منو
 صفحه های تصادفی
توجه امام کاظم علیه السلام به آراستگی
کشت بافتهای جانوری
دریاچه
بیماری‌ کرون‌
گرفتن الکتریسیته از حرکتهای کاتوره‌ای الکترونها در فلز
تقلید از دیدگاه روانشناسی ژنتیک
نوارهای رنگی
اقسام حجت یا استدلال
علم امام صادق از زبان امام باقر علیهماالسلام
trichinosis
 کاربر Online
932 کاربر online
تاریخچه ی: نجوم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-110Lines: 1-494
-V{maketoc} +::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان نجوم))
*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالات مرتبط__
*((علم ستاره شناسی))
*((تاریخچه نجوم))
*((نجوم اسلامی))
*((فیزیک نجومی))
*((رادیو نجوم))
*((اجرام آسمانی))
*((رصد آسمان شب))
*((نقشه ستارگان))
*((نامگذاری ستارگان))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parss
ky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/hom
e.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.astr
onomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
-<center>
{picture file=img/daneshnameh_up/3/32//Ngc6914large.jpg}
+body= <br />
|~|
{DYNAMICMENU}
 
 
 +
 +
 +::@#20:((خانه نجوم))#@::
 +::@#20:((واژگان نجوم|واژه‌نامه نجوم))#@::
 +::@#20:((کتابهای نجوم))#@::
 +::@#20:((اسامی ستارگان))#@::
 +
 +
 +

 +__فهرست مقالات نجوم __ /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />


/> /> />
/> /> /> />
 +
 
 
 
 
-__ستاره شناسی__، علمی است که با مشاهده و توضیح وقیعی که در خارج از ((زمین)) و ((جو زمین»|جو)) آن رخ میدهد سر و کار دارد.این ((علم)) منشا، پیدایش،و خواص فیزیکی و شیمیئی ایئی که قابل مشاهده در ((آسمان)) بوده ( و خارج زمین قرار دارند)، و همین طور فرایندهای منتج از آنها ر مطالعه می کند. +
__مباحث علمی____ما کاربردی و تجری__
-در ی سمتی از قرن بیستم، ستاره شناسی به سه اه تقسیم شده بود: ((محاسبات نجومی))، ((مکانیک آسمانی)) و ((فیزیک نجومی)). حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نام گذاری گروه های آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می شود: قدیمی ترین آنها بدون هیچ تغییری گرو هها و موسسات ستاره شناسی می باشند، جدیدترین آنها به نه اشتن فیزیک نجومی در نامشان تمایل دارند، برخی اوقات کلمه ستاره شناسی را برای تاکید بر طبیعت تحقیقاتشان، در نامشان قرار نمی دهند. به علاوه، تحقیقات فیزیک نجومی، مخصوصا در ((فیزیک نجومی نظری))،را افرادی که پس زمینه ((فیزیک)) و ((ریاضی)) دارند می توانند انجام دهند. +
((م ستاره شناسی|ساه شناسی))((نقشه ستارگان))
-ستاره شناسی از معدود علومی است که ((آماتور))ها هنوز در آن نقش فعالی دارند، خصوصا در ((کشف)) و مشاهده حوادث زودگذر. ستاره شناسی نباید با ((طالع بینی))، ((به علم))ی که با پیگرد مسیر ((اجرام آسمانی))، مبادرت به ((پیشگوئی)) سرنوشت افراد می نماید اشتباه شود. این دو اگر چه در ریشه مشترکند، اما کاملا متفاوتند؛ ستاره شناسان روش علمی را پذیرفته اند، در حالیکه طالع بین ها اینطور نیستند. +
((تاریخ ستاره شناسی))((لسکوپ))
-! تسیت ه ناسی +
((ک))((نه))
 +
 +((قوانین کپلر))
 +((رصد آسمان شب))
 +
-ستاره شناسی به چند شاخه تقسیم میردد. اولین تقسیم بنی بین ((ستاره شاسی نظری)) و ((ستاره شنسی شهودی)) می باشد. ''مشاهده گه'' روشهای ختلفی ا برای جمع وری اطلاعات در باره حواث به کار می برند، اطلاعاتی که بعدا توسط نظریه پردازان برای ایجاد تئوری ها و مدل هی، برای شرح مشاهات و پیش بینی حوادث جدید به کار می رود. +
((تیو باه))((نوه ی رم تاران|تعین جرم اران))
-حوزه های مطالعه همچنین به دو طریق دیگر تقسیم بندی می شوند:''موضوعی''، که معمولا به منطقه فضا (مثلا ((ستاره شناسی کهکشانی))) یا مسائل اشاره شده( مانند تشکی ستاره یا کیهان شناسی) بستگی دارد؛ یا به روش مورد استفاده برای گرد آوری اطلاعات(به طور مبنائی، چه ناحیه ای از طیف االکترومغناطیس استفاده می شود). در حالیکه تقسیم بنی اولیه به هر دوی مشاهده گر نظریه پرداز مربوط می شود، دومی مربوط به مشاهده گرهاست(نه املا)، چون نظریه پرازها سعی می کنند از اطلاعات موجود در تمامی طول موج ها استفاده کنند، و مشاهده گرها اغلب بیش از یک منطقه از طیف را مشاهده می کنند. +
((کهکشان رادییی))((سنش شار گاز جو))
-! قیم ندی بر اساس موضوع یا مسائ شاره شده +
((قید نجوم ناسی))((نمار HR))
-*((اجرام آسمانی))<br />*((تاریخچه نجوم))
*((محاسبات نومی)): مطالعه مکان اشیا در آسمان و تغییر مکان آنها. که سسیستم مختصات ورد استفاده و علم حرکت اجرام در کهکن را تعیین می ن.
*((کیهان شناسی
)): مطالعه کیهان به عنوان یک کل و تکامل آن.<br />*((ستاره شناسی کهکشانی)): مطالعه ساختمان و اجزا کهکشان ما و سایر کهکشان ها.
*((ستاره شناسی برون کهکشانی)): مطالعه اجرام (عمدتا کهکشان ها) خارج از کهکشان ما.<br />*((شکل گیری کهکشان و تکامل)): مطالعه شکل گیری کهکشان ها، و تکامل آنها.
*((علوم
سیاره ای)): مطالعه سیارات منظومه شمسی.<br />*((ستاره شناسی ستاره ای)): مطالعه ستارگان.
*((تکامل ستاره ای)): مطالعه تکامل ستارگان از شکل گیری تا پایان آنها به عنوان بازمانده ستاره ای.<br />*((شکل گیری ستاره)):مطالعه وضعیت و فرایند هائی که سبب شکل گیری ستارگان در داخل ابرهای گاز می شوند، و خود فرایند شکل گیری.
+<tr>
((نریه افجار رگ))td>
<td>((کیهان شناسی))td>
</tr>
-همچنین، شاخه های دیگری وجود دارند که ممکن است به عنوان بخشی از ستاره شناسی به حساب بیایند:<br />*((باستان ستاره شناسی))
*((زیس شنای ستاره ای))
*((شیی تار ی)) />*((عوم یار ای))
*((کیهان شناسی))
+<tr>
((سای))((اکگی ون))
-((عاوین تاره شناسی)) را برای هر کامل فحات مربوط ب ستاره ناسی ببینید +
((ککشان اه شیری))((رل حو ستارگن))
-! و های ک اطا +
((ل جهان نوسان کننه))((د چااکا))
-در ستاره شناسی، اطلاعات عمدتا از طریق یافتن و تجزیه ((عشع الکترو مغناطیس))، و ((فوتون))ها به دست می آید، اما اطلاعات هم چنین توسط ((تشعشعات کیهانی)) و ((نوریو)) ها ، و در آینده ندیک، با امواج جاذبه ای ((«LIGO)) و ((LISA)) را ببینید)به دست می آید. +
((ل هابل))((ره یاه))
 +
 +((انبساط جهان))
 +((نواختر|نواختران))
 +
 +
 +((کوچکترین واحد نجومی))
 +((ابر نواختر|ابر نواختران))
 +
 +
 +((سال نوری))
 +((انرژی ستارگان|انرژی ستاره نوترونی))
 +
 +
 +((نظریه جهان پایدار))
 +((سیاهچاله))
 +
 +
 +((اجرام آسمانی))
 +((جابجایی گرانش))
 +
 +
 +((مریخ))
 +((قمر))
 +
 +
 +((مشتری))
 +((جو زمین))
 +
 +
 +((زمین))
 +((سنجش جرم سیارات))
 +
 +
 +((خورشید))
 +((سنجش چگالی سیارات))
 +
 +
 +((ستاره دنباله دار))
 +((گرانش سطحی سیارات))
 +
 +
 +((کویزارد))
 +((سرعت فرار سیارات))
 +
 +
 +((قضیه ویریال))
 +((تلسکوپ نوری))
 +
 +
 +((منشا انرژی خورشید))
 +((تلسکوپ کپلری))
 +
 +
 +((همجوشی هسته‌ای))
 +((تلسکوپ رادیویی))
 +
 +
 +((شکافت هسته‌ای))
 +((ماهواره))
 +
 +
 +((ماده تاریک))
 +((تلسکوپ اشعه ایکس))
 +
 +
 +((همجوشی هیدروژن نوری))
 +((گورستان ستارگان))
 +
 +
 +((تاریخ نجوم))
 +((منظومه شمسی))
 +
 +
 +((اختر نما))
 +((شهانه))
 +
 +
 +((سحابی))
 +((شهاب سنگ))
 +
 +
 +((خورشید))
 +((ستاره قطبی))
 +
 +
 +((منظومه شمسی))
 +((تقسیم ستارگان بر حسب زاویه ساعتی|تقسیم ستارگان))
 +
 +
 +((کهکشان آندرومدا))
 +((صور فلکی))
 +
 +
 +((پارسک))
 +((مطالعه میل خورشید))
 +
 +
 +((معادله پوکسن))
 +((مختصات استوانه‌ای))
 +
 +
 +((ثابت هابل))
 +((زمان نجومی))
 +
 +
 +((هابل))
 +((زمان خورشیدی))
 +
 +
 +((تلسکوپ فضایی هابل))
 +((سالنامه نجومی))
 +
 +
 +((کهکشان بیضوی))
 +((زمان استاندارد))
 +
 +
 +((کهکشان حلزونی))
 +((قدر ظاهری اجسام سماوی|قدر ظاهری))
 +
 +
 +((کهکشان))
 +((روش مثلث بندی برای تعین فاصله اجرام سماوی|روش مثلث بندی))
 +
 +
 +((تبخیر کهکشان))
 +((سیستم جانسون مورگان))
 +
 +
 +((سیاره))
 +((سنجش جرم زمین))
 +
 +
 +((ستاره))
 +((انفجار ابرنواختران))
 +
 +
 +((کهکشان رزیتا))
 +((محاسبه فواصل نجومی))
 +
 +
 +((تعاریف ستاره شناسی))
 +((ابر نواخترهای دور دست))
 +
 +
 +((مثلثات کروی))
 +((حرکت در منظومه شمسی))
 +
 +
 +((دستگاه مختصات افقی))
 +((شیمی ستاره‌ای))
 +
 +
 +((دستگاه مختصات زاویه ساعتی و میل|دستگاه افقی))
 +
 +
 +
 +((دستگاه مختصات بعد و میل|دستگاه بعد و میل))
 +
 +
 +
 +((طلوع و غروب ستارگان))
 +
 +
 +
 +((دستگاه اکلیپیتیک))
 +
 +
 +
 +((زمان نجومی))
 +
 +
 +
 +((مشخصات کره زمین))
 +
 +
 +
 +((خوشه بندی کهکشان))
 +
 +
 +
 +((آسمان پر ستاره))
 +
 +
 +
 +((کره زمین))
 +
 +
 +
 +((زمین در منظومه شمسی))
 +
 +
 +
 +((تحولات افلاک))
 +
 +
 +
 +((شکل واقعی زمین))
 +
 +
 +
 +((رادیو نجوم))
 +
 +
 +
 +((تاریخ شهاب سنگها))
 +
 +
 +
 +((مطالعه شهاب سنگها))
 +
 +
 +
 +((دنیای سیاهچاله‌ها))
 +
 +
 +
 +((کسوف))
 +
 +
 +
 +((شب و روز))
 +
 +
 +
 +((نامگذاری ستارگان))
 +
 +
 +
 +((حرکت ظاهری ستارگان))
 +
 +
 +
 +((خانواده زمین))
 +
 +
 +
 +((خمش نور در میدان گرانش|خمش نور))
 +
 +
 +
 +((تشکیل سیاهچاله‌ها))
 +
 +
 +
 +((چرخش کهکشان))
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +__ستاره شناسی__ ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از ((زمین)) و ((جو زمین|جو)) آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشا پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در ((آسمان)) بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فرآیندهای منتجه از آنها را مطالعه می‌کند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: ((محاسبات نجومی)) ، ((مکانیک آسمانی)) و ((فیزیک نجومی)). حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می‌شود:

قدیمیترین آنها بدون هیچ تغییری ، گروهها و موسسات ستاره شناسی می‌باشند، جدیدترین آنها به نگه داشتن فیزیک نجومی در نامشان تمایل دارند، برخی اوقات کلمه ستاره شناسی را برای تأکید بر طبیعت تحقیقاتشان ، در نامشان قرار نمی‌دهند. به علاوه ، تحقیقات فیزیک نجومی ، مخصوصا در ((فیزیک نجومی نظری)) ، را افرادی که پس زمینه ((فیزیک)) و ((ریاضی)) دارند می‌توانند انجام دهند.

ستاره شناسی از معدود علومی است که آماتورها هنوز در آن نقش فعالی دارند، خصوصا در کشف و مشاهده حوادث زودگذر. ستاره شناسی نباید با ((طالع بینی)) ، شبه علمی که با پیگرد مسیر ((اجرام آسمانی)) ، مبادرت به پیشگویی سرنوشت افراد می‌نماید اشتباه شود. این دو اگر چه در ریشه مشترکند، اما کاملا متفاوتند؛ ستاره شناسان روش علمی را پذیرفته‌اند، در حالیکه طالع بینها اینطور نیستند.
 +

 +{picture=PLANETLO.GIF}
 +!تقسیمات ستاره شناسی
 +ستاره شناسی به چند شاخه تقسیم می‌گردد. اولین تقسیم بندی بین ((ستاره شناسی نظری)) و ((ستاره شناسی شهودی)) می‌باشد. مشاهده گرها روشهای مختلفی را برای جمع آوری اطلاعات درباره حوادث بکار می‌برند، اطلاعاتی که بعدا توسط نظریه پردازان برای ایجاد تئوریها و مدلهایی ، برای شرح مشاهدات و پیش بینی حوادث جدید بکار می‌رود. حوزه‌های مطالعه همچنین به دو طریق دیگر تقسیم بندی می‌شوند: موضوعی ، که معمولا به منطقه فضا (مثلا ((ستاره شناسی کهکشانی))) یا مسائل اشاره شده (مانند تشکیل ستاره یا کیهان شناسی) بستگی دارد؛ یا به روش مورد استفاده برای گرد آوری اطلاعات (بطور مبنائی ، چه ناحیه‌ای از ((طیف الکترومغناطیس)) استفاده می‌شود). در حالیکه تقسیم بندی اولیه به هر دوی مشاهده گر و نظریه پرداز مربوط می‌شود، دومی مربوط به مشاهده گرهاست(نه کاملا) ، چون نظریه پردازها سعی می‌کنند از اطلاعات موجود در تمامی طول موجها استفاده کنند و مشاهده گرها اغلب بیش از یک منطقه از طیف را مشاهده می‌کنند.
 +!تقسیم بندی بر اساس موضوع یا مسائل اشاره شده
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((تاریخچه نجوم))
 +*((محاسبات نجومی)): مطالعه مکان اشیاء در آسمان و تغییر مکان آنها، که سسیستم مختصات مورد استفاده و علم حرکت اجرام در کهکشان را تعیین می‌کند.
 +*((کیهان شناسی)): مطالعه کیهان به عنوان یک کل و تکامل آن.
 +*((ستاره شناسی کهکشانی)): مطالعه ساختمان و اجزاء کهکشان ما و سایر کهکشانها.
 +*((ستاره شناسی برون کهکشانی)): مطالعه اجرام (عمدتا کهکشانها) خارج از کهکشان ما.
 +*((شکل گیری کهکشان و تکامل)): مطالعه شکل گیری کهکشانها و تکامل آنها.
 +*((علوم سیاره‌ای)): مطالعه ((سیارات منظومه شمسی)).
 +*((ستاره شناسی ستاره‌ای)): مطالعه ستارگان.
 +*((تکامل ستاره‌ای)): مطالعه تکامل ستارگان از شکل گیری تا پایان آنها به عنوان بازمانده ستاره‌ای.
 +*((شکل گیری ستاره)): مطالعه وضعیت و فرآیندهائی که سبب شکل گیری ستارگان در داخل ابرهای گاز می‌شوند و خود فرآیند شکل گیری.
 +!روشهای کسب اطلاعات
 +در ستاره شناسی ، اطلاعات عمدتا از طریق یافتن و تجزیه ((تشعشع الکترو مغناطیس)) و ((فوتون|فوتونها)) بدست می‌آید، اما اطلاعات هم چنین توسط ((تشعشعات کیهانی)) و ((نوترینو|نوترینوها)) و در آینده نزدیک ، با امواج جاذبه‌ای __LIGO__ و __LISA__ را ببینید، بدست می‌آید.
 *((ستاره شناسی چشمی)) *((ستاره شناسی چشمی))
 *((ستاره شناسی مادون قرمز)) *((ستاره شناسی مادون قرمز))
 *((ستاره شناسی رادیوئی)) *((ستاره شناسی رادیوئی))
 *((ستاره شناسی انرژی بالا)) *((ستاره شناسی انرژی بالا))
 *((ستاره شناسی اشعه ایکس)) *((ستاره شناسی اشعه ایکس))
 *((ستاره شناسی اشعه گاما)) *((ستاره شناسی اشعه گاما))
-*((ستاره شناسی اشعه ماورا بنفش)) +*((ستاره شناسی اشعه ماوراء بنفش))
 *((ستاره شناسی مایکروویو)) *((ستاره شناسی مایکروویو))
 *((ستاره شناسی نامرئی)) *((ستاره شناسی نامرئی))
-

!تاریخچه کوتاه

برای جزئیات بیشتر در مورد تاریخ ستاره شناسی، تاریخچه ستاره شناسی را ببینید.

! همچنین ببینید:
+!تاریخچه کوتاه
برای جزئیات بیشتر در مورد تاریخ ستاره شناسی ، ((تاریخچه ستاره شناسی)) را ببینید.
!همچنین ببینید
 *((فهرست اختر شناسان و فضا نوردان)) *((فهرست اختر شناسان و فضا نوردان))
 *((ستاره شناسی و گاه شماری)) *((ستاره شناسی و گاه شماری))
-*((ستاره شناسان و فیزیک دانان ستاره ای)) 
 *((علم فضا)) *((علم فضا))
 *((خط زمانی فیزیک سیاهچاله)) *((خط زمانی فیزیک سیاهچاله))
 *((خط زمانی کیهان شناسی)) *((خط زمانی کیهان شناسی))
-*((خط زمانی ستاره شناسی اشعه میکرو ویو کیهانی)) 
-*((خط زمانی حوزه های سایر تشعشعات)) 
-*((خط زمانی کهکشان ها، خوشه های کهکشانی، و ساختار های بزرگ مقیاس)) 
-*((خط زمانی ماده درون ستاره ای و بین کهکشانی)) 
-*((خط زمانی کوتوله های سفید، ستاره های نوترونی، و سوپر نوا)) 
-*((خط زمانی ستاره شناسی ستاره ای))  
-*((خط زمانی ستاره شناسی خورشیدی)) 
 *((خط زمانی منظومه شمسی)) *((خط زمانی منظومه شمسی))
-*((خط زمانی نقشه، کاتالوگ، و نقشه برداری نجومی)) 
-*((خط زمانی تلسکوپ ها، رصد خانه ها، و فن آوری مشاهده)) 
-*((خط زمانی قمر های مصنوعی و وسایل فضاپیما)) 
-*((اتحادیه بین المللی ستاره شناسی)) 
 *((منظومه شمسی)) *((منظومه شمسی))
 *((حیات در کرات دیگر)) *((حیات در کرات دیگر))
-
! ابار تاره شناسی
+*((سفر در زمان))
*((گذر روزها))
*((نقشه
بداری نومی))
*((پر
تگاه نهایی ، سیاهچاله))
!ابزار ستاره شناسی
 *((تلسکوپ)) *((تلسکوپ))
-*((رایانه ه)) />*((شی حساب)) +*((رایانه ر م))
 *((رصد خانه)) *((رصد خانه))
-*((رصد خانه فضائی))
+*((رصد خانه فضایی))
 !تجهیزات فضایی !تجهیزات فضایی
 *((ایستگاه فضایی)) *((ایستگاه فضایی))
 *((شاتل فضایی)) *((شاتل فضایی))
 *((کاوشگر فضایی)) *((کاوشگر فضایی))
 *((ماهواره فضایی)) *((ماهواره فضایی))
 *((موشک)) *((موشک))
-!منابع  
-*DK multi media 
-*[http://www.nojum.ir|مجله|نجوم] 
-*[http://www.parssky.com پارس اسکای] 
-! اتصالات خارجی  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 اردیبهشت 1386 [12:13 ]   37   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 06 اسفند 1385 [14:40 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [10:10 ]   35   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:59 ]   34   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [04:09 ]   33   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:03 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:00 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:55 ]   30   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [10:22 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [08:21 ]   28   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [06:29 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [10:49 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [10:33 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [12:15 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:04 ]   23   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [09:23 ]   22   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [12:19 ]   21   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [11:01 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [11:00 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:26 ]   18   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:23 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 فروردین 1384 [13:30 ]   16   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:18 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:18 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [11:52 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [12:27 ]   12   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [06:57 ]   11   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [16:10 ]   10   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:05 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [12:07 ]   8   مهدی جواهری پور      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:48 ]   7   مهدی جواهری پور      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [12:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [04:52 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [04:51 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [10:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [10:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [05:45 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..