منو
 کاربر Online
591 کاربر online
تاریخچه ی: میکروبیولوژی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-58Lines: 1-61
-V{maketoc}
__میکروبیولوژی____ علم ماه موجودات ری میکروسکوپی است.
ل میکروبیووی اوین بار توس ((ویی استور)) شیمیدان فراسی ه ار ده شده وی من طا ود ات کرد ک یر وس ((اکری))ها !و ((مر))ا انا میشد.
اح ((میکروب)) ا اولین بار دیو درا 1878 به کاربرد اکنن کم ((میکروارگانیزم)) جایگزین شده اس . />میکارگانیم ا ا و شکیات وساتم سوی ریبااه شان داری هان فیتهای اساسی فییولویکی هستن که د ووات لی با ساتمان وی دیده می شودیر مر ا توید ((ماکومکوها))ی دید و ایاد انرژی .ه ور کی ا نر بیولوژیکی یز انن ایر جوا نده هست .میکروانمها ام ((پروزا))ها ((لک))ها ،((ارچ))ها ،باکتریها و ((ویرو))ا هستند.

میکروارگانیم ها در ایاد بیماری />پاستور وه یای ب ا دن بجو راب نان داد و میکواگانیزهایی ا ک موجب اس دن آنها می دند میکرورگانیزمها مول بیاری آبو و ا امی.در قیقت ا و ه شده د که میکروارگانیمهار اید یری ودا ای ال ارند. />ا سا 1840 روه و کنیکای جرای یر یادی رد در دت کواهی ا مق ه انام اعا رای پیچیده ای دند که ز انا ی .ولی همی یک مکل وو ات ن فونتهیی بدک بد از رای مو />رگ بیا می شد . />د سا 1867،((وزف لی))،جا انلیس ات کرد که رو او ر ه کر واهای زخ دیبه ل ر اه فونتهی د ا را بیا ر ت .لیتر با ماع تا ات در ود اتا باکتریها در فا نقش آنها در ام تیر،ضای د ااق رای را نیز ا مل شب می کرد و عمل رای در بار ا مود عی کنه انا ی اد.ناَ ا یا یادسایل رای ر اتری می کرد. ری لتر در اسا مواد ضعفنی کننده روا />یا و ممول د.
+

||میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره ((منا یکوارگانیسمها|میکروارگانیسمها)) یا جانداران ذره ‌بینی بحث و گفتگو می‌کند. جانداران ذره‌ بینی به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شوند که به علت کوچک بودن ابعاد فقط با ((ذره بین)) ی ((میکروسکوپ نوری|میکروسکوپ)) قابل مشاهده هستند.||
!ی کلی
نوع بیولوژیکی میکروارگانیسمها بیش از سایر موجدات می‌باشد. میکروارانیسمها موجداتی هستند که با چشم غیر مسلح مشاهده نمی‌شوند. شکل ، عمل و خصوصیات بیوشیمیایی یا مکانیزم ژنتیکی آنها ، بر اسس حدودیتهای ولکولی بنا شده است. میکروبیولوژی راههای مفیدی را برای شناسایی میکوارانیسمها فرام ساخت است. در طبقه بندی موودات زنده ، ارانیسمهایی را که وی ((هسته سلول|هسته)) بوده و هسته توسط غشایی احاطه شده است، از پروکاریوتها که ((اختمان DNA|DNA)) آها بطو ییکی ا یتوپلاسم جدا نده ات، مجزا کرده‌اند. بطور کی میکویلوژی درباره ویوسه میکوارگانیسمهای پروکاریی و میکرارگانیمهای یکاریوتی بحث می‌کد.
ایچ
لم میکروبیولوژی ز سال 1674 هنگامی که __آنتوان لوون هوک__ ، با دسی شیشه‌ای خود دنیایی از موجودات ری را در طره آب برکه مشاهده کرد. در اواخر قرن 17 نظریه تولید خودبخودی مورد بحث قرار رت. در این زان بسیاری از دانشمندان از جمله __فرانسیکردی__ ، فکر می‌کردد میکروارگانیسمها از مواد غیر زنده ایجاد شده‌اند. در سال 1766 __اسپالانزانی__ نتیجه گرفت که میکروبها از هوای غیرسترون وارد مولهای غذایی شده و آنها را فاس می‌کنند. دو ابرمرد دنیای علم که کنار گذاشتن نظریه لق‌الساعه کمک شایای کردند شیمیدان فانسوی به م __پاستو__ و پشک انگلیسی ب نام __تندال__ بود. در 100 سال گشته میکب شناسا موق دریات چ جایه نول شده‌اند.
{picture=aids-virus2.jpg}

!ویروسه
ا
((وی
رویروسها)) به عت داشتن صیات خاصی با سایر موجودات زنده تفاوت دارند. یک ره ویروس دارای مولکول ((اسید نولئیک)) DNA یا RNA بوده که توسط پوشش پروتئینی ی کپسید احاطه شده ست. اسید وکلیک ویوس برای تکثیر درون سلول به آنزیمهای سلول میزبان وابسته ات. از تجمع اسید نویک و قعات روتئیی که ه تازی سنتز شده‌اند، ذرات کامل ویروسی تشکیل می‌شود ک ه محیط خارج سلول رها می‌گدند. ویرسها یار متنوع بده و از نظر ساختمان ، تشکیلت ژنوم ، بیا ژنوم ، ((تکثیر ویرسها|راههای تکثیر)) و سرایت اهم تفاوت زیادی دارند. ویروسها قادرند ((باکتری|اکریها)) ، یاهان و جانوران ا آلوده کنن.
!پری
ونها
ب
رخی کشیات قال توجه در سه دهه گذشته منر به شناسایی خصوصیات مولکولی و ژنتیکی عالی ابل انتقال به نم امل __بیماری اسکرای__ ک نوی بیمای خریب کننده سیست صبی مرکزی در گوفندان است ده است. اختما پریونه قط از پروتئین ساخته شده و فاقد سید نوکلیک است. اریهای نش از پریون در انسان به علت اینکه به صورت بیماریهای ژنتیکی و عفونی برو ی‌کند کاملا اختصاصی هستند. بررسی بر روی بیولوژی پریونها ، ضرورتی در تحقیقات پزشکی محسوب می‌شود.
>


>
!باکتریها
((باکتری|باکتریها)) مت
ن‌ترین و مهمترین میکروارگانیمهاهستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیونا و یاهان بیماریزا است. بطور کلیدون فالیت آنها حیا بر روی زمین مختل می‌گردد. بطریین یوکایوهاز موجودات زندهاکتری مانند بوجودآده‌اند.نر بهاینکه اکتریها ساختمان ساده‌ای داشته و میوان ه آسانی بسیاری از آها را در شرایط آزمایشگاهکت داد و تحت کترل درآورد، میکروب شاسنمالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام اده‌اند.رباره نحوه ((شد و مرگ باکتریها)) ((متابولیم باکتریا)) ، ((ژنتیک باکتریها)) ، ارتباط آنها ب ویروسها و ... ملعاگستردای وت رفتهست.
!
قارچها
قارچها دستهداگاه‌ایاز یکریوهارا تشکیل می‌دهند.ی دسته از میکروارگانیمها همی هتروتروفبوده و برای د وکثیر ب رکیباتلی هتاخذ ارژی و ((کب)) نیاز داند.قرچها وازی و ی یهوایختیاری هستند. اکر قارچها ساروفیتبوده ودر ((خاک)) و ((ب)) به ر می‌برند و ر این نواحی ، بایای گیاهی و جانوری را جزیهی‌نمیند. قارچمنند باکتریها در تجزیه مواد وردشعاصر در طبیعت دخات داشته و ائز اهمیتهن. م مطاع قرچهای انگل رای اساا ((قارچ شنای پزشکی)) وید. که این نلهابیماریهای یادی را بوجود می‌آورند. />!پروتوزوئرها />وزورا جانارا یکاریتیک ک لولی هتد که به قلمو آغازیان تعلق دارند. پروووئرها ز نظر ساتن فاوت سیاری با یکدیگر دارد. این دسته از جانداران ساک آب و اک بوده و از را مو غذایی باکتریا غذیه می‌کنند. عده‌ی از آها خش ز ((فلور طبیی ن)) جنداان را تشیل میدهند. مالات این جانداران در محدوده علم میکرویولوژی قار .
!می
کرویوژی خاک
اک یکی از مخاز ده یکررانیسمه مسوب می‌شود. فراوانتین میکوانیمها ر خاک ، بکتریها هتند. خاک باغچ هر گم متوی میلیونه باکتری است. ر جاای عیق تدا ها ک می‌یابد. قارچها ب عداد کت ا باکتریها در خاک یاف می‌شوند. شاید همترین نقش میکروارگانیسمهای خاک ، شرکت آنها در ((چرخه‌های بی- ژویمیایی)) است که گردش برخی عناصر یایی د بیعت کک کرده و آنها ا قابل مرف می‌ساد. میکروبیولوژیستها در این زمینه تحقیقات زیادی نجام دادند.
!
میکروبیولوژی ب
((میکروبیولوژی آب)) ، میکرورانیسمها و فعالیت نها در آبهای بیعی نی دریاچه‌ها برکه‌ها ، رودخانهها و دریاه مود ملع رار ی‌گیرد. و میکرارگانیمهای مفید و مضر برای انا سایر اندرا شناایی می‌ن.
!میک
ویولوژی موا ذایی
میکرو
ایسمها تغییرات مطلوب و نمطلوب در موا غذایی پدید می‌آورن. و ا طرف دیگر تهیه بسیاری از رآورده‌های غذایی بدون کمک میکرورانیسمها مکن‌پذیر نیت. من کلم شور یتون رسیده و پنیر. اسیای اص وط میکرواانیسمها و اضف کردن آنها به مواد غذیی مانند خیار شور آنها ا از گزند میکروارگایمهای نامطلوب حفظ می‌کن. این بخش از میکروبیولوژی امروزه کاربرد زیادی دارد.
>{picture=bacteriacell.jpg}
>

{picture=b.Mic.15.gif}
 !عوامل ضد میکروبی !عوامل ضد میکروبی
-
مواد دارویی موادی هستند که برای درمان ((بیماری عفونی|بیماریهای عفونی)) یا جلوگیری از وقوع بیماری به کار می روند . این مواد معمولاً از باکتریها و قارچها به دست می آیند و اخیراً برخی از آنها را در کارخانجات می سازند. />از مواد شیمیایی هنگامی می توان برای درمان بیماریهای عفونی استفاده کردکه دارای اثر سمی انتخابی باشند ، یعنی ضمن متوقف کردن رشد یا نابودی عامل مولد بیماری ،به سلول میزبان آسیبی نرساند.علاوه بر سمیت انتخابی ، داروها باید بتوانند به داخل بافتها و سلولهای میزبان نفوذ کننده و تغیری در مکانیزم دفاعی طبیعی میزبان به وجود نیاوند. />!!((آنتی بیوتیک))
به طور کلی ،آنتی بیوتیکه
امودی هتند که توسط میکروارگانیزمها تولید می وند و مانع رشد بعضی از میکرورگانیزمها می گردند آها را از بین می برد . پ((نماسیلین)) اولین آنتی بیوتیکی بود که در سال 1929 توسط ((فلمنیگ)) کشف شد .
__برای آنکه یک
آنتی بیوتیک برای دران بیماری انسان مفید واقع شود باید دارای خاص زیر باشد:__

اری فالی ضد میکروبی در بدن باشد.
#
واکنشهای مضر یا نامطلوب در بدن بیمار ایجاد نند . نباید سمی یا همولیتیک باشد و اثرات هیستامین یا واکنشهای آلرژی ا را تولید کند.
#در آب نمک
و مایعات بدن محلول باشد.
#در بد پایدار باشد.
#نباید م
وجب پیدایش ((موتان))های (جهش های) مقاوم شود.
#((ف
لور طبیعی ))بدن را از بین نبرد ،زیرا این امر تعادل طبیعی بدن را مختل می سازد.
#باید بتوان آن
رابه طور وراکی یا زریقی تجویز کرد بدون اینکه به سلولهای بدن آسیبی برساند ، عوامل عفونی را نابود کند.
#با
ید بتوان لظت نتی بیوتیک را در خون به اندازه ا بالا برد که بدون اینکه ه سلولهای بدن آسیبی برساند ،عوامل عفونی را ند کند. برخی از نتی بیوتیکهای یافت شده ، بعضی از خواص فوق ر داند ما ط تعداد کمی از آنها دارا تا واص ذکر شده هستند.

!!!پیش
یری با آنتی بیوتیکها />
ز دارو م تن به عنوان عامل پیشیری ،در مواد زیر ،استفاده کرد:
#پی
شگیری تسط داو در افرادی که ر عرض خطر با باکتری بیماریزای خاصی قرار دارند . در چنین مواردی داری ختصاص باید تجویز شود ،مانن جلوگیری از پیدایش عفونت استرپتوکوک گروه در افراد مبتلا به روماتیسم. />#پیگیر داریی در افرادی ه استعداد بیمارشدن آنها یش از فراد عادی است.مانند کسانی ک بیماریهای قلبی . عفونت دستگاه تنفسی ، عفونتهای اداری عود کننده دارند و همچنین در پیشگیری شیمیایی طی امال جراحی پیشگیری عفونت توسط ((باکتریهی فرصت طلب)).
ابته افاده از آنتی بیوتیک جز در موار ک شده فوق نباید به عنوان پیشگیری استفاده گردد.

!!!مکانیزم
اثر آنتی بیوتیکها

آن
تی بییکه به روشهای مختلفی به میکروارگانیزمها اثر می گذارند که ر طبق مکانیزم و عمل بیولوژیکی آنها را به صورت زیر طبقه بندی می کنند :
1-نتی بیوتیهایی که از سنتز یواره سلولی لوگیری می کند. مانند ((پنیسیلین ))،سفالوسپورین ،وانکومایسین و .....
2-آنتی بیوتیکهایی که موجب اختلال در عمل غشای سیتوپلسمی می شوند ، مانند پلی میکسین،تریکومایسین ،نیاستاتین و ...
3-نتی یوتیکهایی که ه طور انتخابی از سنتز ((اسیدهای نوکلئیک ))جلوگیری می کند : مانند
الف)سنتز RNA را متوقف می د منند کانامایسین ،ومیسین.
ب) سنتز DNA رامتوقف مین مانند بروئمایسین میمایسین .
4-آنتی
بیوتیکهایی که از سنتز پروتئینها جلوگیری می کنند مانند لینکومایسین ،آمیکاسین ،جنتامایسین.
5-آنتی بیوتیکهایی که از ((فسفوریلاسیون اکسیداتیو ))جلوگیری می کنن مانند والینومایسین.
6-آنتی بیوت
یکهایی که از سنتز پورین و یا پیریمیدین جلوگیی ی کنن ماند سارکومایسین.
7-آنتی بیوتیکهایی که خواص ضد متابولیکی دارند . مانند برخی از مواد آنتی بیوتیکی که توسط(( استرپتومایسین ))ها و کپکه تولید می شوند.

!منا
بع
*باکتر
یولوژی پشکی دکتر جمیله نووی
*میکروبیولوژی مح مهدی ل مم
*باکتریولوژی مومی و نتی بیوتیکها پوین بیات+مواد دارویی موادی هستند که برای درمان ((بیماریهای عفونی)) یا جلوگیری از وقوع بیماری بکار میروند . این مواد معمولا از باکتریها و قارچها بدست میآیند و اخیرا برخی از آنها را در کارخانجات میسازند. از مواد شیمیایی هنگامی میتوان برای درمان بیماریهای عفونی استفاده کرد که دارای اثر سمی انتخابی باشند. یعنی ضمن متوقف کردن رشد یا نابودی عامل مولد بیماری ، به سلول میزبان آسیبی نرسانند. علاوه بر سمیت انتخابی ، داروها باید بتوانند به داخل بافتها و سلولهای میزبان نفوذ کننده و تغییری در مکانیزم دفاعی طبیعی میزبان بوجود نیاورند. ا وامل د میکروی میان ب ((آنتی بیوتیک|آنتی بیوتیکا)) اشار کرد.
!ارا میکروبیولوی با سایر لوم
یکروبیولوژی یک علم کاربری ات که با بسیاری ا اخههای لوم را نزیک دارد. ا م میتا ه ((نتیک)) ، ((شی)) ، ((زیست شای وی)) ، ((انل شناسی)) ، ((ار شنای پزکی)) ((بیوشیمی)) اار کر.
!با مر با عنوان
*((اثرات ی بر باکریها))
*((نگل ناسی))
*((پشکی))
*((یت ناسی))
*((قارچ ناسی کی))
*((گروای م باکتریها))
*((منا میکروارگیما))
*((میکوبیولوژی نی))
*((میکروبیولوژی مد یی))
*((ویوس نای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [11:47 ]   10   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [11:43 ]   9   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [11:42 ]   8   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [11:31 ]   7   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:01 ]   6   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 19 شهریور 1384 [06:04 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:55 ]   4   فاطمه نعمتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:14 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [08:08 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [10:22 ]   1   فاطمه نعمتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..