منو
 کاربر Online
722 کاربر online
Lines: 1-131Lines: 1-130
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
 بیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف(( اطلاعات ))می‌شود از جمله دریافت ((اطلاعات))، برقراری(( ارتباط ))و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف. از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیت‌های یک سازمان است، سیستم‌هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و ((مدیریت)) کنند. هدف چنین سیستم‌هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است. چنین سیستم‌هایی، سیستم‌های اطلاعات نامگذاری شده‌اند. بیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف(( اطلاعات ))می‌شود از جمله دریافت ((اطلاعات))، برقراری(( ارتباط ))و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف. از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیت‌های یک سازمان است، سیستم‌هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و ((مدیریت)) کنند. هدف چنین سیستم‌هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است. چنین سیستم‌هایی، سیستم‌های اطلاعات نامگذاری شده‌اند.
 !تعریف سیستم اطلاعات !تعریف سیستم اطلاعات
 تعاریف متعددی از ((سیستم اطلاعات ))در رشته‌هایی مانند مدیریت، ((علوم کامپیوتر))، ((مهندسی نرم‌افزار))، و ((علوم کتابداری ))و ((اطلاع رسانی ))ارائه شده است. تعریف آمده در واژه‌نامه انجمن کتابداری آمریکا (یانگ1 1983) تعریفی جامع از سیستم‌های اطلاعات است که در اینجا با اندکی تغییر در جمله‌بندی ارائه می شود: تعاریف متعددی از ((سیستم اطلاعات ))در رشته‌هایی مانند مدیریت، ((علوم کامپیوتر))، ((مهندسی نرم‌افزار))، و ((علوم کتابداری ))و ((اطلاع رسانی ))ارائه شده است. تعریف آمده در واژه‌نامه انجمن کتابداری آمریکا (یانگ1 1983) تعریفی جامع از سیستم‌های اطلاعات است که در اینجا با اندکی تغییر در جمله‌بندی ارائه می شود:
 «یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه». «یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه».
 بر خلاف موضوع این سایت که مدیریت و مهندسی(( صنایع ))است این تعریف از حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرفته شده است زیرا جامعیت و کل‌نگری این تعریف ویژگی‌هایی برای سیستم‌های اطلاعات برمی‌شمرد که تعاریف دیگر آنها را حذف می‌کنند. این ویژگی‌ها عبارتند از: بر خلاف موضوع این سایت که مدیریت و مهندسی(( صنایع ))است این تعریف از حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرفته شده است زیرا جامعیت و کل‌نگری این تعریف ویژگی‌هایی برای سیستم‌های اطلاعات برمی‌شمرد که تعاریف دیگر آنها را حذف می‌کنند. این ویژگی‌ها عبارتند از:
 *سیستم اطلاعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطلاعات را محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند(( انسان)) ، ماشین و یا غیره نمی‌کند چرا که یک سیستم اطلاعات ممکن است بتواند بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل ایفا کند.  *سیستم اطلاعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطلاعات را محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند(( انسان)) ، ماشین و یا غیره نمی‌کند چرا که یک سیستم اطلاعات ممکن است بتواند بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل ایفا کند.
 *سیستم اطلاعات طراحی شده است. اگر روش یا فرایندی وجود دارد که به صورت غیررسمی، تعریف‌نشده یا خود به خود شکل گرفته و اطلاعاتی را برای فرد، واحد یا سازمان ارائه می‌کند نمی‌توان به آن سیستم اطلاعات گفت. البته در برخی منابع علمی، به چنین روش‌ها یا فرایندهایی(( سیستم اطلاعات غیررسمی ))گفته می‌شود و در دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات غیررسمی در مقابل رسمی مطرح می‌شوند. اگر به تعریف سیستم توجه کنیم آنگاه نمی‌توان به چنین روش‌ها یا فرایندهایی نام سیستم نهاد. در ایجا ما قصد بحث نظری در این خصوص را نداریم اما در ادامه سیستم‌های اطلاعات طراحی شده را مدنظر قرار می‌‌دهیم.  *سیستم اطلاعات طراحی شده است. اگر روش یا فرایندی وجود دارد که به صورت غیررسمی، تعریف‌نشده یا خود به خود شکل گرفته و اطلاعاتی را برای فرد، واحد یا سازمان ارائه می‌کند نمی‌توان به آن سیستم اطلاعات گفت. البته در برخی منابع علمی، به چنین روش‌ها یا فرایندهایی(( سیستم اطلاعات غیررسمی ))گفته می‌شود و در دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات غیررسمی در مقابل رسمی مطرح می‌شوند. اگر به تعریف سیستم توجه کنیم آنگاه نمی‌توان به چنین روش‌ها یا فرایندهایی نام سیستم نهاد. در ایجا ما قصد بحث نظری در این خصوص را نداریم اما در ادامه سیستم‌های اطلاعات طراحی شده را مدنظر قرار می‌‌دهیم.
 *سیستم اطلاعات شامل فرایندهای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات است. اگر یک سیستمی همه این فرایندها را انجام نمی‌دهد نمی‌توان به آن یک سیستم اطلاعات گفت. آن سیستم یا فرایند ممکن است یک زیر سیستم از یک سیستم اطلاعات باشد.  *سیستم اطلاعات شامل فرایندهای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات است. اگر یک سیستمی همه این فرایندها را انجام نمی‌دهد نمی‌توان به آن یک سیستم اطلاعات گفت. آن سیستم یا فرایند ممکن است یک زیر سیستم از یک سیستم اطلاعات باشد.
 *سیستم اطلاعات می‌تواند برای یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف‌شده دیگر از جامعه مطرح شود. اگر چه سیستم‌های اطلاعات در ابتدا برای استفاده در سازمان مطرح شده و شکل گرفته‌اند اما برای حوزه‌هایی فراتر از سازمان (به عنوان مثال جامعه پژوهشگران، شهروندان و . . .) نیز قابل کاربرد است. به عنوان مثال سیستم اطلاعات شهری سیستمی است که کاربران نهایی آن شهروندان هستند. صحبت راجع به چنین سیستم‌های اطلاعات نیازمند جایگاه دیگری است.  *سیستم اطلاعات می‌تواند برای یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف‌شده دیگر از جامعه مطرح شود. اگر چه سیستم‌های اطلاعات در ابتدا برای استفاده در سازمان مطرح شده و شکل گرفته‌اند اما برای حوزه‌هایی فراتر از سازمان (به عنوان مثال جامعه پژوهشگران، شهروندان و . . .) نیز قابل کاربرد است. به عنوان مثال سیستم اطلاعات شهری سیستمی است که کاربران نهایی آن شهروندان هستند. صحبت راجع به چنین سیستم‌های اطلاعات نیازمند جایگاه دیگری است.
 *در این تعریف از واژه «داده» استفاده نشده است. خیلی از منابع دو واژه داده و اطلاعات را متفاوت تعریف می‌کنند و اطلاعات را داده‌های پردازش شده می‌دانند. مرز تفاوت بین داده و اطلاعات نسبی است چرا که ممکن است اطلاعاتی دوباره پردازش شوند و اطلاعات جدیدی تولید کنند. بنابراین در این شرایط نمی‌توان گفت اطلاعات قبل از پردازش داده بوده‌اند. با این توضیح ما تنها از واژه اطلاعات استفاده می‌کنیم. *در این تعریف از واژه «داده» استفاده نشده است. خیلی از منابع دو واژه داده و اطلاعات را متفاوت تعریف می‌کنند و اطلاعات را داده‌های پردازش شده می‌دانند. مرز تفاوت بین داده و اطلاعات نسبی است چرا که ممکن است اطلاعاتی دوباره پردازش شوند و اطلاعات جدیدی تولید کنند. بنابراین در این شرایط نمی‌توان گفت اطلاعات قبل از پردازش داده بوده‌اند. با این توضیح ما تنها از واژه اطلاعات استفاده می‌کنیم.
 !آیا یک سیستم اطلاعات به رایانه احتیاج دارد؟ !آیا یک سیستم اطلاعات به رایانه احتیاج دارد؟
 ضرورتی ندارد که(( سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای ))باشند اما اغلب سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای هستند. عامل تعیین کننده در استفاده از ((رایانه)) این است که آیا یک سیستم اطلاعات با استفاده از قابلیت‌های رایانه می‌تواند بهبود یابد یا خیر؟ اگر یک سیستم دستی از افراد و رویه‌ها می‌توانند کاری را بدون خطا و مؤثر انجام دهند دلیلی برای استفاده از رایانه نیست. البته اغلب، حجم کارها افزایش می‌یابند، پیچیدگی رویه‌ها زیاد می‌شود، یا فعالیت‌ها خیلی به هم مرتبط می‌شوند و استفاده از رایانه می‌تواند بهبودهای لازم را ارائه کند. سیستم‌های اطلاعات که از رایانه استفاده می‌کنند ~~green:سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای2 گفته‌ می‌شوند.~~ ضرورتی ندارد که(( سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای ))باشند اما اغلب سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای هستند. عامل تعیین کننده در استفاده از ((رایانه)) این است که آیا یک سیستم اطلاعات با استفاده از قابلیت‌های رایانه می‌تواند بهبود یابد یا خیر؟ اگر یک سیستم دستی از افراد و رویه‌ها می‌توانند کاری را بدون خطا و مؤثر انجام دهند دلیلی برای استفاده از رایانه نیست. البته اغلب، حجم کارها افزایش می‌یابند، پیچیدگی رویه‌ها زیاد می‌شود، یا فعالیت‌ها خیلی به هم مرتبط می‌شوند و استفاده از رایانه می‌تواند بهبودهای لازم را ارائه کند. سیستم‌های اطلاعات که از رایانه استفاده می‌کنند ~~green:سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای2 گفته‌ می‌شوند.~~
 !چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟ !چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟
 معمولاً دو رویکرد در استفاده از سیستم‌های اطلاعات وجود دارد. این دو رویکرد هر دو از ارزش بکارگیری رایانه و(( فناوری ارتباطات ))در انجام فعالیت‌های سازمان سرچشمه می‌گیرند. طرفداران این رویکردها به دنبال راه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات با استفاده از رایانه و(( فناوری ))ارتباطات هستند. معمولاً دو رویکرد در استفاده از سیستم‌های اطلاعات وجود دارد. این دو رویکرد هر دو از ارزش بکارگیری رایانه و(( فناوری ارتباطات ))در انجام فعالیت‌های سازمان سرچشمه می‌گیرند. طرفداران این رویکردها به دنبال راه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات با استفاده از رایانه و(( فناوری ))ارتباطات هستند.
 *__رویکرد اول:__ این رویکرد منحصراً به قابلیت‌های ذاتی رایانه و فناوری ارتباطات و اینکه چگونه می‌توانند در بهبود کارایی استفاده شوند معطوف می‌گردد. بنابراین تأکید بر میزان بهبود عملکرد سیستم‌ها از طریق کارایی پردازش و قابلیت اطمینان عملکرد است نه بر استفاده خاص از قابلیت‌های رایانه و فناوری ارتباطات. *__رویکرد اول:__ این رویکرد منحصراً به قابلیت‌های ذاتی رایانه و فناوری ارتباطات و اینکه چگونه می‌توانند در بهبود کارایی استفاده شوند معطوف می‌گردد. بنابراین تأکید بر میزان بهبود عملکرد سیستم‌ها از طریق کارایی پردازش و قابلیت اطمینان عملکرد است نه بر استفاده خاص از قابلیت‌های رایانه و فناوری ارتباطات.
 *__رویکرد دوم: __این رویکرد بر نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی سازمان و سنجش چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در استفاده از شرایط موجود تمرکز می‌کند. این رویکرد قدرت توانمندسازی ((فناوری اطلاعات ))را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر به جای داشتن یک رویکرد فناوری محور، به دنبال توسعه سازمان از طریق فناوری سیستم‌های اطلاعات است. این رویکرد بهتر است زیرا ((رایانه)) و فناوری(( ارتباطات ))مهم نیست بلکه اینکه رایانه چگونه می‌تواند به سازمان کمک کند مهم است. *__رویکرد دوم: __این رویکرد بر نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی سازمان و سنجش چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در استفاده از شرایط موجود تمرکز می‌کند. این رویکرد قدرت توانمندسازی ((فناوری اطلاعات ))را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر به جای داشتن یک رویکرد فناوری محور، به دنبال توسعه سازمان از طریق فناوری سیستم‌های اطلاعات است. این رویکرد بهتر است زیرا ((رایانه)) و فناوری(( ارتباطات ))مهم نیست بلکه اینکه رایانه چگونه می‌تواند به سازمان کمک کند مهم است.
 !به چه منظوری از سیستم های اطلاعات استفاده می‌شود؟ !به چه منظوری از سیستم های اطلاعات استفاده می‌شود؟
 سیستم‌های اطلاعات ابزار پشتیبان فعالیت‌های سازمان هستند. پشتیبانی ارائه شده توسط سیستم‌های اطلاعات به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند: سیستم‌های اطلاعات ابزار پشتیبان فعالیت‌های سازمان هستند. پشتیبانی ارائه شده توسط سیستم‌های اطلاعات به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
 *__پشتیبانی اطلاعاتی؛ __ارائه پشتیبانی برای دریافت، ذخیره، فیلتر و ردیابی کردن اطلاعات  *__پشتیبانی اطلاعاتی؛ __ارائه پشتیبانی برای دریافت، ذخیره، فیلتر و ردیابی کردن اطلاعات
 *__پشتیبانی تصمیم‌گیری؛__ استفاده از اطلاعات برای ارائه پشتیبانی  *__پشتیبانی تصمیم‌گیری؛__ استفاده از اطلاعات برای ارائه پشتیبانی
 *__پشتیبانی ارتباطی؛ __ارائه پشتیبانی برای به اشتراک گذاشتن یا تبادل اطلاعات بین کاربران (منتزاس3 1995). *__پشتیبانی ارتباطی؛ __ارائه پشتیبانی برای به اشتراک گذاشتن یا تبادل اطلاعات بین کاربران (منتزاس3 1995).
 !مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات !مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات
 ~~green:سیستم‌های اطلاعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛~~ ~~green:سیستم‌های اطلاعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛~~
 * بهبود بهره‌وری * بهبود بهره‌وری
 * بهبود اثربخشی  * بهبود اثربخشی
 *مزیت رقابتی. *مزیت رقابتی.
 *__بهبود بهره‌وری:__ بهبود بهره‌وری وقتی رخ می‌دهد که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتری انجام داد. در سازمانها، بهبود بهره‌وری در بهبود فرایندهای کاری اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال وقتی یک کارمند با استفاده از روش‌های جدید می‌‌تواند به جای پردازش 25 سفارش خرید، 50 سفارش را پردازش کند آنگاه بهره‌وری کار وی 2 برابر شده است. ((سیستم))‌های اطلاعات می‌توانند در سریعتر، آسان‌تر و دقیق‌تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این طریق بهره وری را بهبود می‌دهند.  *__بهبود بهره‌وری:__ بهبود بهره‌وری وقتی رخ می‌دهد که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتری انجام داد. در سازمانها، بهبود بهره‌وری در بهبود فرایندهای کاری اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال وقتی یک کارمند با استفاده از روش‌های جدید می‌‌تواند به جای پردازش 25 سفارش خرید، 50 سفارش را پردازش کند آنگاه بهره‌وری کار وی 2 برابر شده است. ((سیستم))‌های اطلاعات می‌توانند در سریعتر، آسان‌تر و دقیق‌تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این طریق بهره وری را بهبود می‌دهند.
 *__بهبود اثربخشی: __اثربخشی به توانایی یک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شوند. مدیری که شرایطی را که ممکن است مسئله‌ساز شوند پیش‌بینی می‌کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی می‌کند اثربخش‌تر از مدیری است که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می‌شد از آنها جلوگیری کرد. سیستم‌های اطلاعات، اطلاعاتی ارائه می‌کنند که به مدیران در بررسی شرایط و انتخاب گزینه‌های بهتر کمک می‌کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می‌دهند.  *__بهبود اثربخشی: __اثربخشی به توانایی یک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شوند. مدیری که شرایطی را که ممکن است مسئله‌ساز شوند پیش‌بینی می‌کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی می‌کند اثربخش‌تر از مدیری است که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می‌شد از آنها جلوگیری کرد. سیستم‌های اطلاعات، اطلاعاتی ارائه می‌کنند که به مدیران در بررسی شرایط و انتخاب گزینه‌های بهتر کمک می‌کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می‌دهند.
 *__مزیت رقابتی: __سازمانی که با استفاده از سیستم های اطلاعات بهره‌وری و اثربخشی خود را بهبود داده است دارای این پتانسیل خواهد بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد. *__مزیت رقابتی: __سازمانی که با استفاده از سیستم های اطلاعات بهره‌وری و اثربخشی خود را بهبود داده است دارای این پتانسیل خواهد بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد.
 !انواع سیستم‌های اطلاعات !انواع سیستم‌های اطلاعات
 ~~green:سیستم‌های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد. سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:~~ ~~green:سیستم‌های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد. سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:~~
 *سیستم‌های پردازش مبادلات *سیستم‌های پردازش مبادلات
 *سیستم‌های اطلاعات مدیریت  *سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 *سیستم‌های اطلاعات اجرایی  *سیستم‌های اطلاعات اجرایی
 *سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری  *سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری
 *سیستم‌های پشتیبان اجرایی  *سیستم‌های پشتیبان اجرایی
 *سیستم‌های خبره *سیستم‌های خبره
 *سیستم‌های اتوماسیون اداری  *سیستم‌های اتوماسیون اداری
 *سیستم‌های دانش‌ورزی  *سیستم‌های دانش‌ورزی
 !عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات !عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات
 در تعریف و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعات باید به عناصر زیر توجه کرد: در تعریف و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعات باید به عناصر زیر توجه کرد:
 *__محیط سازمان:__ پایه تمام فعالیت‌های سازمان محیطی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. محیط بر محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان، روش رقابت، کیفیت و طبیعت اقداماتی که در انجام فعالیت‌های روزانه اتخاذ می‌کند تأثیر می‌گذارد.  *__محیط سازمان:__ پایه تمام فعالیت‌های سازمان محیطی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. محیط بر محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان، روش رقابت، کیفیت و طبیعت اقداماتی که در انجام فعالیت‌های روزانه اتخاذ می‌کند تأثیر می‌گذارد.
 ~~green:عوامل مهم در محیط سازمان عبارتند از:~~ ~~green:عوامل مهم در محیط سازمان عبارتند از:~~
 *مشتریان  *مشتریان
 *رقبا  *رقبا
 *عرضه‌کنندگان مواد و خدمات موردنیاز سازمان  *عرضه‌کنندگان مواد و خدمات موردنیاز سازمان
 *سازمانهای قانونگذار *سازمانهای قانونگذار
 *__~~green:سازمان: ابعاد برشمرده زیر جزو مواردی هستند که بر سیستم‌های اطلاعات تأثیر می‌گذارند.~~ __ *__~~green:سازمان: ابعاد برشمرده زیر جزو مواردی هستند که بر سیستم‌های اطلاعات تأثیر می‌گذارند.~~ __
 *استراتژی  *استراتژی
 *سیستم‌ها  *سیستم‌ها
 *منابع انسانی  *منابع انسانی
 *مدیریت  *مدیریت
 *ساختار سازمانی *ساختار سازمانی
 *__~~green:معماری سیستم‌های اطلاعات ~~__ *__~~green:معماری سیستم‌های اطلاعات ~~__
 *اطلاعات  *اطلاعات
 *سخت‌افزار  *سخت‌افزار
 *نرم‌افزار  *نرم‌افزار
 *ارتباطات *ارتباطات
 *__~~green:کاربرد سیستم‌های اطلاعات~~__ *__~~green:کاربرد سیستم‌های اطلاعات~~__
 !چگونه یک سیستم اطلاعات برای سازمان خود تهیه کنیم؟ !چگونه یک سیستم اطلاعات برای سازمان خود تهیه کنیم؟
 ((توسعه ))سیستم‌های اطلاعات در یک سازمان امری یکبار برای همیشه نیست بلکه باید به صورت دوره‌ای به کار ((توسعه سیستم‌های اطلاعات ))پرداخت. این ویژگی از ویژگی‌های سیستمی تحمیل می‌شود چرا که هر سیستمی دارای عمر محدودی است و باید در دوره‌های خاصی آن را روز‌آمد کرد. به همین دلیل سیستم‌ها دارای چرخه زندگی هستند. سیستم‌های اطلاعات نیز دارای چرخه زندگی هستند. چرخه زندگی یک سیستم اطلاعات از نقطه شکل‌گیری موضوع و نیاز به سیستم‌ اطلاعات آغاز شده و پس از تولید سیستم، استفاده، و نگهداری، در زمان نیاز به تغییر و بازطراحی پایان می‌یابد.  ((توسعه ))سیستم‌های اطلاعات در یک سازمان امری یکبار برای همیشه نیست بلکه باید به صورت دوره‌ای به کار ((توسعه سیستم‌های اطلاعات ))پرداخت. این ویژگی از ویژگی‌های سیستمی تحمیل می‌شود چرا که هر سیستمی دارای عمر محدودی است و باید در دوره‌های خاصی آن را روز‌آمد کرد. به همین دلیل سیستم‌ها دارای چرخه زندگی هستند. سیستم‌های اطلاعات نیز دارای چرخه زندگی هستند. چرخه زندگی یک سیستم اطلاعات از نقطه شکل‌گیری موضوع و نیاز به سیستم‌ اطلاعات آغاز شده و پس از تولید سیستم، استفاده، و نگهداری، در زمان نیاز به تغییر و بازطراحی پایان می‌یابد.
 ~~green:این چرخه دارای مراحل زیر است:~~ ~~green:این چرخه دارای مراحل زیر است:~~
 *__~~green:مطالعه ~~__ *__~~green:مطالعه ~~__
 *مطالعه اولیه  *مطالعه اولیه
 *مطالعه امکانپذیری *مطالعه امکانپذیری
 *__~~green:تحلیل و طراحی عمومی ~~__ *__~~green:تحلیل و طراحی عمومی ~~__
 *بررسی سیستم فعلی  *بررسی سیستم فعلی
 *تعیین نیازمندی‌های سیستم جدید  *تعیین نیازمندی‌های سیستم جدید
 *طراحی سیستم جدید  *طراحی سیستم جدید
 *برنامه‌ریزی نحوه اجرا و پیاده‌سازی *برنامه‌ریزی نحوه اجرا و پیاده‌سازی
 *__~~green:تحلیل و طراحی تفصیلی ~~__ *__~~green:تحلیل و طراحی تفصیلی ~~__
 *طراحی فنی  *طراحی فنی
 *برنامه‌نویسی و تست نرم‌افزار  *برنامه‌نویسی و تست نرم‌افزار
 *آموزش کاربر  *آموزش کاربر
 *بررسی پذیرش کاربر *بررسی پذیرش کاربر
 *__~~green:پیاده‌سازی ~~__ *__~~green:پیاده‌سازی ~~__
 *تبدیل داده‌ها  *تبدیل داده‌ها
 *استقرار سیستم *استقرار سیستم
 *__~~green:اجرا ~~__ *__~~green:اجرا ~~__
 *رفع اشکالات  *رفع اشکالات
 *نگهداری *نگهداری
 برا ی استقرارموفق یک سیستم اطلاعات در یک سازمان، طی این مراحل ضروری است. طی این مراحل نیازمند بکارگیری متخصصان و مشاوران سیستم‌های اطلاعات است. البته قبل از تهیه یک سیستم اطلاعات برای سازمان، بهتر است که سازمان یک برنامه توسعه سیستم‌های اطلاعات تهیه کرده و در طول زمان و به تدریج سیستم‌های اطلاعات خود را بر اساس آن برنامه تولید کند. تحلیل‌گر سیستم اطلاعات بنا به تشخیص، هر یک از مراحل را تا حد لازم اجرا کرده و در طی مراحل با افراد و گروههای  برا ی استقرارموفق یک سیستم اطلاعات در یک سازمان، طی این مراحل ضروری است. طی این مراحل نیازمند بکارگیری متخصصان و مشاوران سیستم‌های اطلاعات است. البته قبل از تهیه یک سیستم اطلاعات برای سازمان، بهتر است که سازمان یک برنامه توسعه سیستم‌های اطلاعات تهیه کرده و در طول زمان و به تدریج سیستم‌های اطلاعات خود را بر اساس آن برنامه تولید کند. تحلیل‌گر سیستم اطلاعات بنا به تشخیص، هر یک از مراحل را تا حد لازم اجرا کرده و در طی مراحل با افراد و گروههای
 *مدیران  *مدیران
 *شرکت‌ها، سازمانها و نهادهای مرتبط و تأثیرگذار  *شرکت‌ها، سازمانها و نهادهای مرتبط و تأثیرگذار
 *کسانی که از سیستم منتفع می‌شوند  *کسانی که از سیستم منتفع می‌شوند
 *کاربران  *کاربران
 *فروشندگان و عرضه‌کنندگان  *فروشندگان و عرضه‌کنندگان
 *متخصصان فنی  *متخصصان فنی
 *برنامه‌نویسان نرم‌افزار *برنامه‌نویسان نرم‌افزار
 *ارتباط برقرار می‌کند و تأثیرات و ملاحظات آنها را در نظر می‌گیرد. تحلیل‌گر سیستم ممکن است به جای تولید یک نرم‌افزار، از بسته‌های نرم‌افزارهای از پیش ‌نوشته‌ شده موجود برای موضوع سیستم‌ اطلاعات استفاده کند. *ارتباط برقرار می‌کند و تأثیرات و ملاحظات آنها را در نظر می‌گیرد. تحلیل‌گر سیستم ممکن است به جای تولید یک نرم‌افزار، از بسته‌های نرم‌افزارهای از پیش ‌نوشته‌ شده موجود برای موضوع سیستم‌ اطلاعات استفاده کند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [07:34 ]   2   کیانی      جاری 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [07:23 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..