منو
 کاربر Online
424 کاربر online
تاریخچه ی: میکزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Natrojarosite.jpg} + {picture=Mixite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(اتروروسیت - ده ورقه ای زرد نارجی (عرض تصویر 110 میلیمتر +(ییت - ورهای کک ری درز (عرض تصویر 70 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::میکزیت (Mixite)::__ ||__::میکزیت (Mixite)::__
-::(Bi,CaH) Cu6[(OH)6|(AsO4)3].3H2O:: +::(Bi,CaH) ((مس|Cu))6((OH)6|(((آرسنیک|As))O4)3(.3H2O::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
 ::نامشخص::|__::((رخ))::__ ::نامشخص::|__::((رخ))::__
-::بلوری - الماسی - کدر ::|__::((جلا))::__ +::((بلور))ی - ((الماس))ی - کدر ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-:: نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +:: نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- اگرگات فیبری - درخشان - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی ، یونان ، امریکا و مکزیک ::|__::((ژیزمان))::__
::حل شونده در اسیدها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::CuO=44.2.% BiO=10.42% As2Ob=30.92% H2O=10.86% CaO=2.60% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز آبی - سبز -سبز زمردی ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) ((فیبر))ی - درخشان - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((یونان)) ، ((امریکا)) و ((مکزیک)) ::|__::((ژیزمان))::__
::حل شونده در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CuO))=44.2.% ((BiO))=10.42% ((As2Ob))=30.92% ((H2O))=10.86% ((CaO))=2.60% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز آبی - سبز -سبز ((زمرد))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خیلی روشن ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خیلی روشن ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: سیادوتریکیت ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: بیسمانتینیت ::|__::((پاراژنز))::__
+:: ((سیادوتریکیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((بیسمانتینیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__ :: ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
-::آسیکولار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: ((آسیکولار)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-:::چک و اسلواکی ::|__::محل پیدایش::__
::.حل شونده در اسیدها ::|__::سایر مشخصات::__
::.از نام یکی از مدیران معدن چک و اسلواکی A.Mixa گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+:: ((چک و اسلواکی)) ::|__::محل پیدایش::__
::.حل شونده در ((اسید))ها ::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است A.Mixa از نام یکی از مدیران ((معدن)) چک و اسلواکی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|4|3.8|-|| 3|4|3.8|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [07:14 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:01 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [06:35 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [06:23 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [06:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [05:38 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..