منو
 کاربر Online
367 کاربر online
تاریخچه ی: میکروب شناسی صنعتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-53
-!قه
((میکرورگانیس|یکایسمها)) را میون به کاراهای متابویمی کک و پظرفیتی شبیه کد ک د یاری ا ماد و رکی هم نت ر سادگی منا دیگ ا یه ید ولی کنن. میکوب شناسی تی ب برسی این یکرورانیم‌ه رداه و سی در ناایی انوا جی ولید وتانهی میکروبی ا کارایی میزن یتر اد.
میکرو نای صنعتی امروه ویرین زمیه ژوهای ((میکرو ای|میرو ناتی)) را تکیل یه بیشترین هزیه و کانا را در ((یت شاسی)) به د اخا اد ات. />!وردهای میروبی از نر عتی />#ابیای ایه />#مایای ای
#((نیا))
!!ماولیتهای اولیه />رکیی هستند که در می ((یت یمیایی)) اای و ی رای رد یکروبا بنو رآرده‌های هایی یا مواد د وا ولید یشوند این تکیات رای شد و تکیر یاه میکروبی یاتی ا م ((انوا |ها)) - ((مین سید|آمینو ایها)) - ((اوا یامی|یامینها)) - ((اناع نوکید|نکلویدها)) - ری ((اسیدهای ی)) و ((انوا ک|لکلها)) />!!تابیتهای انویه />برای (( یات)) ی یستند و این رکیبات در مرله کون ره ر ولید می‌وند و دارای ((جرم مولکوی|ون مکولی)) کم هستند (یر ((تی بیویک|نتی بیتیکها))) />!!((یها)) />ری از آیهایی تولی ده و میکوارنیم‌ه درای کرد ویی در ((نای ایی)) ((داتی)) ، ((دارویی)) ، و یه هتند نیر نزیمهای یاز و ما که در ((ودرهی ویه)) کار ی‌رند.
!فرای دارویی میکوا
سیاری کیات ید ده وسط یکورگانیسم‌ها اای مارف داری وده و یا در ((صای اری)) کر دارند ر مثال نی ییکا و ((ورمونوها)) داای یتی کارر ند. />!!نتی ییها
ف
ده‌های انی مولیی یا متت نا ند که در محه ک نی شد بر ا اکره و قارا تولید می‌شوند. رای ((استخرا نی بیویک)) ا می کت ای ا رشهای بیار دقی است ک ت نی بیویک ا بدست ی. میکروارگانیم‌های مول نتی یویکها مگی موا هستند و تای شرایط کامل و قیق ستونی ویی ا هر نوع آلودی از روریا چنین فریندای نی ا. />!!((استروید|اسروئیدها))
یک
ی یگر از همرین هرمونایی هند ک از میکواگایا دست می‌ید در نی ریدهای اویسمی ت ارند اتا از میکروارگانیسمها ر تهیه خی ز هورمونها ، هینه ولید آا را ا د یادی ه ا ست. /
>!!((ممرا ر ن)) />مر ا مله مهمترین یرواریسم‌ها صنعی و وارد بهره وری آنا ل اسه از د یه مر ترکا یاه‌ای یا فرودههای ا لی نها ر ی کش ا.
!مباح مرتبط با عنوان
*((یهای لی))
*((آمینو سید))
*((انواع الکل))
*((نواع ند))
*((
نوا وکلوید))
*((وع یتامین))
*((میکررگانیسم)) />*((میکروارگانیسمهای هوا))
*((میکروب و بیاری))
*((
یکروب شناسی))
+!اطعات الیه
میکرویوژیت ق دائی و مهمی در صنایع میکوی بر عهده دار. ا کروبهای مورد نیاز را انتخاب کرده و حی کشت مناسب و رایط مساعد ( تهویه بهم د ی PH درجه ارت) را عیین می‌ماید. او ا انجام فراین ((وله آزمایش)) و ((رلن)) ، طر ا در ح کاانه پیاده من موا ش آزایگی در طح وسی نیجه ملوب نمی لذا تنظیم جدد بری متناسب کردن آ برای کارر تجارتی رت دا. در ستاسر فرایند آماده کرن موا غذایی نظات جه حفظ کیفی آورد ضرورت دارد. کاربرد صنی ((میکروبیولوژی)) امل میکروارگانیسها در مقیاس بزگ ، سنتز او اد یمییی می‌اد.
{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/fermentation.3.jpg}

!کشت
میکروگانیسمها ر مقیاس بزرگ
در
صنعت میکروارگانیسمها را در مقیاس بزرگ پروش می‌دهند. ((مخمر نان|مخمر نانویی)) شیرینی‌پزی تهیه اواع نها جهت خمیر مود ستاه قرار میرد. کشاوزان انه‌های گیهان ((تیره نخود)) را جهت یجاد گرهای رهی ب باکتری ریزبیوم آغشته می‌کنند. تهی مایه میکروبی ت تهیه کره و انوا پنیرها در نای شیری ازم است. به اوه مخمه و کپکها ه نوا غذا ی جهت تیه ا مورد استاده قرار میرند. و باکتریهای بیماریزا ر مقیس سیعی برای تهیه کسنها ب نر ایجاد ایی ر انا حیوات کت داد ی‌شند.
مر نایی
((ممر نان)) ویه‌ای از __~~green:قرچ ساکارومای روزیه~~__ است که قدرت ولی گ و مه مطبوع دارد. اتدا اید کشت ی ز مخمر را در مایشاه تیه کرده و بعد آ را در مقیاس برگ تهیه نمو سرانجام آ را در بشکه‌های بزرگ ارد سازد. در جریان این مراحل توجه زیادی اید بکار رود تا روز آلودگی جوگیر شود. ها را با سانتریفوگاسیون و شستو از محی جدا ساخته و ن را ا نشاسته مخلوط کرده و سپس تحت فشار را به صورت کیک رمآورند. کیک مخمری را شرایط سرما نگه می‌دارند تا از فساد آن توسط میکروبهای یگر ممانعت به عمل آید. مخمرها می‌ان تا 10 درصد رطوبت خشک کرد. در این الت خا هها سالم اقی مماند.
!
هیه میکرواگانیمها جهت استاه زشکی
امل ایای که آن را ((واکسن)) ی‌نامند عبارت است از: سوسایون غیظ میکروی ضعیف شده یا کشته ده. در ین کار سویه‌هایی ز یکروبها انتخا می‌ که درت ایی‌زایی یشتری داشته باشند. .واکسنها را شرایط کامل کنتر هیه ی‌کنند. واکسنهی باکتریایی ر ز ک میروها در ار دست می‌ورند. سلولهای طح آار غذایی را با محلول سرم فیزیولوژیک شستشو داد، باکتریها را با سانتریفوگسیون جدا کرده و آنها را در سرم یزیولوژیک در تراکم استاندارد (لا یک بیلیون سلول در ه یلی‌لیتر) وارد می‌سازند.

بسیری از واکنها را با حرارت 60 - 55 درجه ب مدت 60 - 30 دقیقه یا ((اشعه فرابنفش|پرتو فرابنفش)) ، ((فلدئید)) ((فنل)) کشته یا یر فال می‌سازند. فرآد نهایی را از نظر محتو و مده یمنی‌زا و قت ایمنیایی و خالص بودن مور نش قرار میدهن و د مورد واکسن که ده، سترونی ن نی باید تائی ردد. نگاه نها در لوله‌های کوچک ریخته و ا ان مصرف در درجه حرات پین نگهداری می‌کنند. گه مواد یمییی نگهدارنده رای متوقف کردن رشد ((منا میکرو رگانیسمهایکرارگانیسهای آلوده کن)) اضافه می‌کنن. بای اضافه کرد که امروزه در ورد بری ز بیریها وکسنهای نوترکیب تی شده است.
{img src=img/daneshnameh_up/8/83/fermentation.2.gif}

!یر کی
این واکنش فرمول کلی تخمیر الکلی وط خمر است.


::^__~~green:C6H12O6→2C2H5OH +2CO2~~__^

::

ین فرمول نن می‌ه که ((کربوهیراته|د)) مده ویه وه و فرایند بی‌هوازی ست. ((اانول)) و ((دی‌اکسید کربن)) به مقار زیادا 90 درصد) تراکم میود و معمولا مقادیر کی از سای فاردها نیز تشکیل می‌و. ممره عادی قادرند گلوک ، فروکتوز ، ساکارز و مالتوز ا تخمیر کنن. پلی اکاریدیی انند ((نشاسته)) و ((سولز)) را نمی‌توان بوی خمرها تخمیر کرد. اتدا بایستی آه را به قندهای اده تزی کرده، سپس تحت تاثیر ممره ر داد. ر صنعت ز مرها بدین ونه اده‌های یای می‌و.
!
ولی حالهای صنعتی
تخ
می استن- وتنل یکی از چین فایند میکروبیولوژیک مهم و در یه ا یاشد. علاوه بر بوتانول و استون ، اانول دی‌اکیدکربن ((هیروژن)) و مقدار ی ((اسید استیک)) و ((اسید بوتیریک)) تولید می‌شود. ستون را در تهه مواد منفجره ((استا ولز)) و بها بکار می‌برند. در کشو آمریکا ماه خام ولیه ملس و ذرت ست. ملاس سترون ی مال ذرت خته شده را در بکه‌هایی با باکتری کلستریدیم استوییکوم ملو می‌کنند.

تمیر شرایط بی‌هوزی ر حرارت 37 درج انتیگراد بعد از 72 - 48 ساعت پین می‌یابد. دی‌اکسید کربن و هیدروژن متصاعد شده را ه شامل 60 رصد هیدرات کربن تخمی پذیر میباشد برای مارف نعتی مع آو میکنند. حلالهای خثی ، بوتانول ، استون و اتال را با قطیر بخشی بدست می‌ورند.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/fermentation.1.jpg}

!تخم
یر ککی />((کپکه)) اواع اسیهای لی را ا اکسیده کردن گلوز یا ایر موا نظیر سی وکونیک ((ید اگلیک)) و ((اسید سیتریک)) تولی می‌کنند. اسی گلوکونیک ز ونه‌های مینی از ارچها به نام سپرژیلوس نیگرا ، تهی می‌شوند گلوکونات کلسیم به نون دارو برای کدکان و زنان باردار استفاده میود. اید گایک ز تا یا سید تانیک بوسیله آسپرژیلوس نیگرا تهیه می‌د ک در نیع تیه رگ و جوهر مرف می‌شد.
هیه آیمها
چن
نوع آزیم میکوی ت مارف صنعتی تهیه می‌شود. آمیلا ، انورتاز ، روتئینا پکتیناز. بطور کلی میکروارگانیسم را حت شرایط مناسب جهت تهیه نیم پورش می‌دهند و آنگاه آنزیم را صاره گیر کرده و ا راسب کردن خالص می‌سازند. به نوان مثال آنزیم آیاز را ا فایند اصی ا ونه‌های آسپریلو و گونه‌هی ایوس دست می‌آورند.

میا را ی یرلی نشاه به دکسترین یا ندهای دیر یا هر و یه چسبها در صنایع ناجی ، شاف کردن آب میوهها بکار میند. آنزی پروتئیناز رژیلوس و باسیلو ، وئینها ا یدرولی که ر گوت نرم کن نای چرم سازی بکا رده میشود. علاوه بر موارد فوق باکتریه و کپکه در تهه موادی نی کستر و هورمونهایی منند ((ومون یبرلین|یرلین)) (هورمون گیاهی) و ستریها نقش مهم ه عهده دان.
!مباح مرتبط با عنوان
*((نی یویک))
*((آنیم))
*((الکل))
*((کبویدا))
*((م ان))
*((ما میکرو ارگانیسمها))
*((میکروبیوژی))
 *((میکروب شناسی آب و پسابها)) *((میکروب شناسی آب و پسابها))
 *((میکروب شناسی خاک)) *((میکروب شناسی خاک))
 *((میکروب شناسی مواد غذایی)) *((میکروب شناسی مواد غذایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:49 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..