منو
 کاربر Online
1006 کاربر online
Lines: 1-22Lines: 1-30
 +مردم ((کوفه)) پس از اطلاع از ((مرگ معاویه)) و عدم بیعت ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) با ((یزید بن معاویه|یزید)) و رفتنش به ((مکه))، نامه‌ها و نماینده‌هایی جهت یاری و دعوت از امام علیه السلام به مکه گسیل داشتند که مضمون آنها به این شرح است:
 +« بسم الله الرحمن الرحیم
 +این نامه‌ای از ((سلیمان بن صرد خزاعی)) و ((مسیب بن نجبه)) و ((رفاعة بن شداد بجلی)) و ((حبیب بن مظاهر|حبیب مظاهر)) و شیعیان با ایمان او و مسلمانان کوفه به حسین بن علی علیه السلام است.
 +درود بر تو! خدایی را که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست، برای وجود تو سپاس می‌گوییم. خدایی را که دشمن ستمکار و سرکش شما را درهم شکست و نابود کرد، می‌ستاییم. دشمنی که بر این امت یورش برده، خلافت بر آنان را به زور ربوده، اموال آنان را گرفته و بدون رضایت آنان، خود را فرمانروای آنان کرده بود. او نیکان و بزرگان را کناری نهاده و بدکاران و اشرار را بر جای آنها نشانده و اموال خدا را به دست گردنکشان و ثروتمندان داده بود. لعنت و نابودی بر او باد، همچنان‌که ((قوم ثمود)) لعنت و نابود شدند.
-رم کو پس ال ا م اویه و یعت رد م عی با یی رن رت ک، نمه ای و فیرانی در هت یاری و عو امام ی اللام به مکه گی ا که بدین ر است: +برستی که ما پیشوایی داری. پس ه وی ما ا! امید است ک داوند به ویله تو ا را رد ح م کد. ((نعا بن شی))، رنر یید نه بی امیه در قر فرمانداری ست ولی ما در روزهای معه و ید او نماز نمی‌انی. اگ بدانیم که به سوی ما حرکت ره‌ی، ا ا ش کوفه بیرون واهیم کر و اگر خدا بخواهد به شام خواهیم فرستاد.»
-« بسم الله الرحمن الرحیم» این نامه ی به حسین بن علی علیه السلام از ((سلیمان بن صرد ))و ((مسیب بن نَجَبَه ))و ((رفاعة بن شداد بجَلی ))و ((حبیب بن مظاهر|حبیب مظاهر ))و شیعیان با ایمان او و مسلمنان کوفه: درود بر تو، همانا به وجود تو، خدایی را که شایسته پرستش جز او نیست سپاس می گوییم و داوندی را که دشمن ستمکار وسرکش شما را درهم شکست و نابود کرد می ستاییم: دشمنی که بر این امت یورش برده و به ستم کار خلافت و زمامداری آنان را برای خود بربود و اموال آنان را به زور بگرفت و بدون رضایت آنان خود را فرمانروای آنان کرد.

نیکان و نخبگان آنان را بشکست و بد کاران و اشرار را بر جای نهاد و م
ال خدا را دست به دست در میان گردنکشان و روتمندان قرار داد، دوری و نابودی بر او باد، چنانچه قوم ثمود دور و نابود شدند.

براستی ک
ه برای م پیشوایی نیست، پس به سوی ما روی آور، امید است که خداوند به وسیله تو ما را به حق گرد آورد و ((نعمان بن بشیر ))« فرماندار یزید و نماینده بنی امیه» در قصر فرمانداری است و ما در روزهای جمعه برای نماز با او نمی رویم و ر عیدها با او« برای نمز» به صحرا بیرون نمی رویم وار ما بدانیم که به سوی ما حرکت کرده ای ما او را از شهر کوفه بیرون می کنیم و ان شاءالله او را به شام خواهیم فرستاد. »
+این نامه ا ((عبداله بن مسم همدانی)) (1) و ((بدالله بن وال)) (2) در رو دهم ((ماه رمان)) در مکه به دست امام راندند.
-این نامه ا به وسیله« ((بداه بن مس همدای ))» (1) و « ((عبدالله بن اد ))» (2) رده و به دو رما ادند که به ا اه ر ب ر بانند.

ن و نی با فد تا در ر دهم اه ان مکه به آ حضرت ور ن و نامه ال کوفه ر ساندند.
+مردم کوفه دو روز پس از فرستادن آن نامه، نمه‌های دیگری به وسیله ((قی ب سهر|قیس بن مس صیدای)) و عبدالله و عبدالرحمن، سرا ((شداد ارحبی))، و ((عار ن بدالله سلولی)) که یهم‌رفته حدود 150 عدد ی‌شد، برای اما فستادند که هر یک آنها ز طر یک یا د یا چهار نف بد. پ از د و دیگر ب ((هانی بن هنی بیعی)) و ((سعی بن لله نفی و ادت در کرب|سعید ب عبدالله فی)) ا نامه‌ای به ضمون یر ه ن اما فرادند:
-1 ـ« عبالله ن م مانی سعی» از مارزان بنام ((نهت وابین ))بوده ات« اباراین» +« بم الله لرحمن احیم
ین امه‌ی است به حسین بن علی علیه السلم از طرف شیعیان مؤمن و مسلمان او: پس از حم و ثنای پروردگار، به سرعت به نزد ما بشتاب؛ زیرا ردم شم به راه تو هستند و اندیشه‌ای جز تو ندارند. پس بشتاب، بشتاب، بشتاب، والسلام
آ
ن گاه ((بت ن ربعی)) و ((حجار بن ابجر)) و ((یزید بن رویم)) و ((عروة بن قیس)) و ((عمرو بن حجاج زیبدی)) و ((محمد بن عمرو تیمی)) نامه‌ی دیگری به این ممون برای امام نوشتند:
« پس از حمد و ثنای پروردگار؛ همانا بغ‌ها سرسبز شده و میوه‌ها رسید ست. پس هرگاه می‌خواهی به سوی لشگر فراوان و مجهزی که برای یاریت آمده است، بشتاب!»
-2 « عبداله ن ول» از اشرا کوفه و از جله فقه و اد د است. او از وابین است ه ر« عین لورد» با سلیما بن حد ب ادت رسید« فس الهموم ص 569.»

م
ردم کوف دو س از فرستادن آن امه ناه ی دیگری ب وسیه «((ی بن مسهر|قی بن مسهر صیدای))» و بداله و عبداحمن پسا ((شداد ارحی )) ((عارة ب عبدالله سلولی ))که وی هم فته حدود 150 نامه ی شد برای آ حضرت فرستادن ک ه یک ز آنها از یک فر یا دو نفر یا چهار نفر بو پس دو ز ی گذشت و ((هانی بن هانی سبیعی ))و « ((سعید بن عبدالله حفی|ید بن الله حفی ))» ر به ن ن ت روانه اشته و برای او نوشتند:
+اهاها فادگ یکی س از یگری ند اما حی ی السام میرفتد و از آنا ا حا د کوه ی‌پسی. سراا ام ((پاس اام حی عی السلم ه نامه ای کفیان|نهی)) ه کفیان نو و دت هانی بن هانی و سعید بن عبدالله ک رین فاده رم کوفه ون تا ه کوفه ببرند.
-« بم الله لرحمن احیم امه ای است به حسین بن علی علیه الم از شیعیان ن حضرت ا مؤمنین و ممانان: پس ز حمد نای پوار، ب زوی ب نزد ما بشتاب؛ زیرا م چم به راه تو هند و اندیشه ای و ندارند پ بشتا، بشتاب بشتاب، والسلم.» آن اه ((ت بن ربعی ))و ((حجاربن ابجر ))و ((یید بن یم ))و ((رة بن قی ))و ((مو ب جا یبدی ))و ((مح بن عمرو تیمی ))ه ن ت نام ای ه ن ممون نوند: « پس ز حمد و ثنای پروردگار؛ مانا باغا سربز و موه ه سده ست س هرگا می خواهی ب سوی گر فاوان و مهزی که بای یاریت ه است بیا!» +1 ـ« عبالله ن مع مدانی سبعی » ا ارزان نام ((نهضت تواین)) بو اس. />2 دالله ب و » از اشراف کفه و مله فقها و اد بوده ا. و ن ا توابن اس ه « عین الود » با یم بن ب هات سید. />
مبع: />* می، 2 34 />*حاراانار، 44، 333
*
فس امهو 569 />*بار ین
-نامه رسان ه و فرستادگان یکی پس از دیگری نزد حضرت به هم رسیدند و امام علیه لسلام از فرستادگان حال مردم را پرسید، سپس به وسیله هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین فرستادگان مردم کوفه بودند، نامه ای به آنها نوشت.

((پاسخ امم سین علیه السلام به نامه های کوفیان|نامه اام در پاسخ به مرم کوفه))

منابع: ارشاد فید، ج 2، ص 34 بحارالانوار، ج 44، ص 333.
+!مراعه ود به:
*((مم کوفه مر معای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:57 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [08:53 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [06:26 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:01 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 تیر 1383 [07:41 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..