منو
 کاربر Online
1087 کاربر online
تاریخچه ی: نایلون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-61
 
 
-00FF0E align=center>
+||نایلونها از گروه ((شیمی پلیمر|پلیمرهای پلی آمید)) هستند. این پلیمرها از طریق __واکنش‌های چند تراکمی__ یا __پلی کندانسیون__ تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه __الیاف پارچه__ است.||
border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>
 
 
  
-||نایلونها از گروه ((پلیمر|پلیمرهای پلی آمید)) هستند. این پلیمرها از طریق واکنشهای چند تراکمی یا پلی کندانسیون تولید می‌شوند. می‌دانیم که نایلونها کاربردهای صنعتی فراوانی دارند. از جمله کاربردهای این پلیمرها در تهیه ((الیاف پارچه)) است.|| +
/>{img src=img/daneshnameh_up/7/79/nylon.gif}
  
 
 
-
+<tr>
/><td>

all><br />ساختمان فضایی نایلون
ll>
enter> />
 !پلی کندانسیون یا پلیمریزاسیون تراکمی !پلی کندانسیون یا پلیمریزاسیون تراکمی
-اگر در یک ((فرآیند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) بر اثر واکنش منومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل ~~green:__NH3__~~ ، ~~green:__H2O__~~ و ... خارج شوند، پلیمریزاسیون را پلی کندانسیون یا تراکمی می‌نامند. مثل پلیمریزسایون ((گلوکز)) در تولید ((نشاسته)) و ((سلولز)) که منجر به خارج شدن آب می‌گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد پروتئینی یک پلی آمید است و از پلیمر شدن یک آمید دو ظرفیتی به نام هگزامتیلن دی آمین به فرمول: ~~green:__NH2 - (CH2)6 - NH2__~~ با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک به فرمول ~~green:__HOOC - (CH2)4 - COOH__~~ بوجود می‌آید.

در این عمل عامل ~~green:__ OH –__~~ اسید از دو طرف با هیدروژن گروه آمین ~~green:__NH2 –__~~ تشکیل می‌دهند و خارج می‌شوند و باقیمانده مولکولهای آنها زنجیر پلیمر را بوجود می‌آوردند. به عبارت دیگر واکنش چند تراکمی از متراکم شدن دو عامل مختلف از دو منومر مختلف و یا از متراکم شدن دو عامل مختلف از یک مولکول با همان مولکول پلیمر سنتز می‌شود.
+اگر در یک ((فرآیند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) بر اثر واکنش منومرها باهم ، مولکولهای کوچکی مثل ~~green:__NH3__~~ ، ~~green:__H2O__~~ و ... خارج شوند، پلیمریزاسیون را __پلی کندانسیون__ یا __تراکمی__ می‌نامند. مثل پلیمریزسایون ((گلوکز)) در تولید ((نشاسته)) و ((سلولز)) که منجر به خارج شدن آب می‌گردد و یا مثل بوجود آمدن نایلون که مانند مواد ((پروتئین|پروتئینی)) یک پلی آمید است و از پلیمر شدن یک آمید دو ظرفیتی به نام __هگزامتیلن دی آمین__ به فرمول: ~~green:__NH2 - (CH2)6 - NH2__~~ با یک اسید دو ظرفیتی به نام اسید آدیپیک به فرمول ~~green:__HOOC - (CH2)4 - COOH__~~ بوجود می‌آید.

در این عمل عامل ~~green:__ OH –__~~ اسید از دو طرف با ((هیدروژن)) گروه آمین ~~green:__NH2 –__~~ تشکیل ((آب)) می‌دهند و خارج می‌شوند و باقیمانده مولکولهای آنها ، زنجیر پلیمر را بوجود می‌آوردند. به عبارت دیگر واکنش چند تراکمی از متراکم شدن دو عامل مختلف از دو منومر مختلف و یا از متراکم شدن دو عامل مختلف از یک ((مولکول)) با همان مولکول پلیمر سنتز می‌شود.
 !پلی آمیدها !پلی آمیدها
-پلی آمیدها شامل سه نوع نایلون ، نایلون 6و 6 نایلون 11 می‌باشد. همانطور که ذکر شد، پلی آمیدها از طریق واکنشهای چند تراکمی یا پلی کندانسیون بوجود می‌آید. +پلی آمیدها شامل سه نوع نایلون ، __نایلون 6__ ، __نایلون 6و 6__ و __نایلون 11__ می‌باشد. همانطور که ذکر شد، پلی آمیدها از طریق واکنشهای چند تراکمی یا پلی کندانسیون بوجود می‌آیند.
 !!نایلون 6 !!نایلون 6
-نایلون 6 و 6 از باز شدن حلقه کاپرولاکتام در حضور آغازگر ~~green:__N -__~~ بنزوئیل ~~green:__δ -__~~ پیرولیدون و کاتالیزور سدیم آمید ~~green:__NH2Na__~~ بدست می‌آید. ماده اولیه کاپرولاکتام ، ((بنزن)) است. از کاپرولاکتام در محیط عمل به مقدار بسیار زیاد داریم. ولی ~~green:__NH2Na2__ ~~ ، چون به عنوان آغازگر بکار می‌رود، تنها به مقدار بسیار اندک داریم که آغاگر حلقه بوده و بعد از آن ، واکنش پیش خواهد رفت. +نایلون 6 ، از باز شدن حلقه کاپرولاکتام در حضور آغازگر ~~green:__N -__~~ بنزوئیل ~~green:__δ -__~~ پیرولیدون و ((کاتالیزور)) سدیم آمید ~~green:__NH2Na__~~ بدست می‌آید. ماده اولیه کاپرولاکتام ، ((بنزن)) است. از کاپرولاکتام در محیط عمل به مقدار بسیار زیاد داریم. ولی ~~green:__NH2Na2__ ~~ ، چون بعنوان آغازگر بکار می‌رود، تنها به مقدار بسیار اندک داریم که آغازگر حلقه بوده و بعد از آن ، واکنش پیش خواهد رفت.
 !!نایلون 6 و 6  !!نایلون 6 و 6
-همانطور که گفته شد، نایلون 6 و 6 از متراکم شدن ((اسید آدیپیک)) و هگزا متیلن دی آمین در حضور حرارت و حذف یک مولکول آب ایجاد می‌گردد.


~~green:__یک مولکول آب__~~ + ~~green:__نایلون 6 و 6__~~ ~~red:__<----------__~~ ~~green:__HOOC-(Ch2)4-COOh__~~ + ~~green:__NH2-(CH2)6-NH2__~~ + ~~green:__حرارت__~~
+همانطور که گفته شد، نایلون 6 و 6 از متراکم شدن __اسید آدیپیک__ و __هگزا متیلن دی آمین__ در حضور حرارت و حذف یک مولکول آب ایجاد می‌گردد.


~~green:__یک مولکول آب__~~ + ~~green:__نایلون 6 و 6__~~ ~~red:__<----------__~~ ~~green:__HOOC-(Ch2)4-COOH__~~ + ~~green:__NH2-(CH2)6-NH2__~~ + ~~green:__حرارت__~~
 !!نایلون 11 !!نایلون 11
-نایلون 11 فرآورده بسیار مهمی است که از متراکم شدن __آمینو اندوکانوئیک اسید__ که از ((روغن گرچک)) گرفته می‌شود، بوجود می‌آید و پلی آمید Rilsan یا Nylon11 نامیده می‌شود. از متراکم شدن این ماده نیز در حضور حرارت ، آب آزاد می‌شود. Rilsan بهترین الیاف پارچه محسوب می‌شود. چون رنگ پذیری و استحکام بالایی دارد. +نایلون 11 فرآورده بسیار مهمی است که از متراکم شدن __آمینو اندوکانوئیک اسید__ که از ((روغن)) گرچک گرفته می‌شود، بوجود می‌آید و پلی آمید __Rilsan__ یا __Nylon11__ نامیده می‌شود. از متراکم شدن این ماده نیز در حضور حرارت ، آب آزاد می‌شود. Rilsan بهترین الیاف پارچه محسوب می‌شود. چون رنگ پذیری و استحکام بالایی دارد.


{img src=img/daneshnameh_up/0/0f/lap-nylon-lrg.jpg}کیف از جنس نایلون


 !خواص و کاربردهای نایلون !خواص و کاربردهای نایلون
-بیشترین کاربرد نایلونها در تهیه الیاف پارچه و ((صنایع نساجی)) است و در تهیه قطعات صنعتی نیز کاربرد دارند. نایلونها قدرت مکانیکی خوبی دارند و به این علت در این صنایع استفاده می‌شوند. این پلیمرها ، نقطه ذوب بالایی دارند. چون در بین زنجیرهای پلیمر ، ((پیوند هیدروژنی)) ایجاد شده است. این پلیمرها کمتر در حلالها حل می‌شوند، اما قابل انحلال در ((اسید فرمیک)) و پلی آمیدها هستند. +بیشترین کاربرد نایلونها در تهیه الیاف پارچه و ((شیمی نساجی|صنایع نساجی)) است و در تهیه قطعات صنعتی نیز کاربرد دارند. نایلونها قدرت مکانیکی خوبی دارند و به این علت در این صنایع استفاده می‌شوند. این پلیمرها ، نقطه ذوب بالایی دارند. چون در بین زنجیرهای پلیمر ، ((پیوند هیدروژنی)) ایجاد شده است. این پلیمرها کمتر در ((حلال|حلال‌ها)) حل می‌شوند، اما ((قابلیت انحلال مواد|قابل انحلال)) در __اسید فرمیک__ و پلی آمیدها هستند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پلاستیک)) *((پلاستیک))
-*((پلی کندانسیون)) 
-*((پلیمر)) 
 *((تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص)) *((تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص))
-*((تقسیم بندی ساختمان پلیمرها))
*((شیمی آلی
))
+*((تقسیم بندی ساختمانی پلیمرها))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
-*((ی نساجی))
*((فریند پلیمریزاسیون))
+*((یی لی))
*((
یمی پلیمر))
*((شیمی
نساجی))
*((فریند پلیمریزاسیون))
 *((ماکرومولکولها)) *((ماکرومولکولها))
 *((واکنشهای پلیمریزاسیون)) *((واکنشهای پلیمریزاسیون))
 *((واکنشهای چند تراکمی رایج در صنعت)) *((واکنشهای چند تراکمی رایج در صنعت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 آبان 1384 [10:03 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:10 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:04 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:01 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [11:59 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [12:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..