منو
 کاربر Online
833 کاربر online
تاریخچه ی: مولیبدنم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-143Lines: 1-132
-V{maketoc}
right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((نیوبیم)) - __Chromium__ - ((تکنتیوم)) 
((نیوبیم)) - __Chromium__ - ((تکنتیوم))
 
 
-
__Mo__
((Tungsten|W))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/3/39//Mo_TableImage.png}
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
__Mo__
((Tungsten|W))

{picture=Mo_TableImage.png}
left">جدول کامل
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))molybdenum, Mo, 42
+نام, علامت اختصاری, شمارهmolybdenum, Mo, 42
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 6|6 «VIB))), ((عنصر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 6|6 «VIB))), ((عنصر دوره 5|5)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 10280 ((کیلوگرم برمترمکعب|kg/m3)), 5.5
+جرم حجمی, سختی 10280 kg/m3, 5.5
 
 
-((رنگ)) خاکستری فلزی
{picture file=img/daneshnameh_up/6/6b//125pxMo2C42.jpg}
+رنگ خاکستری فلزی
{picture=125pxMo2C42.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 95.94 ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی 95.94 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) 145 ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی 145 ((پیکومتر|pm))
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 145 pm
+شعاع کووالانسی 145 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) ناشناخته
+شعاع واندروالس ناشناخته
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((کریپتون|Kr))~np~]~/np~4d55((اوربیتال s|s))1]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((کریپتون|Kr))~np~]~/np~4d55((اوربیتال s|s))1]
 
 
-((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 13, 1
+((الکترون|e-)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 13, 1
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 2,3,4,5,__6__ (اسید)) قوی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 2,3,4,5,__6__ (اسید قوی)
 
 
-(( ساختار کریستالی)) body centered مکعبی
+ ساختار کریستالی body centered مکعبی
 
 
 __ خواص فیزیکی __
 __ خواص فیزیکی __
-
(( حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|__)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-(( نقطه ذوب)) 2896 ((کلوین |K)) (4753 °(( فارنهایت |F)))
+ نقطه ذوب 2896 ((کلوین |K)) (4753 °(( فارنهایت |F)))
 
 
-(( نقطه جوش)) 4912 K (8382 °F)
+ نقطه جوش 4912 K (8382 °F)
 
 
-(( حجم مولی)) 9.38 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول |m3/mol))
+ حجم مولی 9.38 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-(( گرمای تبخیر)) 598 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+ گرمای تبخیر 598 kJ/mol
 
 
-(( گرمای هم جوشی)) 32 kJ/mol
+ گرمای همجوشی 32 kJ/mol
 
 
-(( فشار بخار)) 3.47 ((پاسکال|Pa)) at 3000 K
+((فشار بخار)) 3.47 ((پاسکال|Pa)) at 3000 K
 
 
-(( سرعت صوت)) __ ((متر بر ثانیه |m/s)) at __ K
+سرعت صوت __ m/s at __ K
 
 
 __ متفرقه __
 __ متفرقه __
 
 
-(( الکترونگاتیویته)) 2.16 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 2.16 (درجه پائولینگ)
 
 
-(( ظرفیت گرمایی ویژه)) 250 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین |J/«kg*K)))
+ ظرفیت گرمایی ویژه 250 J/kg*K
 
 
-(( رسانائی الکتریکی)) 18.7 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 18.7 106/m اهم
 
 
-(( رسانائی گرمایی)) 138 ((وات بر متر-کلوین |W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 138 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 684.3 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 684.3 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1560 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1560 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2618 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2618 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4480 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4480 kJ/mol
 
 
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 
 
  
 
 
 
 
-(( ایزوتوپ |iso))(( وفور طبیعی |NA))(( نیمه عمر)) (( روش فروپاشی |DM))(( انرژی فروپاشی |DE)) ((مگا |M))(( الکترون ولت |eV))(( محصول فروپاشی |DP))
+((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیم عمر)) (( وش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 93Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))4000 y ε 0.405((niobium|93Nb))
 93Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))4000 y ε 0.405((niobium|93Nb))
 
 
 99Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))65.94 h β 1.357((technetium|99Tc))
 99Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))65.94 h β 1.357((technetium|99Tc))
 
 
 100Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))1E19 y β 3.034((ruthenium|100Ru))
 100Mo((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))1E19 y β 3.034((ruthenium|100Ru))
 
 
-92Mo14.84%Mo با 5 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+92Mo14.84%Mo با 5 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 94Mo9.25%Moبا52 نوترون پایدار است
 94Mo9.25%Moبا52 نوترون پایدار است
 
 
 95Mo15.92%Mo با53 نوترون پایدار است
 95Mo15.92%Mo با53 نوترون پایدار است
 
 
 96Mo16.68%Mo با54 نوترون پایدار است
 96Mo16.68%Mo با54 نوترون پایدار است
 
 
 97Mo9.55%Mo با55 نوترون پایدار است
 97Mo9.55%Mo با55 نوترون پایدار است
 
 
 98Mo24.13%Mo با56 نوترون پایدار است
 98Mo24.13%Mo با56 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
 
 
- واحدهای((SI)) & ((دما و فشار استاندارد |STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهایSI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 !خصوصیات قابل توجه !خصوصیات قابل توجه
-مولیبدنم(( عنصر شیمیایی)) است که در((جدول تناوبی)) با نشان Mo و(( عدد اتمی)) 42 قرار دارد.مولیبدنم یک(( فلز واسطه)) می باشد. خالص این عنصر سیمگون و بسیار سخت است و یکی از بالاترین نقطه ذوبها را در بین تمامی عناصر خالص دارا می باشد.مقادیر بسیار کم مولیبدنم برای استحکام بخشیدن به(( فولا))د موثر است.این عنصر در تغذیه گیاهان مهم وده و در((آنزم| آنزیمها))ی خاصی مانند((اکسیداز انتین)) یافت می شود.
!کاربر
دهـــــــــا />ش از 2/3 کل مولیبدنم در((آلیاژ| آلیاژها)) بکار می رود.استفاده از مولیبدنم در طول ((وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول)) افزایش یافت ، در این دوران نیاز به تنگستن موجب گرانی این عنصرشده و(( فولاد ))محکم هم گران و کمیاب گشته بود. آن زمان از مولیبدنم در آلیاژهای با دوام و فولادهای مقاوم در حرارتهای بالا استفاده می شد. آلیاژهای خاص حاوی مولیبدنم – مثل((Hastelloys)) – بطور چشمگیری در برابر حرارت و(( فرسایش)) مقاوم هستند.از این عنصر در قسمتهای مختلف(( هواپیما)) و(( موشک)) و افروزه های لامپ استفاده می شود.در صنعت بنزین بعنوان(( کاتالیزور))کاربرد دارد بخصوص در کاتالیزورهای جداکننده((گوگرد| گوگردها))ی آلی از محصولات(( بنزین)) .Mo-99 در صنعت ایزوتوپ اتمی بکار می رود . طیف نگدانه های نارنجی مولیبدنم بین ((قرمز زرد)) تا(( نارنج)) قرمز درخشانی قرار دارد که در(( پلاستیک)) ،(( جوهر)) ،(( رنگ)) و ترکیبات ((لاستیکی)) بکار می روند.((دی سولفید مولیبدنم))(( ماده لیز کننده)) بسیار خوبی مخصوصا" در دماهای زیاد به حساب می آید. علاوه بر اینها مولیبدنم در بعضی وسایل الکترونیکی مثل پوشش فلزات رسانا در((غشای نازک ترانزیستور| غشای نازک ترانزیستورها)) مورد استفاده قرار می گیرد.( TFTs)
+مولیبدنم ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Mo و ((عدد اتمی)) 42 قرار دارد. مولیبدنم ، یک فلز واسطه میباشد. خالص این عنصر ، سیمگون و بسیار سخت است و یکی از بالاترین نقطه ذوبها را در بین تمامی عناصر خالص دارا میباشد. مقادیر بسیار کم مولیبدنم برای استحکام بخشیدن به ((فولاد)) موثر است. این عنصر در تغذیه گیاهان ، مهم وده ، در((آنزیم|آنزیمهای)) خاصی مانند اکسیداز زانتین یاف می‌شود.
 !تاریخچـــــــــه !تاریخچـــــــــه
-مولیبدنم ( از واژه((زبان یونانی| یونن)) molybdos به معنی " سرب مانند") بصورت آزاد در طبیعت وجود ندارد و تا اواخر(( قرن 18)) ترکیبات آنرا با ترکیبات عناصر دیگر مانند(( کربن)) و ((سرب)) اشتباه می گرفتند.(( Carl Wilhelm Scheele)) در سال(( 1778)) اثبات کرد که مولیبدنم با(( گرافیت)) و سرب ارتباطی ندارد و توانست(( اکسید)) این فلز را از(( مولیبدنیت)) جدا کند.در سال(( 1782)) ((Hjelm )) موفق شد تا با روش کاهش این اکسید از کربن ، عصاره ناخالصی از مولیبدنم را جداسازی کند.تا اواخر(( قرن 19 ))مولیبدنم کاربرد بسیار کمی داشت و در آزمایشگاه باقی ماند. بعد از این تاریخ شرکت فرانسوی(( Schneider and Co ))این فلز را بعنوان یک عامل آلیاژ ساز در پوشش زرهی مورد آزمایش قرار داد و به ویژگیهای مفید آن پی برد. +مولیبدنم ( از واژه یونانی ، molybdos به معنی "سرب مانند" ) بصورت آزاد در طبیعت وجود ندارد و تا اواخر قرن 18 ، ترکیبات آنرا با ترکیبات عناصر دیگر مانند ((کربن)) و ((سرب)) اشتباه میگرفتند. "__Carl Wilhelm Scheele__" در سال 1778 اثبات کرد که مولیبدنم با ((گرافیت)) و سرب ارتباطی ندارد و توانست اکسید این فلز را از مولیبدنیت جدا کند. در سال 1782، "__Hjelm__" موفق شد تا با روش ((اکسیداسیون-احیا|کاهش)) این اکسید از کربن ، عصاره ناخالصی از مولیبدنم را جداسازی کند.

تا اواخر قرن 19 ، مولیبدنم کاربرد بسیار کمی داشت و در آزمایشگاه باقی ماند. بعد از این تاریخ ، شرکت فرانسوی __Schneider and Co__ ، این فلز را بعنوان یک عامل آلیاژ ساز در پوشش زرهی مورد آزمایش قرار داد و به ویژگیهای مفید آن پی برد.
 !پیدایــــــــــش !پیدایــــــــــش
-اگرچه مولیبدنم در کانیهایی مانند(( وولفنیت)) (Mo((O))4((Pb))) یا پاولیت ((«Ca))((Mn))O4) وجود دارد ، منبع تجاری اصلی این فلز مولیبدنیت ( MoS) می باشد.مولیبدنم را مستقیما" استخراج می کنند و بعنوان محصول جانبی استخراج(( مس)) نیز بازیافت می گردد. مقدار مولیبدنم در((سنگ معدن| سنگهای معدن)) بین 01/0% تا تقریبا" 5/0% است. نزدیک به نیمی از مولیبدنم جهان در(( ایالات متحده)) استخراج شده و(( شرکت ))Phelps Dodge عرضه کننده اصلی آن می باشد. +اگرچه مولیبدنم در کانهایی مانند وولفنیت (MoO4Pb) یا پاولیت (MoO4Ca) وجود دارد، منبع تجاری اصلی این فلز مولیبدنیت (MoS) میباشد. مولیبدنم را مستقیما" استخراج میکنند و بعنوان محصول جانبی استخراج ((مس)) نیز بازیافت میگردد. مقدار مولیبدنم در سنگهای معدن ، بین 0,01% تا تقریبا" 0,5% است. نزدیک به نیمی از مولیبدنم جهان در ایالات متحده استخراج شده و شرکت __Phelps Dodge__ عرضه کننده اصلی آن است.
!کاربردهـــــــــا
بیش از دو سو
م کل مولیبدنم ، در ((آلیاژ|آلیاژها)) بکار می‌رود. استفاده از مولیبدنم در جنگ جهانی اول افزایش یافت. در این دوران ، نیاز به تنگستن موجب گرانی این عنصر شده و فولاد محکم هم گران و کمیاب شده بود. آن زمان از مولیبدنم در آلیاژهای با دوام و فولادهای مقاوم در حرارتهای بالا استفاده می‌شد. آلیاژهای خاص ، حاوی مولیبدنم مثلHastelloys ، بطور چشمگیری در برابر حرارت و فرسایش ، مقاوم هستند.

از این عنصر در قسمتهای مختلف هواپیما و موشک و افروزه‌های لامپ استفاده می‌شود. در صنعت بنزین بعنوان ((کاتالیزور)) کاربرد دارد، بخصوص در کاتالیزورهای جداکننده گوگردهای آلی از محصولات بنزین. Mo-99 در صنعت ایزوتوپ اتمی بکار می‌رود. طیف رنگدانه‌های نارنجی مولیبدنم بین قرمز – زرد تا نارنجی- قرمز درخشانی قرار دارد که در ((پلاستیک)) ،((جوهر)) ، ((رنگ)) و ترکیبات ((لاستیکی)) بکار می‌روند. دی‌سولفید مولیبدنم ، ماده لیز کننده بسیار خوبی مخصوصا" در دماهای زیاد به‌حساب می‌آید.

علاوه بر اینها مولیبدنم در بعضی وسایل الکترونیکی مثل پوشش فلزات رسانا در غشای نازک ترانزیستورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.( TFTs)
 !نقش بیولوژیکی !نقش بیولوژیکی
-((گیاه| گیاهان)) به مقادیر کم مولیبدنم نیاز داشته و کمبود این عنصر باعث ضعف(( خاک)) می گردد. گیاهان و جانوران عموما" دارای مولیبدنم در مقادیر بسیار کم در هر میلیون هستند. مولیبدنم در گیاهان در مسیر(( تثبیت نیتروژن)) و کاهش(( نیترات)) و در((حیوان| حیوانات)) در مسیر(( کاهش)) پورین و ایجاد ((اسید اوریک)) فعالیت دارد.در بعضی حیوانات افزودن مقدار کمی مولیبدم خوراکی موجب افزایش رشد می شود. +گیاهان به مقادیر کم ، مولیبدنم نیاز داشته ، کمبود این عنصر باعث ضعف خاک میگردد. گیاهان و جانوران ، عموما" دارای مولیبدنم در مقادیر بسیار کم در هر میلیون هستند. مولیبدنم در گیاهان در مسیر تثبیت نیتروژن و کاهش نیترات و در حیوانات در مسیر کاهش پورین و ایجاد اسید اوریک فعالیت دارد. در بعضی حیوانات ، افزودن مقدار کمی مولیبدنم خوراکی موجب افزایش رشد میشود.
 !ایزوتوپهـــــــا !ایزوتوپهـــــــا
-مولیبدنم دارای شش ((ایزوتوپ پایدار)) و تقریبا" 24 ((ایزوتوپ رادیو اکتیو)) است که اکثرآنها((نیمه عمر| نیمه عمرها))ی دقیقه ای دارند.Mo-99 در((ژنراتورsorpation | ژنراتورهای ))جذبی که برای صنعت(( ایزوتوپ)) اتمی، Tc-99 تولید می کنند بکار می رود.بازار محصولات Mo-99 در حدود 100 میلیون(( دلار آمریکا)) در سال برآورد می شود.
+مولیبدنم دارای شش ایزوتوپ پایدار و تقریبا" 24 ایزوتوپ رادیو اکتیو است که اکثرآنها نیمه عمرهای دقیقهای دارند. Mo-99 در ژنراتورهای جذبی که برای صنعت ایزوتوپ اتمی ، Tc-99 تولید میکنند، بکار میرود. بازار محصولات Mo-99 در حدود 100 میلیون دلار آمریکا در سال برآورد میشود.
 !هشدارهــــــــا !هشدارهــــــــا
-گرده های مولیبدنم و ترکیبات آن از جمله تری اکسید مولیبدنم و مولیبدیتهای محلول در آب ،درصورت استنشاق یا بلع احتمالا"((سمی| مسمومیت زایی)) کمی دارند .بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده مولیبدنم در مقایسه با بسیاری از(( فلزات سنگین)) مسمومیت زایی نسبتا" ضعیفی دارد. چون برای مسمومیت شدید مقدار بسیار زیادی ازاین عنصر لازم است احتمال مسمومیت((انسان| انسانها ))بعید است. در فعالیتهای(( استخراج)) و تصفیه این عنصر و نیز صنایع شیمیایی امکان مسمومیت با مولیبدنم وجود دارد ولی تا امروز هیچ موردی مبنی بر آسیب در اثر تماس با این عنصر گزارش نشده است.اگرچه ممکن است ترکیبات مولیبدنم محلول در آب تاحدی سمی باشند ، ترکیبات نا محلول آن از قبیل دی سولفید مولیبدنم سایشکاه غیر سمی به حساب می آیند.
/>با اینهمه زنجیره حوادث زیست محیطی می تواند منجر به پیامدهای جدی سلامتی مربوط به مولیبدنم شود.سال 1996 در سوئد ازدیاد باران اسیدی در نزدیکی(( Uppsala)) موجب کاهش غذای طبیعی گوزنها در مناطق روستایی اطراف این ناحیه شد.در نتیجه گوزنها وارد مزارع جوئی شدند که کشاورزان برای جبران تاثیرات باران اسیدی خاک آنها را با آهک پوشانده بودند.آهک باعث تغییر در سطح(( کادمیم)) و سایر فلزات کم و ضروری موجود در خاک شده و در نتیجه موجب جذب مقادیر زیاد مولیبدنم توسط دانه های جو می شود. خوردن این نوع جو توسط صدها گوزن، در نسبت مولیبدنم به مس موجود در کبد آنها اختلال ایجاد کرد که پیامد آن لاغری ، تغییر رنگ مو ، زخم معده، اسهال، نابینایی،پوکی استخوان و سرانجام ضایعات قلبی بود.
/
>قانون(( OSHA ))حداکثر مواجهه با این فلز را برای روزی 8 ساعت و هفته ای 40 ساعت ،15 میلی گرم در هر متر مکعب تعیین نموده است.NIOSH حد تماس با مولیبدنم را 5000 میلی گرم در هر متر مکعب پیشنهاد کرده است.


+گردههای مولیبدنم و ترکیبات آن از جمله تریاکسید مولیبدنم و مولیبدیتهای محلول در آب ، درصورت استنشاق یا بلع ، احتمالا" مسمومیتزایی کمی دارند. بررسیهای آزمایشگاهی نشان داده است که مولیبدنم در مقایسه با بسیاری از فلزات سنگین مسمومیتزایی نسبتا" ضعیفی دارد. چون برای مسمومیت شدید مقدار بسیار زیادی از این عنصر لازم است، احتمال مسمومیت انسانها بعید است.

در فعالیتهای استخراج و تصفیه این عنصر و نیز صنایع شیمیای امکان مسمومیت با مولیبدنم وجود دارد، ولی تا امروز هیچ موردی مبنی بر آسیب در اثر تماس با این عنصر گزارش نشده است. اگرچه ممکن است ترکیبات مولیبدنم محلول در آب تاحدی سمی باشند، ترکیبات نامحلول آن از قبیل دیسولفید مولیبدنم غیر سمی بهحساب میآیند. با اینهمه زنجیره حوادث زیست محیطی میتواند منجر به پیامدهای جدی سلامتی مربوط به مولیبدنم شود.

سال 1996 در سوئد ازدیاد باران اسیدی در نزدیکی Uppsala موجب کاهش غذای طبیعی گوزنها در مناطق روستایی اطراف این ناحیه شد. در نتیجه گوزنها وارد مزارع جوئی شدند که کشاورزان برای جبران تاثیرات باران اسیدی خاک آنها را با آهک پوشانده بودند. آهک باعث تغییر در سطح ((کادمیم)) و سایر فلزات کم و ضروری موجود در خاک شده ، در نتیجه موجب جذب مقادیر زیاد مولیبدنم توسط دانههای جو میشود. خوردن این نوع جو توسط صدها گوزن ، در نسبت مولیبدنم به مس موجود در کبد آنها اختلال ایجاد کرد که پیامد آن لاغری ، تغییر رنگ مو ، زخم معده ، اسهال ، نابینایی ،پوکی استخوان و سرانجام ضایعات قلبی بود.

قانون OSHA ، حداکثر مواجهه با این فلز را برای روزی 8 ساعت و هفته ای 40 ساعت ،15 میلی گرم در هر متر مکعب تعیین نموده است. NIOSH حد تماس با مولیبدنم را 5000 میلی گرم در هر متر مکعب پیشنهاد کرده است.
 !منبع !منبع
-*[http://periodic.lanl.gov/elements/42.html|Los|Alamos National Laboratory - Molybdenum]


+*[http://periodic.lanl.gov/elements/42.html|Los|Alamos|National Laboratory - Molybdenum]
 !پیوندهای خارجی !پیوندهای خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Mo/key.html WebElements.com - Molybdenum] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Mo/key.html WebElements.com - Molybdenum]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Mo.html EnvironmentalChemistry.com - Molybdenum] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Mo.html EnvironmentalChemistry.com - Molybdenum]
 *[http://www.imoa.info/ The International Molybdenum Association] *[http://www.imoa.info/ The International Molybdenum Association]
 *[http://www.imoa.info/imoadata/PHYSI/SUMMARY.HTM Database of Molybdenum in the Environment] *[http://www.imoa.info/imoadata/PHYSI/SUMMARY.HTM Database of Molybdenum in the Environment]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:31 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:30 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 آبان 1385 [17:30 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:17 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [08:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..