منو
 کاربر Online
564 کاربر online
تاریخچه ی: ناودیس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-31Lines: 1-79
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((زمین شناسی ساختمانی))
 +*((تاقدیس))
 +*((چین خوردگی))
 +*((چین‌ها))
 +*((طبقه بندی چین‌ها))
 +*((انواع چین «زمین شناسی»))
 +*((عناصر چین ها))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[www.gsi.iv/?lang=fa&p=01-09 |بخش تکتونیک سایت سازمان زمین شناسی]
 +**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 +**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/|سایت زمین شناسی ساختمانی]
 +**[http://www.uh.edu/~jbutler/anon/anoncoursestructure.html|زمین شناسی ساختمانی و نقشه های زمین شناسی]
 +**[http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/539/description#description|مجلات زمین شناسی ساختمانی]
 +**[http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=index-html |انجمن زمین شناسی آمریکی ]
 +**[http://www.geosci.unc.edu/faculty/glazner/Images/Structure/Folds.html | چینها]
 +**[http://www.geos.ed.ac.uk | مدرسه علوم زمین انگلیس ]
 +**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |مبانی زمین شناسی ]
 +**[http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html | بخش زمین شناسی سایت دانشگاه برکلی ]
 +**[http://www.geologyshop.co.uk/struct~1.htm|زمین شناسی ساختمانی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 ||ناودیس از لغت یونانی Syncline گرفته شده است که به معنی شیب به طرف یکدیگر است. ناودیس ، چینی است که به طرف بالا مقعر است. به عبارت دیگر در ناودیسهای ساده شیب دو پهلو به طرف یکدیگر می‌باشد. پهلوهای چینهای ناودیس ممکن است در یک طرف شیب داشته ، یا به صورت افقی ، یا بطور عمود باشد. هر چند این تعریف عموما صادق است ولی مواردی نیز وجود دارد که این تعریف جوابگو نیست، به همین جهت ناودیس را به عنوان ((چین‌ها|چینی)) که سنگهای جوانتر در مرکز آن قرار دارند، تعریف می‌کنند.||  ||ناودیس از لغت یونانی Syncline گرفته شده است که به معنی شیب به طرف یکدیگر است. ناودیس ، چینی است که به طرف بالا مقعر است. به عبارت دیگر در ناودیسهای ساده شیب دو پهلو به طرف یکدیگر می‌باشد. پهلوهای چینهای ناودیس ممکن است در یک طرف شیب داشته ، یا به صورت افقی ، یا بطور عمود باشد. هر چند این تعریف عموما صادق است ولی مواردی نیز وجود دارد که این تعریف جوابگو نیست، به همین جهت ناودیس را به عنوان ((چین‌ها|چینی)) که سنگهای جوانتر در مرکز آن قرار دارند، تعریف می‌کنند.||
 !انواع ناودیس !انواع ناودیس
 بطور کلی همانطوری که در تعریف ناودیس ذکر شد، چینی که سنگهای جوان در مرکز آن قرار دارند، ناودیس نام دارد. با این وصف ناودیسها را می‌توان از نظر شکل به انواع زیر تقسیم کرد که در این تقسیم بندی در تمامی موارد لایه‌ها از اطراف به سمت مرکز چین جوانتر می‌شوند.

 بطور کلی همانطوری که در تعریف ناودیس ذکر شد، چینی که سنگهای جوان در مرکز آن قرار دارند، ناودیس نام دارد. با این وصف ناودیسها را می‌توان از نظر شکل به انواع زیر تقسیم کرد که در این تقسیم بندی در تمامی موارد لایه‌ها از اطراف به سمت مرکز چین جوانتر می‌شوند.

 *__ناودیس متقارن :__ ناودیس متقارن ، ناودیسی است که سطح محوری آن قائم است. به عبارت دیگر هر دو پهلو دارای شیب یکسان است.

 *__ناودیس متقارن :__ ناودیس متقارن ، ناودیسی است که سطح محوری آن قائم است. به عبارت دیگر هر دو پهلو دارای شیب یکسان است.

 +
 +
 +
 +{picture=syncline.JPG height=250 width=400}
 +
 +
 +
 *__ناودیس نامتقارن :__ ناودیس نامتقارن ، ناودیسی است که سطح محوری آن مایل است. شیب دو پهلو در دو جهت مخالف بوده و زاویه شیب دو پهلو متفاوت می‌باشد.

 *__ناودیس نامتقارن :__ ناودیس نامتقارن ، ناودیسی است که سطح محوری آن مایل است. شیب دو پهلو در دو جهت مخالف بوده و زاویه شیب دو پهلو متفاوت می‌باشد.

 *__ناودیس برگشته :__ در ناودیس برگشته ، سطح محوری مایل است و هر دو پهلو در یک جهت شیب دارد و معمولا دو پهلو دارای زوایای شیب متفاوت می‌باشد. در این ناودیس ، پهلویی که بیش از 90 درجه چرخیده است، برگشته و پهلویی که کمتر از 90 درجه چرخیده است، نرمال می‌باشد.

 *__ناودیس برگشته :__ در ناودیس برگشته ، سطح محوری مایل است و هر دو پهلو در یک جهت شیب دارد و معمولا دو پهلو دارای زوایای شیب متفاوت می‌باشد. در این ناودیس ، پهلویی که بیش از 90 درجه چرخیده است، برگشته و پهلویی که کمتر از 90 درجه چرخیده است، نرمال می‌باشد.

 *__ناودیس خوابیده :__ ناودیس خوابیده ، ناودیسی است که در آن سطح محوری معمولا افقی است.

 *__ناودیس خوابیده :__ ناودیس خوابیده ، ناودیسی است که در آن سطح محوری معمولا افقی است.

 *__ناودیس بادبزنی :__ ناودیس بادبزنی ، ناودیسی است که هر دو پهلوی آن برگشته است و شیب پهلوها در جهت مخالف هم می‌باشد. در روی سطح زمین این ناودیس ممکن است که با ((تاقدیس)) ، اشتباه گرفته شود ولی از روی سنگهای جوانتر که در مرکز قرار دارند، می‌توان این نوع ناودیس را از تاقدیس جدا کرد.

 *__ناودیس بادبزنی :__ ناودیس بادبزنی ، ناودیسی است که هر دو پهلوی آن برگشته است و شیب پهلوها در جهت مخالف هم می‌باشد. در روی سطح زمین این ناودیس ممکن است که با ((تاقدیس)) ، اشتباه گرفته شود ولی از روی سنگهای جوانتر که در مرکز قرار دارند، می‌توان این نوع ناودیس را از تاقدیس جدا کرد.

 *__حوضه :__ حوضه یک فرورفتگی ناودیسی است که داری جهت پلانج مشخص نیست و در تمام جهات به طرف مرکز حوضه پلانج دارد. *__حوضه :__ حوضه یک فرورفتگی ناودیسی است که داری جهت پلانج مشخص نیست و در تمام جهات به طرف مرکز حوضه پلانج دارد.
-::{img src=img/daneshnameh_up/3/3d/syncline.JPG}:: 
 !ناودیس مرکب !ناودیس مرکب
 مطالبی که در بالا راجع به ناودیسها ذکر شد، مریوط به ناودیسهای منفرد بوده است. به هر حال ((چین‌ها)) به تنهایی یافت نمی‌شوند و معمولا هر چین به یک سیستم چین تعلق دارد که خود از چین‌های زیادی تشکیل شده و کمربند چین‌ها را تشکیل می‌دهد. ناودیس مرکب یا (Synclinovium) ، ناودیس بزرگی است که از چین‌های کوچکتر تشکیل شده باشد. در اغلب این ناودیسها ، در روی چین اصلی ، چینهای فرعی و کوچکتری نیز وجود دارد که این چینهای فرعی نیز به نوبه خود دارای چینهای فرعی کوچکتر می‌باشند. مطالبی که در بالا راجع به ناودیسها ذکر شد، مریوط به ناودیسهای منفرد بوده است. به هر حال ((چین‌ها)) به تنهایی یافت نمی‌شوند و معمولا هر چین به یک سیستم چین تعلق دارد که خود از چین‌های زیادی تشکیل شده و کمربند چین‌ها را تشکیل می‌دهد. ناودیس مرکب یا (Synclinovium) ، ناودیس بزرگی است که از چین‌های کوچکتر تشکیل شده باشد. در اغلب این ناودیسها ، در روی چین اصلی ، چینهای فرعی و کوچکتری نیز وجود دارد که این چینهای فرعی نیز به نوبه خود دارای چینهای فرعی کوچکتر می‌باشند.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/5/59/syncline1.JPG}
 +
 +
 +
 !ناودیس پلانج دار !ناودیس پلانج دار
 در مباحث قبلی ، درباره شکل ظاهری ناودیسها در مقطع قائم ، بحث شده است، ولی ناودیسها ، مثل سایر ساختمانهای زمین شناسی باید در سه جهت فضایی مورد مطالعه قرار گیرند، برای بررسی ناودیس در حالت سه بعدی بایستی محور ناودیس را نیز به مشخصات قبلی اضافه کنیم. محور ناودیس در بعضی مواقع به صورت افقی است، در بعضی دیگر مایل و در بعضی دیگر به صورت قائم می‌باشد، وقتی گوییم ناودیسی پلانج‌دار است.

منظورمان این است که محور ناودیس نسبت به افق یک زاویه‌ای را تشکیل می‌دهد که این زاویه از 0 تا 90 درجه در تغییر است. اگر ناودیسی دارای پلانج باشد از روی ((نقشه زمین شناسی)) به صورت V شکل دیده می‌شود که در این حالت جهت پلانج یا جهتی که محور ناودیس به آن سمت شیب دارد، در جهت مخالف نوک V می‌باشد.
 در مباحث قبلی ، درباره شکل ظاهری ناودیسها در مقطع قائم ، بحث شده است، ولی ناودیسها ، مثل سایر ساختمانهای زمین شناسی باید در سه جهت فضایی مورد مطالعه قرار گیرند، برای بررسی ناودیس در حالت سه بعدی بایستی محور ناودیس را نیز به مشخصات قبلی اضافه کنیم. محور ناودیس در بعضی مواقع به صورت افقی است، در بعضی دیگر مایل و در بعضی دیگر به صورت قائم می‌باشد، وقتی گوییم ناودیسی پلانج‌دار است.

منظورمان این است که محور ناودیس نسبت به افق یک زاویه‌ای را تشکیل می‌دهد که این زاویه از 0 تا 90 درجه در تغییر است. اگر ناودیسی دارای پلانج باشد از روی ((نقشه زمین شناسی)) به صورت V شکل دیده می‌شود که در این حالت جهت پلانج یا جهتی که محور ناودیس به آن سمت شیب دارد، در جهت مخالف نوک V می‌باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انواع گسل)) *((انواع گسل))
 *((تاقدیس)) *((تاقدیس))
 *((چین‌ها)) *((چین‌ها))
 *((چین خوردگی)) *((چین خوردگی))
 *((چینه شناسی)) *((چینه شناسی))
 *((چینه نگاری)) *((چینه نگاری))
 *((درزه)) *((درزه))
 *((دگردیسی)) *((دگردیسی))
 *((دگرریختی)) *((دگرریختی))
 *((شکستگی)) *((شکستگی))
 *((کمربندهای کوهزایی)) *((کمربندهای کوهزایی))
 *((گسل)) *((گسل))
 *((لایه بندی)) *((لایه بندی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [22:17 ]   4   اصغر نامور      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:16 ]   2   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 فروردین 1384 [09:53 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..