منو
 کاربر Online
837 کاربر online
تاریخچه ی: نجوم

تفاوت با نگارش: 18

Lines: 1-510Lines: 1-494
-V{maketoc}
__نجوم (Astronomy)__
+::{img src=img/daneshnameh_up/7/72/top.jpg}::
{DYNAMICMENU()
}
__واژه‌نامه__
*((واژگان
نجوم)) />*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالات مرتبط__
*((علم ستاره شناسی))
*((تاریخچه نجوم))
*((نجوم اسلامی))
*((فیزیک نجومی))
*((رادیو نجوم))
*((اجرام آسمانی))
*((رصد آسمان شب))
*((نقشه ستارگان))
*((نامگذاری ستارگان))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parssky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.a
stronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation
_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +
 +
 +::@#20:((خانه نجوم))#@::
 +::@#20:((واژگان نجوم|واژه‌نامه نجوم))#@::
 +::@#20:((کتابهای نجوم))#@::
 +::@#20:((اسامی ستارگان))#@::
 +
 +
 +

 
 __فهرست مقالات نجوم ____فهرست مقالات نجوم __

 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
-((ستاره شناسی)) +((علم ستاره شناسی|ستاره شناسی))
 ((نقشه ستارگان)) ((نقشه ستارگان))
 
 
 
 
 ((تاریخ ستاره شناسی)) ((تاریخ ستاره شناسی))
 ((تلسکوپ)) ((تلسکوپ))
 
 
 
 
 ((کپلر)) ((کپلر))
-((رصد خانه)) +((رصدخانه))
 
 
 
 
 ((قوانین کپلر)) ((قوانین کپلر))
-((حرک د منظومه شمی)) +((رد سمان ش))
 
 
 
 
-((تیکوبراهه)) +((تیکو براهه))
 ((نحوه تعین جرم ستارگان|تعین جرم ستارگان)) ((نحوه تعین جرم ستارگان|تعین جرم ستارگان))
 
 
 
 
 ((کهکشان رادیویی)) ((کهکشان رادیویی))
 ((سنجش فشار گاز جو)) ((سنجش فشار گاز جو))
 
 
 
 
 ((عقاید نجوم شناسی)) ((عقاید نجوم شناسی))
 ((نمودار HR)) ((نمودار HR))
 
 
 
 
-((انفجار بزرگ)) +((نظریه انفجار بزرگ))
 ((کیهان شناسی)) ((کیهان شناسی))
 
 
 
 
 ((سحابی)) ((سحابی))
 ((پراکندگی فوتون)) ((پراکندگی فوتون))
 
 
 
 
 ((کهکشان راه شیری)) ((کهکشان راه شیری))
 ((مراحل تحول ستارگان)) ((مراحل تحول ستارگان))
 
 
 
 
 ((اصل جهان نوسان کننده)) ((اصل جهان نوسان کننده))
 ((حد چاندراسکا)) ((حد چاندراسکا))
 
 
 
 
 ((اصل هابل)) ((اصل هابل))
 ((حفره سیاه)) ((حفره سیاه))
 
 
 
 
 ((انبساط جهان)) ((انبساط جهان))
-((نواختران)) +((نواختر|نواختران))
 
 
 
 
 ((کوچکترین واحد نجومی)) ((کوچکترین واحد نجومی))
-((ابر نواختران)) +((ابر نواختر|ابر نواختران))
 
 
 
 
 ((سال نوری)) ((سال نوری))
-((انرژی ستاره نوترونی)) +((انرژی ستارگان|انرژی ستاره نوترونی))
 
 
 
 
 ((نظریه جهان پایدار)) ((نظریه جهان پایدار))
 ((سیاهچاله)) ((سیاهچاله))
 
 
 
 
-((اجرام سمای))((جابه جایی گرانش)) +((اجرام آسمای))((جابجایی گرانش))
 
 
 
 
 ((مریخ)) ((مریخ))
 ((قمر)) ((قمر))
 
 
 
 
 ((مشتری)) ((مشتری))
 ((جو زمین)) ((جو زمین))
 
 
 
 
 ((زمین)) ((زمین))
 ((سنجش جرم سیارات)) ((سنجش جرم سیارات))
 
 
 
 
 ((خورشید)) ((خورشید))
 ((سنجش چگالی سیارات)) ((سنجش چگالی سیارات))
 
 
 
 
 ((ستاره دنباله دار)) ((ستاره دنباله دار))
 ((گرانش سطحی سیارات)) ((گرانش سطحی سیارات))
 
 
 
 
 ((کویزارد)) ((کویزارد))
 ((سرعت فرار سیارات)) ((سرعت فرار سیارات))
 
 
 
 
 ((قضیه ویریال)) ((قضیه ویریال))
 ((تلسکوپ نوری)) ((تلسکوپ نوری))
 
 
 
 
 ((منشا انرژی خورشید)) ((منشا انرژی خورشید))
 ((تلسکوپ کپلری)) ((تلسکوپ کپلری))
 
 
 
 
 ((همجوشی هسته‌ای)) ((همجوشی هسته‌ای))
 ((تلسکوپ رادیویی)) ((تلسکوپ رادیویی))
 
 
 
 
 ((شکافت هسته‌ای)) ((شکافت هسته‌ای))
 ((ماهواره)) ((ماهواره))
 
 
 
 
 ((ماده تاریک)) ((ماده تاریک))
 ((تلسکوپ اشعه ایکس)) ((تلسکوپ اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((همجوشی هیدروژن نوری)) ((همجوشی هیدروژن نوری))
 ((گورستان ستارگان)) ((گورستان ستارگان))
 
 
 
 
 ((تاریخ نجوم)) ((تاریخ نجوم))
 ((منظومه شمسی)) ((منظومه شمسی))
 
 
 
 
 ((اختر نما)) ((اختر نما))
 ((شهانه)) ((شهانه))
 
 
 
 
 ((سحابی)) ((سحابی))
 ((شهاب سنگ)) ((شهاب سنگ))
 
 
 
 
 ((خورشید)) ((خورشید))
 ((ستاره قطبی)) ((ستاره قطبی))
 
 
 
 
 ((منظومه شمسی)) ((منظومه شمسی))
 ((تقسیم ستارگان بر حسب زاویه ساعتی|تقسیم ستارگان)) ((تقسیم ستارگان بر حسب زاویه ساعتی|تقسیم ستارگان))
 
 
 
 
 ((کهکشان آندرومدا)) ((کهکشان آندرومدا))
 ((صور فلکی)) ((صور فلکی))
 
 
 
 
 ((پارسک)) ((پارسک))
 ((مطالعه میل خورشید)) ((مطالعه میل خورشید))
 
 
 
 
 ((معادله پوکسن)) ((معادله پوکسن))
 ((مختصات استوانه‌ای)) ((مختصات استوانه‌ای))
 
 
 
 
 ((ثابت هابل)) ((ثابت هابل))
 ((زمان نجومی)) ((زمان نجومی))
 
 
 
 
 ((هابل)) ((هابل))
 ((زمان خورشیدی)) ((زمان خورشیدی))
 
 
 
 
-((تلسکوپ هابل)) +((تلسکوپ فضایی هابل))
 ((سالنامه نجومی)) ((سالنامه نجومی))
 
 
 
 
 ((کهکشان بیضوی)) ((کهکشان بیضوی))
 ((زمان استاندارد)) ((زمان استاندارد))
 
 
 
 
 ((کهکشان حلزونی)) ((کهکشان حلزونی))
 ((قدر ظاهری اجسام سماوی|قدر ظاهری)) ((قدر ظاهری اجسام سماوی|قدر ظاهری))
 
 
 
 
-((شناسی کهکشان)) +((کهکشان))
 ((روش مثلث بندی برای تعین فاصله اجرام سماوی|روش مثلث بندی)) ((روش مثلث بندی برای تعین فاصله اجرام سماوی|روش مثلث بندی))
 
 
 
 
 ((تبخیر کهکشان)) ((تبخیر کهکشان))
 ((سیستم جانسون مورگان)) ((سیستم جانسون مورگان))
 
 
 
 
 ((سیاره)) ((سیاره))
 ((سنجش جرم زمین)) ((سنجش جرم زمین))
 
 
 
 
 ((ستاره)) ((ستاره))
 ((انفجار ابرنواختران)) ((انفجار ابرنواختران))
 
 
 
 
 ((کهکشان رزیتا)) ((کهکشان رزیتا))
 ((محاسبه فواصل نجومی)) ((محاسبه فواصل نجومی))
 
 
 
 
 ((تعاریف ستاره شناسی)) ((تعاریف ستاره شناسی))
 ((ابر نواخترهای دور دست)) ((ابر نواخترهای دور دست))
 
 
 
 
 ((مثلثات کروی)) ((مثلثات کروی))
- +((حرکت در منظومه شمسی))
 
 
 
 
 ((دستگاه مختصات افقی)) ((دستگاه مختصات افقی))
- +((شیمی ستاره‌ای))
 
 
 
 
 ((دستگاه مختصات زاویه ساعتی و میل|دستگاه افقی)) ((دستگاه مختصات زاویه ساعتی و میل|دستگاه افقی))
  
 
 
 
 
 ((دستگاه مختصات بعد و میل|دستگاه بعد و میل)) ((دستگاه مختصات بعد و میل|دستگاه بعد و میل))
  
 
 
 
 
 ((طلوع و غروب ستارگان)) ((طلوع و غروب ستارگان))
  
 
 
 
 
 ((دستگاه اکلیپیتیک)) ((دستگاه اکلیپیتیک))
  
 
 
 
 
 ((زمان نجومی)) ((زمان نجومی))
  
 
 
 
 
 ((مشخصات کره زمین)) ((مشخصات کره زمین))
  
 
 
 
 
 ((خوشه بندی کهکشان)) ((خوشه بندی کهکشان))
  
 
 
 
 
 ((آسمان پر ستاره)) ((آسمان پر ستاره))
  
 
 
 
 
 ((کره زمین)) ((کره زمین))
  
 
 
 
 
 ((زمین در منظومه شمسی)) ((زمین در منظومه شمسی))
  
 
 
 
 
 ((تحولات افلاک)) ((تحولات افلاک))
  
 
 
 
 
 ((شکل واقعی زمین)) ((شکل واقعی زمین))
  
 
 
 
 
 ((رادیو نجوم)) ((رادیو نجوم))
  
 
 
 
 
 ((تاریخ شهاب سنگها)) ((تاریخ شهاب سنگها))
  
 
 
 
 
 ((مطالعه شهاب سنگها)) ((مطالعه شهاب سنگها))
  
 
 
 
 
 ((دنیای سیاهچاله‌ها)) ((دنیای سیاهچاله‌ها))
  
 
 
 
 
 ((کسوف)) ((کسوف))
  
 
 
 
 
 ((شب و روز)) ((شب و روز))
  
 
 
 
 
 ((نامگذاری ستارگان)) ((نامگذاری ستارگان))
  
 
 
 
 
 ((حرکت ظاهری ستارگان)) ((حرکت ظاهری ستارگان))
  
 
 
 
 
 ((خانواده زمین)) ((خانواده زمین))
  
 
 
 
 
 ((خمش نور در میدان گرانش|خمش نور)) ((خمش نور در میدان گرانش|خمش نور))
  
 
 
 
 
 ((تشکیل سیاهچاله‌ها)) ((تشکیل سیاهچاله‌ها))
  
 
 
 
 
 ((چرخش کهکشان)) ((چرخش کهکشان))
  
 
 
 
 
-<td>td>
>>
+
 
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
-
 
- 
- 
-
 
 
 
-__ستاره شناسی__، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از ((زمین)) و ((جو «زمین»|جو)) آن رخ میدهد سر و کار دارد.این ((علم)) منشا، پیدایش،و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در ((آسمان)) بوده ( و خارج زمین قرار دارند)، و همین طور فریندهای منتج از آنها را مطالعه می کند. />
در طی قسمتی از قرن بیستم، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: ((محاسبات نجومی))، ((مکانیک آسمانی)) و ((فیزیک نجومی)). حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نام گذاری گروه های آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی می شود: قدیمی ترین آنها بدون هیچ تغییری گرو هها و موسسات ستاره شناسی می باشند، جدیدترین آنها به نگه داشتن فیزیک نجومی در نامشان تمایل دارند، برخی اوقات کلمه ستاره شناسی را برای تکید بر طبیعت تحقیقاتشان، در نامشان قرار نمی دهند. به علاوه، تحقیقات فیزیک نجومی، مخصوصا در ((فیزیک نجومی نظری))،را افرادی که پس زمینه ((فیزیک)) و ((ریاضی)) دارند می توانند انجام دهند. /
> />ستاره شناسی از معدود علومی است که ((آماتور))ها هنوز در آن نقش فعالی دارند، خصوصا در ((کشف)) و مشاهده حوادث زودگذر. ستاره شناسی نباید با ((طالع بینی))، ((شبه علم))ی که با پیگرد مسیر ((اجرام آسمانی))، مبادرت به ((پیشگوئی)) سرنوشت افراد می نماید اشتباه شود. این دو اگر چه در ریشه مشترکند، اما کاملا متفاوتند؛ ستاره شناسان روش علمی را پذیرفته اند، در حالیکه طالع بین ها اینطور نیستند.

! تقسیمات ستاره شناسی


ستاره شناسی به چند شاخه تقسیم میگردد. اولین تقسیم بندی بین ((ستاره شناسی نظری)) و ((ستاره شناسی شهودی)) می باشد. ''مشاهده گرها'' روشهای مختلفی را برای جمع آوری اطلاعات در باره حوادث به کار می برند، اطلاعاتی که بعدا توسط نظریه پردازان برای ایجاد تئوری ها و مدل هائی، برای شرح مشاهدات و پیش بینی حوادث جدید به کار می رود. />
حوزه های مطالعه همچنین به دو طریق دیگر تقسیم بندی می شوند:''موضوعی''، که معمولا به منطقه فضا (مثلا ((ستاره شناسی کهکشانی))) یا مسائل اشاره شده( مانند تشکیل ستاره یا کیهان شناسی) بستگی دارد؛ یا به روش مورد استفاده برای گرد آوری اطلاعات(به طور مبنائی، چه ناحیه ای از طیف االکترومغناطیس استفاده می شود). در حالیکه تقسیم بندی اولیه به هر دوی مشاهده گر و نظریه پرداز مربوط می شود، دومی مربوط به مشاهده گرهاست(نه کاملا)، چون نظریه پردازها سعی می کنند از اطلاعات موجود در تمامی طول موج ها استفاده کنند، و مشاهده گرها اغلب بیش از یک منطقه از طیف را مشاهده می کنند.

! تقسیم بندی بر اساس موضوع یا مسائل اشاره شده
+__ستاره شناسی__ ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در خارج از ((زمین)) و ((جو زمین|جو)) آن رخ مدهد سر و کار دارد. این علم منشا پیدایش و خواص فیزیکی و شیمیائی اشیائی که قابل مشاهده در ((آسمان)) بوده (و خارج زمین قرار دارند) و همینطور فریندهای منتجه از آنها را مطالعه میکند. در طی قسمتی از قرن بیستم ، ستاره شناسی به سه شاخه تقسیم شده بود: ((محاسبات نجومی)) ، ((مکانیک آسمانی)) و ((فیزیک نجومی)). حالات برجسته متداول فیزیک نجومی در نامگذاری گروههای آموزشی دانشگاهی و موسسات درگیر با تحقیقات نجومی متجلی میشود:

قدیمیترین آنها بدون هیچ تغییر گروهها و موسسات ستاره شناسی میباشند، جدیدترین آنها به نگه داشتن فیزیک نجومی در نامشان تمایل دارند، برخی اوقات کلمه ستاره شناسی را برای تکید بر طبیعت تحقیقاتشان ، در نامشان قرار نمیدهند. به علاوه ، تحقیقات فیزیک نجومی ، مخصوصا در ((فیزیک نجومی نظری)) ، را افرادی که پس زمینه ((فیزیک)) و ((ریاضی)) دارند میتوانند انجام دهند.

ستاره شناسی از معدود علومی است که آماتورها هنوز در آن نقش فعالی دارند، خصوصا در کشف و مشاهده حوادث زودگذر. ستاره شناسی نباید با ((طالع بینی)) ، شبه علمی که با پیگرد مسیر ((اجرام آسمانی)) ، مبادرت به پیشگویی سرنوشت افراد مینماید اشتباه شود. این دو اگر چه در ریشه مشترکند، اما کاملا متفاوتند؛ ستاره شناسان روش علمی را پذیرفتهاند، در حالیکه طالع بینها اینطور نیستند.
>
>
{picture=PLANETLO.GIF} />!تقسیمات ستاره شناسی
ستاره شناسی به چند شاخه تقسیم مگردد. اولین تقسیم بندی بین ((ستاره شناسی نظری)) و ((ستاره شناسی شهودی)) میباشد. مشاهده گرها روشهای مختلفی را برای جمع آوری اطلاعات درباره حوادث بکار میبرند، اطلاعاتی که بعدا توسط نظریه پردازان برای ایجاد تئوریها و مدلهایی ، برای شرح مشاهدات و پیش بینی حوادث جدید بکار میرود. حوزههای مطالعه همچنین به دو طریق دیگر تقسیم بندی میشوند: موضوعی ، که معمولا به منطقه فضا (مثلا ((ستاره شناسی کهکشانی))) یا مسائل اشاره شده (مانند تشکیل ستاره یا کیهان شناسی) بستگی دارد؛ یا به روش مورد استفاده برای گرد آوری اطلاعات (بطور مبنائی ، چه ناحیهای از ((طیف الکترومغناطیس)) استفاده میشود). در حالیکه تقسیم بندی اولیه به هر دوی مشاهده گر و نظریه پرداز مربوط میشود، دومی مربوط به مشاهده گرهاست(نه کاملا) ، چون نظریه پردازها سعی میکنند از اطلاعات موجود در تمامی طول موجها استفاده کنند و مشاهده گرها اغلب بیش از یک منطقه از طیف را مشاهده میکنند.
!تقسیم بندی بر اساس موضوع یا مسائل اشاره شده
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((تاریخچه نجوم)) *((تاریخچه نجوم))
-*((محاسبات نجومی)): مطالعه مکان اشیا در آسمان و تغییر مکان آنها. که سسیستم مختصات مورد استفاده و علم حرکت اجرام در کهکشان را تعیین می کند. +*((محاسبات نجومی)): مطالعه مکان اشیاء در آسمان و تغییر مکان آنها، که سسیستم مختصات مورد استفاده و علم حرکت اجرام در کهکشان را تعیین میکند.
 *((کیهان شناسی)): مطالعه کیهان به عنوان یک کل و تکامل آن. *((کیهان شناسی)): مطالعه کیهان به عنوان یک کل و تکامل آن.
-*((ستاره شناسی کهکشانی)): مطالعه ساختمان و اجزا کهکشان ما و سایر کهکشان ها.
*((ستاره شناسی برون کهکشانی)): مطالعه اجرام (عمدتا کهکشان ها) خارج از کهکشان ما.
*((شکل گیری کهکشان و تکامل)): مطالعه شکل گیری کهکشان ها، و تکامل آنها.
*((علوم سیاره ای)): مطالعه سیارات منظومه شمسی.
*((ستاره شناسی ستاره ای)): مطالعه ستارگان.
*((تکامل ستاره ای)): مطالعه تکامل ستارگان از شکل گیری تا پایان آنها به عنوان بازمانده ستاره ای.
*((شکل گیری ستاره)):مطالعه وضعیت و فریند هائی که سبب شکل گیری ستارگان در داخل ابرهای گاز می شوند، و خود فریند شکل گیری.

همچنین، شاخه های دیگری وجود دارند که ممکن است به عنوان بخشی از ستاره شناسی به حساب بیایند:
*((باستان ستاره شناسی))
*((زیست شناسی ستاره ای))
*((شیمی ستاره ای))
*((علوم سیاره ای))
*((کیهان شناسی))

((عناوین ستاره شناسی)) را برای فهرست کامل صفحات مربوط به ستاره شناسی ببینید

! روش های کسب اطلاعات

در ستاره شناسی، اطلاعات عمدتا از طریق یافتن و تجزیه ((تشعشع الکترو مغناطیس))، و ((فوتون))ها به دست می آید، اما اطلاعات هم چنین توسط ((تشعشعات کیهانی)) و ((نوترینو)) ها ، و در آینده نزدیک، با امواج جاذبه ای ((«LIGO)) و ((LISA)) را ببینید)به دست می آید.

+*((ستاره شناسی کهکشانی)): مطالعه ساختمان و اجزاء کهکشان ما و سایر کهکشانها.
*((ستاره شناسی برون کهکشانی)): مطالعه اجرام (عمدتا کهکشانها) خارج از کهکشان ما.
*((شکل گیری کهکشان و تکامل)): مطالعه شکل گیری کهکشانها و تکامل آنها.
*((علوم سیارهای)): مطالعه ((سیارات منظومه شمسی)).
*((ستاره شناسی ستارهای)): مطالعه ستارگان.
*((تکامل ستارهای)): مطالعه تکامل ستارگان از شکل گیری تا پایان آنها به عنوان بازمانده ستارهای.
*((شکل گیری ستاره)): مطالعه وضعیت و فریندهائی که سبب شکل گیری ستارگان در داخل ابرهای گاز میشوند و خود فریند شکل گیری.
!روشهای کسب اطلاعات
در ستاره شناسی ، اطلاعات عمدتا از طریق یافتن و تجزیه ((تشعشع الکترو مغناطیس)) و ((فوتون|فوتونها)) بدست میآید، اما اطلاعات هم چنین توسط ((تشعشعات کیهانی)) و ((نوترینو|نوترینوها)) و در آینده نزدیک ، با امواج جاذبهای __LIGO__ و __LISA__ را ببینید، بدست میآید.
 *((ستاره شناسی چشمی)) *((ستاره شناسی چشمی))
 *((ستاره شناسی مادون قرمز)) *((ستاره شناسی مادون قرمز))
 *((ستاره شناسی رادیوئی)) *((ستاره شناسی رادیوئی))
 *((ستاره شناسی انرژی بالا)) *((ستاره شناسی انرژی بالا))
 *((ستاره شناسی اشعه ایکس)) *((ستاره شناسی اشعه ایکس))
 *((ستاره شناسی اشعه گاما)) *((ستاره شناسی اشعه گاما))
-*((ستاره شناسی اشعه ماورا بنفش)) +*((ستاره شناسی اشعه ماوراء بنفش))
 *((ستاره شناسی مایکروویو)) *((ستاره شناسی مایکروویو))
 *((ستاره شناسی نامرئی)) *((ستاره شناسی نامرئی))
-

!تاریخچه کوتاه

برای جزئیات بیشتر در مورد تاریخ ستاره شناسی، تاریخچه ستاره شناسی را ببینید.

! همچنین ببینید:
+!تاریخچه کوتاه
برای جزئیات بیشتر در مورد تاریخ ستاره شناسی ، ((تاریخچه ستاره شناسی)) را ببینید.
!همچنین ببینید
 *((فهرست اختر شناسان و فضا نوردان)) *((فهرست اختر شناسان و فضا نوردان))
 *((ستاره شناسی و گاه شماری)) *((ستاره شناسی و گاه شماری))
 *((علم فضا)) *((علم فضا))
 *((خط زمانی فیزیک سیاهچاله)) *((خط زمانی فیزیک سیاهچاله))
 *((خط زمانی کیهان شناسی)) *((خط زمانی کیهان شناسی))
-*((خط زمانی ستاره شناسی اشعه میکرو ویو کیهانی)) 
-*((خط زمانی حوزه های سایر تشعشعات)) 
-*((خط زمانی کهکشان ها، خوشه های کهکشانی، و ساختار های بزرگ مقیاس)) 
-*((خط زمانی ماده درون ستاره ای و بین کهکشانی)) 
-*((خط زمانی کوتوله های سفید، ستاره های نوترونی، و سوپر نوا)) 
-*((خط زمانی ستاره شناسی ستاره ای))  
-*((خط زمانی ستاره شناسی خورشیدی)) 
 *((خط زمانی منظومه شمسی)) *((خط زمانی منظومه شمسی))
-*((خط زمانی نقشه، کاتالوگ، و نقشه برداری نجومی)) 
-*((خط زمانی تلسکوپ ها، رصد خانه ها، و فن آوری مشاهده)) 
-*((خط زمانی قمر های مصنوعی و وسایل فضاپیما)) 
-*((اتحادیه بین المللی ستاره شناسی)) 
 *((منظومه شمسی)) *((منظومه شمسی))
 *((حیات در کرات دیگر)) *((حیات در کرات دیگر))
-* ((سفر رد زان))

! ابزار ستاره شناسی
+*((سفر در مان))
*((
ذر روزا))
*((
نقشه برداری نجومی))
*((پرتگاه نهایی ، سیاهچاله))
!ابزار ستاره شناسی
 *((تلسکوپ)) *((تلسکوپ))
 *((رایانه در نجوم)) *((رایانه در نجوم))
-*((ماشین حساب)) 
 *((رصد خانه)) *((رصد خانه))
-*((رصد خانه فضائی))
+*((رصد خانه فضایی))
 !تجهیزات فضایی !تجهیزات فضایی
 *((ایستگاه فضایی)) *((ایستگاه فضایی))
 *((شاتل فضایی)) *((شاتل فضایی))
 *((کاوشگر فضایی)) *((کاوشگر فضایی))
 *((ماهواره فضایی)) *((ماهواره فضایی))
 *((موشک)) *((موشک))
-!منابع  
-*DK multi media 
-*[http://www.nojum.ir|مجله|نجوم] 
-*[http://www.parssky.com|پارس اسکای] 
-! اتصالات خارجی  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 اردیبهشت 1386 [12:13 ]   37   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 06 اسفند 1385 [14:40 ]   36   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [10:10 ]   35   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:59 ]   34   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [04:09 ]   33   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:03 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:00 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:55 ]   30   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [10:22 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [08:21 ]   28   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [06:29 ]   27   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 بهمن 1384 [10:49 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [10:33 ]   25   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [12:15 ]   24   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [11:04 ]   23   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [09:23 ]   22   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [12:19 ]   21   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [11:01 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [11:00 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [13:26 ]   18   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:23 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 07 فروردین 1384 [13:30 ]   16   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:18 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:18 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [11:52 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [12:27 ]   12   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [06:57 ]   11   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 بهمن 1383 [16:10 ]   10   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:05 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [12:07 ]   8   مهدی جواهری پور      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:48 ]   7   مهدی جواهری پور      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [12:21 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [04:52 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [04:51 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [10:49 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [10:47 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [05:45 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..