منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه پزشکی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
درخت خنجری
واژگان زمین شناسی فیزیکی
فنون و تکنیکهایی که در تلویزیون مایه دردسرند
حملات امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
پیش بینی در بازی تنیس
تهیه ترکیبات حلقوی
انتگرال ریمان
عبدالملک بن نوح سامانی
 کاربر Online
647 کاربر online
تاریخچه ی: مقالات جدید شیمی

تفاوت با نگارش: 52

Lines: 1-126Lines: 1-150
 * ... * ...
 *((نقره)) *((نقره))
 *((انواع چدن)) *((انواع چدن))
 *((چدن)) *((چدن))
 *((رادیکال آزاد)) *((رادیکال آزاد))
 *((شناسایی رادیکالها)) *((شناسایی رادیکالها))
 *((نحوه عملکرد بیهوش‌ کننده‌ها)) *((نحوه عملکرد بیهوش‌ کننده‌ها))
 *((تقطیر جزء به جزء)) *((تقطیر جزء به جزء))
 *((کوپلیمریزاسیون)) *((کوپلیمریزاسیون))
 *((نفت سفید)) *((نفت سفید))
 *((لانتانیدها)) *((لانتانیدها))
 *((بیماریهای ناشی از آب)) *((بیماریهای ناشی از آب))
 *((تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری)) *((تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری))
 *((ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش)) *((ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش))
 *((ترکیببات کلسیم)) *((ترکیببات کلسیم))
 *((کلسیم)) *((کلسیم))
 *((شیمی سموم)) *((شیمی سموم))
 *((آبکاری)) *((آبکاری))
 *((آبکاری با فلزات)) *((آبکاری با فلزات))
 *((تماس روزانه با آلاینده‌های سمی)) *((تماس روزانه با آلاینده‌های سمی))
 *((خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین)) *((خطرات و نکات ایمنی در کار با هیدرازین))
 *((آلکانها)) *((آلکانها))
 *((آلکنها)) *((آلکنها))
 *((اسید کربوکسیلیک)) *((اسید کربوکسیلیک))
 *((آمین آلیفاتیک)) *((آمین آلیفاتیک))
 *((آهن گالوانیزه)) *((آهن گالوانیزه))
 *((خازن شیمیایی)) *((خازن شیمیایی))
 *((کائوچو)) *((کائوچو))
 *((بررسی خواص اسیدها)) *((بررسی خواص اسیدها))
 *((نظریه پیوند والانس)) *((نظریه پیوند والانس))
 *((خانه شیمی)) *((خانه شیمی))
 *((فاضلاب صنعتی)) *((فاضلاب صنعتی))
 *((توموگرافی فعالسازی با نوترون)) *((توموگرافی فعالسازی با نوترون))
 *((گریس)) *((گریس))
 *((الکترولیز آب)) *((الکترولیز آب))
 *((برج تقطیر)) *((برج تقطیر))
 *((تصعید)) *((تصعید))
 *((انواع تقطیر)) *((انواع تقطیر))
 *((نایلون)) *((نایلون))
 *((آلاینده های شیمیایی هوا)) *((آلاینده های شیمیایی هوا))
 *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی)) *((اثرات آلودگی هوا بر شرایط جوی))
 *((احتراق و آلودگی هوا)) *((احتراق و آلودگی هوا))
 *((استانداردهای حفظ کیفیت هوا)) *((استانداردهای حفظ کیفیت هوا))
 *((کنترل آلودگی هوا)) *((کنترل آلودگی هوا))
 *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا)) *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
 *((سیستمهای بازیافت مواد و انرژی)) *((سیستمهای بازیافت مواد و انرژی))
 *((شیمی محلولها)) *((شیمی محلولها))
 *((ثابت تعادل شیمیایی)) *((ثابت تعادل شیمیایی))
 *((درجه آزادی)) *((درجه آزادی))
 *((سطح انرژی هسته‌ای)) *((سطح انرژی هسته‌ای))
 *((تاریخچه آلودگی هوا)) *((تاریخچه آلودگی هوا))
 *((تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه))
 *((تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه))
 *((تهیه گاز متان در آزمایشگاه)) *((تهیه گاز متان در آزمایشگاه))
 *((تهیه تولوئن در آزمایشگاه)) *((تهیه تولوئن در آزمایشگاه))
 *((تهیه استن در آزمایشگاه)) *((تهیه استن در آزمایشگاه))
 *((تهیه صابون در آزمایشگاه)) *((تهیه صابون در آزمایشگاه))
 *((خانه شیمی)) *((خانه شیمی))
 *((شیمی محیط زیست)) *((شیمی محیط زیست))
 *((واکنش خنثی شدن)) *((واکنش خنثی شدن))
 *((الکترون)) *((الکترون))
 *((پلاستیک)) *((پلاستیک))
 *((مخمر نان)) *((مخمر نان))
 *((باطری خودرو)) *((باطری خودرو))
 *((محلول اشباع و فوق اشباع)) *((محلول اشباع و فوق اشباع))
 *((کروماتوگرافی آنی با ستون خشک)) *((کروماتوگرافی آنی با ستون خشک))
 *((خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی)) *((خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی))
 *((راههای آلودگی انسان به هیدرازین)) *((راههای آلودگی انسان به هیدرازین))
 *((آلدئید)) *((آلدئید))
 *((کتون)) *((کتون))
 *((تصفیه آب در داخل زمین)) *((تصفیه آب در داخل زمین))
 *((نظریه لوییس)) *((نظریه لوییس))
 *((هیدروکربنهای آروماتیک)) *((هیدروکربنهای آروماتیک))
 *((دفع زباله‌های هسته‌ای)) *((دفع زباله‌های هسته‌ای))
 *((جذب و انتشار هیدرازین در بدن)) *((جذب و انتشار هیدرازین در بدن))
 *((تاریخچه و شناخت متالوژی)) *((تاریخچه و شناخت متالوژی))
 *((نفت و قیر در ایران قدیم)) *((نفت و قیر در ایران قدیم))
 *((چرا گیاهان صابون می‌سازند؟)) *((چرا گیاهان صابون می‌سازند؟))
 *((تعیین درصد اکسیژن هوا)) *((تعیین درصد اکسیژن هوا))
 *((مهندسی شیمی)) *((مهندسی شیمی))
 *((مراحل مختلف متالوژی)) *((مراحل مختلف متالوژی))
 *((تصفیه آبهای سطحی)) *((تصفیه آبهای سطحی))
 *((نمک‌زدایی از آب دریا)) *((نمک‌زدایی از آب دریا))
 *((اصلاح آبها)) *((اصلاح آبها))
 *((سترون کردن آب با اوزون)) *((سترون کردن آب با اوزون))
 *((سترون کردن آب با کلر)) *((سترون کردن آب با کلر))
 *((گوارا کردن آب)) *((گوارا کردن آب))
 *((اتر)) *((اتر))
 *((انرژی فعالسازی)) *((انرژی فعالسازی))
 *((منابع صنعتی الکلها)) *((منابع صنعتی الکلها))
 *((شیمی آلی پدیده دیدن)) *((شیمی آلی پدیده دیدن))
 *((تخمیر کربوهیدراتها)) *((تخمیر کربوهیدراتها))
 *((جعبه ابزار شیمی معدنی)) *((جعبه ابزار شیمی معدنی))
 *((هالوژنها)) *((هالوژنها))
 *((تقارن در شیمی)) *((تقارن در شیمی))
 *((جعبه ابزار شیمی فیزیک)) *((جعبه ابزار شیمی فیزیک))
 *((شیمی سطح)) *((شیمی سطح))
 *((الکترولیز)) *((الکترولیز))
 *((جعبه ابزار شیمی تجزیه)) *((جعبه ابزار شیمی تجزیه))
 *((الکترولیت)) *((الکترولیت))
 *((پروتون خواهی)) *((پروتون خواهی))
 *((جاذبه‌های بین یونی در محلول)) *((جاذبه‌های بین یونی در محلول))
 *((نیروی محرکه الکتریکی)) *((نیروی محرکه الکتریکی))
 *((تحرک یونی)) *((تحرک یونی))
 *((نیم پیل و انواع آن)) *((نیم پیل و انواع آن))
 *((کاربیدها و سیلیسیدها)) *((کاربیدها و سیلیسیدها))
 *((آزمایشهای احتراق)) *((آزمایشهای احتراق))
 *((آزمایشهای تهیه بلور)) *((آزمایشهای تهیه بلور))
 *((جعبه ابزار شیمی آلی)) *((جعبه ابزار شیمی آلی))
 *((خواص فیزیکی الکلها)) *((خواص فیزیکی الکلها))
 *((جذب گازها)) *((جذب گازها))
 *((خشک‌کن‌ها)) *((خشک‌کن‌ها))
 *((طیف سنجی جرمی)) *((طیف سنجی جرمی))
 *((پمپها)) *((پمپها))
 *((صاف کردن و انواع صافی‌ها)) *((صاف کردن و انواع صافی‌ها))
 *((کوره ها)) *((کوره ها))
 *((مرطوب سازی)) *((مرطوب سازی))
 *((آمونیاک)) *((آمونیاک))
 *((کتابهای شیمی صنعتی)) *((کتابهای شیمی صنعتی))
 *((خرد کن‌ها)) *((خرد کن‌ها))
 *((استوکیومتری)) *((استوکیومتری))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 *((هیدروژن ، سوخت آینده)) *((هیدروژن ، سوخت آینده))
 *((اثرهای زیست شناختی تابش)) *((اثرهای زیست شناختی تابش))
 *((مایع شدن گازها)) *((مایع شدن گازها))
- +*((انرژی غذایی))
*((موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا))
*((خواص فیزیکی فلزات))
*((ترکیب غذاها))
*((هالیدهای فلزی))
*((هالیدهای هیدروژن))
*((متبلور کننده‌ها))
*((مواد معدنی در بدن))
*((کاربرد تیتراسیونهای خنثی شدن))
*((تجزیه حجم سنجی))
*((آمفوتریسم))
*((آزمایش تیتر کردن اسید و باز))
*((تیتراسیون))
*((شناساگرهای شیمیایی))
*((آزمایشهای اولیه شیشه گری))
*((طیف سنجی ماورای بنفش))
*((کروموفور))
*((واکنشگرهای مایع برای انحلال یا تجزیه نمونه‌ها))
*((تعیین فرمول مولکولی مواد آلی))
*((دستگاه طیف سنج ماورای بنفش - مرئی))
*((کاربرد طیف سنجی HECTOR در رزونانس مغناطیسی هسته‌ای))
*((تهیه نمونه برای طیف سنجی مادون قرمز))
*((دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته‌ای))
*((دستگاههای طیف بینی نوری))
*((تاثیر ارتعاش کششی C=C در طیف سنجی مادون قرمز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 17 فروردین 1386 [10:43 ]   69   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [14:55 ]   68   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 فروردین 1386 [13:06 ]   67   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 فروردین 1386 [12:24 ]   66   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 11 فروردین 1386 [09:45 ]   65   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 11 فروردین 1386 [08:31 ]   64   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 26 اسفند 1385 [10:18 ]   63   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:13 ]   62   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [07:04 ]   61   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 اسفند 1385 [04:32 ]   60   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 اسفند 1385 [16:54 ]   59   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:09 ]   58   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:08 ]   57   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [19:04 ]   56   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [19:00 ]   55   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [14:47 ]   54   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [07:36 ]   53   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 دی 1385 [16:32 ]   52   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 دی 1385 [09:04 ]   51   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:24 ]   50   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [10:27 ]   49   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 آذر 1385 [17:09 ]   48   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 آذر 1385 [08:32 ]   47   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [07:12 ]   46   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 آذر 1385 [04:15 ]   45   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 03 آذر 1385 [19:21 ]   44   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 آبان 1385 [18:06 ]   43   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [15:46 ]   42   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [11:09 ]   41   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [07:22 ]   40   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [18:19 ]   39   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 14 مهر 1385 [10:49 ]   38   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [11:06 ]   37   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [11:57 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [15:38 ]   35   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [16:04 ]   34   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [09:49 ]   33   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 شهریور 1385 [05:54 ]   32   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [12:29 ]   31   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [11:49 ]   30   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:06 ]   29   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 07 مرداد 1385 [11:17 ]   28   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [13:45 ]   27   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [05:02 ]   26   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [13:03 ]   25   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [09:52 ]   24   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [17:31 ]   23   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:02 ]   22   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:54 ]   21   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 تیر 1385 [08:38 ]   20   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 خرداد 1385 [13:54 ]   19   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 24 خرداد 1385 [15:25 ]   18   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [19:15 ]   17   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 20 خرداد 1385 [18:03 ]   16   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [14:05 ]   15   المیرا جدائی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 11 خرداد 1385 [14:44 ]   14   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [09:03 ]   13   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [07:41 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:23 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [13:25 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [18:09 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 اردیبهشت 1385 [06:13 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [11:56 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [10:47 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 01 اردیبهشت 1385 [06:24 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 01 اردیبهشت 1385 [05:46 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:45 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 فروردین 1385 [18:31 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [12:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..