون سال پوشانده ست. منشا این سوات متفاوت است و تنها وهها بخوصی از نها می وانند منع تامین ن و مه ساختمانی باشند.


-=::
مهمترین منبع تامین شن و ماسه::=-
!((آب
رف رونه‌ای|آبرفهای رودخا‌ای))
*پس از
اینکه ذرات سگی بر ار ((وزدگی)) از سنگ مادر جدا شدند توسط عامل متلفی که مهمترین آن ب است به پایین دست حمل می شون. مقدار و ندازه رات حمل شد ه انرژی حیط بگی ارد. جابه‌جایی موا ر رودخانه به یکی از سه صورت محلول ، معلق (لای و رس) ی غتیدن و جهیدن در بستر جریااه و شن و ذرات درشت تر) است.

/>*برخورد مداوم دانه‌ها به یکدیگر و بستر رود باث سایندکی «گدشدگی» هرچ یشتر آنها می‌شود. مقار گردشدگی عمدتا به جنس ذره و فاصله حمل آن بستگی دارد. ازایش مقدار آب رعت جریان دو عامل مور در بالا بردن ظرفیت حمل رودخانه‌اند. از اینرو ر هر جا ارژی رود کاهش پیدا کد آنه را که دیگر ادر به حملش نیست ر بستر خود بر جای خاه ارد. در چنن شرایی امتداد ذرا درشت‌تر و بعد به دریج ذرات ریزتر ته نشین می‌شوند. در نتیجه مکن ا ذراتی که در یک نطعه ته‌نشین می‌ون یک ندازه بوه و یا ز دامنه اناز‌های متفاوتی رخردار باشند.

-رسوباتی که در زمان سیل در دشتهای سیلابی بر جای گذارده می شوند، علاوه بر جورشدگی کم و ریزی دانه‌هایشان حاوی مواد آبی حاصل از فرسایش و شستشوی خاکهای نواحی بالا دست‌اند. از این رو ، این گونه آبرفتها کمتر جهت تامین شن و ماسه ساختمانی استفاده می شوند و در صورت لزوم نیاز به دانه آرایی و شستشوی فراوان دارند. پهن‌تر شدن بستر رودخانه‌ها در پایین رود ، که شیب رودخانه کم است، با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا «مثانور» گفته می شود. در طرف محدب بخش خمیده رود ، به دلیل سرعت کم ، جریان ، آبرفتهایی گذارده میی شود. این رسوبات بیشتر از ماسه ریز و گاه ذرات درشت‌تر اند. از آن دسته از رسوبات مثانورها که از گسترش زیاد و مشخصات مناسب برخوردار باشند می توان مصالح خرده سنگی ریزدانه ، مخصوصا برای تهیه ملات ، به دست آورد. + dir align=left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/a/ad/bgd.jpg} /> />
-*__رسوبات مخروط واریزه :__
در دامنه کوهها ذرات و قطعاتی که بر اثر هوازدگی از دیواره کنده می شوند، قبل از هر چیز بر اثر نیروی گرانی به پایین می‌افتند. دانه‌ها و خرده سنگهایی که به این ترتیب در پایین پرتگاه جمع می شوند پوشش مخروطی یا مدامی از ذرات را درست می کنند. این مواد به دلیل مسافت نسبتا کوتاه جابجایی ، گوشه دار بوده و جنس و مقاومتشان وابسته به سنگ مادر است. واریزه‌ها قابلیت تراکم زیادی دارند و باربر خوبی نیستند، لذا بر اثر وزن پی به شدت نشست کرده و ممکن است گسیخته شوند.
 
-*__رسوبات بادی :__
این رسوبات معمولا در حد ماسه وریزتر از آن برده و به اشکال مختلفی از جمله تپه‌های ماسه‌ای (تلماسه) برجای گذارده می شوند. ته نشست ذراتی که به صورت معلق در هوا جابه‌جا می شوند رسوبات «لس» را می سازند. رسوبات بای در بخشهای وسیعی از کشور ، از جمله در کویرها و سواحل دریایی مازندران و خلیج فارس و حاشیه برخی از رودها یافت می شود. این رسوبات گرچه از جورشدگی خوب و مقاومت بالایی برخوردارند ولی به دلیل ریزی دانه‌ها مصرف چندانی ندارند.
*__رسوبات یخچالی :__> رسوباتی که پس از ذوب شدن یخچالها برجای گذارده می شوند «یخرفت» نامیده می شوند. یخرفتها به دو دسته درهم و مطبق تقسیم می شوند. یخرفتهای درهم به دلیل تنوع مقاومت مکانیکی و اندازه دانه‌هایشان منابع مناسبی برای تامین شن و ماسه ساختمانی نیستند و در صورتی که به ضرورت مورد استفاده قرار گیرندمحتاج دانه آرایی و شستشوی مفصل‌اند. رودخانه‌هایی که بر اثر ذوب و عقب نشینی یخچالها تشکیل می شود این یخرفتهای نامنظم را با خود حمل کرده و در بخشهای پایینتر رود برجای می گذارند.
+*در ((نواحی کوهستانی)) حجم مواد راسب شده توسط ((رودخانه)) کم و ذرات ، درشت و گوشه دارند. این رسوبا ممکن است از هر نوع سن و پا هر درجه ((مقاومت مکانیکی)) و خواص ژئوتکنیکی باشند. از طرفی آبرفتهای قسمتهای پایانی رود، به علت انرژی کمی که آب در این نواحی دارد، عمدتا از لای و ((خاک رس|رس)) درست شده است. با توجه به نکات فوق بهترین مصالح خرده سنگی را می توان در محدوده میانی یک رودخانه پرآب و پرانرژی جستجو کرد. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفی کشورما از منابع آبرفتی بستر رودها تامین می‌شود. ویژگی دیگر این آبرفتها قابل ترمیم بودن آنهاست، به این نحو که بخشهای استخراج شده در فصل ((سیلاب)) توسط رود جایگزین می‌شود.


*وقتی رودخانه‌ای از دره‌ای پرشیب بطور ناگهانی وارد دره‌ای کم شیب یا منطقه‌ای مسطح و یا دشت می‌شود، بخشی از بار خود را برجای می‌گذارد. گسترش افقی
این رسوبات معمولا بهمن و نسبتا کوتاه و به شکل مخروط باز شده‌ای است که راس آن متوجه بالای رود است. رسوبات این مخروطهای آبرفتی که به آن «مخروط افکنه» هم می‌گویند، از راس به سمت قاعده نوعی جورشدگی را نشان می‌دهند.


*رسوباتی که در زمان سیل در دشتهای سیلابی برجای گذارده می‌شوند، علاوه بر جورشدگی کم و ریزی دانه‌هایشان
حاوی مواد آبی حاصل از فرسایش و شستشوی خاکهای نواحی بالا دست‌اند. از اینرو ، اینگونه آبرفتها کمتر جهت تامین شن و ماسه ساختمانی استفاده می شوند و در صورت لزوم نیاز به دانه آرایی و شستشوی فراوان دارند. پهن‌تر شدن بستر رودخانه‌ها در پایین رود که شیب رودخانه کم است، با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا «مثانور» گفته می‌شود.

در طرف محدب بخش خمیده رود، به دلیل سرعت کم ، جریان ، آبرفتهایی گذارده می‌شود. این رسوبات بیشتر از ماسه ریز و گاه ذرات درشت‌تر‌اند. از آن دسته از رسوبات مثانورها که از گسترش زیاد و مشخصات مناسب برخوردار باشند، می‌توان مصالح خرده سنگی ریزدانه ، مخصوصا برای تهیه ((ملات)) ، بدست آورد.
!رسوبات مخروط واریزه
در دامنه کوهها ذرات و قطعاتی که بر اثر ((هوازدگی)) از دیواره کنده می شوند، قبل از هر چیز بر اثر ((نیروی گرانشی)) به پایین می‌افتند. دانه‌ها و خرده سنگهایی که به این ترتیب در پایین پرتگاه جمع می‌شوند پوشش مخروطی یا مدامی از ذرات را درست می‌کنند. این مواد به دلیل مسافت نسبتا کوتاه جابه‌جایی ، گوشه‌دار بوده و جنس و مقاومتشان وابسته به سنگ مادر است. واریزه‌ها قابلیت تراکم زیادی دارند و باربر خوبی نیستند، لذا بر اثر وزن پی به شدت نشست کرده و ممکن است گسیخته شوند.
!رسوبات بادی
این رسوبات معمولا در حد ماسه و
ریزتر از آن برده و به اشکال مختلفی از جمله ((تپه شنی|تپه‌های ماسه‌ای)) (تلماسه) برجای گذارده میشوند. تهنشست ذراتی که به صورت معلق در هوا جابه‌جا میشوند رسوبات «لس» را میسازند. ((رسوبات بای)) در بخشهای وسیعی از کشور ، از جمله در ((کویر|کویرها)) و سواحل دریایی مازندران و خلیج فارس و حاشیه برخی از رودها یافت می شود. این رسوبات گرچه از جورشدگی خوب و مقاومت بالایی برخوردارند ولی به دلیل ریزی دانه‌ها مصرف چندانی ندارند.
!((رسوبات یخچالی))
/>رسوباتی که پس از ((ذوب شدن یخچال|ذوب شدن یخچالها)) برجای گذارده میشوند «یخرفت» نامیده میشوند. یخرفتها به دو دسته درهم و مطبق تقسیم میشوند. یخرفتهای درهم به دلیل تنوع ((مقاومت مکانیکی)) و اندازه دانه‌هایشان منابع مناسبی برای تامین شن و ماسه ساختمانی نیستند و در صورتی که به ضرورت مورد استفاده قرار گیرند محتاج دانه آرایی و شستشوی مفصل‌اند. رودخانه‌هایی که بر اثر ذوب و عقب نشینی یخچالها تشکیل میشود این یخرفتهای نامنظم را با خود حمل کرده و در بخشهای پایینتر رود برجای میگذارند.
-*__رسوبات ساحلی :__
به مجموعه موادی که بین دو حد جزر و مد دریا ته نشین می شوند، رسوبات ساحلی گفته می شود. در این نقاط حرکت متواتر امواح ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواح ، ذرات ریزتر را از میان ذرات درشت‌تر می شوید. در نتیجه این عمل ، رسوبی با جورشدگی ، گرد شدگی و مقاومت مکانیکی خوب برجای می ماند. به همین جهت است که سواحل رسوبی اغلب از جنس ماسه شسته شده و اغلب جورند. جنس آبرفتهای ساحلی بیشتر کانیهای مقاومی مثل کوارتز ، فلرسیات ، یا کانیهای سنگین است.
+ dir align=left>r />r> /> />{img src=img/daneshnameh_up/7/79/resta.jpg} /> />
-*__رسوبات فلات قاره :__
در آخرین عصر یخبندان ، به دلیل تجمع حجم زیادی از آب اقیانوسها به صورت پهنه‌های یخی در نواحی قطبی ، آب دریاها به مراتب پایینتر از سطح فعلی قرار داشت و در نتیجه بخشی از سواحل کم عمق که امروزه فلات قاره نامیده م شود از آب خارج بوده است. رودهایی که در آن زمان از خشکیها به سمت دریاها در جریان بوده‌اند، در بستر خود و در روی فلات قاره کنونی ، آبرفتهای مناسب را بر جای گذارده اند. امروزه این رسوبات منابع زیردریایی شن و ماسه را می سازند.  -*__رسوبات به هم پیوسته : __
این رسوبات را ، که اغلب قسمتهایی از آنها سخت و سیمان شده‌اند، می توان منابع شن و اسه فسیل نام نهاد. در برخی از نقاط دنیا به دلیل کمبود منابع شن و ماسه طبیعی این نوع منابع نیز مورد بهره‌برداری قرار می گیرند. پیوند سست بین دانه‌ها ، هوازدگی کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته رسوبی قدیمی را قابل بهره‌بردای نماید.

*__
باطله‌های معدنی __> باطله‌ها و پس مانده‌های فرایند پرعیار کردن مواد معدنی ، در ربرخی موارد ، می تواند به عنوان منبع شن و ماسه به کار آید.

*__
منابع سنگی :__> در جاهایی که منابع طبیعی شن و ماسه در دسترس نباشد یا اینکه منابع موجود از حد اقل مشخصات لازمه بی بهره باشند ، از سنگ شکسته استفاده می شود. در کاربردهایی که زبری و گوشه‌داری ذرات مورد نظر است، سنگی که به طور مصنوعی شکسته و دانه بندی شده است، بهترین عملکرد را نشان می دهد. +!رسوبات ساحلی
به مجموعه موادی که بین دو حد ((جزر و مد)) دریا ته‌نشین می‌شوند، ((رسوبات ساحلی)) گفته می‌شود. در این نقاط حرکت متواتر امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات ریزتر را از میان ذرات درشت‌تر می‌شوید.

در نتیجه این عمل ، رسوبی با جورشدگی ، گرد شدگی و مقاومت مکانیکی خوب برجای می‌ماند. به همین جهت است که سواحل رسوبی اغلب از جنس ماسه شسته شده و اغلب جورند. جنس آبرفتهای ساحلی بیشتر کانیهای مقاومی مثل ((کوارتز)) ، ((فلدس
پات)) ، یا کانیهای سنگین است.
!رسوبات فلات قاره
در آخرین ((عصر یخبندان)) ، به دلیل تجمع حجم زیادی از آب اقیان
وسها به صورت پهنه‌های یخی در نواحی قطبی ، آب دریاها به مراتب پایینتر از سطح فعلی قرار داشت و در نتیجه بخشی از سواحل کم عمق که امروزه فلات قاره نامیده می‌شود از آب خارج بوده است. رودهایی که در آن زمان از خشکیها به سمت دریاها در جریان بوده‌اند، در بستر خود و در روی فلات قاره کنونی ، آبرفتهای مناسب را برجای گذارده‌اند. امروزه این رسوبات منابع زیردریایی ((شن و ماسه)) را می‌سازند. />!رسوبات به هم پیوسته
این رسوبات را ، که اغلب قسمتهایی از آنها سخت و سیمان شده‌اند، میتوان منابع شن و ماسه ، ((فسیل)) نام نهاد. در برخی از نقاط دنیا به دلیل کمبود منابع شن و ماسه طبیعی این نوع منابع نیز مورد بهره‌برداری قرار میگیرند. پیوند سست بین دانه‌ها ، ((هوازدگی)) کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته رسوبی قدیمی را قابل بهره‌بردای نماید.
!باطله‌های معدنی
/>باطله‌ها و پس مانده‌های فرایند ((پرعیار کردن مواد معدنی)) ، در برخی موارد میتواند به عنوان منبع شن و ماسه بکار آید.
!منابع سنگی
/>در جاهایی که منابع طبیعی شن و ماسه در دسترس نباشد یا اینکه منابع موجود از حداقل مشخصات لازمه بیبهره باشند، از سنگ شکسته استفاده میشود. در کاربردهایی که زبری و گوشه‌داری ذرات مورد نظر است، سنگی که بطور مصنوعی شکسته و دانه بندی شده است، بهترین عملکرد را نشان میدهد.  !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان -
+*((خاک رس))
*((رسوبات آبرفتی))
*((رسوبات بادی))
*((رسوبات ساحلی))
*((رسوبات یخچالی))
*((سیلاب))
*((شن و ماسه))
*((فرسایش سنگ))
*((کواترنر))

*((هوازدگی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [01:49 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [17:00 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [08:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [16:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..