منو
 کاربر Online
1230 کاربر online
Lines: 1-36Lines: 1-33
 V{maketoc} V{maketoc}
-!مقدمه
در مجلسی که بنی عباس با اجازه ((مأمون|مأمون ))برای آزمایش مقام علمی امام جواد علیه السلام برگزار کرده بودند، ((یحیی بن اکثم|یحیی بن اکثم ))بزرگترین قاضی آن روزگار برای مناظره حضور داشت، امام جواد علیه السلام نیز با تدارک مأمون وارد مجلس شد در حالی که نُه سال بیشتر نداشت و ر مل و جایگاه مخصوصی که برایش درست کرده بودند نشست و مردم نیز طبقات متلف حضور داشتند، یحیی بن اکثم پرسید آیا امیر المؤمنین (مأمون) اجازه می دهد که سئوالی از ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) بکنم؟
>>مامون اخ داد از خود امام جواد علیه السلام اجازه بگیرد.
+در مجلسی که بنی عباس با اجازه ((مأمون|مأمون)) برای آزمایش مقام علمی ((حضرت امام محمد جواد علیه السلام|امام جواد علیه السلام)) برگزار کرده بودند، ((یحیی بن اکثم|یحیی بن اکثم)) بزرگترین قاضی آن روزگار برای مناظره حضور داشت. امام جواد علیه السلام نیز در حالی که نُه سال بیشتر نداشت ورد ملس شد و در جایگاه مخصوصی که به سفارش مأمون برایش درست کرده بودند نشست. گروه‌های مختلف مردم نیز ملس حضور داشتند.
یحیی بن اکثم پرسید آیا امیر المؤمنین (مأمون) اجازه میدهد که از ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) سوالی بکنم؟»
مامون گت ا خود امام جواد علیه اللام اجازه بیرد.
یحیی
از امام پرسید:« به من اجازه سئوال می‌دهید؟»
امام جواد علیه السلام فرمود:« بپرس.»
یحیی پرسید:« حکم ش
خص مُحرمی که حیوانی را صید کرده و کشته چیست؟»
امام جواد علیه السلام فرمود:« این صید را در ((منطقه حَرَم)) کشته است یا در خارج از حرم؟ حکم کشتن صید را می‌دانسته یا نمی‌دانسته؟ عمداً کشته یا غیر عمد؟ شخص محرم، آزاد بوده یا بنده؟ وک بوده یا بزرگسال؟ بار اولش بوده یا سابقه داشته؟ حیوان کشته شده، پرنده بوده یا خیر؟ کوچک بوده یا بزرگ؟ آیا شخص محرم به کارش اصرار دارد یا پشیمان است؟ صیدش را در شب کشته یا در روز؟ آیا شخص، در احرام عمره بوده یا در احرام حج؟»
-یحیی پرسید: آیا به من اازه سئوال می دهید، فدایت شوم؟

امام جواد علیه السلام فرمود: ا
ر می خواهی بپرس.

!پرسش یحیی
از امام و پاسخ آنحضرت
یحیی رسید: درباره شخص محرمی که صیدی را کشت است چه می گویید ؟

ا
مام جواد عله لسلام فرمود: آیا این صید را در منطقه حَرَم کشته است یا در خارج از رم آیا آاه به حکم کشتن صید بوده ی جاهل بوده؟ آا عمً کشت است یا غیر عمدی و اشتباهی؟ آیا محرم آزاد بده یا عبد؟ آیا محرم وچک بوه یا زر؟ آیا بار ول بوده یا سابقه داشته است؟ آیا صید کشته شده پرنده بوده ی خیر؟ آیا ید کوچک بوده یا بزرگ؟ آیا برای انجام کارش اصرار دارد یا پشیمان است؟ آیا در شب کشته شد یا در روز؟ آیا محرم در احرام عمره بوده یا در احرام حجّ؟

پس از ای
ن تقسیم بندیهای ختلف امام جواد علیه اسام یحیی ن اکثم سرگردان و متحیر شد و آثار عجز ناتوانی و درماندگی در سمایش نمور شت و به لکنت زبان افتاد تا آجا که اهل مجلس موجه دراندگی اش شدند، ممون پس از این صحنه خدا را ساس گت: آنکه مراسم ازدواج و خوانن خطبه عقد تما شد و مردم متفرق شدند و ز عده اندک از خاص نمادند از امام جواد علیه السلام پاسخ قسمت های مختلف پرسش را خاست و امام جواد علیه لسلام نی اس فرمودند
+یحیی بن اکم ه از ای همه تسیمندی جا ورده بود، ع درمادگی در وتش پیا د و زبانش به کنت اتاد. هی حار متوج درماندگیاش دند مجلس ه ایان سید. تی ه‌ی کمی از خوا مادند، امن از امام جواد علیه السلام پاسخ قسمتهای مختلف پرسشای او ا اس.
 !پرسش امام و شکست یحیی !پرسش امام و شکست یحیی
-در پایان مأمون گفت: اگر ظر شا ت، شما هم از یحیی سئوالی بکنید، امام جواد علیه السلام به یحیی فرمود: از تو بپرسم؟
>>یحیی گفت: فدایت شوم می گیه هستید، اگر توانستم جواب می یم وگرنه از شما استفاده می کنم.

امام جواد علیه السلام پرسید: به من بگو درباره مردی که در از روز به زنی نگاه کرد که حرام بوده ر یان حلال شه و هنم ظهر حرام شد و وقت عصر حلال شده و هنگام غروب حرام شده و پس از عشاء حلال شده و نیمه شب حرام شده و هنگام طلوع فجر حلال شده است، حکم این زن چیست؟ و چرا پیوسته حلال و حرام می شده است ؟
>>یحیی بن اث اظهار داشت سوگند به خدا جوابش را نمی دانم و اگر مایل هستید بفرمائید تا ما بهره ببریم.
+در پایان مأمون گفت:« اگر اقی، شما هم از یحیی سئوالی بکنید />امام جواد علیه السلام به یحیی فرمود:« بپرسم؟»
یحیی گفت:« فدایت شوم و می ست. اگر توانستم جواب میم و گرنه از شما استفاده میکنم.
امام جواد علیه السلام پرسید:« مردی در تدای روز به زنی حرام بود یش از حلال شد ظهر حرام شد و عصر حلال شد، هنگام غروب حرام شد، پس از عشا حلال شد، نیمه شب حرام شد و هنگام طلوع فجر حلال شد. حکم این زن چیست؟ و چرا پیوسته حلال و حرام میشد؟»
یحیی ت سوگند به خدا جوابش را نمیدانم. اگر مایل هستید، پاسخ بفرمایید تا بهره ببریم.»
 !پاسخ روشن امام !پاسخ روشن امام
-پس از آن امام جواد علیه السلام فرمود: این زن کنیزی بود و آن مرد اجنبی (و لذا نگا مر ر آن کنیز حرام بود) چون ساعاتی از روز گذشت او را خرید و بر او حلال شد، هنگام ظهر او را آزاد کرد و حرام شد (زیرا زن یک زن آزاده شد که مانند هر زن آزاد بدون ازدواج بر هر مردی حرام است) وقت عصر با او ازدواج کرد و حلال شد.

وقت غروب او را مظاهره کرد و حرام شد (در قبل از اسلام لاق در بین اعراب به این ترتیب بود که مرد به زن خو می گف: « ظهرک کظهر ای: تو مانند مادر من هستی» که ه ین هار و مظاهره می گفند و ن بر شوهرش حرام می شده که حکم آن در اسلام به این صور است که اگر کس همسر خود را ماهره کند باید کفاره ظها بدهد تا بتواند به همسر خود رجوع کند) وقت عشاء کفاره ظهار داد و حلال شد نصف شب او را یک طلاق داد و حرام شد. وقت طلوع فجر رجوع کرد و حلال شد.
+امام جواد علیه السلام فرمود:« این زن یک کنیز بود. مردی بیگانه ا ر ر ابتدای روز خرید و زن بر او حلال شد. هنگام ظهر او را آزاد کرد و حرام شد. وقت عصر با او ازدواج کرد و حلال شد. وقت غروب او را مظاهره کرد و حرام شد.اهره نوی ا است که رو به همسر، دان کفاره ات.) وقت عشا کفاره‌ی ظهار داد و حلال شد. نصف شب او را طلاق داد و حرام شد. وقت طلوع فجر رجوع کرد و حلال شد.
-در این هنگام مامون به حاضران از بنی عباس رو کرد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که این مسئله را این طور بتواند جواب دهد یا مسئله قبلی را به این فیل بداند؟ گفتند: نه! به خدا قسم شما به حال ابوجعفر جواد علیه السلام از ما گاهتر ید!
>>مامون گفت: وای بر شما اهلبیت رسول صلی الله علیه و آله وسلم میان ل ایای دارند به فضل و کمال و کمی ن مانع کمالات ایشان نیست برخی دیگر از فضائل را بیان کرد.
+در این هنگام مامون به حاضران از بنی عباس رو کرد و گفت:« آیا در میان شما کسی هست که این مسئله را این طور بتواند جواب دهد یا مسئله‌ی قبلی را با آن ییات بداند؟» />گفتند:« نه! به خدا قسم شما جواد _علیه السلام_ را از ما هتر می‌ختید
مامون گفت:« اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله وسلم میان مدم فضل کما یای دارند و کم‌سالی نان مانع کمالاتشان نیست />سس برخی دیگر از فضایل ام و لیه السلام را بیان کرد.
-منابع:

بحار الانوار، ج 50، ص 74 تا 78، ح 3. منتهی الامال.
+!منابع:
*بحار الانوار، ج 50، ص 74 تا 78، ح 3. منتهی الامال.
-مراجعه شود به:

((گوشه هایی از علم و حکمت امام جواد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((گوشه هایی از علم و حکمت امام جواد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 مهر 1384 [08:09 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 07 آذر 1383 [17:48 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:00 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 مهر 1383 [06:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..