منو
 کاربر Online
1256 کاربر online
تاریخچه ی: مکانیک کلاسیک

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-195Lines: 1-200
 V{maketoc} V{maketoc}
 __مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics)__ __مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics)__
 
 __فهرست مقالات مکانیک کلاسیک____فهرست مقالات مکانیک کلاسیک__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((مکانیک کلاسیک)) ((مکانیک کلاسیک))
 ((اندازه گیری طول با ریزسنج)) ((اندازه گیری طول با ریزسنج))
 
 
 
 
 ((سینماتیک حرکت)) ((سینماتیک حرکت))
 ((اندازه گیری طول با کولیس)) ((اندازه گیری طول با کولیس))
 
 
 
 
 ((دینامیک حرکت)) ((دینامیک حرکت))
 ((اندازه گیری زاویه)) ((اندازه گیری زاویه))
 
 
 
 
 ((مکانیک سیالات)) ((مکانیک سیالات))
 ((اندازه گیری ضریب اصطکاک روی سطح شیبدار| اصطکاک روی سطح شیبدار)) ((اندازه گیری ضریب اصطکاک روی سطح شیبدار| اصطکاک روی سطح شیبدار))
 +
 +
 +((میکانیک گالیله ای))
 +((جک هیدرولیک))
 
 
 
 
 ((ماده)) ((ماده))
 ((اندازه گیری ضریب اصطکاک روی سطح افقی| اصطکاک روی سطح افقی)) ((اندازه گیری ضریب اصطکاک روی سطح افقی| اصطکاک روی سطح افقی))
 
 
 
 
 ((فیزیک کلاسیک)) ((فیزیک کلاسیک))
 ((اندازه گیری ضریب اصطکاک ریسمان و قرقره| اصطکاک ریسمان و قرقره)) ((اندازه گیری ضریب اصطکاک ریسمان و قرقره| اصطکاک ریسمان و قرقره))
 
 
 
 
 ((کوانتش در فیزیک کلاسیک)) ((کوانتش در فیزیک کلاسیک))
 ((اندازه گیری شتاب در ماشین آتوود)) ((اندازه گیری شتاب در ماشین آتوود))
 
 
 
 
 ((مکانیک سماوی)) ((مکانیک سماوی))
 ((اندازه گیری شتاب در سطح شیبدار)) ((اندازه گیری شتاب در سطح شیبدار))
 
 
 
 
 ((قاون بقای اندازه حرکت خطی)) ((قاون بقای اندازه حرکت خطی))
 ((اندازه گیری سرعت و شتاب واگن)) ((اندازه گیری سرعت و شتاب واگن))
 
 
 
 
 (( اصول دینامیک در حرکت دورانی|اصول دینامیک)) (( اصول دینامیک در حرکت دورانی|اصول دینامیک))
 ((اندازه گیری نیرو)) ((اندازه گیری نیرو))
 
 
 
 
 ((برهم نهی نیروها)) ((برهم نهی نیروها))
 ((اندازه گیری ممان اینرسی)) ((اندازه گیری ممان اینرسی))
 
 
 
 
 ((حرکت در فیزیک دکارتی)) ((حرکت در فیزیک دکارتی))
 ((تعیین شتاب جاذبه با آونگ ساده)) ((تعیین شتاب جاذبه با آونگ ساده))
 
 
 
 
 ((برسی قوانین حرکت)) ((برسی قوانین حرکت))
 ((تعیین شتاب جاذبه با آونگ مرکب)) ((تعیین شتاب جاذبه با آونگ مرکب))
 
 
 
 
 ((قضییه انرژی جنبشی)) ((قضییه انرژی جنبشی))
 ((تعیین دوره تناوب آونگ فیزیکی)) ((تعیین دوره تناوب آونگ فیزیکی))
 
 
 
 
 ((قانون اینرسی)) ((قانون اینرسی))
 ((نعیین ممان اینرسی با آونگ فیزیکی)) ((نعیین ممان اینرسی با آونگ فیزیکی))
 
 
 
 
 ((برسی چرخ و محور)) ((برسی چرخ و محور))
 ((سنجش سرعت زاویه‌ای دورانی ژیروسکوپ| سرعت زاویه‌ای دورانی ژیروسکوپ)) ((سنجش سرعت زاویه‌ای دورانی ژیروسکوپ| سرعت زاویه‌ای دورانی ژیروسکوپ))
 
 
 
 
 ((گشتاور نیرو)) ((گشتاور نیرو))
 ((سنجش ممان اینرسی وزنه در ژیروسکوپ| ممان اینرسی وزنه در ژیروسکوپ)) ((سنجش ممان اینرسی وزنه در ژیروسکوپ| ممان اینرسی وزنه در ژیروسکوپ))
 
 
 
 
 ((تعین نیروی مجهول)) ((تعین نیروی مجهول))
 ((اندازه گیری چگالی مایعات)) ((اندازه گیری چگالی مایعات))
 
 
 
 
 ((نیروی جانب مرکز)) ((نیروی جانب مرکز))
 ((اندازه گیری نیروی مرکزی)) ((اندازه گیری نیروی مرکزی))
 
 
 
 
 ((بررسی رابطه F=mrω2)) ((بررسی رابطه F=mrω2))
 ((بررسی قانون بقای اندازه حرکت خطی با تخت هوا|بررسی تکانه با تخت هوا)) ((بررسی قانون بقای اندازه حرکت خطی با تخت هوا|بررسی تکانه با تخت هوا))
 
 
 
 
 ((بررسی حرکت پرتابی و سنجش g)) ((بررسی حرکت پرتابی و سنجش g))
 ((بررسی حرکت سقوط آزاد)) ((بررسی حرکت سقوط آزاد))
 
 
 
 
 ((مکانیک تحلیلی)) ((مکانیک تحلیلی))
 ((قرقره)) ((قرقره))
 
 
 
 
 ((اهرم)) ((اهرم))
-((جک هیدرولیک)) +
 
 
 
 
 ((نوسانگر هماهنگ ساده)) ((نوسانگر هماهنگ ساده))
  
 
 
 
 
 ((قانون بقای برخورد کشسان)) ((قانون بقای برخورد کشسان))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 ! نگاه اجمالی:  ! نگاه اجمالی:
 مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. ((قوانین مکانیک کلاسیک|قوانین مکانیک)) به تمام گستره اجسام ، اعم از ((مقیاس میکروسکوپی|میکروسکوپی)) یا ((مقیاس ماکروسکوپی|ماکروسکوپی))، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در ((فضا)) یا حتی به کهکشانها در بخش‌های دور دست جهان اعمال می‌شود. مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. ((قوانین مکانیک کلاسیک|قوانین مکانیک)) به تمام گستره اجسام ، اعم از ((مقیاس میکروسکوپی|میکروسکوپی)) یا ((مقیاس ماکروسکوپی|ماکروسکوپی))، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در ((فضا)) یا حتی به کهکشانها در بخش‌های دور دست جهان اعمال می‌شود.
 ! ((سینماتیک حرکت)):  ! ((سینماتیک حرکت)):
 سینماتیک به توصیف هندسی محض حرکت ( یا مسیرهای) اجسام ، بدون توجه به نیروهایی که این حرکت را ایجاد کرده‌اند ، می‌پردازد. در این بررسی عاملین حرکت (نیروهای وارد بر جسم) مد نظر نیست و با مفاهیم مکان ، ((سرعت)) ، ((شتاب)) ، ((زمان)) و روابط بین آنها سروکار دارد. در این علم ابتدا اجسام را بصورت ذره نقطه‌ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می‌شود. سینماتیک به توصیف هندسی محض حرکت ( یا مسیرهای) اجسام ، بدون توجه به نیروهایی که این حرکت را ایجاد کرده‌اند ، می‌پردازد. در این بررسی عاملین حرکت (نیروهای وارد بر جسم) مد نظر نیست و با مفاهیم مکان ، ((سرعت)) ، ((شتاب)) ، ((زمان)) و روابط بین آنها سروکار دارد. در این علم ابتدا اجسام را بصورت ذره نقطه‌ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می‌شود.
 ! حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:  ! حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:
 *__سینماتیک انتقالی:__
در این نوع حرکت پارامترهای سیستم به صورت خطی هستند و مختصات فضایی سیستم‌ها فقط انتقال می‌یابد. از اینرو ((حرکت انتقالی)) مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیت مورد بحث در سینماتیک انتقالی شامل ((جابه‌جایی)) ، ((سرعت خطی)) ، ((شتاب خطی)) ، ((اندازه حرکت خطی)) و...می‌باشد.
 *__سینماتیک انتقالی:__
در این نوع حرکت پارامترهای سیستم به صورت خطی هستند و مختصات فضایی سیستم‌ها فقط انتقال می‌یابد. از اینرو ((حرکت انتقالی)) مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیت مورد بحث در سینماتیک انتقالی شامل ((جابه‌جایی)) ، ((سرعت خطی)) ، ((شتاب خطی)) ، ((اندازه حرکت خطی)) و...می‌باشد.
 *__سینماتیک دورانی:__
در این نوع حرکت برخلاف حرکت انتقالی پارامتر اصلی حرکت تغییر زاویه می‌باشد. به عبارتی از تغییر جهت حرکت ، ((سرعت)) و ((شتاب زاویه‌ای)) حاصل می‌شود. و مختصات فضایی سیستم ‌ها فقط دوران می‌یابند. جابه‌جایی زاویه‌ای ، ((سرعت زاویه‌ای)) ، ((شتاب زاویه‌ای)) و ((اندازه حرکت زاویه‌ای)) از جمله کمیات مورد بحث در این حرکت می‌باشند.
 *__سینماتیک دورانی:__
در این نوع حرکت برخلاف حرکت انتقالی پارامتر اصلی حرکت تغییر زاویه می‌باشد. به عبارتی از تغییر جهت حرکت ، ((سرعت)) و ((شتاب زاویه‌ای)) حاصل می‌شود. و مختصات فضایی سیستم ‌ها فقط دوران می‌یابند. جابه‌جایی زاویه‌ای ، ((سرعت زاویه‌ای)) ، ((شتاب زاویه‌ای)) و ((اندازه حرکت زاویه‌ای)) از جمله کمیات مورد بحث در این حرکت می‌باشند.
 ! ((دینامیک حرکت)) :  ! ((دینامیک حرکت)) :
 دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا خواص دیگر ، از قبیل شکل و اندازه اجسام می‌شوند می‌پردازد. این بخش ما را با مفاهیم نیرو و جرم و ((قوانین حرکت|قوانین حاکم بر حرکت)) اجسام هدایت می‌کند. یک مورد خاص در دینامیک ((ایستاتیک|ایستاشناسی)) است که با اجسامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی در حال سکون هستند سروکار دارد. دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا خواص دیگر ، از قبیل شکل و اندازه اجسام می‌شوند می‌پردازد. این بخش ما را با مفاهیم نیرو و جرم و ((قوانین حرکت|قوانین حاکم بر حرکت)) اجسام هدایت می‌کند. یک مورد خاص در دینامیک ((ایستاتیک|ایستاشناسی)) است که با اجسامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی در حال سکون هستند سروکار دارد.
 ! پایه گذاران مکانیک کلاسیک:  ! پایه گذاران مکانیک کلاسیک:
 *با این که شروع مکانیک از کمیت سرچشمه می‌گیرد ، در زمان ((ارسطو)) فرایند فکری مربوط به آن گسترش سریعی پیدا کرد. اما از قرن هفدهم به بعد بود که مکانیک توسط ((گالیله)) ، ((هویگنس)) و ((اسحاق نیوتن)) بدرستی پایه‌گذاری شد. آنها نشان دادند که اجسام طبق قواعدی حرکت می‌کنند ، و این قواعد به شکل ((قوانین حرکت)) بیان شدند. مکانیک کلاسیک یا نیوتنی عمدتا با مطالعه پیامدهای قوانین حرکت سروکار دارد. *با این که شروع مکانیک از کمیت سرچشمه می‌گیرد ، در زمان ((ارسطو)) فرایند فکری مربوط به آن گسترش سریعی پیدا کرد. اما از قرن هفدهم به بعد بود که مکانیک توسط ((گالیله)) ، ((هویگنس)) و ((اسحاق نیوتن)) بدرستی پایه‌گذاری شد. آنها نشان دادند که اجسام طبق قواعدی حرکت می‌کنند ، و این قواعد به شکل ((قوانین حرکت)) بیان شدند. مکانیک کلاسیک یا نیوتنی عمدتا با مطالعه پیامدهای قوانین حرکت سروکار دارد.
 *قوانین سه گانه اسحاق نیوتن راه مستقیم و سادهای به موضوع مکانیک کلاسیک می‌گشاید.این قوانین عبارتند از:

 *قوانین سه گانه اسحاق نیوتن راه مستقیم و سادهای به موضوع مکانیک کلاسیک می‌گشاید.این قوانین عبارتند از:

 **__((قوانین نیوتن|قانون اول نیوتن)):__
هر جسمی به حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود در روی یک خط مستقیم ادامه می‌دهد مگر اینکه یک نیروی خارجی خالص به آن داده شود و آن حالت را تغییر دهد.

 **__((قوانین نیوتن|قانون اول نیوتن)):__
هر جسمی به حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود در روی یک خط مستقیم ادامه می‌دهد مگر اینکه یک نیروی خارجی خالص به آن داده شود و آن حالت را تغییر دهد.

 **__((قوانین نیوتن|قانون دوم نیوتن)):__
آهنگ تغییر تکانه خطی یک جسم با برآیند نیروهای وارد بر آن متناسب بوده و در جهت آن قرار دارد.

 **__((قوانین نیوتن|قانون دوم نیوتن)):__
آهنگ تغییر تکانه خطی یک جسم با برآیند نیروهای وارد بر آن متناسب بوده و در جهت آن قرار دارد.

 **__((قوانین نیوتن|قانون سوم نیوتن)):__
این قانون که به قانون عمل و عکس‌العمل معروف است ، اینگونه بیان می‌شود. هر عملی را عکس العملی است ، مساوی با آن و در خلاف جهت آن.
 **__((قوانین نیوتن|قانون سوم نیوتن)):__
این قانون که به قانون عمل و عکس‌العمل معروف است ، اینگونه بیان می‌شود. هر عملی را عکس العملی است ، مساوی با آن و در خلاف جهت آن.
 *((مکانیک لاگرانژی|فرمولبندی لاگرانژی مکانیک کلاسیک)): *((مکانیک لاگرانژی|فرمولبندی لاگرانژی مکانیک کلاسیک)):
 در برسی حرکت اجسام به کمک قوانین نیوتون اجسام به صورت ذره‌ای در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ، بررسی حرکات سیستم های چند ذره‌ای ، ((اجسام صلب)) ، دستگاه‌های با جرم متغیر ، حرکات جفت شده و ... به کمک قوانین اسحاق نیوتن به سختی صورت می‌گیرد. ((لاگرانژ)) و ((هامیلتون)) دو روش مستقلی را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند. در این روشها برای هر سیستم یک لاگرانژین (هامیلتونین) تعریف کرده ، سپس به کمک معادلات اویلر-لاگرانژ (هامیلتون-ژاکوپی) حرکات محتمل سیستمها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برسی حرکت اجسام به کمک قوانین نیوتون اجسام به صورت ذره‌ای در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ، بررسی حرکات سیستم های چند ذره‌ای ، ((اجسام صلب)) ، دستگاه‌های با جرم متغیر ، حرکات جفت شده و ... به کمک قوانین اسحاق نیوتن به سختی صورت می‌گیرد. ((لاگرانژ)) و ((هامیلتون)) دو روش مستقلی را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند. در این روشها برای هر سیستم یک لاگرانژین (هامیلتونین) تعریف کرده ، سپس به کمک معادلات اویلر-لاگرانژ (هامیلتون-ژاکوپی) حرکات محتمل سیستمها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 ! موارد شکست فرمولبندی اسحاق نیوتن :  ! موارد شکست فرمولبندی اسحاق نیوتن :
 *تا آغاز قرن حاضر . قوانین اسحاق نیوتن بر تمام وضعیتهای شناخته شده کاملا قابل اعمال بودند. مشکل هنگامی بروز کرد که این فرمولبندی به چند وضعیت معین زیر اعمال شدند: *تا آغاز قرن حاضر . قوانین اسحاق نیوتن بر تمام وضعیتهای شناخته شده کاملا قابل اعمال بودند. مشکل هنگامی بروز کرد که این فرمولبندی به چند وضعیت معین زیر اعمال شدند:
 *__اجسام بسیار سریع:__
اجسامی که با سرعت نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند.
 *__اجسام بسیار سریع:__
اجسامی که با سرعت نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند.
 *اجسام با ابعاد میکروسکوپی مانند الکترونها در اتم‌ها. *اجسام با ابعاد میکروسکوپی مانند الکترونها در اتم‌ها.
 شکست مکانیک کلاسیک در این وضعیتها ، نتیجه نارسایی ((مفاهیم کلاسیکی فضا)) و زمان است. شکست مکانیک کلاسیک در این وضعیتها ، نتیجه نارسایی ((مفاهیم کلاسیکی فضا)) و زمان است.
 ! مکمل مکانیک کلاسیک:  ! مکمل مکانیک کلاسیک:
 مشکلات موجود در سر راه مکانیک کلاسیک منجر به پیدایش دو نظریه زیر شد: مشکلات موجود در سر راه مکانیک کلاسیک منجر به پیدایش دو نظریه زیر شد:
 *فرمولبندی نظریه ((نسبیت خاص)) برای اجسام متحرک با سرعت زیاد *فرمولبندی نظریه ((نسبیت خاص)) برای اجسام متحرک با سرعت زیاد
 *فرمولبندی ((مکانیک کوانتومی)) برای اجسام با ابعاد میکروسکوپی *فرمولبندی ((مکانیک کوانتومی)) برای اجسام با ابعاد میکروسکوپی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 27 خرداد 1384 [12:16 ]   6   احمد شکیب      جاری 
 جمعه 27 خرداد 1384 [12:02 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [14:32 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [14:06 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 مهر 1383 [16:44 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..