منو
 کاربر Online
838 کاربر online
تاریخچه ی: میتوز

__میتوز Mitosis__

!نگاه اجمالی
توانایی تکثیر از ویژگی‌های اصلی سلولهای زنده است. با در نظر گرفتن این که پیکر یک انسان بالغ از حدود 1014 سلول تشکیل شده که همه از تقسیمات یک سلول تخم اولیه ایجاد شده‌اند، اهمیت تکثیر یاخته‌ای و فراوانی آن مشخص می‌شود.
در یک انسان بالغ نیز که رشد پایان یافته است تکثیر سلولی که لازمه آن تقسیم سلولی است برای ترمیم سلولهای تحلیل رفته لازم است. بعنوان مثال عمر گلبولهای قرمز خود 120 روز می‌باشد که باید پس از این مدت با گلبولهای قرمز جدید جایگزین شوند.
!چرخه سلولی
زمان و مجموعه تغییرات و تحولاتی را که از آغاز یک تقسیم سلولی تا رسیدن به شروع تقسیم متوالی بعدی در سلول اتفاق می‌افتد، چرخه یاخته‌ای یا چرخه سلولی می‌نامند. زمان این چرخه در سلول‌های مختلف و نسبت به سن و شرایط مختلف متفاوت است؛ بعنوان مثال در شرایط بهینه زیست در باکتری هر 20 دقیقه یکبار تقسیم صورت می‌گیرد و در شرایط معمولی این زمان به 1 ساعت می‌رسد. در اغلب سلولهای بدن انسان زمان متوسط چرخه سلولی حدود 16 تا 24 تقسیم سلولی 1 تا 2 ساعت است.
این چرخه سلولی شامل دو مرحله اصلی 1ـ تقسیم (M) و 2ـ اینترفاز (مرحله استراحت) است.

*انترفاز : در انترفاز 3 مرحله وجود دارد. مرحله S یا سنتز (Synthesis) که در این مرحله همانندسازی DNA انجام می‌شود و مقدار DNA سلول به 2 برابر افزایش می‌یابد. مرحله قبل از S را مرحله پیش‌سنتز یا (Gap 1) G1 و مرحله پس از S را مرحله پس‌سنتزی یا G2 نامند. در بعضی از سلولهای زنده مثل سلول تخم مرحله G1 وجود ندارد و در برخی دیگر مثل نرون‌ها G1 بسیار طولانی است به طوریکه گفته می‌شود سلول وارد مرحله G0 شده است. که در این G0 سلول تمایز می‌یابد و دیگر به چرخه سلولی برنمی‌گردد و سرنوشت سلول پس از تمایز مرگ خواهد‌بود.


*تقسیم یاخته‌ای : دریو کاریوت‌ها برای تقسیم یاخته‌ای در فرایند اساسی را که اغلب وابسته به هم هستند در نظر می‌گیرند: یکی تقسیم هسته که می‌تواند به روش میتوز یا میوز باشد و دیگری تقسیم سیتوپلاسم که آن را سیتوکنیز می‌نامند. گرچه در اغلب موارد به دنبال تقسیم هسته ، سیتوپلاسم نیز تقسیم می‌شود و در نتیجه 2 سلول جدید از تقسیم سلول اولیه حاصل می‌شود، اما این وضع حالت همیشگی نیست و در موارد زیادی به دنبال تقسیم هسته ، الزاما سیتوپلاسم تقسیم نمی‌شود بعنوان مثال این حالت در سلولهای عضلانی مخطط انسان دیده می‌شود (حالت سینوسیتی) یعنی سلولهایی با بیش از یک هسته .


!تعریف میتوز
میتوز از پدیده‌ای جالب و قابل مشاهده با کمک میکروسکوپ‌های نوری در سلولهای زنده است. میتوز شامل تراکم شدن کروموزوم‌های دوکروماتیدی ، تفکیک کروماتیدهای خواهر هر کروموزوم ، تقسیم کروموزوم‌های هر سلول به دو دسته یکسان ، انتقال هردسته کروموزوم به یک قطب سلول و در نهایت تشکیل دو هسته هم ارزش با یکدیگر و مشابه با هسته یاخته مادری است.
میتوز پدیده‌ای ممتد است ولی به دلیل سهولت در مطالعه آن را در چند مرحله بررسی می‌کنند. ابتدا به توضیح مختصر چندین عامل دخیل در میتوز می‌پردازیم.
!عوامل موثر در میتوز
*سانتریول‌ها : سانتریول‌ها اجزای سلولی لوله‌مانندی هستند که در تمام سلولهای جانوری و در گیاهان ابتدایی و عده زیادی از جلبک‌ها به جز جلبک قرمز وجود دارد. این اجزای سلول در گیاهان عالی وجود ندارد. یکی از نقش‌های سانتریول‌ها دخالت در تقسیم میتوز به هنگام تشکیل دوک میتوزی است. البته تمام سلول‌هایی که دوک میتوزی تشکیل می‌دهند الزاما سانتریول ندارند. مثل گیاهان عالی . به هر جفت سانتریول عمودبرهم به همراه ماده پیرامونی متصل به آن ، سانتروزوم گویند.


*کروماتین : ترکیب اصلی هسته ، کروماتین است. که همان کروموزوم انترفازی است. شبکه کروماتین از درهم رفتن رشته‌های کروماتینی تشکیل شده و این رشته‌ها در حقیقت حالت بسیار کم تراکم شده‌ای از کروموزوم‌ها هستند. در کروماتین مجموعه مولکولی پیچیده از DNA ، پروتیین‌های وابسته به آن و نیز مقداری از RNAها وجود دارند.


*کروموزوم : یک کروموزوم از همانندسازی و نیز به‌هم پیچیدکی و تابیدگی هر رشته کروماتین مرحله انترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت 1000 تا 1400 نانومتر ایجاد می‌شود. هر کروموزوم متافازی شامل 2 کروماتید است. هر کروماتید بخشی از کروموزوم است که نیمی از سراسر طول کروموزوم را تشکیل می‌دهد. این دو کروماتید از ناحیه سانترومر به هم وصلند. طرفین سانترومر کروموزوم را دو بخش پروتیینی پیله مانند و تراکم به اسم کینه توکور می‌پوشاند که این کینه توکور ها از مراکز سازمان‌دهی رشته‌های دوک میتوزی هستند.
!مراحل میتوز

*پروفاز : طولانی ترین مرحله تقسیم میتوزی است که با تحول عمده‌ای در سیتوپلاسم و هسته همراه است.
درشروع پروفاز هسته تقریبا موقعیت مرکزی پیدا می‌کند (در وسط سلول قرار می‌گیرد) و دیوارهای آن قابل مشاهده است. در سیتوپلاسم دو دیپلوزوم مشاهده می‌شود که هر دیپلوزوم از 2 سانتریول که بصورت تقریبا عمود برهم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. 2 دیپلوزوم از هم فاصله می‌گیرند و بین این 2 دوک میتوزی تشکیل می‌گردد. در داخل هسته نیز کروموزوم‌ها تدریجا متراکم شده و وقتی این تراکم شدید شد پوشش هسته از بین می‌رود. از اواسط پروفاز پوشش هسته قطعه‌قطعه می‌شود و در پایان پروفاز تنها قطعات کوچکی از آن در سیتوپلاسم قابل تشخیص است. شیره هسته نیز با سیتوزول آمیخته می‌شود.

در پروفاز به دلیل تراکم شدید کروماتین ، رونویسی RNAها به تدریج کاهش می‌یابد؛ RNAهای ریبوزومی رونویسی نمی‌شوند و این وضع موجب تحلیل رفتن و سپس ناپدید شدن هستک‌ها می‌شود.
خردشدن پوشش هسته‌ای به زیر لوله‌های دوک امکان می‌دهد فضایی را که قبلا به وسیله شیره هسته اشغال شده بود در اختیار بگیرند و به این ترتیب مرحله جدیدی آغاز می‌شود که آن را پیش متافاز نامند. این مرحله گذرا با جابجایی ابتدا نوسان‌دار و سپس جهت‌دار کروموزوم‌ها همراه است که موجب می‌شود کروموزوم‌ها در سطح میانی سلول قرار گیرند.

*متافاز : در این مرحله دو دیپلوزوم در دو قطب سلول مقابل هم قرار گرفته‌اند. اطراف هر کدام رشته‌های دوکی و مابین آنها رشته‌های دوکی قطبی یا ممتد کشیده شده است. پوشش هسته محو شده و کروموزوم‌های دو کروماتیدی در وسط دوک در امتداد صفحه عرضی به اسم صفحه متافازی یا صفحه استوایی قرار می‌گیرند. کروموزوم‌ها بصورت حلقه‌ای بیش و کم منظم با فاصله برابر از دو قطب دوک قرار می‌گیرند.

دو کروماتید هر کروموزوم در این مرحله موقعیت خاصی دارند. این کروماتیدها از هم مشخص شده و به طور نسبی از هم جدا شده‌اند. دو انتهای آنها کم و بیش به سوی قطب‌های دوک متوجه است. در حالیکه ناحیه سانترومر (محل اتصال دو کروماتید خواهری) به سوی بخش میانی در صفحه استوا قرار دارد.

*آنافاز : مرحله کوتاهی است که در آن ماده ژنتیکی همانندسازی شده (دو کروماتید) از ناحیه سانترومر از هم تفکیک می‌شوند و به اصطلاح سانترومر به دو بخش تقسیم می‌شود. هر نیمه هر سانترومر همراه یک کروماتید و کینه توکور وابسته به آن ، یک کروموزوم آنافازی را تشکیل می‌دهند. دو کروموزوم تک کروماتیدی حاصل به دو قطب مهاجرت می‌کنند و طوری این عمل انجام می‌گیرد که همواره ناحیه کینه توکور و سانترومر متصل به آن زودتر از بازوهای کروموزوم‌ها به تطبین می‌رسند. به طوریکه کروموزوم‌های آنافازی اشکال خمیده‌ای شبیه عدد 7 و در نیمه مقابل یاخته شبیه 8 به خود می‌گیرند.

در پایان آنافاز در هر قطب هسته‌ای از کروموزوم‌های پسری مجتمع هستند که تعدادشان با تعداد کروموزوم‌های یاخته مادری برابر و همان 2n است. با این تفاوت که هر کروموزم تک کروماتیدی است.

*__((تلوفاز)) :__ در این مرحله تراکم کروموزوم‌های مجتمع‌شده در هر قطب بتدریج کاهش می‌یابد و مجموعه پوشش هسته‌ای لامینا در اطرف توده کروموزومی شروع به سازمان‌یابی دوباره می‌کنند و هسته‌ها بازسازی می‌شوند. هستک‌ها نیز ساخته می‌شوند.
!تقسیم سیتوپلاسم :
مجموعه پدیده‌هایی که شرح داده شد تقسیم هسته‌ای یا کاریوکنیز است که اغلب با تقسیم سیتوپلاسم نیز همراه است. در سلول‌های جانوری تقسیم سلول از اواخر آنافاز با تشکیل یک فشردگی حلقوی ، عمود بر محور طولی دوک میتوزی شروع می‌شود با شروع این فشردگی حلقوی ، از تراکم ریبوزوم‌ها ، حفره‌های سیتوپلاسمی ، قطعاتی از شبکه اندوپلاسمی در بخش میانی یاخته مجموعه‌ای به اسم جسم میانی تشکیل می‌گردد و فشردگی حلقوی میانی به روش به سوی مرکز و به سوی جسم میانی پیش می‌رود تا سرانجام سیتوپلاسم نیز به دو بخش تقسیم می‌شود و دو سلول جدید از هم جدا شوند.
در ضمن این جریانات دوک میتوزی نیز از بین رفته و اسکلت سلولی بازسازی می‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 13 مرداد 1385 [14:22 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [04:17 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [12:34 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:17 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [12:13 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..