منو
 کاربر Online
500 کاربر online
تاریخچه ی: مقالات جدید شیمی

تفاوت با نگارش: 60

Lines: 1-135Lines: 1-150
 * ... * ...
 *((نقره)) *((نقره))
 *((انواع چدن)) *((انواع چدن))
 *((چدن)) *((چدن))
 *((رادیکال آزاد)) *((رادیکال آزاد))
 *((شناسایی رادیکالها)) *((شناسایی رادیکالها))
 *((نحوه عملکرد بیهوش‌ کننده‌ها)) *((نحوه عملکرد بیهوش‌ کننده‌ها))
 *((تقطیر جزء به جزء)) *((تقطیر جزء به جزء))
 *((کوپلیمریزاسیون)) *((کوپلیمریزاسیون))
 *((نفت سفید)) *((نفت سفید))
 *((لانتانیدها)) *((لانتانیدها))
 *((بیماریهای ناشی از آب)) *((بیماریهای ناشی از آب))
 *((تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری)) *((تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری))
 *((ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش)) *((ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش))
 *((ترکیببات کلسیم)) *((ترکیببات کلسیم))
 *((کلسیم)) *((کلسیم))
 *((شیمی سموم)) *((شیمی سموم))
 *((آبکاری)) *((آبکاری))
 *((آبکاری با فلزات)) *((آبکاری با فلزات))
 *((تماس روزانه با آلاینده‌های سمی)) *((تماس روزانه با آلاینده‌های سمی))
 *((خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین)) *((خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین))
 *((آلکانها)) *((آلکانها))
 *((آلکنها)) *((آلکنها))
 *((اسید کربوکسیلیک)) *((اسید کربوکسیلیک))
 *((آمین آلیفاتیک)) *((آمین آلیفاتیک))
 *((آهن گالوانیزه)) *((آهن گالوانیزه))
 *((خازن شیمیایی)) *((خازن شیمیایی))
 *((کائوچو)) *((کائوچو))
 *((بررسی خواص اسیدها)) *((بررسی خواص اسیدها))
 *((نظریه پیوند والانس)) *((نظریه پیوند والانس))
 *((خانه شیمی)) *((خانه شیمی))
 *((فاضلاب صنعتی)) *((فاضلاب صنعتی))
 *((توموگرافی فعالسازی با نوترون)) *((توموگرافی فعالسازی با نوترون))
 *((گریس)) *((گریس))
 *((الکترولیز آب)) *((الکترولیز آب))
 *((برج تقطیر)) *((برج تقطیر))
 *((تصعید)) *((تصعید))
 *((انواع تقطیر)) *((انواع تقطیر))
 *((نایلون)) *((نایلون))
 *((آلاینده های شیمیایی هوا)) *((آلاینده های شیمیایی هوا))
 *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی)) *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی))
 *((احتراق و آلودگی هوا)) *((احتراق و آلودگی هوا))
 *((استانداردهای حفظ کیفیت هوا)) *((استانداردهای حفظ کیفیت هوا))
 *((کنترل آلودگی هوا)) *((کنترل آلودگی هوا))
 *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا)) *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
 *((سیستمهای بازیافت مواد و انرژی)) *((سیستمهای بازیافت مواد و انرژی))
 *((شیمی محلولها)) *((شیمی محلولها))
 *((ثابت تعادل شیمیایی)) *((ثابت تعادل شیمیایی))
 *((درجه آزادی)) *((درجه آزادی))
 *((سطح انرژی هسته‌ای)) *((سطح انرژی هسته‌ای))
 *((تاریخچه آلودگی هوا)) *((تاریخچه آلودگی هوا))
 *((تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه))
 *((تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه))
 *((تهیه گاز متان در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز متان در آزمایشگاه))
 *((تهیه تولوئن در آزمایشگاه)) *((تهیه تولوئن در آزمایشگاه))
 *((تهیه استن در آزمایشگاه)) *((تهیه استن در آزمایشگاه))
 *((تهیه صابون در آزمایشگاه)) *((تهیه صابون در آزمایشگاه))
 *((خانه شیمی)) *((خانه شیمی))
 *((شیمی محیط زیست)) *((شیمی محیط زیست))
 *((واکنش خنثی شدن)) *((واکنش خنثی شدن))
 *((الکترون)) *((الکترون))
 *((پلاستیک)) *((پلاستیک))
 *((مخمر نان)) *((مخمر نان))
 *((باطری خودرو)) *((باطری خودرو))
 *((محلول اشباع و فوق اشباع)) *((محلول اشباع و فوق اشباع))
 *((کروماتوگرافی آنی با ستون خشک)) *((کروماتوگرافی آنی با ستون خشک))
 *((خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی)) *((خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی))
 *((راههای آلودگی انسان به هیدرازین)) *((راههای آلودگی انسان به هیدرازین))
 *((آلدئید)) *((آلدئید))
 *((کتون)) *((کتون))
 *((تصفیه آب در داخل زمین)) *((تصفیه آب در داخل زمین))
 *((نظریه لوییس)) *((نظریه لوییس))
 *((هیدروکربنهای آروماتیک)) *((هیدروکربنهای آروماتیک))
 *((دفع زباله‌های هسته‌ای)) *((دفع زباله‌های هسته‌ای))
 *((جذب و انتشار هیدرازین در بدن)) *((جذب و انتشار هیدرازین در بدن))
 *((تاریخچه و شناخت متالوژی)) *((تاریخچه و شناخت متالوژی))
 *((نفت و قیر در ایران قدیم)) *((نفت و قیر در ایران قدیم))
 *((چرا گیاهان صابون می‌سازند؟)) *((چرا گیاهان صابون می‌سازند؟))
 *((تعیین درصد اکسیژن هوا)) *((تعیین درصد اکسیژن هوا))
 *((مهندسی شیمی)) *((مهندسی شیمی))
 *((مراحل مختلف متالوژی)) *((مراحل مختلف متالوژی))
 *((تصفیه آبهای سطحی)) *((تصفیه آبهای سطحی))
 *((نمک‌زدایی از آب دریا)) *((نمک‌زدایی از آب دریا))
 *((اصلاح آبها)) *((اصلاح آبها))
 *((سترون کردن آب با اوزون)) *((سترون کردن آب با اوزون))
 *((سترون کردن آب با کلر)) *((سترون کردن آب با کلر))
 *((گوارا کردن آب)) *((گوارا کردن آب))
 *((اتر)) *((اتر))
 *((انرژی فعالسازی)) *((انرژی فعالسازی))
 *((منابع صنعتی الکلها)) *((منابع صنعتی الکلها))
 *((شیمی آلی پدیده دیدن)) *((شیمی آلی پدیده دیدن))
 *((تخمیر کربوهیدراتها)) *((تخمیر کربوهیدراتها))
 *((جعبه ابزار شیمی معدنی)) *((جعبه ابزار شیمی معدنی))
 *((هالوژنها)) *((هالوژنها))
 *((تقارن در شیمی)) *((تقارن در شیمی))
 *((جعبه ابزار شیمی فیزیک)) *((جعبه ابزار شیمی فیزیک))
 *((شیمی سطح)) *((شیمی سطح))
 *((الکترولیز)) *((الکترولیز))
 *((جعبه ابزار شیمی تجزیه)) *((جعبه ابزار شیمی تجزیه))
 *((الکترولیت)) *((الکترولیت))
 *((پروتون خواهی)) *((پروتون خواهی))
 *((جاذبه‌های بین یونی در محلول)) *((جاذبه‌های بین یونی در محلول))
 *((نیروی محرکه الکتریکی)) *((نیروی محرکه الکتریکی))
 *((تحرک یونی)) *((تحرک یونی))
 *((نیم پیل و انواع آن)) *((نیم پیل و انواع آن))
 *((کاربیدها و سیلیسیدها)) *((کاربیدها و سیلیسیدها))
 *((آزمایشهای احتراق)) *((آزمایشهای احتراق))
 *((آزمایشهای تهیه بلور)) *((آزمایشهای تهیه بلور))
 *((جعبه ابزار شیمی آلی)) *((جعبه ابزار شیمی آلی))
 *((خواص فیزیکی الکلها)) *((خواص فیزیکی الکلها))
 *((جذب گازها)) *((جذب گازها))
 *((خشک‌کن‌ها)) *((خشک‌کن‌ها))
 *((طیف سنجی جرمی)) *((طیف سنجی جرمی))
 *((پمپها)) *((پمپها))
 *((صاف کردن و انواع صافی‌ها)) *((صاف کردن و انواع صافی‌ها))
 *((کوره ها)) *((کوره ها))
 *((مرطوب سازی)) *((مرطوب سازی))
 *((آمونیاک)) *((آمونیاک))
 *((کتابهای شیمی صنعتی)) *((کتابهای شیمی صنعتی))
 *((خرد کن‌ها)) *((خرد کن‌ها))
 *((استوکیومتری)) *((استوکیومتری))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 *((هیدروژن ، سوخت آینده)) *((هیدروژن ، سوخت آینده))
 *((اثرهای زیست شناختی تابش)) *((اثرهای زیست شناختی تابش))
 *((مایع شدن گازها)) *((مایع شدن گازها))
 *((انرژی غذایی)) *((انرژی غذایی))
 *((موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا)) *((موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا))
 *((خواص فیزیکی فلزات)) *((خواص فیزیکی فلزات))
 *((ترکیب غذاها)) *((ترکیب غذاها))
 *((هالیدهای فلزی)) *((هالیدهای فلزی))
 *((هالیدهای هیدروژن)) *((هالیدهای هیدروژن))
 *((متبلور کننده‌ها)) *((متبلور کننده‌ها))
 *((مواد معدنی در بدن)) *((مواد معدنی در بدن))
 *((کاربرد تیتراسیونهای خنثی شدن)) *((کاربرد تیتراسیونهای خنثی شدن))
 *((تجزیه حجم سنجی)) *((تجزیه حجم سنجی))
 +*((آمفوتریسم))
 +*((آزمایش تیتر کردن اسید و باز))
 +*((تیتراسیون))
 +*((شناساگرهای شیمیایی))
 +*((آزمایشهای اولیه شیشه گری))
 +*((طیف سنجی ماورای بنفش))
 +*((کروموفور))
 +*((واکنشگرهای مایع برای انحلال یا تجزیه نمونه‌ها))
 +*((تعیین فرمول مولکولی مواد آلی))
 +*((دستگاه طیف سنج ماورای بنفش - مرئی))
 +*((کاربرد طیف سنجی HECTOR در رزونانس مغناطیسی هسته‌ای))
 +*((تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز))
 +*((دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته‌ای))
 +*((دستگاههای طیف بینی نوری))
 +*((تاثیر ارتعاش کششی C=C در طیف سنجی مادون قرمز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 فروردین 1386 [10:43 ]   69   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [14:55 ]   68   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 فروردین 1386 [13:06 ]   67   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [12:24 ]   66   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 11 فروردین 1386 [09:45 ]   65   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 11 فروردین 1386 [08:31 ]   64   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [10:18 ]   63   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:13 ]   62   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [07:04 ]   61   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 اسفند 1385 [04:32 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [16:54 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:09 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:08 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:04 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [19:00 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [14:47 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [07:36 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 دی 1385 [16:32 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [09:04 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:24 ]   50   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [10:27 ]   49   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 آذر 1385 [17:09 ]   48   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 آذر 1385 [08:32 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [07:12 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [04:15 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 03 آذر 1385 [19:21 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 آبان 1385 [18:06 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [15:46 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [11:09 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [07:22 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [18:19 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 14 مهر 1385 [10:49 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [11:06 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [11:57 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [15:38 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [16:04 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:49 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [05:54 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [12:29 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [11:49 ]   30   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:06 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 07 مرداد 1385 [11:17 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [13:45 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [05:02 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [13:03 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [09:52 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:31 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:02 ]   22   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:54 ]   21   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 تیر 1385 [08:38 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 خرداد 1385 [13:54 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 خرداد 1385 [15:25 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [19:15 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [18:03 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [14:05 ]   15   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [14:44 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:03 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [07:41 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:23 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [13:25 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [18:09 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 اردیبهشت 1385 [06:13 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [11:56 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [10:47 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 01 اردیبهشت 1385 [06:24 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 01 اردیبهشت 1385 [05:46 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:45 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:31 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [12:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..