منو
 کاربر Online
1041 کاربر online
تاریخچه ی: نایلون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-33Lines: 1-61
 
 
-00FF0E align=center>
+||نایلونها از گروه ((شیمی پلیمر|پلیمرهای پلی آمید)) هستند. این پلیمرها از طریق __واکنش‌های چند تراکمی__ یا __پلی کندانسیون__ تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه __الیاف پارچه__ است.||
border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>
 
 
  
-||نایلونها از گروه ((شیمی پلیمر|پلیمرهای پلی آمید)) هستند. این پلیمرها از طریق __واکنش‌های چند تراکمی__ یا __پلی کندانسیون__ تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه __الیاف پارچه__ است.|| +
/>{img src=img/daneshnameh_up/7/79/nylon.gif}
  
 
 
-
+<tr>
/><td>

all><br />ساختمان فضایی نایلون
ll>
enter> />
 !پلی کندانسیون یا پلیمریزاسیون تراکمی !پلی کندانسیون یا پلیمریزاسیون تراکمی
 اگر در یک ((فرآیند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) بر اثر واکنش منومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل ~~green:__NH3__~~ ، ~~green:__H2O__~~ و ... خارج شوند، پلیمریزاسیون را __پلی کندانسیون__ یا __تراکمی__ می‌نامند. مثل پلیمریزسایون ((گلوکز)) در تولید ((نشاسته)) و ((سلولز)) که منجر به خارج شدن آب می‌گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد ((پروتئین|پروتئینی)) یک پلی آمید است و از پلیمر شدن یک آمید دو ظرفیتی به نام __هگزامتیلن دی آمین__ به فرمول: ~~green:__NH2 - (CH2)6 - NH2__~~ با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک به فرمول ~~green:__HOOC - (CH2)4 - COOH__~~ بوجود می‌آید.

در این عمل عامل ~~green:__ OH –__~~ اسید از دو طرف با ((هیدروژن)) گروه آمین ~~green:__NH2 –__~~ تشکیل ((آب)) می‌دهند و خارج می‌شوند و باقیمانده مولکولهای آنها ، زنجیر پلیمر را بوجود می‌آوردند. به عبارت دیگر واکنش چند تراکمی از متراکم شدن دو عامل مختلف از دو منومر مختلف و یا از متراکم شدن دو عامل مختلف از یک ((مولکول)) با همان مولکول پلیمر سنتز می‌شود.
 اگر در یک ((فرآیند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) بر اثر واکنش منومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل ~~green:__NH3__~~ ، ~~green:__H2O__~~ و ... خارج شوند، پلیمریزاسیون را __پلی کندانسیون__ یا __تراکمی__ می‌نامند. مثل پلیمریزسایون ((گلوکز)) در تولید ((نشاسته)) و ((سلولز)) که منجر به خارج شدن آب می‌گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد ((پروتئین|پروتئینی)) یک پلی آمید است و از پلیمر شدن یک آمید دو ظرفیتی به نام __هگزامتیلن دی آمین__ به فرمول: ~~green:__NH2 - (CH2)6 - NH2__~~ با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک به فرمول ~~green:__HOOC - (CH2)4 - COOH__~~ بوجود می‌آید.

در این عمل عامل ~~green:__ OH –__~~ اسید از دو طرف با ((هیدروژن)) گروه آمین ~~green:__NH2 –__~~ تشکیل ((آب)) می‌دهند و خارج می‌شوند و باقیمانده مولکولهای آنها ، زنجیر پلیمر را بوجود می‌آوردند. به عبارت دیگر واکنش چند تراکمی از متراکم شدن دو عامل مختلف از دو منومر مختلف و یا از متراکم شدن دو عامل مختلف از یک ((مولکول)) با همان مولکول پلیمر سنتز می‌شود.
 !پلی آمیدها !پلی آمیدها
 پلی آمیدها شامل سه نوع نایلون ، __نایلون 6__ ، __نایلون 6و 6__ و __نایلون 11__ می‌باشد. همانطور که ذکر شد، پلی آمیدها از طریق واکنشهای چند تراکمی یا پلی کندانسیون بوجود می‌آیند.  پلی آمیدها شامل سه نوع نایلون ، __نایلون 6__ ، __نایلون 6و 6__ و __نایلون 11__ می‌باشد. همانطور که ذکر شد، پلی آمیدها از طریق واکنشهای چند تراکمی یا پلی کندانسیون بوجود می‌آیند.
 !!نایلون 6 !!نایلون 6
 نایلون 6 ، از باز شدن حلقه کاپرولاکتام در حضور آغازگر ~~green:__N -__~~ بنزوئیل ~~green:__δ -__~~ پیرولیدون و ((کاتالیزور)) سدیم آمید ~~green:__NH2Na__~~ بدست می‌آید. ماده اولیه کاپرولاکتام ، ((بنزن)) است. از کاپرولاکتام در محیط عمل به مقدار بسیار زیاد داریم. ولی ~~green:__NH2Na2__ ~~ ، چون بعنوان آغازگر بکار می‌رود، تنها به مقدار بسیار اندک داریم که آغازگر حلقه بوده و بعد از آن ، واکنش پیش خواهد رفت.  نایلون 6 ، از باز شدن حلقه کاپرولاکتام در حضور آغازگر ~~green:__N -__~~ بنزوئیل ~~green:__δ -__~~ پیرولیدون و ((کاتالیزور)) سدیم آمید ~~green:__NH2Na__~~ بدست می‌آید. ماده اولیه کاپرولاکتام ، ((بنزن)) است. از کاپرولاکتام در محیط عمل به مقدار بسیار زیاد داریم. ولی ~~green:__NH2Na2__ ~~ ، چون بعنوان آغازگر بکار می‌رود، تنها به مقدار بسیار اندک داریم که آغازگر حلقه بوده و بعد از آن ، واکنش پیش خواهد رفت.
 !!نایلون 6 و 6  !!نایلون 6 و 6
 همانطور که گفته شد، نایلون 6 و 6 از متراکم شدن __اسید آدیپیک__ و __هگزا متیلن دی آمین__ در حضور حرارت و حذف یک مولکول آب ایجاد می‌گردد.

 همانطور که گفته شد، نایلون 6 و 6 از متراکم شدن __اسید آدیپیک__ و __هگزا متیلن دی آمین__ در حضور حرارت و حذف یک مولکول آب ایجاد می‌گردد.

-~~green:__یک مولکول آب__~~ + ~~green:__نایلون 6 و 6__~~ ~~red:__<----------__~~ ~~green:__HOOC-(Ch2)4-COOh__~~ + ~~green:__NH2-(CH2)6-NH2__~~ + ~~green:__حرارت__~~ +~~green:__یک مولکول آب__~~ + ~~green:__نایلون 6 و 6__~~ ~~red:__<----------__~~ ~~green:__HOOC-(Ch2)4-COOH__~~ + ~~green:__NH2-(CH2)6-NH2__~~ + ~~green:__حرارت__~~
 !!نایلون 11 !!نایلون 11
 نایلون 11 فرآورده بسیار مهمی است که از متراکم شدن __آمینو اندوکانوئیک اسید__ که از ((روغن)) گرچک گرفته می‌شود، بوجود می‌آید و پلی آمید __Rilsan__ یا __Nylon11__ نامیده می‌شود. از متراکم شدن این ماده نیز در حضور حرارت ، آب آزاد می‌شود. Rilsan بهترین الیاف پارچه محسوب می‌شود. چون رنگ پذیری و استحکام بالایی دارد.  نایلون 11 فرآورده بسیار مهمی است که از متراکم شدن __آمینو اندوکانوئیک اسید__ که از ((روغن)) گرچک گرفته می‌شود، بوجود می‌آید و پلی آمید __Rilsan__ یا __Nylon11__ نامیده می‌شود. از متراکم شدن این ماده نیز در حضور حرارت ، آب آزاد می‌شود. Rilsan بهترین الیاف پارچه محسوب می‌شود. چون رنگ پذیری و استحکام بالایی دارد.
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/0/0f/lap-nylon-lrg.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +کیف از جنس نایلون
 +
 +
 +
 +
 +
 !خواص و کاربردهای نایلون !خواص و کاربردهای نایلون
 بیشترین کاربرد نایلونها در تهیه الیاف پارچه و ((شیمی نساجی|صنایع نساجی)) است و در تهیه قطعات صنعتی نیز کاربرد دارند. نایلون‌ها قدرت مکانیکی خوبی دارند و به این علت در این صنایع استفاده می‌شوند. این پلیمرها ، نقطه ذوب بالایی دارند. چون در بین زنجیرهای پلیمر ، ((پیوند هیدروژنی)) ایجاد شده است. این پلیمرها کمتر در ((حلال|حلال‌ها)) حل می‌شوند، اما ((قابلیت انحلال مواد|قابل انحلال)) در __اسید فرمیک__ و پلی آمیدها هستند.  بیشترین کاربرد نایلونها در تهیه الیاف پارچه و ((شیمی نساجی|صنایع نساجی)) است و در تهیه قطعات صنعتی نیز کاربرد دارند. نایلون‌ها قدرت مکانیکی خوبی دارند و به این علت در این صنایع استفاده می‌شوند. این پلیمرها ، نقطه ذوب بالایی دارند. چون در بین زنجیرهای پلیمر ، ((پیوند هیدروژنی)) ایجاد شده است. این پلیمرها کمتر در ((حلال|حلال‌ها)) حل می‌شوند، اما ((قابلیت انحلال مواد|قابل انحلال)) در __اسید فرمیک__ و پلی آمیدها هستند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پلاستیک)) *((پلاستیک))
-*((تقسیمبندی پلیمرها از نظر خواص))
*((تقسیمبندی ساختمانی پلیمرها))
+*((تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص))
*((تقسیم بندی ساختمانی پلیمرها))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
 *((شیمی آلی)) *((شیمی آلی))
 *((شیمی پلیمر)) *((شیمی پلیمر))
 *((شیمی نساجی)) *((شیمی نساجی))
 *((فرایند پلیمریزاسیون)) *((فرایند پلیمریزاسیون))
 *((ماکرومولکولها)) *((ماکرومولکولها))
 *((واکنشهای پلیمریزاسیون)) *((واکنشهای پلیمریزاسیون))
 *((واکنشهای چند تراکمی رایج در صنعت)) *((واکنشهای چند تراکمی رایج در صنعت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آبان 1384 [10:03 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:10 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:04 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:01 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [11:59 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [12:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..