منو
 کاربر Online
304 کاربر online
تاریخچه ی: موریون

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Morionsang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تجمع بلورهای
( آد
ور (عرض صویر 21میلیمتر
+موریو - لور(18میلیمتر)در مرمر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::دور(Adular)::__
::((پتاسیم|K))((آلومینیوم|Al))((سیلیکن|Si))3O8::
+||__::مویو (Morion)::__
::((سیلیکن|Si))O2::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
-::((سیلیکت))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
+::((اکسی))::|__::((رده بندی))::__
::/ناقص - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+::(((صدف))ی - تراشه ای(خشن::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((سویس)) ، ((طریش)) ، ((فراسه)) ، ((رومانی)) ((میک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیای لکالن ((هافنیم|HF)) ملول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای:: |__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((چک و اسلوکی)) ، ((رزیل)) ، ((رسیه)) و ((مااسکار))::|__::((ژیزمان))::__
::حول ر HNO3 مقدار Mg حت تاثیر ((اسید))ها کم می ود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((منیزم|Mg))O=23.41% ((آهن|Fe))O=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای تیره تا سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلریت))، ((تیتانت)) ،((یت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های غلب شیادار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((وی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی ن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ولفرامیت))،((میکا))((فلدسپات))،((کی ریت))،((توپاز))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::((اکادر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::سنگ زینتی::|__::((کاربرد))::__
::((یالی))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص فیزیکی و شیمیایی ین کانی مشابه کوارتز است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است morion از نام دیمی لاتی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|ــ|ــ|ــ|| ــ|ــ|ــ|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:57 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:41 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [11:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [10:20 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..