منو
 کاربر Online
1085 کاربر online
Lines: 1-88Lines: 1-91
-نام سریه هیی (گروههای اامی و ساهی رالی یم صلی الله علیه و آله سلم که شخصاً در آن ها رکت نداشته - به مناط گونگون) که رس خدا صی اله لیه و له وسلم از سال دوم هجرت تا سال یازدهم هجرت ارسال فرموده است به ترتیب زمانی عبارتند ا: +سریه به نگهایی ا در اسام گفته مد که ((ضر م مطفی صلی الله علیه و آله|یامبر اسلام)) شخصا در آنها ضور نداشت. نا ریای یا از سال دوم تا سال یازدهم هجرت به ترتیب زمانی چنین ات:
-1- سریه ((حمزه|حمزة بن عبدالمطلب ))ه ساحل دریا در ناحیه ((عیص ))- سال دوم هجرت
2- سریه ((عبیدة بن حارث بن مطلب ))به پیین تر ((ثنیة المرة ))- سال دوم
3- سریه ((سعد بن ابی وقاص ))ه ((خرار )) (اهی در ((جحفه ))) - بعد از سریه حمزه سال دوم
4- سریه ((عبدالله بن جحش ))ه ((نخله ))- ماه ((ماه رجب|رجب ))سال دوم
5- سریه ((عمیر بن عدی ))برای کشتن ((عصماء دختر مروان ))- ((ماه رمضان|رمضان ))سال دوم
6- سریه ((سالم بن عمیر ))برای کشتن ((ابی عفک ))- ((ماه شوال|شوال ))سال دوم
7- سریه ((محمد بن مسلمه ))برای کشتن ((کعب بن اشرف ))- ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول ))سال سوم
8- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه ))ه ((قرده ))- ((ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر|جمادی الآخر ))سال سوم
9- سریه ((مرثد بن ابی مرثد|مرثد بن ابی مرثد غنوی ))یا ((سریه رجیع - شهادت گروه اعزامی برای تبلیغ در منطقه رجیع|سریه رجیع ))- ((ماه صفر|صفر ))سال چهارم
10- سریه ((منذر بن عمرو ))یا ((سریه بئر معونه|سریه بئر معونه ))- صفر سال چهارم
11- سریه ((ابو سلمة بن عبدالاسد ))ه سرزمین ((قطن ))- ((ماه محرم|محرم ))سال چهارم
12- سریه ((عبدالله بن انیس ))برای کشتن ((سفیان بن خالد هذلی ))- محرم سال چهارم
13- سریه ((عمرو بن امیه ))و ((سلمة بن اسلم ))ه ((مکه|مکه ))بر سر ((ابوسفیان ))- سال چهارم
14- سریه ((ابوعبیده جراح|ابو عبیدة بن جراح ))ه ((سیف البحر ))- ((ماه ذی الحجه|ذی حجه ))سال پنجم
15- سریه ((عبدالله بن عتیک ))برای کشتن ((ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ))- ((ماه رمضان|رمضان ))سال ششم
16- سریه ((محمد بن مسلمه ))به ((قرطاء ))بسر قبیله ((بنی بکر بن کلاب ))- محرم سال ششم
17- سریه ((عمر بن خطاب|عمر بن خطاب ))بسر ((قاره ))- ربیع الاول سال ششم
18- سریه ((هلال بن حارث ))بسر طایفه ((بنی مالک بن فهر ))- ربیع الاول سال ششم
19- سریه ((بشر بن سوید جهنی ))بر سر طایفه ((بنی حارث بن کنانه ))- ربیع الاول سال ششم
20- سریه ((سعد بن عباده|سعد بن عباده جهنی ))ه ((غمیم ))- ربیع الاول سال ششم
21- سریه ((عکاشة بن محصن ))تا ((غمر )) (هی از ((بنی اسد ))) - ربیع الاول سال ششم
22- سریه ((محمد بن مسلمه ))ه ((ذی القصه ))ب سر طایفه ((بنی صعلبه ))و ((بنی عوال ))- ((ماه ربیع الثانی، ربیع الاخر|ربیع الآخر ))سال ششم
23- سریه ابو عبیدة بن جراح ه ذی القصه ب سر طایفه بنی صعلبه و بنی عوال - ربیع الآخر سال ششم
24- سریه ابو عبیدة بن جراح ه ذی القصه در راه ((عراق|عراق ))- ربیع الآخر سال ششم
25- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه ))ه ((جموم )) (سرزمین طایفه ((بنی سلیم ))) - ربیع الآخر سال ششم
26- سریه زید بن حارثه ه ((عیض ))- ((ماه جمادی الاول، جمادی الاولی|جمادی الاول ))سال ششم
27- سریه زید بن حارثه ه ((طرف ))- جمادی الآخر سال ششم
28- سریه زید بن حارثه ه ((حسمی ))بسر طایفه ((جذام ))- جمادی الآخر سال ششم
29- سریه زید بن حارثه ه ((مدین ))- سال ششم
30- سریه زید بن حارثه ه ((وادی القری ))بر سر ((ام القرفه ))- رجب سال ششم
31- سریه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابیطالب علیه السلام)) ه ((فدک ))بسر ((سعد بن بکر ))- ((ماه شعبان|شعبان ))سال ششم
32- سریه ((عبدالرحمن بن عوف ))ه ((دومه الجندل|دومة الجندل ))بسر ((بنی کلب ))- شعبان سال ششم
33- سریه ابو عبیدة ببن جراح ه دو کوه أجأ و ((سلمی ))- سال ششم
34- سریه زید بن حارثه ه وادی القری - رمضان سال ششم
35- سریه ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه ))ه ((خیبر|خیبر ))- سال ششم
36- سریه عبدالله بن رواحه ه خیبر برسر ((یسیربن رزام یهودی ))- شوال سال ششم
37- سریه ((کرز بن جافر فهری ))ه ((ذی الجدر ))- شوال سال ششم
38- سریه ((عمر بن خطاب|عمرو بن خطاب ))ه ((تربه ))- شعبان سال هفتم
39- سریه ((ابوبکر|ابوبکر ))ه ((نجد ))ب سر ((بنی کلاب ))- شعبان سال هفتم
40- سریه ((بشیر بن سعد ))ه فدک بسر ((بنی مره ))- شعبان سال هفتم
41- سریه ((زبیر بن عوام ))ه فدک بسر بنی مره - سال هفتم
42- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی ))ه ((میفعه ))بسر ((بنی ثعلبه ))و ((بنی عوال ))- رمضان سال هفتم
43- سریه بشیر بن سعد ه ((یمن ))و ((جبار ))در ناحیه خیبر - شوال سال هفتم
44- سریه ((ابن ابی العوجاء|ابن ابی العوجاء ))ب سر طایفه بنی سلیم - ذی حجه سال هفتم
45- سریه ((عبدالله بن ابی حدرد ))ه ((غابه)) - ذی حجه سال هفتم
46- سریه ((محیصه بن مسعود ))ه ناحیه فدک - ذی حجه سال هفتم
+1- سریه ((حمزه|حمزة بن عبدالمطلب)) ر ساحل دریای ((عیص)) - سال دوم هجرت
2- سریه ((عبیدة بن حارث بن مطلب)) ر نو ((ثنیة المرة)) - سال دوم
3- سریه ((سعد بن ابی وقاص)) د ((خرار)) ندیک ((جحفه)) ) - سال دوم
4- سریه ((عبدالله بن جحش)) ر ((نخله))- ماه ((ماه رجب|رجب)) سال دوم
5- سریه ((عمیر بن عدی)) برای کشتن ((عصماء دختر مروان)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال دوم
6- سریه ((سالم بن عمیر)) برای کشتن ((ابی عفک)) - ((ماه شوال|شوال)) سال دوم
7- سریه ((محمد بن مسلمه)) برای کشتن ((کعب بن اشرف)) - ((ماه ربیع الاول|ربیع الاول)) سال سوم
8- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) ر ((قرده)) - ((ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر|جمادی الآخر)) سال سوم
9- سریه ((مرثد بن ابی مرثد|مرثد بن ابی مرثد غنوی)) یا ((سریه رجیع - شهادت گروه اعزامی برای تبلیغ در منطقه رجیع|سریه رجیع)) - ((ماه صفر|صفر)) سال چهارم
10- سریه ((منذر بن عمرو)) یا ((سریه بئر معونه|سریه بئر معونه)) - صفر سال چهارم
11- سریه ((ابو سلمة بن عبدالاسد)) ر سرزمین ((قطن)) - ((ماه محرم|محرم)) سال چهارم
12- سریه ((عبدالله بن انیس)) برای کشتن ((سفیان بن خالد هذلی)) - محرم سال چهارم
13- سریه ((عمرو بن امیه)) و ((سلمة بن اسلم)) ر ((مکه|مکه)) بر سر ((ابوسفیان)) - سال چهارم
14- سریه ((ابوعبیده جراح|ابو عبیدة بن جراح)) ر ((سیف البحر)) - ((ماه ذی حجه|ذی حجه)) سال پنجم
15- سریه ((عبدالله بن عتیک)) برای کشتن ((ابو رافع سلام بن ابی الحقیق)) - ((ماه رمضان|رمضان)) سال ششم
16- سریه ((محمد بن مسلمه)) به ((قرطاء)) ب قبیله ((بنی بکر بن کلاب)) - محرم سال ششم
17- سریه ((عمر بن خطاب|عمر بن خطاب)) ب ((قاره)) - ربیع الاول سال ششم
18- سریه ((هلال بن حارث)) ب طایفه ((بنی مالک بن فهر)) - ربیع الاول سال ششم
19- سریه ((بشر بن سوید جهنی)) با ((بنی حارث بن کنانه)) - ربیع الاول سال ششم
20- سریه ((سعد بن عباده|سعد بن عباده جهنی)) ر ((غمیم)) - ربیع الاول سال ششم
21- سریه ((عکاشة بن محصن)) تا ((غمر))، ندیک قیله ی ((بنی اسد)) ) - ربیع الاول سال ششم
22- سریه ((محمد بن مسلمه)) ر ((ذی القصه)) ب طایفه ((بنی صعلبه)) و ((بنی عوال)) - ((ماه ربیع الثانی، ربیع الاخر|ربیع الآخر)) سال ششم
23- سریه ((ابو عبیدة بن جراح)) ر ذی القصه ب طایفه بنی صعلبه و بنی عوال - ربیع الآخر سال ششم
24- سریه ابو عبیدة بن جراح ر ذی القصه، در راه ((عراق|عراق)) - ربیع الآخر سال ششم
25- سریه ((زید بن حارثه کلبی|زید بن حارثه)) ر ((جموم)) سرزمین طایفه ((بنی سلیم)) - ربیع الآخر سال ششم
26- سریه زید بن حارثه ر ((عیض)) - ((ماه جمادی الاول، جمادی الاولی|جمادی الاول)) سال ششم
27- سریه زید بن حارثه ر ((طرف)) - جمادی الآخر سال ششم
28- سریه زید بن حارثه ر ((حسمی)) ب طایفه ((جذام)) - جمادی الآخر سال ششم
29- سریه زید بن حارثه ر ((مدین)) - سال ششم
30- سریه زید بن حارثه ر ((وادی القری)) بر سر ((ام القرفه)) - رجب سال ششم
31- سریه ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امام علی بن ابیطالب علیه السلام)) ر ((فدک)) ب ((سعد بن بکر)) - ((ماه شعبان|شعبان)) سال ششم
32- سریه ((عبدالرحمن بن عوف)) ر ((دومه الجندل|دومة الجندل)) ب ((بنی کلب)) - شعبان سال ششم
33- سریه ابو عبیدة ببن جراح ر دو کوه أجأ و ((سلمی)) - سال ششم
34- سریه زید بن حارثه ر وادی القری - رمضان سال ششم
35- سریه ((عبدالله بن رواحه انصاری|عبدالله بن رواحه)) ر ((خیبر|خیبر)) - سال ششم
36- سریه عبدالله بن رواحه ر خیبر بر سر ((یسیربن رزام یهودی)) - شوال سال ششم
37- سریه ((کرز بن جافر فهری)) ر ((ذی الجدر)) - شوال سال ششم
38- سریه ((عمر بن خطاب|عمرو بن خطاب)) ر ((تربه)) - شعبان سال هفتم
39- سریه ((ابوبکر|ابوبکر)) د ((نجد)) ب ((بنی کلاب)) - شعبان سال هفتم
40- سریه ((بشیر بن سعد)) ر فدک ب ((بنی مره)) - شعبان سال هفتم
41- سریه ((زبیر بن عوام)) ر فدک ب بنی مره - سال هفتم
42- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) ر ((میفعه)) ب ((بنی ثعلبه)) و ((بنی عوال)) - رمضان سال هفتم
43- سریه بشیر بن سعد ر ((یمن)) و ((جبار))، در ناحیه خیبر - شوال سال هفتم
44- سریه ((ابن ابی العوجاء|ابن ابی العوجاء)) ب طایفه بنی سلیم - ذی حجه سال هفتم
45- سریه ((عبدالله بن ابی حدرد)) ر ((غابه)) - ذی حجه سال هفتم
46- سریه ((محیصه بن مسعود)) ر ناحیه فدک - ذی حجه سال هفتم
 47- سریه عبدالله ابی حدرد به اضم *- ذی حجه سال هفتم  47- سریه عبدالله ابی حدرد به اضم *- ذی حجه سال هفتم
-48- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی ))ه ((کدید ))بسر طایفه ((بنی ملوح ))- صفر سال هشتم
49- سریه غالب بن عبدالله لیثی ه فدک ب سر بنی مره - صفر سال هشتم
50- سریه ((کعب بن عمیر غفاری ))ه ((ذات اطلاح )) سرزمین ((شام، شامات، سوریه بزرگ|شام ))- ربیع الاول سال هشتم
51- سریه ((شجاع بن وهب اسدی ))ه ((سی )) (آبگاهی از ((ذات عرق)) ) - ربیع الاول سال هشتم
52- سریه ((عیینه بن حصن فزاری ))بسر ((بنی العنبر ))- سال هشتم
53- سریه ((قطبه بن عامر ))ه تباله بر سر قبیله ((خثعم)) - سال هشتم
54 - سریه ((نبرد موته|مؤته ))- جمادی الاول سال هشتم
55- سریه ((عمرو عاص|عمرو بن عاص ))یا ((غزوه ذات السلاسل|سریه ذات السلاسل )) (آبگاهی در کنار ((وادی القری ))) - جمادی الاخر سال هشتم
56- سریه ابو عبیده بن جراح یا ((سریه خبط ))بر سر جهینه - رجب سال هشتم
57- سریه ((ابو قتاده انصاری))ه ((خضره)) از سرزمین ((نجد)) برسر غطفان - شعبان سال هشتم
58- سریه ابو قتاده ه بطن اضم - رمضان سال هشتم
59- سریه ((خالد بن ولید مخزومی|خالد بن ولید ))برای ویران کردن بت خانه ((عزی|عزی ))- سال هشتم
60- سریه ((ابو عامه اشعری ))ه ((اوطاس ))- سال هشتم
61- سریه ((عمرو بن عاص)) ه ((رهاط ))برای ویران کردن بت خانه ((شواع ))- رمضان سال هشتم
62- سریه ((سعد بن زید اثهلی ))ه ((مشلل ))برای ویران سازی بت خانه ((مناه ))- رمضان سال هشتم
63- سریه ((خالد بن سعید ))ه ((عرنه)) - رمضان سال هشتم
64- سریه ((هشام بن عاص ))ه ((یلملم)) - رمضان سال هشتم
65- سریه ((طفیل بن عمرو دوسی ))برای خراب کردن بت خانه ((ذی الکفین )) ((بت عمرو بن حممه )) - شوال سال هشتم
66- سریه ((غالب بن عبدالله ))ب سر طایفه ((بنی مدلج ))- سال هشتم
67- سریه عمرو بن امیه ب سر طایفه ((بنی الهذیل)) - سال هشتم
68- سریه ((عبدالله بن سهیل ))ب سر طایفه ((بنی معیص ))و طایفه محارب بن فهر **- سال هشتم
69- سریه خالد بن ولید ب سر طایفه ((بنی جذیمه ))- سال هشتم
70- سریه ((ضحاک بن سفیان ))ب سر طایفه ((بنی کلاب ))- ربیع الاول سال نهم
71- سریه ای که ((ثمامه بن اثال حنفی ))را ایر کرد - سال نهم
72- سریه ((علقمه بن مجرز ))ه بندر ((شعیبه)) - ربیع الاخر سال نهم
73- سریه عکاشه بن محصن ه سرزمین ((عذره ))و ((بلی)) - ربیع الاخر سال نهم
74- سریه امام علی بن ابی طالب علیه السلام برای ویران سازی بت خانه ((فلس)) - ربیع الاخر سال نهم
+48- سریه ((غالب بن عبدالله لیثی)) ر ((کدید)) ب طایفه ((بنی ملوح)) - صفر سال هشتم
49- سریه غالب بن عبدالله لیثی ر فدک ب بنی مره - صفر سال هشتم
50- سریه ((کعب بن عمیر غفاری)) ر ((ذات اطلاح)) سرزمین ((شام، شامات، سوریه بزرگ|شام)) - ربیع الاول سال هشتم
51- سریه ((شجاع بن وهب اسدی)) ر ((سی))، آبگاهی از ((ذات عرق)) - ربیع الاول سال هشتم
52- سریه ((عیینه بن حصن فزاری)) ب ((بنی العنبر)) - سال هشتم
53- سریه ((قطبه بن عامر)) ر تباله بر سر قبیله ((خثعم)) - سال هشتم
54 - سریه ((نبرد موته|مؤته)) - جمادی الاول سال هشتم
55- سریه ((عمرو عاص|عمرو بن عاص )) یا ((غزوه ذات السلاسل|سریه ذات السلاسل))، در آبگاهی در کنار ((وادی القری)) ) - جمادی الاخر سال هشتم
56- سریه ابو عبیده بن جراح یا ((سریه خبط)) بر سر جهینه - رجب سال هشتم
57- سریه ((ابو قتاده انصاری)) ر ((خضره)) از سرزمین ((نجد)) بر سر غطفان - شعبان سال هشتم
58- سریه ابو قتاده ر بطن اضم - رمضان سال هشتم
59- سریه ((خالد بن ولید مخزومی|خالد بن ولید)) برای ویران کردن بتخانه ((عزی|عزی)) - سال هشتم
60- سریه ((ابو عامه اشعری)) ر ((اوطاس)) - سال هشتم
61- سریه ((عمرو بن عاص)) ر ((رهاط)) برای ویران کردن بتخانه ((شواع)) - رمضان سال هشتم
62- سریه ((سعد بن زید اثهلی)) ر ((مشلل)) برای ویران سازی بتخانه ((مناه)) - رمضان سال هشتم
63- سریه ((خالد بن سعید)) ر ((عرنه)) - رمضان سال هشتم
64- سریه ((هشام بن عاص)) ر ((یلملم)) - رمضان سال هشتم
65- سریه ((طفیل بن عمرو دوسی)) برای خراب کردن بتخانه ((ذی الکفین)) ((بت عمرو بن حممه)) - شوال سال هشتم
66- سریه ((غالب بن عبدالله )) ب طایفه ((بنی مدلج)) - سال هشتم
67- سریه عمرو بن امیه ب طایفه ((بنی الهذیل)) - سال هشتم
68- سریه ((عبدالله بن سهیل)) ب طایفه ((بنی معیص)) و طایفه محارب بن فهر **- سال هشتم
69- سریه خالد بن ولید ب طایفه ((بنی جذیمه)) - سال هشتم
70- سریه ((ضحاک بن سفیان)) ب طایفه ((بنی کلاب)) - ربیع الاول سال نهم
71- سریه ای که به اسارت ((ثمامه بن اثال حنفی)) انامید - سال نهم
72- سریه ((علقمه بن مجرز)) ر بندر ((شعیبه)) - ربیع الاخر سال نهم
73- سریه عکاشه بن محصن ر سرزمین ((عذره)) و ((بلی)) - ربیع الاخر سال نهم
74- سریه امام علی بن ابی طالب علیه السلام برای ویران سازی بتخانه ((فلس)) - ربیع الاخر سال نهم
 75- سریه خالد بن ولید به ((دومه الجندل|دومه الجندل)) بر سر ((اکیدر بن عبدالملک)) - ربیع الاخر سال نهم  75- سریه خالد بن ولید به ((دومه الجندل|دومه الجندل)) بر سر ((اکیدر بن عبدالملک)) - ربیع الاخر سال نهم
-76- سریه خالد بن ولید ب سر طایفه ((بنی حارث بن کعب ))- سال دهم
77- سریه ((اسامة بن زید|اسامه بن زید ))ه ابنی ا ناحیه ((بلقاء)) - صفر سال دهم
78- سریه خالد بن ولید ب سر ((بنی عبد المدان ))در ((نجران)) - ربیع الاول سال دهم
79- سریه علی بن ابیطالب علیه السلام ه یمن - رمضان سال دهم
80- سریه خالد بن ولید ه یمن
81- سریه اسامه بن زید ه سرزمین بلقاء و ((اذرعات ))و ((موته)) - صفر سال یازدهم
82- متفرقه، سریه ((بنی عبس ))
+76- سریه خالد بن ولید ب طایفه ((بنی حارث بن کعب))- سال دهم
77- سریه ((اسامة بن زید|اسامه بن زید)) ر ابنی واق در ناحیه ((بلقاء)) - صفر سال دهم
78- سریه خالد بن ولید ب ((بنی عبد المدان)) در ((نجران)) - ربیع الاول سال دهم
79- سریه علی بن ابیطالب علیه السلام ر یمن - رمضان سال دهم
80- سریه خالد بن ولید ر یمن
81- سریه اسامه بن زید ر سرزمین بلقاء و ((اذرعات)) و ((موته)) - صفر سال یازدهم
82- متفرقه، سریه ((بنی عبس))
 *اضم وادی بزرگی است در حجاز که تا لب دریا امتداد دارد و مدینه منوره بین همین وادی واقع شده است .  *اضم وادی بزرگی است در حجاز که تا لب دریا امتداد دارد و مدینه منوره بین همین وادی واقع شده است .
-**محارب بن فهر بن مالک بن النصر از قبیله قریش و یکی از اجداد دوره جاهلیت این قبیله می باشد. بیاری از ماهیر از نسل ا هتند . +**محارب بن فهر بن مالک بن النصر از قبیله قریش و یکی از اجداد دوره جاهلیت این قبیله بود. />
!منا
ب:
اریخ پیامر اسلا، 240

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:14 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [10:11 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [17:22 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:28 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [07:32 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..