منو
 صفحه های تصادفی
عقل و دين در تفکر اسلامی
سخنان حضرت پس از شهادت امیرالمومنین
تایید ائمه به روح القدس
ضربه کرنر
آزمایش کشش سطحی
تعاضدو سازگاری علم ودین
امام کاظم علیه السلام و حل مشکل هشام
تیره مورد
درخت برگ بو
تلمیح
 کاربر Online
558 کاربر online
تاریخچه ی: مکانیک تحلیلی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-382Lines: 1-375
 __مکانیک تحلیلی (Analitic mechanics)__ __مکانیک تحلیلی (Analitic mechanics)__
 
 __فهرست مقالات مکانیک تحلیلی____فهرست مقالات مکانیک تحلیلی__
 
 
 
 
-
 
-
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((مکانیک کلاسیک)) ((مکانیک کلاسیک))
 ((مختصات دکارتی)) ((مختصات دکارتی))
 
 
 
 
 ((قوانین بنیادی حرکت)) ((قوانین بنیادی حرکت))
 ((مختصات قطبی)) ((مختصات قطبی))
 
 
 
 
 ((نیروی مرکزی)) ((نیروی مرکزی))
 ((مختصات قطبی کروی)) ((مختصات قطبی کروی))
 
 
 
 
 (( اندازهحرکت خطی)) (( اندازهحرکت خطی))
 ((مختصات استوانهای)) ((مختصات استوانهای))
 
 
 
 
 ((قضییه انرژی)) ((قضییه انرژی))
 ((تحلیل حرکت موشک)) ((تحلیل حرکت موشک))
 
 
 
 
 ((نیروی به زمان وابسته زمان)) ((نیروی به زمان وابسته زمان))
 ((تحلیل حرکت سیارات با جرم متغیر|حرکت سیارات با جرم متغیر)) ((تحلیل حرکت سیارات با جرم متغیر|حرکت سیارات با جرم متغیر))
 
 
 
 
 ((نیروی وابسته به مکان)) ((نیروی وابسته به مکان))
 ((سری فوریه)) ((سری فوریه))
 
 
 
 
 ((نیروی وابسته به سرعت)) ((نیروی وابسته به سرعت))
 ((قضییه سینوسها)) ((قضییه سینوسها))
 
 
 
 
 ((نیروی ثابت)) ((نیروی ثابت))
 ((قضیه گرین)) ((قضیه گرین))
 
 
 
 
 ((حرکت الکترون آزاد در میدان الکتریکی|الکترون در میدان الکتریکی)) ((حرکت الکترون آزاد در میدان الکتریکی|الکترون در میدان الکتریکی))
 ((جبر برداری)) ((جبر برداری))
 
 
 
 
 ((نیروی پایستار)) ((نیروی پایستار))
 ((قضییه کسینوسها)) ((قضییه کسینوسها))
 
 
 
 
 ((جسم افتان)) ((جسم افتان))
 ((آونک ساده)) ((آونک ساده))
 
 
 
 
 ((نوسانگر هماهنگ ساده)) ((نوسانگر هماهنگ ساده))
 ((آونگ مرکب)) ((آونگ مرکب))
 
 
 
 
 ((نوسانگر هماهنگ واداشته)) ((نوسانگر هماهنگ واداشته))
 ((آونگ پیچشی)) ((آونگ پیچشی))
 
 
 
 
 ((معادلات حرکت ذره تحت تاثیر نیروی مرکزی|حرکت ذره در میدان مرکزی)) ((معادلات حرکت ذره تحت تاثیر نیروی مرکزی|حرکت ذره در میدان مرکزی))
 ((آونگ فیزیکی)) ((آونگ فیزیکی))
 
 
 
 
 ((معادلات حرکت تحت تاثیر نیروی مرکزی|معادلات حرکت نیروی مرکزی)) ((معادلات حرکت تحت تاثیر نیروی مرکزی|معادلات حرکت نیروی مرکزی))
 ((حرکت نسبی سیستم مختصات|حرکت نسبی مختصات)) ((حرکت نسبی سیستم مختصات|حرکت نسبی مختصات))
 
 
 
 
 ((معادلات مسیر حرکت سیارات و ستارگان|حرکت سیارات و ستارگان)) ((معادلات مسیر حرکت سیارات و ستارگان|حرکت سیارات و ستارگان))
 ((سیستم مختصات چرخان)) ((سیستم مختصات چرخان))
 
 
 
 
 ((مدارات کپلر)) ((مدارات کپلر))
 ((آونگ فوکو)) ((آونگ فوکو))
 
 
 
 
 ((مدارات رادرفورد)) ((مدارات رادرفورد))
 ((قضییه لارمور)) ((قضییه لارمور))
 
 
 
 
 ((حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی|ذره در میدان الکترومغناطیسی)) ((حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی|ذره در میدان الکترومغناطیسی))
 ((آونگ کروی)) ((آونگ کروی))
 
 
 
 
 ((حرکت در صفحه)) ((حرکت در صفحه))
 ((قضیه لیوویل)) ((قضیه لیوویل))
 
 
 
 
 ((حرکت در فضا)) ((حرکت در فضا))
 ((دستگاه با جرم متغییر)) ((دستگاه با جرم متغییر))
 
 
 
 
 ((سینماتیک گلوله)) ((سینماتیک گلوله))
 ((نوسانگر جفت شده)) ((نوسانگر جفت شده))
 
 
 
 
 ((پتانسیل الکترون در میدان جاذبه دو پروتون|الکترون در میدان دو پروتون)) ((پتانسیل الکترون در میدان جاذبه دو پروتون|الکترون در میدان دو پروتون))
 ((حرکت دورانی جسم صلب)) ((حرکت دورانی جسم صلب))
 
 
 
 
 ((تحلیل حرکت انتقالی)) ((تحلیل حرکت انتقالی))
 ((حرکت انتقالی جسم صلب)) ((حرکت انتقالی جسم صلب))
 
 
 
 
 ((تحلیل حرکت دورانی)) ((تحلیل حرکت دورانی))
 ((استاتیک اجسام صلب)) ((استاتیک اجسام صلب))
 
 
 
 
 ((قضییه تکانه زاویهای)) ((قضییه تکانه زاویهای))
 ((استاتیک سازه)) ((استاتیک سازه))
 
 
 
 
 ((معادلات انرژی پتانسیل)) ((معادلات انرژی پتانسیل))
 ((تنش و طول نسبی)) ((تنش و طول نسبی))
 
 
 
 
 ((تحلیل انرژی پتانسیل)) ((تحلیل انرژی پتانسیل))
 ((تعادل ریسمان و کابل انعطافناپذیر|تعادل ریسمان)) ((تعادل ریسمان و کابل انعطافناپذیر|تعادل ریسمان))
 
 
 
 
 ((حرکت سیستم ذرات)) ((حرکت سیستم ذرات))
 ((تعادل تیر جامد)) ((تعادل تیر جامد))
 
 
 
 
 ((تعادل سیالات)) ((تعادل سیالات))
 ((مکانیک محیطهای پیوسته)) ((مکانیک محیطهای پیوسته))
 
 
 
 
 ((قوانین بقای حرکت در سیستم ذرات|قوانین بقای حرکت)) ((قوانین بقای حرکت در سیستم ذرات|قوانین بقای حرکت))
 ((انتشار موج در ریسمان)) ((انتشار موج در ریسمان))
 
 
 
 
 ((حالات نقض قوانین بقای حرکت|حالات نقض قوانین بقا)) ((حالات نقض قوانین بقای حرکت|حالات نقض قوانین بقا))
 ((حرکت فرقره متقارن)) ((حرکت فرقره متقارن))
 
 
 
 
 ((تحلیل سیستم دو جسمی|سیستم دو جسمی)) ((تحلیل سیستم دو جسمی|سیستم دو جسمی))
 ((حرکت زیروسکوپ)) ((حرکت زیروسکوپ))
 
 
 
 
 ((جسم صلب)) ((جسم صلب))
 ((حرکت رقص محوری فرفره|حرکت فرفره)) ((حرکت رقص محوری فرفره|حرکت فرفره))
 
 
 
 
 ((ممان اینرسی)) ((ممان اینرسی))
 ((نیروی کشسانی فنر)) ((نیروی کشسانی فنر))
 
 
 
 
 ((ضربه نیرو)) ((ضربه نیرو))
 ((جرم کاهیده)) ((جرم کاهیده))
 
 
 
 
 ((نیروی کویولیس)) ((نیروی کویولیس))
 ((مرکز ضربه آونگ مرکب)) ((مرکز ضربه آونگ مرکب))
 
 
 
 
 ((نیروی اینرسی)) ((نیروی اینرسی))
 ((مسیر ستاره دنباله دار)) ((مسیر ستاره دنباله دار))
 
 
 
 
 ((سیستم سه جسمی)) ((سیستم سه جسمی))
 ((اسپکتروگراف جرمی)) ((اسپکتروگراف جرمی))
 
 
 
 
 ((تحلیل ریسمان مرتعش)) ((تحلیل ریسمان مرتعش))
 ((مکانیک طراحی چکش)) ((مکانیک طراحی چکش))
 
 
 
 
 ((معادلات لاگرانژی)) ((معادلات لاگرانژی))
 ((تاثیر دوران زمین بر حرکت سقوط آزاد اجسام|دوران زمین و سقوط آزاد)) ((تاثیر دوران زمین بر حرکت سقوط آزاد اجسام|دوران زمین و سقوط آزاد))
 
 
 
 
 ((لاگرانژین)) ((لاگرانژین))
  
 
 
 
 
 ((نیروی تعمیم یافته)) ((نیروی تعمیم یافته))
  
 
 
 
 
 ((تکانه خطی تعمیم یافته)) ((تکانه خطی تعمیم یافته))
  
 
 
 
 
 ((تکانه زاویهای تعمیم یافته)) ((تکانه زاویهای تعمیم یافته))
  
 
 
 
 
 ((انزژی تعمیم یافته)) ((انزژی تعمیم یافته))
  
 
 
 
 
 ((نیروی الکترومغناطسیی)) ((نیروی الکترومغناطسیی))
  
 
 
 
 
 ((پتانسیل وابسته به سرعت)) ((پتانسیل وابسته به سرعت))
  
 
 
 
 
 ((معادلات هامیلتون)) ((معادلات هامیلتون))
  
 
 
 
 
 ((هامیلتونین)) ((هامیلتونین))
  
 
 
 
 
 ((بیضوی ماند)) ((بیضوی ماند))
  
 
 
 
 
 ((مخروط جسم)) ((مخروط جسم))
  
 
 
 
 
 ((مخروط فضا)) ((مخروط فضا))
  
 
 
 
 
 ((زوایای اویلر)) ((زوایای اویلر))
  
 
 
 
 
 ((بقای انرژی و تابع هامیلتونی|تابع هامیلتونی)) ((بقای انرژی و تابع هامیلتونی|تابع هامیلتونی))
  
 
 
 
 
 ((معادلات حرکت اویلر)) ((معادلات حرکت اویلر))
  
 
 
 
 
 ((برخورد فیزیکی)) ((برخورد فیزیکی))
  
 
 
 
 
 ((خواص نیروی پایستار)) ((خواص نیروی پایستار))
  
 
 
 
 
 ((ویژگی اجسام صلب)) ((ویژگی اجسام صلب))
  
 
 
 
 
 ((مکانیک لاگرانژی)) ((مکانیک لاگرانژی))
  
 
 
 
 
 ((معادله قیدی)) ((معادله قیدی))
  
 
 
 
 
 ((قیود هولونوم و غیر هولونوم|قیود تحلیلی)) ((قیود هولونوم و غیر هولونوم|قیود تحلیلی))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
-
 
-
 
 !نگرش کلی !نگرش کلی
-  
 مکانیک تحلیلی همانگونه که از نامش بر می‌آید ، شاخه‌ای از علم گسترده فیزیک است که به تجزیه و تحلیل حرکت سیستم‌های مختلف می‌پردازد‌. در مکانیک کلاسیک حرکت در حالت کلی مورد بحث قرار می‌گیرد. و کمتر به ریزه‌کاریهای موجود در ((حرکت)) پرداخت می‌شود. به عنوان حرکت یک دستگاه چند ذره‌ای به طور کامل جرمی می‌شود ، در صورتیکه در مکانیک کلاسیک بیشتر حرکت تک ذره و در نهایت سیستم دو یا سه ذره‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مکانیک تحلیلی جهت آماده سازی برای کار پیشرفته در فیزیک جنبه اساسی دارد‌. یکی از اهداف مکانیک تحلیلی تحریک حس کنجکاوی در خواننده است به گونه‌ای که او را به فکر کردن درباره پدیده‌های فیزیکی در قالب عبارات ریاضی آماده می‌کند و زمینه‌ای برای درک عمیق اصول اساسی مکانیک ایجاد می‌کند. هدف فرا گرفتن مکانیک ، باید این باشد که شئی تقریبا به همان اندازه شهودی برای بیان ریاضی مسائل فیزیکی و همچنین برای تغییر فیزیکی جوابهای ریاضی در خواننده پدید آید. مکانیک تحلیلی همانگونه که از نامش بر می‌آید ، شاخه‌ای از علم گسترده فیزیک است که به تجزیه و تحلیل حرکت سیستم‌های مختلف می‌پردازد‌. در مکانیک کلاسیک حرکت در حالت کلی مورد بحث قرار می‌گیرد. و کمتر به ریزه‌کاریهای موجود در ((حرکت)) پرداخت می‌شود. به عنوان حرکت یک دستگاه چند ذره‌ای به طور کامل جرمی می‌شود ، در صورتیکه در مکانیک کلاسیک بیشتر حرکت تک ذره و در نهایت سیستم دو یا سه ذره‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مکانیک تحلیلی جهت آماده سازی برای کار پیشرفته در فیزیک جنبه اساسی دارد‌. یکی از اهداف مکانیک تحلیلی تحریک حس کنجکاوی در خواننده است به گونه‌ای که او را به فکر کردن درباره پدیده‌های فیزیکی در قالب عبارات ریاضی آماده می‌کند و زمینه‌ای برای درک عمیق اصول اساسی مکانیک ایجاد می‌کند. هدف فرا گرفتن مکانیک ، باید این باشد که شئی تقریبا به همان اندازه شهودی برای بیان ریاضی مسائل فیزیکی و همچنین برای تغییر فیزیکی جوابهای ریاضی در خواننده پدید آید.
 !سیر کلی مطالب در مکانیک تحلیلی !سیر کلی مطالب در مکانیک تحلیلی
 ابتدا مفاهیم اساسی مکانیک و قوانین مکانیک و ثقل به زبان ریاضی بیان می‌شوند. سپس مساله حرکت در ((فضای یک بعدی)) به طور کامل تشریح می‌گردد. و حرکت نوسانگر هماهنگ به عنوان مهمترین مثال حرکت تک بعدی بررسی می‌شود، که در این بررسی اعداد مختلف برای نمایش کمیت‌های نوسانی استفاده می‌شود. بنابراین یک توصیف اولیه‌ای از مکانیک به وجود می‌آید. ابتدا مفاهیم اساسی مکانیک و قوانین مکانیک و ثقل به زبان ریاضی بیان می‌شوند. سپس مساله حرکت در ((فضای یک بعدی)) به طور کامل تشریح می‌گردد. و حرکت نوسانگر هماهنگ به عنوان مهمترین مثال حرکت تک بعدی بررسی می‌شود، که در این بررسی اعداد مختلف برای نمایش کمیت‌های نوسانی استفاده می‌شود. بنابراین یک توصیف اولیه‌ای از مکانیک به وجود می‌آید.
 در این مرحله ((جبر برداری)) به عنوان یک ابزار بسیار قوی در بیان مسائل مکانیک و کاربرد آن در مکانیک مورد برسی قرار می‌گیرد. و بنابراین حرکت به حالت‌های دو بعدی و سه بعدی تقسیم می‌شود. به این ترتیب پایه‌های لازم برای مطالعه حرکت سیستم‌های مختلف پی ریزی می‌گردند. در نهایت به مطالعه پیشرفیه تر نظیر مکانیک محیط های پیوسته ، ((مکانیک لاگرانژی)) و نظریه ارتعاشات کوچک پرداخت می‌شود. در این مرحله ((جبر برداری)) به عنوان یک ابزار بسیار قوی در بیان مسائل مکانیک و کاربرد آن در مکانیک مورد برسی قرار می‌گیرد. و بنابراین حرکت به حالت‌های دو بعدی و سه بعدی تقسیم می‌شود. به این ترتیب پایه‌های لازم برای مطالعه حرکت سیستم‌های مختلف پی ریزی می‌گردند. در نهایت به مطالعه پیشرفیه تر نظیر مکانیک محیط های پیوسته ، ((مکانیک لاگرانژی)) و نظریه ارتعاشات کوچک پرداخت می‌شود.
 !مزایا مکانیک !مزایا مکانیک
 مکانیک علم دقیقی است، یعنی علمی است که قوانین آن به صورت معادلات ریاضی بیان می‌شوند که نتایج اندازه گیریهای کمی دقیق را بیان و پیشگویی می‌کند. برتری نظریه‌های کمی فیزیک فقط در جنبه علمی آنها هست که ما را قادر می‌سازد که پدیده‌های طبیعی را با دقت پیش بینی و کنترل می‌کنیم. از مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیریهای دقیق با پیش بینی‌های عددی نظریه می‌توانیم به میزان قابل ملاحظه‌ای از صحت نظریه اطمینان حاصل کنیم، یا معلوم داریم که از چه نظر محتاج اصلاح است.  مکانیک علم دقیقی است، یعنی علمی است که قوانین آن به صورت معادلات ریاضی بیان می‌شوند که نتایج اندازه گیریهای کمی دقیق را بیان و پیشگویی می‌کند. برتری نظریه‌های کمی فیزیک فقط در جنبه علمی آنها هست که ما را قادر می‌سازد که پدیده‌های طبیعی را با دقت پیش بینی و کنترل می‌کنیم. از مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیریهای دقیق با پیش بینی‌های عددی نظریه می‌توانیم به میزان قابل ملاحظه‌ای از صحت نظریه اطمینان حاصل کنیم، یا معلوم داریم که از چه نظر محتاج اصلاح است.
 اغلب می‌توان پدیده فیزیکی داد. نقدی را به چند روش کیفی تفریبی توضیح داد و اگر به این روش‌ها قانع باشیم اغلب می‌توان پدیده فیزیکی داد. نقدی را به چند روش کیفی تفریبی توضیح داد و اگر به این روش‌ها قانع باشیم
 چه بسا تشخیص نظریه صحیح مقدور نباشد، ولی اگر بتوان نظریه‌ای پدید آورد که نتایج حاصل از ((اندازه گیری|ندازه گیری‌ها)) را تا چهار یا پنج ( حتی دو یا سه ) رقم معنی دار تقریب پیش بینی کند، آن نظریه نمی واند چندان ناصحیح باشد. توافق تقریبی ممکن است فقط تصادفی باشد، ولی توافق نزدیک به کمال محال است ، چنین باشد. از این گذشته موارد بسیاری در تاریخ علوم بوده است که اختلافهای کوچک اما مهم میان نظریه و نتایج حاصل از اندازه گیری‌های دقیق باعث به وجود آمدن نظریه‌های تازه و پر دامنه تری شده‌اند. حال آن که اگر فقط به توضیح کیفی پدیده‌ها قانع می‌بودیم، نمی‌توانستیم حتی به وجود چنین اختلافهای پی ببریم. چه بسا تشخیص نظریه صحیح مقدور نباشد، ولی اگر بتوان نظریه‌ای پدید آورد که نتایج حاصل از ((اندازه گیری|ندازه گیری‌ها)) را تا چهار یا پنج ( حتی دو یا سه ) رقم معنی دار تقریب پیش بینی کند، آن نظریه نمی واند چندان ناصحیح باشد. توافق تقریبی ممکن است فقط تصادفی باشد، ولی توافق نزدیک به کمال محال است ، چنین باشد. از این گذشته موارد بسیاری در تاریخ علوم بوده است که اختلافهای کوچک اما مهم میان نظریه و نتایج حاصل از اندازه گیری‌های دقیق باعث به وجود آمدن نظریه‌های تازه و پر دامنه تری شده‌اند. حال آن که اگر فقط به توضیح کیفی پدیده‌ها قانع می‌بودیم، نمی‌توانستیم حتی به وجود چنین اختلافهای پی ببریم.
 !تاریخچه !تاریخچه
-
از نظر تاریخی ، مکانیک اولین شاخه از ((فیزیک)) است که به صورت علمی دقیق توسعه یافت. ((دانشمندان)) یونانی در قرن سوم قبل از میلاد مسیح با قوانین اهرم‌ها و سیالات در حال تعادل استاتیکی آشنا بودند. گسترش شگرف فیزیک در دو سه قرن اخیر با کشف ((قوانین مکانیک)) توسط ((گالیله)) و ((نیوتن)) شروع شد. قوانین مکانیک چنان که توسط اسحاق نیوتن در اواسط قرن هفدهم ، و ((قوانین الکترسیته)) و ((مغناطیس)) که توسط ((ماکسول)) در حدود دویست سال بعد به زبان ریاضی بیان شدند ، دو نظریه اساسی فیزیک کلاسیک به شمار می‌رود.
+از نظر تاریخی ، مکانیک اولین شاخه از ((فیزیک)) است که به صورت علمی دقیق توسعه یافت. ((دانشمندان)) یونانی در قرن سوم قبل از میلاد مسیح با قوانین اهرم‌ها و سیالات در حال تعادل استاتیکی آشنا بودند. گسترش شگرف فیزیک در دو سه قرن اخیر با کشف ((قوانین مکانیک)) توسط ((گالیله)) و ((اسحاق نیوتن)) شروع شد. قوانین مکانیک چنان که توسط اسحاق اسحاق نیوتن در اواسط قرن هفدهم ، و ((قوانین الکترسیته)) و ((مغناطیس)) که توسط ((ماکسول)) در حدود دویست سال بعد به زبان ریاضی بیان شدند ، دو نظریه اساسی فیزیک کلاسیک به شمار می‌رود.
 فیزیک نسبیت که با کار ((اینیشتن)) شروع شد و ((فیزیک کوانتوم)) که بر اساس کارها ((یزنبرگ)) و ((شدودنیگر)) استوار بود اصلاح و بیان تازه قوانین مکانیک و ((الکترودینامیک)) را بر حسب مفاهیم فیزیکی جدید ایجاد می‌کرد. با این همه فیزیک جدید بر پایه‌های ساخته شده که توسط فیزیک کلاسیک بنا گردیده است و درک روشن اصول مکانیک و الکترودینامیک کلاسیک هنوز هم برای آموختن فیزیک نسبیت و کوانتم دارای اهمیت اساسی است. به علاوه قوانین مکانیک هنوز هم در اکثر کاربرد‌های علمی مکانیک در رشته‌های ((مهندسی)) و ((نجوم)) قابل اعمالند. مگر در مواردی که اجسام با سرعت‌هایی نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند و یا هنگامی که اجرام یا فواصل عظیم در کار باشند. فیزیک نسبیت که با کار ((اینیشتن)) شروع شد و ((فیزیک کوانتوم)) که بر اساس کارها ((یزنبرگ)) و ((شدودنیگر)) استوار بود اصلاح و بیان تازه قوانین مکانیک و ((الکترودینامیک)) را بر حسب مفاهیم فیزیکی جدید ایجاد می‌کرد. با این همه فیزیک جدید بر پایه‌های ساخته شده که توسط فیزیک کلاسیک بنا گردیده است و درک روشن اصول مکانیک و الکترودینامیک کلاسیک هنوز هم برای آموختن فیزیک نسبیت و کوانتم دارای اهمیت اساسی است. به علاوه قوانین مکانیک هنوز هم در اکثر کاربرد‌های علمی مکانیک در رشته‌های ((مهندسی)) و ((نجوم)) قابل اعمالند. مگر در مواردی که اجسام با سرعت‌هایی نزدیک به ((سرعت نور)) حرکت می‌کنند و یا هنگامی که اجرام یا فواصل عظیم در کار باشند.
 !تقسیم بندی مکانیک !تقسیم بندی مکانیک
 مکانیک ، علم حرکت اجسام مادی است و می‌توان آن را به سه شاخه ((سینماتیک)) ، ((دینامیک)) و ((استاتیک)) تقسیم کرد. سینماتیک برسی و تشریح حرکات ممکن اجسام مادی است. دینامیک برسی قوانینی است که معین می‌کند از میان حرکات ممکن ، کدام مورد در هر حرکت اتفاق می‌افتد. در دینامیک است که مفهوم نیرو وارد می‌شود. مکانیک ، علم حرکت اجسام مادی است و می‌توان آن را به سه شاخه ((سینماتیک)) ، ((دینامیک)) و ((استاتیک)) تقسیم کرد. سینماتیک برسی و تشریح حرکات ممکن اجسام مادی است. دینامیک برسی قوانینی است که معین می‌کند از میان حرکات ممکن ، کدام مورد در هر حرکت اتفاق می‌افتد. در دینامیک است که مفهوم نیرو وارد می‌شود.
 مسئله اصلی دینامیک این است که برای هر دستگاه فیزیکی ، حرکاتی را که تحت تاثیر نیروهای داده شده بوجود می‌آید مشخص کند. استاتیک برسی نیروها و دستگاههای نیروها است. مسئله اصلی دینامیک این است که برای هر دستگاه فیزیکی ، حرکاتی را که تحت تاثیر نیروهای داده شده بوجود می‌آید مشخص کند. استاتیک برسی نیروها و دستگاههای نیروها است.
 !تقسیم بندی مکانیک بر حسب نوع دستگاه فیزیکی !تقسیم بندی مکانیک بر حسب نوع دستگاه فیزیکی
 همچنین می‌توان مکانیک را بر حسب نوع دستگاه فیزیکی مورد برسی ، تقسیم کرد . ساده ترین دستگاه فیزیکی ، یک تک ذره است. سپس حرکت دستگاهی از ذرات را مطالعه خواهیم کرد. جسم صلب را می‌توان نوع خاصی از دستگاه ذرات دانست‌. و در نهایت حرکت محیط‌های پیوسته و مواد الاستیک و پلاستیک (کشوار و ناکشوار) و جامدها و مایعات و گازها را مطالعه خواهیم کرد . همچنین می‌توان مکانیک را بر حسب نوع دستگاه فیزیکی مورد برسی ، تقسیم کرد . ساده ترین دستگاه فیزیکی ، یک تک ذره است. سپس حرکت دستگاهی از ذرات را مطالعه خواهیم کرد. جسم صلب را می‌توان نوع خاصی از دستگاه ذرات دانست‌. و در نهایت حرکت محیط‌های پیوسته و مواد الاستیک و پلاستیک (کشوار و ناکشوار) و جامدها و مایعات و گازها را مطالعه خواهیم کرد .
 !مکانیک محیط‌های پیوسته !مکانیک محیط‌های پیوسته
 در این مبحث مکانیک محیط‌های پیوسته ، جامدات ، سیالها و غیرو را مورد مطالعه قرار می‌گیرد . در چنین مسائلی ، تعداد ذرات آنقدر زیاد است که مطالعه حرکت یک به یک آنها عملی نیست و در عوض فرض می‌شود که ماده به طور پیوسته در فضا توضیع شده و به وسیله چگالیش مشخص شده است.  در این مبحث مکانیک محیط‌های پیوسته ، جامدات ، سیالها و غیرو را مورد مطالعه قرار می‌گیرد . در چنین مسائلی ، تعداد ذرات آنقدر زیاد است که مطالعه حرکت یک به یک آنها عملی نیست و در عوض فرض می‌شود که ماده به طور پیوسته در فضا توضیع شده و به وسیله چگالیش مشخص شده است.
 البته لازم به توضیع است که مکانیک محیط های پیوسته به صورت شاخه‌ای از ((فیزیک و مکانیک)) ، تحت عنوان مکانیک سیالات مورد بحث قرار می‌گیرد ، که در این حالت کمتر از مکانیک ذره‌ای استفاده می‌شود بیشتر با استفاده از مکانیک لاگرانژی برسی می‌شود . یعنی ابتدا یک چگالی لاگراژی برای سیستم تعریف می‌شود ، سپس با استفاده از معادلات اویلر- لاگرانژ معادله‌های حرکت بدست می‌آیند. بنابراین اولین قدم نوشتن یک لاگرانژی مناسب ، ماتناسب با سیستم می‌باشد. همچنین در مباحث پیشرفته و در مقاطع عالی فیزیک گرایشی تحت عنوان ((نظریه ریسمان)) وجود دارد که با استفاده از مفاهیم کوانتومی به طور مفصل سیستم‌های مشابه محیط های پیوسته مورد یرسی قرار می‌گیرند. البته لازم به توضیع است که مکانیک محیط های پیوسته به صورت شاخه‌ای از ((فیزیک و مکانیک)) ، تحت عنوان مکانیک سیالات مورد بحث قرار می‌گیرد ، که در این حالت کمتر از مکانیک ذره‌ای استفاده می‌شود بیشتر با استفاده از مکانیک لاگرانژی برسی می‌شود . یعنی ابتدا یک چگالی لاگراژی برای سیستم تعریف می‌شود ، سپس با استفاده از معادلات اویلر- لاگرانژ معادله‌های حرکت بدست می‌آیند. بنابراین اولین قدم نوشتن یک لاگرانژی مناسب ، ماتناسب با سیستم می‌باشد. همچنین در مباحث پیشرفته و در مقاطع عالی فیزیک گرایشی تحت عنوان ((نظریه ریسمان)) وجود دارد که با استفاده از مفاهیم کوانتومی به طور مفصل سیستم‌های مشابه محیط های پیوسته مورد یرسی قرار می‌گیرند.
 !((مکانیک لاگرانژی)) !((مکانیک لاگرانژی))
 اولین قدم در تشریح حرکت یک سیستم انتخاب دستگاه مختصات متناسب با سیستم است . بعنوان مثال برای تشریح حرکت تحت تاثیر نیروهای مرکزی بهتر است از مختصات قطبی استفاده کنیم. در حالت کلی می‌توان یک مجموعه مختصات تقسیم یافته معرفی کرد که سیستم‌های دکارتی و قطبی و ... حالت خاصی از یک سیستم می‌تواند باشد. مختصات تعمیم یافته دارای محدودیت نیست و براحتی می تواند در مورد سیستم ذرات اعمال شود. معادلات لاگرانژ و مکانیک لاگرانژ که یک روش عامتر در مکانیک است بر اساس مختصات تعمیم یافته تعریف می‌شود.  اولین قدم در تشریح حرکت یک سیستم انتخاب دستگاه مختصات متناسب با سیستم است . بعنوان مثال برای تشریح حرکت تحت تاثیر نیروهای مرکزی بهتر است از مختصات قطبی استفاده کنیم. در حالت کلی می‌توان یک مجموعه مختصات تقسیم یافته معرفی کرد که سیستم‌های دکارتی و قطبی و ... حالت خاصی از یک سیستم می‌تواند باشد. مختصات تعمیم یافته دارای محدودیت نیست و براحتی می تواند در مورد سیستم ذرات اعمال شود. معادلات لاگرانژ و مکانیک لاگرانژ که یک روش عامتر در مکانیک است بر اساس مختصات تعمیم یافته تعریف می‌شود.
 !نظریه ارتعاشات کوچک !نظریه ارتعاشات کوچک
 مسئله مهمی که اغلب پیش می‌آید، این است که تعیین کنیم که آیا حرکت داده شده دستگاهی دینامیکی پایدار است یا نیست یا اگر پایدار است خصوصیت ارتعاشات کوچک حول حرکت داده شده را تعیین کنیم. ساده‌ترین مسئله از این نوع ، مسئله پایداری یک نقطه تعادل است در مطالعه ارتعاشات کوچک سیستم‌ها ، از مفهوم مختصات تعمیم یافته ،معادلات لاگرانژ و ((جبر تانسوری)) استفاده می‌شود . مسئله مهمی که اغلب پیش می‌آید، این است که تعیین کنیم که آیا حرکت داده شده دستگاهی دینامیکی پایدار است یا نیست یا اگر پایدار است خصوصیت ارتعاشات کوچک حول حرکت داده شده را تعیین کنیم. ساده‌ترین مسئله از این نوع ، مسئله پایداری یک نقطه تعادل است در مطالعه ارتعاشات کوچک سیستم‌ها ، از مفهوم مختصات تعمیم یافته ،معادلات لاگرانژ و ((جبر تانسوری)) استفاده می‌شود .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:54 ]   6   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:48 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [14:50 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [14:52 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:09 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 مهر 1383 [15:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..