منو
 کاربر Online
308 کاربر online
تاریخچه ی: میدان مغناطیسی زمین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-61Lines: 1-56
-V{maketoc}
! دید کلی:

در هر نقطه ای در نزدیکی ((سطح زمین)) ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری می کند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد می کند مطالعه ((میدان مغناطیسی)) زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است.

از زمانهای قدیم ، ((قطب نما))ها ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، به کار گرفته می شدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابی ها کاربرد وسیعی دارد.

! از میدان مغناطیسی زمین چه استفاده هایی می شود؟

در ((دریانوردی)) و ((هوانوردی)) جدید ، دیگر ((قطب نمای مغناطیسی)) تنها وسیله ای برای سمت گیری و تعیین مسیر(( کشتی)) یا ((هواپیما)) نیست. برای منظور وسایل دیگری نیز وجود دارد. با وجود این ، از اهمیت قطب نمای مغناطیسی به هیچ وجه کاسته نشده است. تمام کشتی ها و هواپیماهای امروزی به قطب نمای مغناطیسی مجهزند. />
((
زمین شناس))ان ، ((شکارچی))ان و ((مسافر))ان نیز از ((قطب نما)) خیلی استفاده می کنند. وجود میدان مغناطیسی زمین انجام پاره ای از بررسی های مهم دیگر را میسر ساخته است. از آن جمله می توان از روشهای اکتشاف و مطالعه ذخایر آهن نام برد.

! قطبهای مغناطیسی زمین:

میدان مغناطیسی زمین کی اد که گویی ((کره می)) ماطیسی ات که ح ریا ما نو قرار دارد. در نیکره ی ام ((ا ط یان مغناطیسی|و میدان مغناطیسی)) ر ه ی ه هم می د ک ای ما 75˚ 50 N و 96˚ ات. این نق قط ن مغناطیسی می مید می ش. /
> />ای توجه دا که اط ریدن خطوط یدان مغناطیسی وی ط زمی ار ندرد بک قی ا ن ایین ت اد. همچن قطب های مغناطیسی زین ((ب غرایایی زمین|قب های افیایی)) منبق یتد. محو ین مغناطیسی زمین ، یی ط مستیمی که ا ر دو قط مناطیی ی گذر، رک ی نمی گذرد و ینرو ط می یس.

! ((مغناطش خود بخودی مواد)) در میدان مغناطیسی زمین:

از ((مغناطش)) خودبخودی مواد در ((میدان مغناطیسی)) زمین استفاده های زیادی می شود. از جمله در ساخت ((مین مغناطیسی|مین های مغناطیسی)) است که در عمق معینی زیر سطح آب قرار می دهند و با عبور کشتی از بالای آنها منفجر می شود.

ساز و کاری که باعث صعود مین به سطح و انفجار آن می شود وقتی عمل می کند که ((عقربه مغناطیسی)) ای که می تواند حول میله ای افقی بچرخد بر اثر میدان مغناطیسی کشتی ای که از بالای ((مین)) می گذرد، بتواند بگردد. معلوم شده است که کشتی همیشه خودبخود آهنربا می شود.
/>برای محافظت در مقابل مین های مغناطیسی دو روش به کار می برند:

! ((مین روبی)):

این روش عبارت است از حمل مغناطیس نیرومندی که با طنابهای سیمی از ((هواپیما))ی در حال پرواز در ارتفاع کم در منطقه مین گذاری شده آویزان می شود. گاهی ، ((کابل)) سیمی دایره شکلی را به طور ((شناور شدن|شناور روی آب)) قرار می دهند و جریانی از آن می گذرانند. بر ((اثرات میدان مغناطیسی|اثر میدان مغناطیسی)) یا جریان ، ساز و کار مینها عمل می کند و بدون هیچ خسارتی منفجر می شوند.

! ((خنثی سازی میدان مغناطیسی کشتی)):

این روش به این ترتیب است که حلقه هایی از سیم عایق بندی شده را به کشتی وصل می کنند، و جریانی را از آنها می گذرانند به طوری که میدان مغناطیسی این جریان مساوی و در خلاف جهت ((میدان مغناطیسی)) کشتی (که یک ((آهنربای دائمی|مغناطیس دائمی)) است) باشد. وقتی که این میدانها با هم ترکیب شوند، همدیگر را خنثی می کند و کشتی بدون اینکه ساز و کار ((مین)) را به کار اندازد از روی آن می گذرد.

! آنچه باید بدانیم:

*از مدتها پیش (قرن شانزدهم) معلوم شده است که شبکه پنجره قائم به مرور زمان ((آهنربا)) می شود. /
>
*یکی از اولین پژوهشگران میدان مغناطیسی زمین، ((گیلبرت)) (Gilbert) آزمایش زیر را در کتاب خود شرح داده است. اگر شخصی به یک میله آهنی که از شمال به جنوب قرار گرفته است با چکش بکوبد، میله ((آهنربا)) می شود. />
*در تدارک ((پرواز به قطب شمال)) ، بیشترین توجه به سمت گیری هواپیما در نزدیکی قطب مبذول می شود زیرا قطب های مغناطیسی معمولی در این فاصله به کلی از کار کردن باز می کاتد و عملا بدون استفاده هستند.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+!دید کلی
در هر نقطهای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری میکند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین ((میدان مغناطیسی)) ایجاد میکند، مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است.
>{img src=img/daneshnameh_up/a/a9/earths_magnetism.gif}


>
از زمانهای قدیم ، ((قطب نما|قطب نماها)) ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، بکار گرفته میشدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابیها کاربرد وسیعی دارد.
!از میدان مغناطیسی زمین چه استفادههایی میشود؟
در دریانوردی و هوانوردی جدید ، دیگر قطب نمای مغناطیسی تنها وسیلهای برای سمت گیری و تعیین مسیر کشتی یا هواپیما نیست. برای این منظور وسایل دیگری نیز وجود دارد. با وجود این ، از اهمیت قطب نمای مغناطیسی به هیچ وجه کاسته نشده است. تمام کشتیها و هواپیماهای امروزی به قطب نمای مغناطیسی مجهزند. زمین شناسان ، شکارچیان و مسافران نیز از قطب نما خیلی استفاده میکنند. وجود میدان مغناطیسی زمین انجام پارهای از بررسیهای مهم دیگر را میسر ساخته است. از آن جمله میتوان از روشهای اکتشاف و مطالعه ذخایر آهن نام برد.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/earth_mag.JPG}

!قطبهای مغناطیسی زمین
مغناطیس زمین
پیرامون زمین را میدان مغناطیسی که ماینوسر یا مناو کره نمید می‌د احاطه نموده است. باید توجه دات که هم رسین و میدا ماطیسی وی طح زمین قرار ندارد، بلکه قدری از آن پاییتر هت. مچنین قای مایسی مین ا طبای غرافیایی آن منطبق نیسن. محو میدان مغناطیسی ی ینی ط مستقیمی که ر دو طب منایی می‌گ، ا مرکز زین نمی‌گذرد و ا این قط مین یت. مغناطو کره توسط و عام خص می‌شود: ~~green:__احراف مغناطیسی__~~ و ~~green:__شیب ناطیسی__.~~

نحراف مغناطیی عبارت است از زاویه اناف عقربه غاطیسی ز صف اهار جغرفیایی مورد نظر. خطوط اصل نقاط دارای انحراف مغناطیسی ماوی که طو هم گشه م دارند در جنوب شال قین مغنایسی که مالف قطبین جغرایایی است همگرا ی شود. برخی از محققان عد تطابق قطبهای مغناطیسی و جغرافیایی را به توزیع ایکنواخت کی ب ر زمین توجیه می‌نماید.

__ش
یب مغناطیسی__ عبارت است از زاویه میان عقبه مغناطیسی ن به افق (در نیمکره شمالی سر شمالی ربه و در نیمکره جنوی عقربه به افق تمایل می د). ضمن حرکت از استو ب سوی قین ، شیب مغناطیس افزایش می یابد. خط واصل نقاط ارا شی صر استوای مناطیسی نام دارد . استای مغناطیسی ، اتوای جغرایایی را در دو نقطه یکی ا 169˚ طول رقی دیگری ˚23 طول غرب ه نوب در نیمکه ری ب شمال منحرف می گردد. قبین غناطیی یب ب ˚90 ی رس. />


>>
/>

/>{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/magnetic.JPG}

!
مغناطش خود بخودی مواد در میدان مغناطیسی زمین
از مغناطش خودبخودی مواد در میدان مغناطیسی زمین استفادههای زیادی میشود. از جمله در ساخت ((مین مغناطیسی|مینهای مغناطیسی)) است که در عمق معینی زیر سطح آب قرار میدهند و با عبور کشتی از بالای آنها منفجر میشود. ساز و کاری که باعث صعود مین به سطح و انفجار آن میشود وقتی عمل میکند که عقربه مغناطیسی که میتواند حول میلهای افقی بچرخد، بر اثر میدان مغناطیسی کشتی که از بالای مین می گذرد، بتواند بگردد. معلوم شده است که کشتی همیشه خودبخود آهنربا میشود. برای محافظت در مقابل مینهای مغناطیسی دو روش بکار میبرند:
!!مین روبی
این روش عبارت است از حمل مغناطیس نیرومندی که با طنابهای سیمی از هواپیمای در حال پرواز در ارتفاع کم در منطقه مین گذاری شده آویزان میشود. گاهی کابل سیمی دایره شکلی را بطور شناور روی آب قرار میدهند و جریانی از آن میگذرانند. بر اثر میدان مغناطیسی یا جریان ، ساز و کار مینها عمل میکند و بدون هیچ خسارتی منفجر میشوند.
!!خنثی سازی میدان مغناطیسی کشتی
این روش به این ترتیب است که حلقه هایی از سیم عایق بندی شده را به کشتی وصل میکنند و جریانی را از آنها میگذرانند، بطوری که میدان مغناطیسی این جریان مساوی و در خلاف جهت میدان مغناطیسی کشتی (که یک ((آهنربای دائمی|مغناطیس دائمی)) است) باشد. وقتی که این میدانها باهم ترکیب شوند، همدیگر را خنثی میکند و کشتی بدون اینکه ساز و کار مین را به کار اندازد از روی آن میگذرد.
!آنچه باید بدانیم
*از مدتها پیش (قرن شانزدهم) معلوم شده است که شبکه پنجره قائم به مرور زمان ((آهنربا)) میشود.>>
*یکی از اولین پژوهشگران میدان مغناطیسی زمین ، __گیلبرت__ (Gilbert) آزمایش زیر را در کتاب خود شرح داده است. اگر شخصی به یک میله آهنی که از شمال به جنوب قرار گرفته است با چکش بکوبد، میله آهنربا میشود.>>
*در تدارک پرواز به قطب شمال ، بیشترین توجه به سمت گیری هواپیما در نزدیکی قطب مبذول میشود، زیرا قطبهای مغناطیسی معمولی در این فاصله به کلی از کار کردن باز می‌ماند و عملا بدون استفاده هستند.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((آهنربا)) *((آهنربا))
-*((اثرات میدان مغناطیسی)) 
-*((پرواز به قطب شمال)) 
-*((خنثی سازی میدان مغناطیسی کشتی)) 
-*((سطح زمین)) 
 *((شفق قطبی)) *((شفق قطبی))
 +*((کمربند تشعشعی زمین))
 *((قطب جغرافیایی زمین)) *((قطب جغرافیایی زمین))
-*(( نما))
*((قطب
نمای مغناطیسی))
+*((گونی میدان مغناطیسی زمین))
 *((مغناطش)) *((مغناطش))
-*((مغناطش خود بخودی موا)) +*((مغناطی))
 *((میدان مغناطیسی)) *((میدان مغناطیسی))
 *((میدان مغناطیسی دائمی)) *((میدان مغناطیسی دائمی))
-*((مین روبی)) 
 *((مین مغناطیسی)) *((مین مغناطیسی))
-*((ولف هی میدان مغناطیسی زمین)) +*(( میدان مغناطیسى در حفاظت از کره زمین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [08:22 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 14 خرداد 1384 [10:22 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 جمعه 13 خرداد 1384 [12:10 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [07:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [15:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..