منو
 صفحه های تصادفی
پرواز برادران رایت
هوانورد
آینه
واژگان شیمی معدنی
حرکت در ورزش تنیس
منشا آزادى چیست ؟
مابعدالطبیعه ارسطو
پاخامه
نمره عینک
واژگان اپتیک
 کاربر Online
322 کاربر online
تاریخچه ی: مورفولوژی ویروس

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-90Lines: 1-90
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان ویروس شناسی)) *((واژگان ویروس شناسی))
 *((واژگان میکروبیولوژی)) *((واژگان میکروبیولوژی))
 *((واژگان باکتری شناسی)) *((واژگان باکتری شناسی))
 *((واژگان سم شناسی)) *((واژگان سم شناسی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی)) *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
-*((ره نی ویروسها)) +*((روهای نقال و انتشار ویروسها))
 *((ریخت شناسی ویروسها)) *((ریخت شناسی ویروسها))
-*((فات عمومی ویروسها))
*((
قالات دید زیست شاسی|زیست شناسی))
*((مورفولوژ
ی ویروس))
*((میکوبیژی)) />*((ویروس))
*((ویو ایدز))
*((
ویروس شاسی))
+*((اختما ییایی ویروسها))
*((ب بدی ویروسها))
*((ک ویروسا))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای ویروس شناسی)) *((کتابهای ویروس شناسی))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی] **[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموزش میکروبیولوژی و ویروس شناسی]
 **[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی] **[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|خانه میکروبیولوژی]
 **[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران] **[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کتابخانه انستیتو پاستور ایران]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.] **[http://www.virology.net|چگونه ویروسها را طبقه بندی کنیم.]
-**[http://en.wikipedia.org/wiki/Virology|یکی دیا]
**[http://www.virology.org/|ویروس شناسی]
**[http://www.lgcpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای اوری]
**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|ویروس شناسی پزشکی]
+**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/linda.html|فراساختار ویروسها]
**[htt
p://www.microbeworld.org/htm/aboutmicro/microbes/types/virus.htm|اطاعات جاع در مورد ویروسها]
**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویروس شناسی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|طبقه بندی ویروسها]
**[http://virology.wisc.edu/IMV/|و
یروس ناسی ولکولی]
**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|ویروس شناسی پزشکی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطلاحات ویروس شناس
ی]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری وم] +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]r />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری یست شاسی]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 امروزه ((ویروس|ویروسها)) را به کمک رنگ آمیزیهای مخصوص و اختصاصی و با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی)) مورد مطالعه قرار می‌دهند و به این ترتیب شکل کسپید ویروسها را مشخص می‌کنند. برای این کار رنگ آمیزیهای اختصاصی مثل رنگ ‌آمیزی منفی و از مواد اختصاص مثل اسید تنگستیک ، فسفو تنگستات پتاسیم و یا اورانیل استات استفاده می‌کنند. در این روش فلزات سنگین روی پارتیکولهای ویروسی می‌نشینند (مثل توده‌های غبار مانند). به این ترتیب در میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده می‌شوند. امروزه ((ویروس|ویروسها)) را به کمک رنگ آمیزیهای مخصوص و اختصاصی و با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی)) مورد مطالعه قرار می‌دهند و به این ترتیب شکل کسپید ویروسها را مشخص می‌کنند. برای این کار رنگ آمیزیهای اختصاصی مثل رنگ ‌آمیزی منفی و از مواد اختصاص مثل اسید تنگستیک ، فسفو تنگستات پتاسیم و یا اورانیل استات استفاده می‌کنند. در این روش فلزات سنگین روی پارتیکولهای ویروسی می‌نشینند (مثل توده‌های غبار مانند). به این ترتیب در میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده می‌شوند.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18576} +{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/aids-virus2.jpg}
  
 
 
 
 
 !تقسیمات ساختمانی کپسید ویروسها !تقسیمات ساختمانی کپسید ویروسها
 امروزه به کمک میکروسکوپ الکترونی و ((اشعه ایکس)) ، ویروسها را مورد مطالعه قرار داده‌اند و ساختمان کپسید ویروسها را در سه دسته یا سه گروه تقسیم بندی کرده‌اند. که موارد زیر است. امروزه به کمک میکروسکوپ الکترونی و ((اشعه ایکس)) ، ویروسها را مورد مطالعه قرار داده‌اند و ساختمان کپسید ویروسها را در سه دسته یا سه گروه تقسیم بندی کرده‌اند. که موارد زیر است.
 *تقارن کروی *تقارن کروی
 *تقارن مارپیچی *تقارن مارپیچی
 *تقارن پیچیده *تقارن پیچیده
 !ویروس کروی !ویروس کروی
 اکثریت ((ویروسهای جانوری|ویروسهای حیوانی)) و ویروسهای بیماری‌زای انسانها در این گروه قرار دارند که بعضی از آنها بدون لفاف و بعضی لفاف دارند که از جمله ویروسهای بدون لفاف این گروه ((ویروس فلج اطفال)) می‌باشد و از ویروسهای لفاف دار این گروه ((ویروس آنفولانزا)) و پاراآنفولاآنزا می‌باشد. ویروسهای این گروه می‌توانند RNAدار یا DNAدار باشند. همچنین می‌توانند لفاف‌دار یا فاقد لفاف باشند. این شکل از کپسید کروی معمولا با سنتز 1 یا 2 نوع پروتئین بوجود می‌آیند.

در نتیجه یک صرفه جویی اقتصادی یا Vival Economy محسوب می‌شود. تعداد کل کپسومرها در این شکل با فرمول N=10(n-1)2+2 بدست می‌آید که n تعداد کپسومرهای موجود در یک ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع مسطح ویروسها است. توضیح اینکه این شکل از ویروسها از 20 سطح ، 12 گوشه و 30 ضلع ساخته شده است و هر سطح ، از یک مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. ساده‌ترین ویروس یک ((باکتریوفاژ)) است که 12 کپسومر دارد.
 اکثریت ((ویروسهای جانوری|ویروسهای حیوانی)) و ویروسهای بیماری‌زای انسانها در این گروه قرار دارند که بعضی از آنها بدون لفاف و بعضی لفاف دارند که از جمله ویروسهای بدون لفاف این گروه ((ویروس فلج اطفال)) می‌باشد و از ویروسهای لفاف دار این گروه ((ویروس آنفولانزا)) و پاراآنفولاآنزا می‌باشد. ویروسهای این گروه می‌توانند RNAدار یا DNAدار باشند. همچنین می‌توانند لفاف‌دار یا فاقد لفاف باشند. این شکل از کپسید کروی معمولا با سنتز 1 یا 2 نوع پروتئین بوجود می‌آیند.

در نتیجه یک صرفه جویی اقتصادی یا Vival Economy محسوب می‌شود. تعداد کل کپسومرها در این شکل با فرمول N=10(n-1)2+2 بدست می‌آید که n تعداد کپسومرهای موجود در یک ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع مسطح ویروسها است. توضیح اینکه این شکل از ویروسها از 20 سطح ، 12 گوشه و 30 ضلع ساخته شده است و هر سطح ، از یک مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. ساده‌ترین ویروس یک ((باکتریوفاژ)) است که 12 کپسومر دارد.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18577} +{img src=img/daneshnameh_up/1/14/virus.3.jpg}
  
 
 
 
 
 !ویروس مارپیچی !ویروس مارپیچی
 این نوع از کپسید ویروسها ، ((اسید نوکلئیک)) مثل مارپیچی در داخل است. کپسومرها طوری در زنجیره اسید نوکلئیک می‌نشینند که منظره هلیکس را به این ساختمان می‌دهند. در شکل چنین ساختمانی ، اسید نوکلئیک و کپسومرها تواما مسئول‌اند. ولی در ویروسهای کروی ، کپسومرها بطور مستقل چنین شکلی را می‌رسازند و اسید نوکلئیک دخالتی ندارد.

ویروسهای هلیکال و RNA دار و لفاف‌دار ، پاتوژن انسانی هستند و ویروسهای هلیکال و RNA دار بدون لفاف ، پاتوژن گیاهان هستند. مثل ((ویروس موزائیک توتون)) (TMV). تعداد کپسومرهای این دسته از ویروسها با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی|میکروسکوپ الکترونی قوی)) و محاسبات ریاضی امکانپذیر است. مثلا در مورد TMV این رقم 2160 عدد می‌باشد.
 این نوع از کپسید ویروسها ، ((اسید نوکلئیک)) مثل مارپیچی در داخل است. کپسومرها طوری در زنجیره اسید نوکلئیک می‌نشینند که منظره هلیکس را به این ساختمان می‌دهند. در شکل چنین ساختمانی ، اسید نوکلئیک و کپسومرها تواما مسئول‌اند. ولی در ویروسهای کروی ، کپسومرها بطور مستقل چنین شکلی را می‌رسازند و اسید نوکلئیک دخالتی ندارد.

ویروسهای هلیکال و RNA دار و لفاف‌دار ، پاتوژن انسانی هستند و ویروسهای هلیکال و RNA دار بدون لفاف ، پاتوژن گیاهان هستند. مثل ((ویروس موزائیک توتون)) (TMV). تعداد کپسومرهای این دسته از ویروسها با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی|میکروسکوپ الکترونی قوی)) و محاسبات ریاضی امکانپذیر است. مثلا در مورد TMV این رقم 2160 عدد می‌باشد.
 !ویروسهای اووئید یا Break Shaped !ویروسهای اووئید یا Break Shaped
 این گروه مثل گروه اول شکل منظم هندسی دارند و مثل گروه دوم میله مانند و منظم نیستند. بلکه به اشکال اووئید (تخم مرغی) و یا Break Shap یا آجری دیده می‌شوند. استثنائا این دسته از ویروسها از نظر اندازه بزرگترین ویروسها به شمار می‌روند و از جمله ویروسهای این گروه ((ویروس آبله)) یا Vaccina می‌باشد. این گروه مثل گروه اول شکل منظم هندسی دارند و مثل گروه دوم میله مانند و منظم نیستند. بلکه به اشکال اووئید (تخم مرغی) و یا Break Shap یا آجری دیده می‌شوند. استثنائا این دسته از ویروسها از نظر اندازه بزرگترین ویروسها به شمار می‌روند و از جمله ویروسهای این گروه ((ویروس آبله)) یا Vaccina می‌باشد.
 !رده بندی ویروسها !رده بندی ویروسها
 برای سهولت مطالعه ویروسها آنها را بر حسب نوع میزبان به ((ویروسهای جانوری)) ، ((ویروسهای گیاهی|گیاهی)) و ((باکتریوفاژها|باکتریایی)) تقسیم بندی می‌کنند. قدیمی‌ترین روش رده بندی ویروسهای جانوری بر مبنای اندام آلوده شده و بیماری تولید شده استوار بود و آن را علایم بیماری می‌نامیدند. در چند دهه گذشته صدها نوع ویروس از گیاهان ، جانوران جداسازی کرده‌اند. با افزایش تعداد ویروسهای شناخته شده مساله رده بندی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. سیستم رده بندی امروزی بر پایه عواملی نظیر صفات شکلی ، نوع اسید نوکلئیک ، اندازه کپسید و تعداد کپسومرها استوار است. برای سهولت مطالعه ویروسها آنها را بر حسب نوع میزبان به ((ویروسهای جانوری)) ، ((ویروسهای گیاهی|گیاهی)) و ((باکتریوفاژها|باکتریایی)) تقسیم بندی می‌کنند. قدیمی‌ترین روش رده بندی ویروسهای جانوری بر مبنای اندام آلوده شده و بیماری تولید شده استوار بود و آن را علایم بیماری می‌نامیدند. در چند دهه گذشته صدها نوع ویروس از گیاهان ، جانوران جداسازی کرده‌اند. با افزایش تعداد ویروسهای شناخته شده مساله رده بندی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. سیستم رده بندی امروزی بر پایه عواملی نظیر صفات شکلی ، نوع اسید نوکلئیک ، اندازه کپسید و تعداد کپسومرها استوار است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18578} +{img src=img/daneshnameh_up/2/27/aids_hir1014_01.jpg}
  
 
 
 
 
 !جدا کردن ، کشت و شناسایی ویروسها !جدا کردن ، کشت و شناسایی ویروسها
 نیازمندی به یک سلول زنده پیکر میزبان برای تکثیر ویروسها ، مشاهده و شمارش و تشخیص آنها را مشکل می‌سازد. برای تکثیر ویروسها به جای محیطهای شمیایی ساده بایستی سلولهای زنده فراهم شود. تهیه گیاهان و جانوران زنده برای نگهداری ویروسها دشوار و پرهزینه بوده و به علاوه ویروسهای بیماریزایی که فقط در بدن ((پریماتهای عالی)) و انسان رشد می‌کنند مشکلات بیشتری را فراهم می‌نمایند. از طرف دیگر ویروسهای باکتریایی را می‌توان با پرورش آنها بر روی کشت باکتریها به آسانی تهیه نمود و از این رو است که قسمت اعظم اطلاعات بدست آمده در مورد تکثیر ویروسها از مطالعه این دسته از ویروسها بدست آمده است. نیازمندی به یک سلول زنده پیکر میزبان برای تکثیر ویروسها ، مشاهده و شمارش و تشخیص آنها را مشکل می‌سازد. برای تکثیر ویروسها به جای محیطهای شمیایی ساده بایستی سلولهای زنده فراهم شود. تهیه گیاهان و جانوران زنده برای نگهداری ویروسها دشوار و پرهزینه بوده و به علاوه ویروسهای بیماریزایی که فقط در بدن ((پریماتهای عالی)) و انسان رشد می‌کنند مشکلات بیشتری را فراهم می‌نمایند. از طرف دیگر ویروسهای باکتریایی را می‌توان با پرورش آنها بر روی کشت باکتریها به آسانی تهیه نمود و از این رو است که قسمت اعظم اطلاعات بدست آمده در مورد تکثیر ویروسها از مطالعه این دسته از ویروسها بدست آمده است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی)) *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 *((باکتریوفاژها)) *((باکتریوفاژها))
 *((رده بندی ویروسها)) *((رده بندی ویروسها))
 *((ریخت شناسی ویروسها)) *((ریخت شناسی ویروسها))
 *((عفونتهای ویروسی)) *((عفونتهای ویروسی))
 *((ویروس)) *((ویروس))
 *((ویروس ایدز)) *((ویروس ایدز))
 *((ویروس شناسی)) *((ویروس شناسی))
 *((ویروسهای جانوری)) *((ویروسهای جانوری))
 *((ویروسهای گیاهی)) *((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [10:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [03:56 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 فروردین 1385 [16:36 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [12:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..