منو
 کاربر Online
1288 کاربر online
Lines: 1-91Lines: 1-91
 سریه به جنگ‌هایی از صدر اسلام گفته می‌شود که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام)) شخصا در آنها حضور نداشت. نام سریه‌های پیامبر از سال دوم تا سال یازدهم هجرت به ترتیب زمانی چنین است: سریه به جنگ‌هایی از صدر اسلام گفته می‌شود که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام)) شخصا در آنها حضور نداشت. نام سریه‌های پیامبر از سال دوم تا سال یازدهم هجرت به ترتیب زمانی چنین است:
 1- سریه ((حمزه|حمزة بن عبدالمطلب)) در ساحل دریای ((عیص)) - سال دوم هجرت  1- سریه ((حمزه|حمزة بن عبدالمطلب)) در ساحل دریای ((عیص)) - سال دوم هجرت
-2- سریه ((عبیدة بن حارث بن مطلب)) در جنوب ((ثنیة المرة) )- سال دوم +2- سریه ((عبیدة بن حارث بن مطلب)) در جنوب ((ثنیة المرة)) - سال دوم
 3- سریه ((سعد بن ابی وقاص)) در ((خرار)) نزدیک ((جحفه)) ) - سال دوم  3- سریه ((سعد بن ابی وقاص)) در ((خرار)) نزدیک ((جحفه)) ) - سال دوم
 4- سریه ((عبدالله بن جحش)) در ((نخله))- ماه ((ماه رجب|رجب)) سال دوم  4- سریه ((عبدالله بن جحش)) در ((نخله))- ماه ((ماه رجب|رجب)) سال دوم
 5- سریه ((عمیر بن عدی)) برای کشتن ((عصماء دختر مروان)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال دوم  5- سریه ((عمیر بن عدی)) برای کشتن ((عصماء دختر مروان)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال دوم
 6- سریه ((سالم بن عمیر)) برای کشتن ((ابی عفک)) - ((ماه شوال|شوال)) سال دوم  6- سریه ((سالم بن عمیر)) برای کشتن ((ابی عفک)) - ((ماه شوال|شوال)) سال دوم
 7- سریه ((محمد بن مسلمه)) برای کشتن ((کعب بن اشرف)) - ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول)) سال سوم  7- سریه ((محمد بن مسلمه)) برای کشتن ((کعب بن اشرف)) - ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول)) سال سوم
 8- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) در ((قرده)) - ((ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر|جمادی الآخر)) سال سوم  8- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) در ((قرده)) - ((ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر|جمادی الآخر)) سال سوم
 9- سریه ((مرثد بن ابی مرثد|مرثد بن ابی مرثد غنوی)) یا ((سریه رجیع - شهادت گروه اعزامی برای تبلیغ در منطقه رجیع|سریه رجیع)) - ((ماه صفر|صفر)) سال چهارم  9- سریه ((مرثد بن ابی مرثد|مرثد بن ابی مرثد غنوی)) یا ((سریه رجیع - شهادت گروه اعزامی برای تبلیغ در منطقه رجیع|سریه رجیع)) - ((ماه صفر|صفر)) سال چهارم
 10- سریه ((منذر بن عمرو)) یا ((سریه بئر معونه|سریه بئر معونه)) - صفر سال چهارم  10- سریه ((منذر بن عمرو)) یا ((سریه بئر معونه|سریه بئر معونه)) - صفر سال چهارم
 11- سریه ((ابو سلمة بن عبدالاسد)) در سرزمین ((قطن)) - ((ماه محرم|محرم)) سال چهارم  11- سریه ((ابو سلمة بن عبدالاسد)) در سرزمین ((قطن)) - ((ماه محرم|محرم)) سال چهارم
 12- سریه ((عبدالله بن انیس)) برای کشتن ((سفیان بن خالد هذلی)) - محرم سال چهارم  12- سریه ((عبدالله بن انیس)) برای کشتن ((سفیان بن خالد هذلی)) - محرم سال چهارم
 13- سریه ((عمرو بن امیه)) و ((سلمة بن اسلم)) در ((مکه|مکه)) بر سر ((ابوسفیان)) - سال چهارم  13- سریه ((عمرو بن امیه)) و ((سلمة بن اسلم)) در ((مکه|مکه)) بر سر ((ابوسفیان)) - سال چهارم
-14- سریه ((ابوعبیده جراح|ابو عبیدة بن جراح)) در ((سیف البحر)) - ((ماه ذی الحجه|ذی حجه)) سال پنجم +14- سریه ((ابوعبیده جراح|ابو عبیدة بن جراح)) در ((سیف البحر)) - ((ماه ذی حجه|ذی حجه)) سال پنجم
 15- سریه ((عبدالله بن عتیک)) برای کشتن ((ابو رافع سلام بن ابی الحقیق)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال ششم  15- سریه ((عبدالله بن عتیک)) برای کشتن ((ابو رافع سلام بن ابی الحقیق)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال ششم
 16- سریه ((محمد بن مسلمه)) به ((قرطاء)) با قبیله ((بنی بکر بن کلاب)) - محرم سال ششم  16- سریه ((محمد بن مسلمه)) به ((قرطاء)) با قبیله ((بنی بکر بن کلاب)) - محرم سال ششم
 17- سریه ((عمر بن خطاب|عمر بن خطاب)) با ((قاره)) - ربیع الاول سال ششم  17- سریه ((عمر بن خطاب|عمر بن خطاب)) با ((قاره)) - ربیع الاول سال ششم
 18- سریه ((هلال بن حارث)) با طایفه ((بنی مالک بن فهر)) - ربیع الاول سال ششم  18- سریه ((هلال بن حارث)) با طایفه ((بنی مالک بن فهر)) - ربیع الاول سال ششم
 19- سریه ((بشر بن سوید جهنی)) با ((بنی حارث بن کنانه)) - ربیع الاول سال ششم  19- سریه ((بشر بن سوید جهنی)) با ((بنی حارث بن کنانه)) - ربیع الاول سال ششم
 20- سریه ((سعد بن عباده|سعد بن عباده جهنی)) در ((غمیم)) - ربیع الاول سال ششم  20- سریه ((سعد بن عباده|سعد بن عباده جهنی)) در ((غمیم)) - ربیع الاول سال ششم
 21- سریه ((عکاشة بن محصن)) تا ((غمر))، نزدیک قبیله ی ((بنی اسد)) ) - ربیع الاول سال ششم  21- سریه ((عکاشة بن محصن)) تا ((غمر))، نزدیک قبیله ی ((بنی اسد)) ) - ربیع الاول سال ششم
 22- سریه ((محمد بن مسلمه)) در ((ذی القصه)) با طایفه ((بنی صعلبه)) و ((بنی عوال)) - ((ماه ربیع الثانی، ربیع الاخر|ربیع الآخر)) سال ششم  22- سریه ((محمد بن مسلمه)) در ((ذی القصه)) با طایفه ((بنی صعلبه)) و ((بنی عوال)) - ((ماه ربیع الثانی، ربیع الاخر|ربیع الآخر)) سال ششم
 23- سریه ((ابو عبیدة بن جراح)) در ذی القصه با طایفه بنی صعلبه و بنی عوال - ربیع الآخر سال ششم  23- سریه ((ابو عبیدة بن جراح)) در ذی القصه با طایفه بنی صعلبه و بنی عوال - ربیع الآخر سال ششم
 24- سریه ابو عبیدة بن جراح در ذی القصه، در راه ((عراق|عراق)) - ربیع الآخر سال ششم  24- سریه ابو عبیدة بن جراح در ذی القصه، در راه ((عراق|عراق)) - ربیع الآخر سال ششم
 25- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) در ((جموم)) سرزمین طایفه ((بنی سلیم)) - ربیع الآخر سال ششم  25- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) در ((جموم)) سرزمین طایفه ((بنی سلیم)) - ربیع الآخر سال ششم
 26- سریه زید بن حارثه در ((عیض)) - ((ماه جمادی الاول، جمادی الاولی|جمادی الاول)) سال ششم  26- سریه زید بن حارثه در ((عیض)) - ((ماه جمادی الاول، جمادی الاولی|جمادی الاول)) سال ششم
 27- سریه زید بن حارثه در ((طرف)) - جمادی الآخر سال ششم  27- سریه زید بن حارثه در ((طرف)) - جمادی الآخر سال ششم
 28- سریه زید بن حارثه در ((حسمی)) با طایفه ((جذام)) - جمادی الآخر سال ششم  28- سریه زید بن حارثه در ((حسمی)) با طایفه ((جذام)) - جمادی الآخر سال ششم
 29- سریه زید بن حارثه در ((مدین)) - سال ششم  29- سریه زید بن حارثه در ((مدین)) - سال ششم
 30- سریه زید بن حارثه در ((وادی القری)) بر سر ((ام القرفه)) - رجب سال ششم  30- سریه زید بن حارثه در ((وادی القری)) بر سر ((ام القرفه)) - رجب سال ششم
 31- سریه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابیطالب علیه السلام)) در ((فدک)) با ((سعد بن بکر)) - ((ماه شعبان|شعبان)) سال ششم  31- سریه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابیطالب علیه السلام)) در ((فدک)) با ((سعد بن بکر)) - ((ماه شعبان|شعبان)) سال ششم
 32- سریه ((عبدالرحمن بن عوف)) در ((دومه الجندل|دومة الجندل)) با ((بنی کلب)) - شعبان سال ششم  32- سریه ((عبدالرحمن بن عوف)) در ((دومه الجندل|دومة الجندل)) با ((بنی کلب)) - شعبان سال ششم
 33- سریه ابو عبیدة ببن جراح در دو کوه أجأ و ((سلمی)) - سال ششم  33- سریه ابو عبیدة ببن جراح در دو کوه أجأ و ((سلمی)) - سال ششم
 34- سریه زید بن حارثه در وادی القری - رمضان سال ششم  34- سریه زید بن حارثه در وادی القری - رمضان سال ششم
 35- سریه ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه)) در ((خیبر|خیبر)) - سال ششم  35- سریه ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه)) در ((خیبر|خیبر)) - سال ششم
 36- سریه عبدالله بن رواحه در خیبر بر سر ((یسیربن رزام یهودی)) - شوال سال ششم  36- سریه عبدالله بن رواحه در خیبر بر سر ((یسیربن رزام یهودی)) - شوال سال ششم
 37- سریه ((کرز بن جافر فهری)) در ((ذی الجدر)) - شوال سال ششم  37- سریه ((کرز بن جافر فهری)) در ((ذی الجدر)) - شوال سال ششم
 38- سریه ((عمر بن خطاب|عمرو بن خطاب)) در ((تربه)) - شعبان سال هفتم  38- سریه ((عمر بن خطاب|عمرو بن خطاب)) در ((تربه)) - شعبان سال هفتم
 39- سریه ((ابوبکر|ابوبکر)) در ((نجد)) با ((بنی کلاب)) - شعبان سال هفتم  39- سریه ((ابوبکر|ابوبکر)) در ((نجد)) با ((بنی کلاب)) - شعبان سال هفتم
 40- سریه ((بشیر بن سعد)) در فدک با ((بنی مره)) - شعبان سال هفتم  40- سریه ((بشیر بن سعد)) در فدک با ((بنی مره)) - شعبان سال هفتم
 41- سریه ((زبیر بن عوام)) در فدک با بنی مره - سال هفتم  41- سریه ((زبیر بن عوام)) در فدک با بنی مره - سال هفتم
 42- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) در ((میفعه)) با ((بنی ثعلبه)) و ((بنی عوال)) - رمضان سال هفتم  42- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) در ((میفعه)) با ((بنی ثعلبه)) و ((بنی عوال)) - رمضان سال هفتم
 43- سریه بشیر بن سعد در ((یمن)) و ((جبار))، در ناحیه خیبر - شوال سال هفتم  43- سریه بشیر بن سعد در ((یمن)) و ((جبار))، در ناحیه خیبر - شوال سال هفتم
 44- سریه ((ابن ابی العوجاء|ابن ابی العوجاء)) با طایفه بنی سلیم - ذی حجه سال هفتم  44- سریه ((ابن ابی العوجاء|ابن ابی العوجاء)) با طایفه بنی سلیم - ذی حجه سال هفتم
 45- سریه ((عبدالله بن ابی حدرد)) در ((غابه)) - ذی حجه سال هفتم  45- سریه ((عبدالله بن ابی حدرد)) در ((غابه)) - ذی حجه سال هفتم
 46- سریه ((محیصه بن مسعود)) در ناحیه فدک - ذی حجه سال هفتم  46- سریه ((محیصه بن مسعود)) در ناحیه فدک - ذی حجه سال هفتم
 47- سریه عبدالله ابی حدرد به اضم *- ذی حجه سال هفتم  47- سریه عبدالله ابی حدرد به اضم *- ذی حجه سال هفتم
 48- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) در ((کدید)) با طایفه ((بنی ملوح)) - صفر سال هشتم  48- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) در ((کدید)) با طایفه ((بنی ملوح)) - صفر سال هشتم
 49- سریه غالب بن عبدالله لیثی در فدک با بنی مره - صفر سال هشتم  49- سریه غالب بن عبدالله لیثی در فدک با بنی مره - صفر سال هشتم
 50- سریه ((کعب بن عمیر غفاری)) در ((ذات اطلاح)) در سرزمین ((شام، شامات، سوریه بزرگ|شام)) - ربیع الاول سال هشتم  50- سریه ((کعب بن عمیر غفاری)) در ((ذات اطلاح)) در سرزمین ((شام، شامات، سوریه بزرگ|شام)) - ربیع الاول سال هشتم
 51- سریه ((شجاع بن وهب اسدی)) در ((سی))، آبگاهی از ((ذات عرق)) - ربیع الاول سال هشتم  51- سریه ((شجاع بن وهب اسدی)) در ((سی))، آبگاهی از ((ذات عرق)) - ربیع الاول سال هشتم
 52- سریه ((عیینه بن حصن فزاری)) با ((بنی العنبر)) - سال هشتم  52- سریه ((عیینه بن حصن فزاری)) با ((بنی العنبر)) - سال هشتم
 53- سریه ((قطبه بن عامر)) در تباله بر سر قبیله ((خثعم)) - سال هشتم  53- سریه ((قطبه بن عامر)) در تباله بر سر قبیله ((خثعم)) - سال هشتم
 54 - سریه ((نبرد موته|مؤته)) - جمادی الاول سال هشتم  54 - سریه ((نبرد موته|مؤته)) - جمادی الاول سال هشتم
 55- سریه ((عمرو عاص|عمرو بن عاص )) یا ((غزوه ذات السلاسل|سریه ذات السلاسل))، در آبگاهی در کنار ((وادی القری)) ) - جمادی الاخر سال هشتم  55- سریه ((عمرو عاص|عمرو بن عاص )) یا ((غزوه ذات السلاسل|سریه ذات السلاسل))، در آبگاهی در کنار ((وادی القری)) ) - جمادی الاخر سال هشتم
 56- سریه ابو عبیده بن جراح یا ((سریه خبط)) بر سر جهینه - رجب سال هشتم  56- سریه ابو عبیده بن جراح یا ((سریه خبط)) بر سر جهینه - رجب سال هشتم
 57- سریه ((ابو قتاده انصاری)) در ((خضره)) از سرزمین ((نجد)) بر سر غطفان - شعبان سال هشتم  57- سریه ((ابو قتاده انصاری)) در ((خضره)) از سرزمین ((نجد)) بر سر غطفان - شعبان سال هشتم
 58- سریه ابو قتاده در بطن اضم - رمضان سال هشتم  58- سریه ابو قتاده در بطن اضم - رمضان سال هشتم
 59- سریه ((خالد بن ولید مخزومی|خالد بن ولید)) برای ویران کردن بت‌خانه ((عزی|عزی)) - سال هشتم  59- سریه ((خالد بن ولید مخزومی|خالد بن ولید)) برای ویران کردن بت‌خانه ((عزی|عزی)) - سال هشتم
 60- سریه ((ابو عامه اشعری)) در ((اوطاس)) - سال هشتم  60- سریه ((ابو عامه اشعری)) در ((اوطاس)) - سال هشتم
 61- سریه ((عمرو بن عاص)) در ((رهاط)) برای ویران کردن بت‌خانه ((شواع)) - رمضان سال هشتم  61- سریه ((عمرو بن عاص)) در ((رهاط)) برای ویران کردن بت‌خانه ((شواع)) - رمضان سال هشتم
 62- سریه ((سعد بن زید اثهلی)) در ((مشلل)) برای ویران سازی بت‌خانه ((مناه)) - رمضان سال هشتم  62- سریه ((سعد بن زید اثهلی)) در ((مشلل)) برای ویران سازی بت‌خانه ((مناه)) - رمضان سال هشتم
 63- سریه ((خالد بن سعید)) در ((عرنه)) - رمضان سال هشتم  63- سریه ((خالد بن سعید)) در ((عرنه)) - رمضان سال هشتم
 64- سریه ((هشام بن عاص)) در ((یلملم)) - رمضان سال هشتم  64- سریه ((هشام بن عاص)) در ((یلملم)) - رمضان سال هشتم
 65- سریه ((طفیل بن عمرو دوسی)) برای خراب کردن بت‌خانه ((ذی الکفین)) ((بت عمرو بن حممه)) - شوال سال هشتم  65- سریه ((طفیل بن عمرو دوسی)) برای خراب کردن بت‌خانه ((ذی الکفین)) ((بت عمرو بن حممه)) - شوال سال هشتم
 66- سریه ((غالب بن عبدالله )) با طایفه ((بنی مدلج)) - سال هشتم  66- سریه ((غالب بن عبدالله )) با طایفه ((بنی مدلج)) - سال هشتم
 67- سریه عمرو بن امیه با طایفه ((بنی الهذیل)) - سال هشتم  67- سریه عمرو بن امیه با طایفه ((بنی الهذیل)) - سال هشتم
 68- سریه ((عبدالله بن سهیل)) با طایفه ((بنی معیص)) و طایفه محارب بن فهر **- سال هشتم  68- سریه ((عبدالله بن سهیل)) با طایفه ((بنی معیص)) و طایفه محارب بن فهر **- سال هشتم
 69- سریه خالد بن ولید با طایفه ((بنی جذیمه)) - سال هشتم  69- سریه خالد بن ولید با طایفه ((بنی جذیمه)) - سال هشتم
 70- سریه ((ضحاک بن سفیان)) با طایفه ((بنی کلاب)) - ربیع الاول سال نهم  70- سریه ((ضحاک بن سفیان)) با طایفه ((بنی کلاب)) - ربیع الاول سال نهم
 71- سریه ای که به اسارت ((ثمامه بن اثال حنفی)) انجامید - سال نهم  71- سریه ای که به اسارت ((ثمامه بن اثال حنفی)) انجامید - سال نهم
 72- سریه ((علقمه بن مجرز)) در بندر ((شعیبه)) - ربیع الاخر سال نهم  72- سریه ((علقمه بن مجرز)) در بندر ((شعیبه)) - ربیع الاخر سال نهم
 73- سریه عکاشه بن محصن در سرزمین ((عذره)) و ((بلی)) - ربیع الاخر سال نهم  73- سریه عکاشه بن محصن در سرزمین ((عذره)) و ((بلی)) - ربیع الاخر سال نهم
 74- سریه امام علی بن ابی طالب علیه السلام برای ویران سازی بت‌خانه ((فلس)) - ربیع الاخر سال نهم  74- سریه امام علی بن ابی طالب علیه السلام برای ویران سازی بت‌خانه ((فلس)) - ربیع الاخر سال نهم
 75- سریه خالد بن ولید به ((دومه الجندل|دومه الجندل)) بر سر ((اکیدر بن عبدالملک)) - ربیع الاخر سال نهم  75- سریه خالد بن ولید به ((دومه الجندل|دومه الجندل)) بر سر ((اکیدر بن عبدالملک)) - ربیع الاخر سال نهم
 76- سریه خالد بن ولید با طایفه ((بنی حارث بن کعب))- سال دهم  76- سریه خالد بن ولید با طایفه ((بنی حارث بن کعب))- سال دهم
 77- سریه ((اسامة بن زید|اسامه بن زید)) در ابنی واقع در ناحیه ((بلقاء)) - صفر سال دهم  77- سریه ((اسامة بن زید|اسامه بن زید)) در ابنی واقع در ناحیه ((بلقاء)) - صفر سال دهم
 78- سریه خالد بن ولید با ((بنی عبد المدان)) در ((نجران)) - ربیع الاول سال دهم  78- سریه خالد بن ولید با ((بنی عبد المدان)) در ((نجران)) - ربیع الاول سال دهم
 79- سریه علی بن ابیطالب علیه السلام در یمن - رمضان سال دهم  79- سریه علی بن ابیطالب علیه السلام در یمن - رمضان سال دهم
 80- سریه خالد بن ولید در یمن  80- سریه خالد بن ولید در یمن
 81- سریه اسامه بن زید در سرزمین بلقاء و ((اذرعات)) و ((موته)) - صفر سال یازدهم  81- سریه اسامه بن زید در سرزمین بلقاء و ((اذرعات)) و ((موته)) - صفر سال یازدهم
 82- متفرقه، سریه ((بنی عبس)) 82- متفرقه، سریه ((بنی عبس))
 *اضم وادی بزرگی است در حجاز که تا لب دریا امتداد دارد و مدینه منوره بین همین وادی واقع شده است .  *اضم وادی بزرگی است در حجاز که تا لب دریا امتداد دارد و مدینه منوره بین همین وادی واقع شده است .
 **محارب بن فهر بن مالک بن النصر از قبیله قریش و یکی از اجداد دوره جاهلیت این قبیله بود. **محارب بن فهر بن مالک بن النصر از قبیله قریش و یکی از اجداد دوره جاهلیت این قبیله بود.
 !منابع: !منابع:
 *تاریخ پیامبر اسلام، ص240 *تاریخ پیامبر اسلام، ص240

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:14 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:11 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [17:22 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:28 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [07:32 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..