منو
 صفحه های تصادفی
ام الکتاب
رسوبات تبخیری
زروانی
گروه شیر،ماست ،پنیر ، کشک ، دوغ
نادر در خدمت شاه طهماسب صفوی
توالی و تحول اکوسیستم
قانون اساسی
کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
فشار روانی
کاربر:سامانتا
 کاربر Online
375 کاربر online
تاریخچه ی: مواد دفع آفات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-52
-*((مواد دفع آفات)) />تعریف کلی :
این مواد شامل یک سری از ترکیبات معدنی و آلی می باشند که به طرق مختلف ، موجب از بین رفتن آفات حیوانی و گیاهی می گردند . آفات حیوانی عبارتند از انواع حشرات موذی و جوندگان .آفات گیاهی را قارچ ها و علف های هرز تشکیل می دهند .
ارتباط مواد ضد آفات با صنا
یع پتروشیمی:
این مواد از دو نقطه نظر با صنایع پتروشیمی ارتباط پیدا می
کنند . اول آنکه بعضی از آنها را می توان مستقیما از سنتز هیدروکربنها ی نفتی تهیه نمود . دوم اینکه اغلب این مواد را بایستی در حلالهای نفتی ، حل کرده و سپس مورد استفاده قرار داد .
تقسیم بندی مواد ضد آفات :
* حشره کش ها
* قارچ کشها
*
علف هرز کشها
* سموم
دفع جوندگان
حشره کشها:
حشره کشها را در رابطه با نحوه اثر آنها به سه گروه ز
یر می توان تقسیم کرد :
# سموم داخلی یا سمومی که ازراه معده و دستگاه گوارش حشرات را مسموم می کنند ؛ همانند ترکیبات ارسنیک ، فلوئور و آنتیموان .
# سموم تماسی ؛ ترکیباتی هستند که از راه پوست ، جذب بدن حشرات شده و آنها را از بین می برند . این سموم ممکن است معدنی ( گوگرد و پلی سولفورها
) ، گیاهی مانند نیکوین و یا سموم آلی مصنوعی ( ترکیبات کلره و فسفره ) مانند د.د.ت باشند .
# سموم گاز ، ترک
یباتی هستند که به صورت گاز ، حشره را تحت تاثیر قرار می دهند . اگر این سموم به صورت مایع یا جامد باشند ، باید به آسانی قابلیت تبخیر و یا تصعید داشته باشند تا به صورت گاز در آمده و حشرات را متاثر کنند . مهم ترین این سموم عبارتند از اسید سیانیدریک ( HCN) ، برمید متیل ( CH3BR) ، سولفید کربن ( CS2) و پارادی کلر و بنزن ( C6H4CL2)
قارچ کشها :
قارچ ها به علت نداشتن کلرو فیل ، قادر به تهیه
مواد قندی نبوده و به صورت پارازت بر روی درختان ی بوته های مجاور زندگی می کنند .از ترکیباتی که به نوان سم برای مبارزه با قاچ ها به کار می وند ، دایرین و کرانیل (Chloranil) را نام برد . کلرانیل را می توان از ترکیب سیلکوهگزان و اکسیژن و اسید کلریدریک بدست آورد .
ع
لف کها :
ا
ن سموم موجب ازبین رفتن علفهای هرزه روئیده شده در مجاورت گیاهان مفید می شود . گیاهان خودرو علاوه بر اینکه در مزارع مقدار زیادی آب و مواد غذایی را توسط ریشه خود جذب می نماید ، از میزان ور و حرارت محیط کشت گیاهان مفید کاسته و در نتیجه محصول را کم می کنند . همچنین علفهای هرزه ، موجب افزایش هزیه کشت و برداشت شده و هرگاه از محصول بدست آمده به عنوان بذر در بهره برداری دیگر استفاده شود ، سبب آلودگی کشت و در سالهای آیش نیز ، علفهای هرز مقداری مواد غذای و رطوبت زمین را مصرف می نند . ر مورد انتخاب نوع علف کش لازم است به دو نکته اساسی زیر توجه شود :
# علف کش بر روی کشت اصلی ، اثر نامطلوبی نداشته باشد
.
#
به وسیله علف کش بتوان علفهای هرز مخصی را ازبین برد و سم بکار برده شده اثر قطعی بر روی علف هرز موجود داشته اشد .
ترک
یبات معدنی که برای این منظور بکار برده می شوند عبارتند از : آرسنیت سدیم ، بوراتها ، کلرات سدیم .
نمونه سوم حاصل از ترک
بات آلی برای مبارزه با علف های هرز مشتقات نفیتل آمیک اسید (M.P.A) می باشند و در تجارت به نامهای آلاناپ ( Alanap) یافت می شوند و به صورت امولوسیون 6/23% در مزارع بزی زار ها بکار می روند .
علف ک
شهای گازی :
این ت
رکیبات ، به صورت مایع در مزارع ورد شده و سپس در حرارت به بخار یا گز تبدیل م وند . بخارات و گازهای محلول حاصل به روی علف های هرز اثر نموده و موجب از بین رفتن آنها می گردند . از علف کشهای گازی می توان برمی متیل و سولفید کربن را نام برد .
سموم دفع جوندگان :
م
همترین ن سوم عبارتند از :
* ایندرید آرسنو ( As2o3) :
محلول 3 تا 5 درصد آن را با آب مخلوط می
ند . برا تهیه آن ، سولفورهای آرسنیک دار را در هوا می سوزانند و ایندرید آرسنو به صورت بخار متصاعد می شود که آن را در محفظه های مخصوصی سرد می کنند . قدرت کشندگی آن برای موش mg/kg75 و برای انسان 130mg/kg است .
سو
لفات تالم ( Tl2so4) :
سولفات تالیم و نیز استات آن ( Tlch3coo) ب
ه عنوان سم جوندگان مصرف می شود . این سموم را به صور طعمه بکار می برند و این سم را به نسبت یک درصد با آرد مخلوط می کنند .
فسفید روی ( Zn3P2)
این سم را نیز برای از بین
بردن جوندگان با غلات یا آرد به نسبت یک تا چهار درصد مخلوط می کنند .
منبع : شیمی مردم و جامعه – تالیف: دکتر محمد حسین سرورالدین ، مهران شریفی مقصودی – انتشارات عمیدی ( 1373 )
+

||این مواد شامل یک سری از ((شیمی معدنی|ترکیبات معدنی)) و ((شیمی آلی|آلی)) میباند که به رق متلف ، موجب از بین رفتن __آفات حیوانی__ و __گیاهی__ میگردند. از فات یوانی میتوان __انواع شرات موی__ ، __وندگان__ و از __آفات یاهی__ ، __ارچها__ و __علفهای هر__ را نام برد.||
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/61/082197.jpg}
 +
 +!ارتباط مواد دفع آفات با صنایع پتروشیمی
 +این مواد از دو نقطه نظر با ((صنایع پتروشیمی)) ارتباط پیدا می‌کنند. اول آنکه بعضی از آنها را می‌توان مستقیما از سنتز هیدروکربنهای نفتی تهیه نمود. دوم اینکه اغلب این مواد را بایستی در ((حلال|حلالهای)) نفتی ، حل کرده و سپس مورد استفاده قرار داد.
 +!حشره‌کشها
 +حشره‌کشها را در رابطه با نحوه اثر آنها به سه گروه زیر تقسیم می‌کنند.
 +!!سموم داخلی
 +سموم داخلی یا سمومی که از راه ((معده)) و ((دستگاه گوارش)) حشرات را مسموم می‌کنند، مانند ترکیبات ((آرسنیک)) ، ((فلوئور)) و ((آنتیموان)).
 +!!سموم تماسی
 +((سموم تماسی)) ترکیباتی هستند که از راه ((پوست)) ، جذب بدن حشرات شده و آنها را از بین می‌برند. این سموم ممکن است، معدنی مانند ((گوگرد)) و ((پلی‌سولفور|پلی‌سولفورها)) ، یا گیاهی مانند ((نیکوتین)) و یا ((مواد شیمیایی آلی سمی|سموم آلی مصنوعی)) (ترکیبات کلره و فسفره) مانند ((ددت)) باشند.
 +!!سموم گاز
 +سموم گاز ترکیباتی هستند که به صورت ((گاز)) ، حشره را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر این سموم به صورت ((مایع)) یا ((جامد)) باشند، باید به آسانی قابلیت ((تبخیر)) و یا ((تصعید)) داشته باشند تا به صورت گاز در آمده و حشرات را متاثر کنند. مهمترین این سموم عبارتند از __اسید سیانیدریک__ ( HCN) ، __برمید متیل__ ( CH3Br) ، __سولفید کربن__ CS2 و __پارادی‌کلرو بنزن__ C6H4Cl2.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/ea/oppllll.jpg}
 +
 +!قارچ‌کشها
 +قارچها به علت نداشتن ((کلروفیل)) ، قادر به تهیه ((مواد قندی طبیعی|مواد قندی)) نبوده و به صورت __پارازیت__ بر روی درختان یا بوته‌های مجاور زندگی می‌کنند. از ترکیباتی که به عنوان سم برای مبارزه با قارچها بکار می‌روند، می‌توان __دایرین__ و __کرانیل__ (Chloranil ) را نام برد. کلرانیل را می‌توان از ترکیب __سیکلو هگزان__ و ((اکسیژن)) و ((اسید کلریدریک)) بدست آورد.
 +!علف‌کشها
 + این سموم موجب از بین رفتن علفهای هرزی که در مجاورت گیاهان مفید روئیده‌اند، می‌شود. ((گیاهان)) خودرو علاوه بر اینکه در مزارع مقدار زیادی ((آب)) و مواد غذایی را توسط ریشه خود جذب می‌نمایند، از میزان ((نور)) و حرارت محیط کشت گیاهان مفید کاسته و در نتیجه محصول را کم می‌کنند. همچنین علفهای هرز ، موجب افزایش هزینه کشت و برداشت می‌شوند. همچنین هرگاه از محصول بدست آمده به عنوان بذر در بهره‌برداری دیگر استفاده شود، سبب آلودگی کشت شده، در سالهای آیش نیز مقداری مواد غذایی و رطوبت زمین را مصرف می‌کنند. در مورد انتخاب نوع علف‌کش لازم است به دو نکته اساسی زیر توجه شود:

 +*نباید علف‌کش بر روی کشت اصلی ، اثر نامطلوبی داشته باشد.

 +*باید بوسیله علف‌کش بتوان علفهای هرز مشخصی را از بین برد و سم بکار برده شده اثر قطعی بر روی علف هرز موجود داشته باشد.

 +ترکیبات معدنی که برای این منظور بکار برده می‌شوند عبارتند از __آرسنیت سدیم__ ، __بوراتها__ ، __کلرات سدیم__. نمونه سوم حاصل از ترکیبات آلی برای مبارزه با علف‌های هرز ، مشتقات __اسید نفیتل فتال آمیک__ (M.P.A) می‌باشند، در تجارت به نامهای __آلاناپ__ ( Alanap) یافت شده و به صورت ((محلول امولسیون|امولسیون)) 23.6% در مزارع و سبزی‌زارها بکار می‌روند.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/c8/005838.jpg}
 +
 +!علف‌کشهای گازی
 +این ترکیبات ، به صورت مایع در مزارع وارد شده و سپس در حرارت به ((بخار)) یا ((گاز)) تبدیل می‌شوند. بخارات و گازهای محلول حاصل بر روی علف‌های هرز اثر نموده و موجب از بین رفتن آنها می‌گردند. از علف‌کشهای گازی می‌توان __برمید متیل__ و __سولفید کربن__ را نام برد.
 +!سموم دفع جوندگان
 +مهمترین این سموم عبارتند از:
 +!!انیدرید آرسنو (As2O3)
 +محلول 3 تا 5 درصد آن را با آب مخلوط می‌کنند. برای تهیه آن ، __سولفورهای آرسنیک‌دار__ را در هوا می‌سوزانند و __انیدرید آرسنو__ به صورت بخار متصاعد می‌شود که آن را در محفظه‌های مخصوصی سرد می‌کنند. قدرت کشندگی آن برای ((موش)) 75mg/kg و برای انسان 130mg/kg است.
 +!!سولفات تالیم (Tl2SO4)
 +__سولفات تالیم__ و نیز __استات__ آن ، به عنوان سم جوندگان مصرف می‌شود. این سموم را به صورت طعمه بکار می‌برند و آن را به نسبت یک درصد با آرد مخلوط می‌کنند.
 +!!فسفید روی (Zn3P2)
 +این سم را نیز برای از بین بردن ((جوندگان)) ، با غلات یا آرد به نسبت یک تا چهار درصد مخلوط می‌کنند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آفات حیوانی))
 +*((آفات گیاهی))
 +*((اسید سیانیدریک))
 +*((انواع حشره‌کش))
 +*((انواع علف‌کش))
 +*((انواع قارچ‌کش))
 +*((جوندگان))
 +*((ددت))
 +*((مواد شیمیایی آلی سمی))
 +*((صنایع پتروشیمی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [18:52 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [18:51 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [04:52 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [09:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..