منو
 صفحه های تصادفی
سیستماتیک گیاهی
روش تحقیق علی- مقایسه‌ای
برهم کنش الکترومغناطیسی
رمز گردانی در حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت
رشته نقشه کشی شاخه فنی و حرفه ای
حضرت علی «ع»
خوردگی فلزات
نویسندگان کلاسیک
مرحله سوم افشاریه
ائمه معصومین علیهم السلام مظهر تام اسماء و صفات حق اند
 کاربر Online
399 کاربر online
تاریخچه ی: مول

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-39Lines: 1-42
-__مول (Mole)__ +


{img src=img/daneshnameh_up/4/48/Chem.jpg}

||مقدار خالصی که شامل عدد آووگادرو ، واحد اصلی باشد، یک
__~~green:مول~~__ نامیده می‌شود که یک واحد اصلی است. مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد‌های مستقل اصلی آن ، دقیقا برابر با تعداد اتم‌های 12g کربن 126C باشد. پس نمونه‌ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با ((وزن اتمی)) آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر ، یعنی شامل __عدد آووگادرو__ اتم است. مثلا وزن اتمی ((بریلیم)) ، __9.01218__است. بنابر این: اتم بریلیم Be=1mol Be = 6.02205x1023 : 9.01218||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-چون وزن اتمی ((فلوئور)) 19.0 و وزن اتمی ((هیدروژن)) 1.0 است، سنگینی یک اتم فلوئور 19 برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود. حال اگر 100 اتم فلوئور و 100 اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم‌های فلوئور 19 برابر جرم اتم‌های هیدروژن می‌شود. پس جرم‌های هر دو نمونه‌ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم‌های آنها برابر باشد همان نسبت 19.0 به 1.0 یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها ، خواهد بود. /> />اگر 19.0g فلوئور و 1.0g هیدروژن داشته باشیم. این دو مقدار بر حسب گرم و از لحاظ عددی برابر وزن‌های اتمی این دو عنصر است. چون جرم‌های این دو نمونه نسبت 19.0 به 1.0 دارد، نمونه‌ها باید شامل تعداد اتم‌های مساوی باشند. در واقع ، نمونه‌ای از هر ((عنصر)) که جرم آن بر حسب گرم عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم‌های یکسان خواهد بود. /> />این عدد را به افتخار ((آووگادرو|آمدو آووگادرو )) عدد آووگادرو می‌نامند. آووگادرو نخستین کسی بود که رفتار گازها در ((واکنش شیمیایی)) را بر حسب عده مولکولها واکنش دهنده ، توضیح داد. مقدار ((عدد آووگادرو)) با آزمایش معین شده و تا شش رقم با معنی عبارت است از:6.02205x1023 />!تعریف مول />مقدار خالصی که شامل عدد آووگادرو واحد اصلی باشد یک مول نامیده می‌شود که یک واحد اصلی است. تعریف مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد‌های مستقل اصلی آن دقیقا برابر با تعداد اتم‌های 12g کربن 126C باشد.
r />پس نمونه‌ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با ((وزن اتمی)) آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر ، یعنی شامل عدد آووگادرو ((اتم)) است. مثلا وزن اتمی ((بریلیم)) 9.01218 است.
بنابر این : اتم بریلیم B
e=1mol Be = 6.02205x1023 9.01218
+چون وزن اتمی ((فلوئور)) 19.0 و وزن اتمی ((هیدروژن)) 1.0 است، سنگینی یک اتم فلوئور ، 19 برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود. حال اگر 100 اتم فلوئور و 100 اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم‌های فلوئور 19 برابر جرم اتم‌های هیدروژن می‌شود. پس جرم‌های هر دو نمونه‌ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم‌های آنها برابر باشد همان نسبت 19.0 به 1.0 یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها ، خواهد بود.

اگر 19.0g فلوئور و 1.0g هیدروژن داشته باشیم، این دو مقدار بر حسب گرم و از لحاظ عددی برابر وزن‌های اتمی این دو ((عنصر شیمیایی|عنصر)) است. چون جرم‌های این دو نمونه نسبت 19.0 به 1.0 دارد، نمونه‌ها باید شامل تعداد اتم‌های مساوی باشند. در واقع ، نمونه‌ای از هر عنصر که جرم آن بر حسب گرم عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم‌های یکسان خواهد بود.

این عدد را به افتخار "__آمدو آووگادرو__" ، ((عدد آووگادرو)) می‌نامند. __آووگادرو__ نخستین کسی بود که رفتار گازها در ((واکنش شیمیایی)) را بر حسب عده ((مولکول|مولکولها)) واکنش دهنده ، توضیح داد. مقدار عدد آووگادرو با آزمایش معین شده و تا شش رقم با معنی عبارت است از:


__~~green:::6.02205x1023::~~__
 !مول ماده مولکولی !مول ماده مولکولی
-یک مول مرکب از عدد آووگادرو واحد مستقل است. یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آدوگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی H2O برابر 18.02 گرم است، پس مولکول H2O با
18.02g H2O =1MolH2O =6.02205xa023 ((مولکول آب)) H2O .
+یک مول ، مرکب از عدد آووگادرو واحد مستقل است. یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آووگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی H2O برابر 18.02 گرم است، پس مولکول H2O با:


~~green:::__18.02g H2O =1MolH2O =6.02205xa023 مولکول آب H2O__::~~ />چون یک مولکول آب ، دو اتم H و یک اتم O دارد، یک مول H2O شامل دو اتم H و یک مول اتم O است. با استفاده از تعریف مول ، نوع واحد مستقلی که اندازه گیری می‌شود، باید مشخص باشد. یک مول از اتم‌های H شامل: 6.02205x1023 اتم H و جرم آن ، تا سه رقم با معنی ، 1.01g است، یک مول از مولکولهای H2 شامل 6.02205xa023 مولکول H2 و جرم آن 2.02g است. برای فلوئور :
~~green:::__فلوئور گرم Mol F=6.02205x1023 F=19.0__::~~
~~green:::__مولکول فلوئور 1Mol F2=6.02205x1023 F2=38.0g__::~~
-چون یک مولکول آب دو اتم H و یک اتم O دارد، یک مول H<sub>2</sub>O شامل دو اتم H و یک مول اتم O است.
با استفاده از تعریف مول، نوع واحد مستقلی که ((اندازه گیری)) می‌شود باید مشخص باشد. یک مول از اتم های H شامل 6.02205xa0<sup>23sup> اتم H و جرم آن ، تا ((ارقام بامعنی|سه رقم با معنی)) ، 1.01g است، یک مول از مولکولهای H<sub>2</sub> شامل 6.02205xa0up>23</sup> مولکول H2</sub> و جرم آن 2.02g است. برای فلوئور : فلوئو گرم Mol F=6.02205x1023</sup> F=19.0
((مولکول فلووئور)) 1Mol F<sub>2sub
>=6.02205x1023sup> F<sub>2sub>=38.0g
!مول در ((مواد یونی))
وقتی می گوییم یک مول(BaCl<usb>2) به این معنی است که نمونه مورد نظر ما شامل عدد آووگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص است. یک مول BaCl<usb>2 جرمی برابر 208.3g دارد که همان وزن فرمولی BaCl<usb>2 است. در واقع ، یک مول BaCl<usb>2 شامل ، ((باریم)) /> 137.3g= یون 1Mol Ba<sub>2=6.02205x1023ba2b>
((کلر)): 71.g= ((یون)) 2Mol Cl2=6.02205x1023BaCl2
r />که روی هم می‌شود :
208.3g Bacl2= واحد 1Mol BaCl2=6.02205x1023Cl2
+ dir align=left>r /><tr>
<td><br />{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/pctl1.jpg}
</td><br />tr>r />table>
!مول در مواد یونی
وقتی میگوییم یک مول(BaClub>2) ، به این معنی است که نمونه مورد نظر ما شامل عدد آووگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص است. یک مول BaClub>2 جرمی برابر 208.3g دارد که همان وزن فرمولی BaClub>2 است. در واقع ، یک مول BaClub>2 شامل ((باریم)):
r>
~~green:::__green137.3g= یون 1Mol__::~~
~~green:::__208.3g Bacl2= واحد 1Mol __::~~
::~~green:__
BaCl2=6.02205x1023Cl2__~~::
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ارقام بامعنی)) *((ارقام بامعنی))
 *((اتم)) *((اتم))
 *((الکترون آزاد)) *((الکترون آزاد))
 *((اوربیتال)) *((اوربیتال))
 *((عدد آووگادرو)) *((عدد آووگادرو))
 *((مولکول)) *((مولکول))
 *((مدل اتمی بور)) *((مدل اتمی بور))
-*((مواد یونی)) 
 *((مولاریته)) *((مولاریته))
 *((مولالیته)) *((مولالیته))
 *((نرمالیته)) *((نرمالیته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [06:38 ]   8   admin      جاری 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:34 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:32 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:11 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:32 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..