منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: نبوت

تفاوت با نگارش: 52

Lines: 1-19Lines: 1-75
-((نبوت))
((دین برنامه مدون یامبران))
((علل یدایش دین))
((دین یا ادیان))
((ویگی های دین))
((قمرو علم و دین))
((نیازمندی انسان به دین))
((انحصار دین به آرت))
((اخلا و سیره فردی))
((نقد بهات به شت پیابر)) />((معجزا یامبر))
((بری از شخی های مابل یامر))
((اول دشه نایر یامبر)) />((تفاوت پیامبران ا محان اتماعی و نواب))
((عوامل رشد نهت یامبر))
((آداب معارت و روابط اجماعی با یوان دیگر دین))
((الا))
((مات اسلام))
((
+^__~~darkviolet :نُبُوَّة، از مادّه نبأ به معنى خبر آوردن . و در اصطلاح شرع ، خبر آوردن از جانب خداوند بدون واسطه بشرى ، به قولى از ماده «نَبوة» به تخفیف واو ، و «نباوة» به معنى محلّ مرتفع زمین است ، و به جهت رفعت معنوى انبیا بر دیگر افراد بشر ، سمت آنها را نبوّت خوانند. (مجمع البحرین)~~__^
.
::~~green:__با وجو
د عقل و دانش بشری، دیگر چه لزومی به رسالت پیامبران است؟__~~::
هر انسان آزاده ای در گام اول این سوال در پیش روی او قرار می گیرد. جوا
ب به این سوال می تواند مسیر زندگی فرد را بکلی تغییر دهد.
آیا برای سعادت و خوشبختی حت
ما یک راه است و آنهم ز طریق پیامبران؟

پاسخهای بیشماری به این
ونه سوالات داده شده است و در مقابل این جوابها انسانهای گوناگونی با سرنوشتهایی کاملا متفاوت در برگ تاریخ ب شم می خورند.

آدمی به گونه ای آفریده شده است که به تنهایی نمی تواند زندگی کند چرا که او نیازمندیهایی دارد که باید با همیاری و مشارکت دیگران آنها را برآورده سازد: یکی خیاطی کند، یکی مهندسی و دیگری دردهای مردم را درمان نماید. یکی نان آورد و دیگری نان آوری را بیاموزد. یکی م
عمار شود و دیگری احساسات و عقل را در قالب نر به یدار بگذارد. به همین علت از قدیم گفته اند که انسانها موجودات اجتماعی می باشند. بدیهی است با پدید آمدن زندگی اجتماعی، مسئولیتها نیز موجودیت می یابد. اما حدود این مسئولیتها چیست؟ مرزبندی و دخالت مسئولیتها با قانون مشخص می شود.
در این جاست که سوالی مهمتر در پیش رو داریم: />
{picture=tavajo2.jpg}

__ق
انونگذار کیست؟__

عقل و
دانش بشری، تجربیات گذشتگان، و یا ...؟((ژان ژاک روسو)) دانشمند و حقوق دان فرانسوی می نویسد:
"برای
شف بهترین قوانینی ه به رد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند و خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی آن را کاملا بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، به سعادت ما کمک کند، ... بنا بر آنچه گفته شد، خداوند می تواند چنانکه شاید و باید برای مردم قانون بیاورد."
[http://www.soroushpress.com/javan/89/javan-89-42522.html|ژان ژاک روسو: اطلاعات بیشتر]((منتسکیو
)) متفکر و حقوق دان دیگر فرانسوی در این باره چنین می نویسد:
"هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در همین وضع قانون می خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند، ((ارسطو)) در وضع قانین، گاهی می خواست: احساسات حسد خود را نسبت به ((افلاطون)) تسکیه بدهد، و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به ((اسکندر)) ظاهر سازد. افلاطون از استبداد ملت ((آتن)) بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است، ((ماکیاولی)) "دوک والانتینوا" را دوست می داشت، و این محبت، از قوانین او فهمیده می شود ..."

((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)) درباره لزوم پیامبران و قونین آنها اینونه می فرمایند:


"خداوند پیامبرانش را در میان آنان مبعوث فرمود، و پی در پی ر
سولانش را به وی آنان سیل داشت، تا پیمان ((طبیعت و غریزه و فطرت|فطرت)) را از آنان، مطالبه نمایند و نعمتهای فراموش شده را به یاد آنها آورند، و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند، و گنجهای پنهانی عقلهایشان را استخراج سازند، و آیات قدرت الهی را به آنان نشان دهند."

توضیح آنکه: بشر دارای طبع زندگی اجتماعی است، یعنى در زندگى خویش پیوسته به دیگر افراد همجنس خود نیازمند است; اما در عین حال، جهت حفظ بقاء خود، سود جو و خودخواه و انحصار طلب است که هر چیز را براى خود مى خواهد و حق دیگران را به حساب نمى آود; فرد دیگرى که در کنار او زندگى مى کند نیز داراى همین خصلت است.به علاوه وى به وظائف خویش در مراحل گوناگن حیات و موارد مختلف برخورد با انسانهای دیگر ناآگاه است، این دو عامل ـ خودخواهى و ناآگاهى ـ موجب مى گردند که همواره افراد بشر در مواردی که منافع آنها مشترک و رودررو می باشد، دچار اختلاف و مشاجره و منازعه باشند و از آرامش و امنیت که از لوازم اولیه زندگى است محروم شوند.

بدیهى است و تجربه ثابت کرده که ای
ن مشکل توسط عقل لّ نردد و ین گره به سر انگشت خرد به تنهائى گشوه نشود، چه عقل محدود بشر، نه مى تواند به احکام و تکالیف پیچیده زندگى پى برد ، و نه توا آن دارد که ((طبیعت و غریزه و فطرت|غریزه)) خودخواهى را مهار کند، که آن غریزه را غریزه توانمندى چون خود باید به مصاف آید و بشکند ، گواه این مدعى آن که جنگ و ستیزهاى ک در دنیا اتفاق مى افتد همه توسط عقلا و به رهبرى و فرماندهى خردمندان و باسوادها صورت مى گیرد.

آرى، تنها منبعى که این دو نیاز را تامین مى کند همانا منبع
((وحى)) و نبوت و مکتب انبیا است، انبیا از سوئى وظائف و تکالیف بشر ا مشروحا و در ابعاد گوناگون بیان مى دارند، و از سوى دیگر وى را به ابدیت پیوند مى دهند و پس از آن که جاوید بودن انسان را به وى گوشزد مى سازند، او را به سعادت و خوبختى و ((بهشت)) جاوی نوید، و به عذاب ابد و ((دوزخ)) سرمد بیم م دهند و از این رهگذر و به وسیله د غریزه بیم و امی، غریزه خودخواهى وى را مهار مى کنند.

((فرهنگنامه قآن |قرآن کریم)) ضمن آیاتى به حکمت و فلسفه نوت و هدف بعثت انبیا اشاره نموده است، از جله: (~~teal:کن الناس امّة واحدة فبعث الله النبیّین مبشّرین منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه~~) (بقرة:214) . معنى آیه (حسب تفسیر مفسرین محقق) این که: بشر به موجب سرشت اولین خود (که اسیر دو صفت ===جهل و خودخواهى ===است) اختلاف گرا و ستیزه جو مى باشد، از این رو خداوند پیامبران ا که بیم نده و مژده دهنده و حامل آئین نامه ندگى بودند فرستاد تا موجبات اختلاف را مرتفع سازند و این اختلاف و پراکندگى را به صلح و صفا مبل سازند.

چنان که در جاى دیگر مى فرماید :
(~~teal:ادخلوا فى السلم کافّة~~) : همگى به زیر خیمه توافق و سازوارى درآئید.

بارزترین نمونه کاربرد نبوت در زندگى بشر و به ویژه در راستاى رف
ع اختلاف، نبوت آخرین پیامبر خدا مى باشد که ظرف مدت بیست و سه سال، در شرائطى نامساعد که جهل و نادانى و تعصبات خشک جاهلى راسر جامعه آن روز را فرا گرفته بد، اختلافات ژرف و کهن و اجدادى دوران جاهلیت را به کلى ریشه کن ساخت و آن محیط وحشت و نفرت را به محیط اخوت و دوستى و وداد مبدّل نمود و آن دگرگونى بنیادین که تاریخ به وضوح گواه آنست بوجود آورد.

شگفت آن که مکاتب نوپدید و مسلکهائى که در عرض مکتب نبوت پدید آمده همه از برابرى و ((عدال اجتماعى)) دم مى زنند، در صورتى که این دو اصل ـ به بهترین وجه و مطابق با فطرت ـ بخشى از برنامه جمع الابعاد اختلاف برانداز کتب وحى و نبوت است.


بحث نبوت را م
ی وان به اختصار در قسمتهای زیر بقه بندی نمو:

*((
نبوت عامه))
*((نبوت خاه))
*((نبوت تب
لیغی))
*((نبوت تشریعی))
*((هدف نبوت ه
ا بعثت ها))
*((خانه دین و زندگی))


!~~green:__
منبع__:~~
*
اصول دین در پرتو کلم معصومین، ص 150- 151
*
اسلام و حقوق بشر، ص 13-42
*قراداد اجتماعی، ص 81
*روح القوانین، ص 871
*نهج البلاغه، خطبه اول.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [15:22 ]   107   محمد ورهرام      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:41 ]   106   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:40 ]   105   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [13:04 ]   104   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:42 ]   103   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:30 ]   102   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [04:23 ]   101   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 تیر 1384 [15:24 ]   100   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [15:06 ]   99   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:59 ]   98   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:41 ]   97   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:40 ]   96   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [14:39 ]   95   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:24 ]   94   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [13:05 ]   93   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:52 ]   92   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:49 ]   91   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:48 ]   90   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:42 ]   89   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:38 ]   88   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:15 ]   87   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:08 ]   86   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:04 ]   85   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:45 ]   84   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:33 ]   83   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:08 ]   82   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:49 ]   81   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [12:58 ]   80   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [12:16 ]   79   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   78   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   77   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   76   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   75   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   74   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   73   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   72   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   71   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   70   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   69   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   68   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   67   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   66   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   65   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   64   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   63   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   62   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   61   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [04:44 ]   60   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [18:53 ]   59   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [18:50 ]   58   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [18:43 ]   57   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [19:53 ]   56   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [07:30 ]   55   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 خرداد 1384 [07:25 ]   54   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:48 ]   53   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [07:05 ]   52   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:56 ]   51   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [06:54 ]   50   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [06:38 ]   49   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:06 ]   48   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:36 ]   47   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:31 ]   46   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:16 ]   45   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:00 ]   44   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..