منو
 صفحه های تصادفی
آلبیت
شلاق کژدمان
آزمایش اندازه‌گیری یون کلسیم در عصاره گیاه
درود خدا و جبرئیل بر حضرت خدیجه
کلوستالیت
کتابهای فیزیک هسته‌ای
عوامل موثر بر الکترونگاتیوی
تحولات بارز در شیمی
تصفیه کن الکترواستاتیکی آلودگی هوا
رشته های دانشگاهی فنی و حرفه ای
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: مول

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-24Lines: 1-42
-__مول (Mole)__ +


{img src=img/daneshnameh_up/4/48/Chem.jpg}

||مقدار خالصی که شامل عدد آووگادرو ، واحد اصلی باشد، یک
__~~green:مول~~__ نامیده می‌شود که یک واحد اصلی است. مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد‌های مستقل اصلی آن ، دقیقا برابر با تعداد اتم‌های 12g کربن 126C باشد. پس نمونه‌ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با ((وزن اتمی)) آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر ، یعنی شامل __عدد آووگادرو__ اتم است. مثلا وزن اتمی ((بریلیم)) ، __9.01218__است. بنابر این: اتم بریلیم Be=1mol Be = 6.02205x1023 : 9.01218||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-چون وزن اتمی ((فلوئور)) 19.0 و وزن اتمی ((هیدروژن)) 1.0 است، سنگینی یک اتم فلوئور 19 برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود. حال اگر 100 اتم فلوئور و 100 اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم‌های فلوئور 19 برابر جرم اتم‌های هیدروژن می‌شود. پس جرم‌های هر دو نمونه‌ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم‌های آنها برابر باشد همان نسبت 19.0 به 1.0 یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها ، خواهد بود. +چون وزن اتمی ((فلوئور)) 19.0 و وزن اتمی ((هیدروژن)) 1.0 است، سنگینی یک اتم فلوئور ، 19 برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود. حال اگر 100 اتم فلوئور و 100 اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم‌های فلوئور 19 برابر جرم اتم‌های هیدروژن می‌شود. پس جرم‌های هر دو نمونه‌ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم‌های آنها برابر باشد همان نسبت 19.0 به 1.0 یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها ، خواهد بود.

اگر 19.0g فلوئور و 1.0g هیدروژن داشته باشیم، این دو مقدار بر حسب گرم و از لحاظ عددی برابر وزن‌های اتمی این دو ((عنصر شیمیایی|عنصر)) است. چون جرم‌های این دو نمونه نسبت 19.0 به 1.0 دارد، نمونه‌ها باید شامل تعداد اتم‌های مساوی باشند. در واقع ، نمونه‌ای از هر عنصر که جرم آن بر حسب گرم عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم‌های یکسان خواهد بود.

این عدد را به افتخار "__آمدو آووگادرو__" ، ((عدد آووگادرو)) می‌نامند. __آووگادرو__ نخستین کسی بود که رفتار گازها در ((واکنش شیمیایی)) را بر حسب عده ((مولکول|مولکولها)) واکنش دهنده ، توضیح داد. مقدار عدد آووگادرو با آزمایش معین شده و تا شش رقم با معنی عبارت است از:


__~~green:::6.02205x1023::~~__
!مول ماده مولکولی
یک مول ، مرکب از عدد آووگادرو واحد مستقل است. یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آووگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی H2O برابر 18.02 گرم است، پس مولکول H2O با:


~~green:::__18.02g H2O =1MolH2O =6.02205xa023 مولکول آب H2O__::~~
چون یک مولکول آب ، دو اتم H و یک اتم O دارد، یک مول H2O شامل دو اتم H و یک مول اتم O است. با استفاده از تعریف مول ، نوع واحد مستقلی که اندازه گیری می‌شود، باید مشخص باشد. یک مول از اتم‌های H شامل: 6.02205x1023 اتم H و جرم آن ، تا سه رقم با معنی ، 1.01g است، یک مول از مولکولهای H2 شامل 6.02205xa023 مولکول H2 و جرم آن 2.02g است. برای فلوئور :
~~green:::__فلوئور گرم Mol F=6.02205x1023 F=19.0__::~~
~~green:::__مولکول فلوئور 1Mol F2=6.02205x1023 F2=38.0g__::~~
-اگر 19.0g فلمئور و 1.0g هیدروژن داشته باشیم. این دو مقدار بر حسب گرم و از لحاظ عددی برابر وزن‌های اتمی این دو عنصر است. چون جرم‌های این دو نمونه نسبت 19.0 به 1.0 دارد، نمونه‌ها باید شامل تعداد اتم‌های مساوی باشند. در واقع ، نمونه‌ای از هر عنصر که جرم آن بر حسب گرم عددی برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم‌های یکسان خواهد بود.r />r />این عدد را به افتخار ((آووگادرو|آمدو آووگادرو ))عدد آووگادرو می‌نامند. آووگادرو نخستین کسی بود که رفتار گازها در واکنش شیمیایی را بر حسب عده مولکولها واکنش دهنده، توضیح داد. مقدار عدد آووگادرو با آزمایش معین شده و تا شش رقم با معنی عبارت است از:6.02205x1023>
!تعریف مول<br />مقدار خالصی که شامل عدد آووگادرو واحد اصلی باشد یک مول نامیده می‌شود که یک واحد اصلی است. تعریف مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد‌های مستقل اصلی آن دقیقا برابر با تعداد اتم‌های 12g کربن 126C باشد.
<br />پس نمونه‌ای از یک عنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با ((وزن اتمی)) آن عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر ، یعنی شامل عدد آووگادرو اتم است. مثلا وزن اتمی ((بریلیم)) 9.01218 است.
بنابر این : اتم بریلیم Be=1mol Be = 6.02205x10<sup>23
9.01218r />!مول ماده مولکولی
یک مول مرکب از عدد آووگادرو واحد مستقل است. یک مول ماده مولکولی مرکب از عدد آدوگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است. مثلا وزن مولکولی H2O برابر 18.02 گرم است، پس مولکول H2O با 18.02
g H2</sub>O =1MolH2O =6.02205xa0up>23</sup> مولکول H2</sub>O .
/>چون یک مولکول آب دو اتم H و یک اتم O دارد، یک مول H2O شامل دو اتم H و یک مول اتم O است.
با استفاده از تعریف مول، نوع واحد مستقلی که اندازه گیری می‌شود باید مشخص باشد. یک مول از اتم های H شامل 6.02205xa0p>23 اتم H و جرم آن ، تا سه رقم با معنی ، 1.01g است، یک مول از مولکولهای H<sub>2 شامل 6.02205xa023</sup> مولکول H2sub
> و جرم آن 2.02g است. برای فلوئور :
فلوئو گرم Mol F=6.02205x1023sup
> F=19.0
مولکول فلووئور مولکول = 38.0g 1Mol F2sub>=6.02205x1023 F2b>
+<table dir align=left>
<tr>
<td>
{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/pctl1.jpg}r />td>
tr>
table>
 !مول در مواد یونی !مول در مواد یونی
-وقتی می گوییم یک مول(BaCl<usb>2) به این معنی است که نمونه مورد نظر ما شامل عدد آووگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص است. یک مول BaCl<usb>2 جرمی برابر 208.3g دارد که همان وزن فرمولی BaCl<usb>2 است. در واقع ، یک مول BaCl<usb>2 شامل ،
باریم 137.3g= یون 1Mol Ba<sub>2+=6.02205x1023ba2+ />ک 71.0g= یون 2Mol Cl2=6.02205x1023BaCl2-
ک روی م می و :
208.3g Bacl<sub>2</sub>= واحد 1Mol BaCl<sub>2-<sub>=6.02205x1023sup
>Cl<sub>2-</sub>
+وقتی میگوییم یک مول(BaClub>2) ، به این معنی است که نمونه مورد نظر ما شامل عدد آووگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص است. یک مول BaClub>2 جرمی برابر 208.3g دارد که همان وزن فرمولی BaClub>2 است. در واقع ، یک مول BaClub>2 شامل ((باریم)):

/>~~green:::__green137.3g= یون 1Mol__::~~r />~~green:::__208.3g Bacl2= حد 1Mol __::~~
::~~green:__Ba
Cl2</sub>=6.02205x1023Cl2__~~::
!باحث مرتبط با عنوان />*((ارام بامعنی)) />*((م))
*((الکترون آزاد))r /
>*((اوربیتال))r /
>*((عدد آووگادرو))r />*((مولکول))r />*((مدل اتمی بور))<br />*((مولاریته))r />*((مولالیته))r />*((نرمالیته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1391 [06:38 ]   8   admin      جاری 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:34 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [10:32 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:11 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:32 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [11:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [10:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..