منو
 کاربر Online
1380 کاربر online
تاریخچه ی: میوه

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:5

دید کلی

در جریان تبدیل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نیز بر اثر رشد و تغییرات تبدیل به میوه شده، دانه را دربرمی‌گیرد. دانه‌های درون میوه بر اثر باز شدن یا شکستگی و یا تخریب جدار میوه از آن آزاد شده یا در آن باقی می‌مانند مانند میوه‌های ناشکوفا . در برخی از گیاهان تخمدان بدون تلقیح تخمک به میوه تبدیل می‌شود. این قبیل میوه‌ها را میوه بکر (پارتنوکارپیک) می‌گویند.

با رشد و تحولات جدار تخمدان و تبدیل آن به میوه ، سایر بخشهای مادگی معمولا از بین می‌روند. در برخی از گیاهان قسمتهایی از گل به صورت زوایدی که سبب سهولت پراکنش میوه می‌شود در آن باقی می‌مانند. مانند میوه آلاله ، شقایق و فندق. اگر مادگی از برچه‌های جدا از هم تشکیل شده باشد، هر برچه آن ایجاد میوه مستقلی را می‌کند و مجموعه‌ای به نام میوه مرکب روی نهنج بوجود می‌آید مانند میوه آلاله و ماگنولیا.تصویر

ساختمان میوه رسیده

میوه مرکب از سه بخش زیر است.
 • برون‌بر ، که از اپیدرم خارجی تخمدان بوجود می‌آید.
 • میان‌بر ، که از مزوفیل یا پارانشیم برگ برچه‌ای (اسپوروفیل) حاصل می‌شود.
 • درون‌بر ، با آنکه ظاهرا اپیدرم داخلی تخمدان به نظر می‌آید، ولی از لایه داخلی اپیدرم و از پارانشیم جدار تخمدان ناشی می‌شود. حد رشد و توسعه قسمت مختلف جدار میوه ، یا دوام آنها نسبت بهم برابر نیست.

میوه‌های گوشتی

در میوه‌های گوشتی ، فرابر از سلولهای آبدار و اپیدرم از سلولهای درشت و گاه پوشیده از کرکهای پرز مانند تشکیل می‌یابد. میان‌بر میوه‌های گوشتی را نوعی بافت پارانشیم مرکب از سلولهای درشت آبدار ، با جدار نازک سلولزی و واکوئل بزرگ محتوی مواد ذخیره‌ای فراوان تشکیل می‌دهد. مواد اندوخته در سلولهای میان‌بر و میوه‌ها بسیار متفاوت و بطور کلی مرکب از قندها و اسیدهای آلی ، مواد روغنی و گاهی نشاسته و رنگیزه‌های آنتوسیانیک یا کاروتنوئید است.

درون بر میوه‌های گوشتی ممکن است آبدار و یا به صورت پرده نازکی درآید. در حالت اخیر میوه تقریبا تماما گوشتی می‌شود که به آن میوه سته می‌گویند. در بعضی از میوه‌های گوشتی درون‌بر و حتی بخشهای میان بر نیز چوبی و استخوانی شده، تشکیل هسته را می‌دهند. به میوه‌های دارای هسته مانند گیلاس و هلو میوه‌های شفت می‌گویند.تصویر

میوه‌های خشک

در این میوه‌ها فرابر ، خشک و غیر قابل نفوذ شده، در هنگام رسیدن دانه‌ها ، بخش رویی آن به صور و اشکال مختلف تحلیل رفته، حالت غشایی پیدا می‌کند. بدیهی است در طبیعت فقط همین دو نوع میوه ، یعنی خشک و آبدار وجود نداشته، بلکه صور حد واسط بین میوه خشک و آبدار بسیار فراوانند.

پراکنش دانه و بذر افشانی

خروج و پراکندگی دانه از محفظه تخمدان را بذر افشانی می‌گویند. بذر افشانی در میوه‌های آبدار گوشتی بر اثر تاثیر عوامل بیولوژیک مانند باکتریها و قارچها صورت می‌گیرد. بذر افشانی در میوه‌های خشک ممکن است بر اثر مکانیسم خاصی که منجر به شکوفایی میوه می‌شود صورت گیرد و یا دانه هنگام رویش درون میوه باقی می‌ماند. بنابراین میوه‌های خشک را می‌توان به 2 گروه شکوفا و ناشکوفا تقسیم نمود.

میوه‌های خشک ناشکوفا

برون بر آنها تا موقع جوانه زدن دانه به آنها دربرمی‌گیرد. این دسته از میوه‌های خشک غالبا تک دانه‌ای بوده و از نظر ساختمان برون‌بر و جنس مادگی دارای انواع مختلف زیر هستند.
 • فندق: میوه‌ای یک برچه‌ای با فرابر کم و بیش چوبی شده است. در آلاله‌ها که مادگی مرکب از برچه‌های متعدد است میوه نیز مرکب از فندقه‌های متعدد است.
تصویر

 • فندقه‌های بالدار: برون‌بر این فندقه‌ها تبدیل به بالی غشایی و بادار می‌شود. ثمرها ممکن است مانند ثمر نارون یا زبان گنجشک ساده یا مانند ثمر افرا از یک تخمدان دو برچه‌ای بوجود آمده، دو گانه و کنار هم قرار گیرند. به ثمرهای دوتایی دی سامار می‌گویند.

 • گندمه: در این فندقه‌ها که مخصوص گیاهان تیره گندم هستند، قشر آلبومین پوشش دانه را کاملا جذب کرده کم و بیش به برون‌بر می‌چسبند.

میوه‌های خشک شکوفا

در موقع رسیدن دانه‌ها باز شده، دانه رها می‌شوند. این میوه‌ها معمولا محتوی چندین دانه، ندرتا مانند میوه ماگنولیا دارای یک دانه‌اند. میوه‌های شکوفا ممکن است از مادگی یک برچه‌ای یا از مادگی چند برچه‌ای پیوسته و یا جدا از هم بوجود آمده و دارای حالات زیر هستند.

میوه‌های که از یک یا چند برچه جدا از هم حاصل می‌شوند.

 • برگه: میوه‌هایی هستند که از برچه‌های آزاد بوجود آمده، با ایجاد دیواره بین برچه‌ای، برچه‌ها از یکدیگر جدا و باز می‌شوند. مانند برگه (فولیکول) گیاهان ماگنولیا ، آلاله و بارهنگ آبی.

 • نیام: میوه‌هایی هستند که در اغلب گیاهان تیره نخود از مادگی یک برچه‌ای بوجود آمده، در هنگام رسیدن با دو شکاف طولی باز می‌شوند.

میوه‌هایی که از برچه‌های پیوسته و یا متصل بهم با تمکن محوری یا جانبی بوجود می‌آیند.

مانند میوه کپسول که از فراوان‌ترین نوع میوه در غالب گیاهان هستند.

میوه‌های سته
تصویر

میوه‌های شفت

درون‌بر در میوه‌های شفت چوبی یا غضروفی است. میوه‌های شفت نیز دو نوع یک خانه‌ای و چند خانه‌ای دارند.

میوه‌های کاذب

این میوه‌های از تغییر اندام‌های مختلف گل (به جز تخمدان) و رشد آنها مانند نهنج گل ، محور گل ، نهنج مشترک چندین گل و یا اساسا یک گل آذین کامل بوجود می‌آید. بهترین مثال این نوع میوه‌ها که از تغییر شکل گل آذین حاصل می‌شوند میوه توت و شاه توت هستند که در عین حال از میوه‌های مرکب نیز می‌باشند.

میوه‌های مرکب

میوه‌های مرکب که در عین حال میوه کاذب نیز هستند از اتحاد و تجمع میوه‌های ساده و بهم فشرده، مانند میوه توت و میوه اکثر گیاهان گل شیپوری تشکیل می‌یابند.

مباحث مرتبط با عنوان
از نظر گیاه شناسی میوه عبارتست از تخمک رسیده گیاهان گلدار به همراه دانه های آن . وقتی در آشپزی بحث از میوه بعنوان غذا می شود این واژه معمولاً فقط به میوه گیاهانی اطلاق می شود که شیرین و گوشتدار هستند مانند آلو ، سیب و پرتقال. درحالیکه گروه بسیار زیادی از سبزیجات معمولی ، مغزها و غلات میوه گیاهان خود محسوب می شوند. میوه هایی که معمولاً در آشپزی جزو میوه ها به حساب نمی آیند عبارتند از کدوها( مثل کدو و کدو حلوایی) ، ذرت ، سیب زمینی و فلفل سبز. اینها از نظر یک گیاه شناس میوه هستند اما عموماً در آشپزی جزو سبزیجات در نظر گرفته می شوند. بعضی از ادویه ها مانند فلفل شیرین و جوزهندی میوه هستند. گاهی مواقع میوه های مربوط به آشپزی از نظر گیاه شناسی جزو میوه ها محسوب نمی شوند مثلریواس که در آن فقط برگ شیرین دمبرگ قابل خوردن است .

گاهی اوقات اصطلاح میوه کاذب در مورد یک میوه مثل انجیر(a multiple-accessory fruit; ) یا یک ساختار گیاهی که شبیه میوه است اما از یک گل یا تعدادی گل حاصل نمی شود بکار می رود. بعضی از بازدانگان ازقبیل گیاه سرخدار دارای آریل های گوشتدار شبیه میوه هستند و تعدادی از ارسها، مخروطهای گوشتداری شبیه گیلاس دارند.

در بیشتر میوه ها ، گرده افشانی بخش مهمی از پرورش میوه است و عدم دانش کافی در مورد گرده سازها و گرده افشانها می تواند به تولید محصولات ضعیف یا نامرغوب منجر شود. در تعداد کمی از گونـــــــه ها فرآیندی به نام parthenocarpy (بکر میوه دهی) وجود دارد که درآن احتمال تولید میوه در غیاب گرده سازها / گرده افشانها وجود دارد. اینگونه میوه ها بدون دانه هستند.


عکس پیدا نشد


رشد و نمو میوه


بعد ازباروری تخمک دراثر فرآیندی به نام گرده افشانی ، تخمدان شروع به رشد می کند. گلبرگها می افتند و تخمک درون دانه رشد می کند. سرانجام تخمدان ( دربیشتر موارد به همراه سایر قسمتهای گل ) ساختاری را حول دانه یا دانه ها بوجود می آورد که میوه نامیده می شود. رشد میوه تا زمان بلوغ دانه ها ادامه می یابد. در برخی از میوه های چند دانه ای ، مقدار رشد گوشت میوه متناسب با تعداد تخمکهای بارور شده است .

دیواره میوه که از دیواره تخمدان گل بوجود آمده پیرابر نامیده می شود. پیرابراغلب بصورت دو یا سه لایه مجزا به نامهای برون بر(لایه خارجی) ، میان بر( لایه میانی) و درون بر ( لایه داخلی) جدایش یافته است . در بعضی از میوه ها بخصوص میوه های یکپارچه که از یک تخمدان همبند حاصل شده اند ، سایر قسمتهای گل ( از قبیل آوند گل که شامل گلبرگها ، کاسبرگها و پرچم ها است) با تخمدان در آمیخته شده و با آن رشد می کنند. اگر بخشهای دیگر گل که به آنها اشاره شد قسمت مهمی در میوه باشند به آن میوه‌ثانوی می گویند. چون ممکن است سایر قسمتهای گل در ساختار میوه موثر باشند لذا برای فهم چگونگی شکل گیری یک میوه خاص ، بررسی ساختار گل آن بسیار مهم است .

سیبها از نظر رشد و نمو و شکل بسیار متنوع هستند وهمین مسئله ایجاد یک نظام طبقه بندی که دربرگیرنده تمامی میوه های شناخته باشد را مشکل می سازد. بعلاوه به نظر می رسد که بسیاری از اصطلاحات در رابطه با دانه ها و میوه به درستی بکار نرفته است و این واقعیتی است که درک واژگان را مشکل ساخته نموده . دانه ها ، تخمکهای رسیده هستند ؛ میوه ها ، تخمدانها یا برچه های محتوی دانه هستند.این توضیح را می توان به این دو تعریف افزود که در واژه شناسی مربوط به علم گیاه شناسی یک مغز نوعی میوه است و واژه دیگری برای دانه نمی باشد.

سه گروه کلی برای میوه ها وجود دارد:
 1. میوه های یکپارچه
 2. میوه های فراهم
 3. میوه های چند بخشی

میوه های یکپارچــــه


میوه های یکپارچه می توانند خشک یا گوشتداربوده و حاصل رشد یک تخمدان ساده یا مرکب ولی با یک مادگی باشند . میــــــوه های خشک ممکن است شکوفا( دارای دهانه برای بیرون فرستادن دانه ها) ویا ناشکوفا ( فاقد دهانه برای خارج کرده دانه ها) باشند. انواع میوه های خشک و یکپارچه عبارتند از( با مثال) :


میوه هایی که در آنها بخشی یا تمام پیرابر ( دیواره میوه) هنگام بلوغ گوشتداراست را میوه های گوشتدار یکپارچه می نامند. انواع میوه های یکپارچه گوشتدار عبارتند از ( با مثال) :

میوه های فراهم


میوه فراهم از یک گل با تعداد زیادی مادگی بوجود می آید. نمونه آن تمشک است که میوه های یکپارچه اش را شفتک می نامند چون هر کدام از آنها شبیه یک شفت کوچکی است که به نهنج متصل می باشد. در برخی از میوه های خاردار ( از قبیل سیاه سته) نهنج باریک و دراز بوده و بخشی از میوه رسیده است و سیاه سته را به میوه ای ثانوی – فراهمی تبدیل می کند. توت فرنگی هم میوه ای ثانوی – فراهمی محسوب می شود که تنها درآن ، دانه ها درون تخمهای برهنه ای ( یک تخمه) قرار دارند. در تمامی این نمونه ها ، میوه از یک گل مجزا با تعداد زیادی مادگی بوجود می آیند.

در بعضی از گیاهان مانند noni ، گلها بصورت منظم سرتاسر ساقه تولید می شوند و امکان اینکه باهم نمونه هایی از گل آوری ، رویش میوه و رسیدن آنرا ببینیم وجود دارد.

میوه های چند بخشی


میوه چند بخشی به میوه ای گفته می شود که از یک خوشه گل بوجود آمده باشد ( به نام گل آذین) . هر گل یک میوه تولیـــــد می کند اما آنها بصورت یک مجموعه بالغ می شوند. مانندآناناس ،انجیر خوراکی ، توت ، پرتقال اوسیج ودرخت نان.

img/daneshnameh_up/8/81//Noni_fruit_dev2.jpg


در عکس سمت راست مراحل گل آوری و رشد میوه در noni یا توت هندی (Morinda citrifolia ) را می توانید بر روی شاخه ای مجزا مشاهده کنید. ابتدا شکوفایی گلهای سفید به نام سنبله بوجود می آید. بعد از باروری ، هر گل به یک شفت تبدیل می گردد و هنگامیکه شفتها رشد کردند بصورت یک میوه گوشتدار چند بخشی به نام میوه‌پیوسته در هم ادغام می شوند.

انتشار دانـــــــــــــــــه


میوه ها سازه های گیاهی هستند که ظاهراً تغییراتشان به میزان زیادی با انتشار دانه هایشان ( پراکندگی نامیده می شود) در ارتباط است .

بعضی میوه ها دارای لایه های بیرونی هستند که با خوشه ها یا خارگوی هایی پوشیده شده که مانع از خورده شدنشان توسط حیوانات شده ویا برای چسبیده به موی حیوانات و استفاده از آنها بعنوان عامل انتشار کاربرد دارند.

سایر میوه ها دراز و پهن می شوند بنابراین شبیه بال هواپیما یا ملخهلیکوپتر باریک می گردند. این همچنین یک مکانیسم تکاملی برای افزایش دامنه انتشار به حساب می آید.تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [19:55 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [04:25 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [10:20 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [10:13 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [10:18 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [06:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [08:33 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..