منو
 کاربر Online
311 کاربر online
تاریخچه ی: مغول وایلخانان

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-131Lines: 1-96
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! مغول و ایلخانان  ! مغول و ایلخانان
 «736 - 614 ق / 1335 - 1217 م»  «736 - 614 ق / 1335 - 1217 م»
 در طی همان ایام که ((محمد خوارزمشاه ))قدرت خود را در نواحی شرقی مرزهای ((ماوراءالنهر)) گسترش می‏داد و خلیفه ((بغداد)) - الناصر الدین الله - برای مقابله با توسعه قدرت او در جبال و عراق بر ضد محمد خوارزمشاه توطئه می‏کرد «حدود 613 ق / 1216 م»،  در طی همان ایام که ((محمد خوارزمشاه ))قدرت خود را در نواحی شرقی مرزهای ((ماوراءالنهر)) گسترش می‏داد و خلیفه ((بغداد)) - الناصر الدین الله - برای مقابله با توسعه قدرت او در جبال و عراق بر ضد محمد خوارزمشاه توطئه می‏کرد «حدود 613 ق / 1216 م»،
 در آن سوی مرزهای شرقی قلمرو ((خوارزمشاه))، قدرت نو خاسته‏ای در حال شکل گیری بود که به تدریج به داخل مرزهای اسلامی می‏خزید و خود را برای تهدید و تسخیر دنیای اسلام آماده می‏کرد.  در آن سوی مرزهای شرقی قلمرو ((خوارزمشاه))، قدرت نو خاسته‏ای در حال شکل گیری بود که به تدریج به داخل مرزهای اسلامی می‏خزید و خود را برای تهدید و تسخیر دنیای اسلام آماده می‏کرد.
 با این حال، خلیفه و سلطان، که آماج نهایی هجوم قریب الوقوع این نیروی تازه به پا خاسته بودند، در کشمکشها و مناقشات سیاسی خویش، آن را در نظر نگرفتند و یا آن قدر در محیط بسته افکار سیاسی و حشمت قدرتشان غرق شده بودند، که حضور این نیروی ویرانگر را اصلاً نمی‏دیدند و یا به عبارتی دیگر در مجموعه مناسبات سیاسی عصر، آن را وزنه‏ای به حساب نمی‏آوردند.  با این حال، خلیفه و سلطان، که آماج نهایی هجوم قریب الوقوع این نیروی تازه به پا خاسته بودند، در کشمکشها و مناقشات سیاسی خویش، آن را در نظر نگرفتند و یا آن قدر در محیط بسته افکار سیاسی و حشمت قدرتشان غرق شده بودند، که حضور این نیروی ویرانگر را اصلاً نمی‏دیدند و یا به عبارتی دیگر در مجموعه مناسبات سیاسی عصر، آن را وزنه‏ای به حساب نمی‏آوردند.
 اما این __نبردی عظیم و ویرانگر که از نواحی صحرای گوبی و جبال تیانشان به سوی ماوراءالنهر می‏خزید __و از همان ایام فاجعه‏ای عظیم را برای دنیای اسلام تدارک می‏دید، مغولان نوخاسته ای بودند که ظرف چند سال، هم به دولت پر آوازه خوارزم خاتمه دادند، و هم به خلافت چندین ساله ی عباسیان در بغداد.  اما این __نبردی عظیم و ویرانگر که از نواحی صحرای گوبی و جبال تیانشان به سوی ماوراءالنهر می‏خزید __و از همان ایام فاجعه‏ای عظیم را برای دنیای اسلام تدارک می‏دید، مغولان نوخاسته ای بودند که ظرف چند سال، هم به دولت پر آوازه خوارزم خاتمه دادند، و هم به خلافت چندین ساله ی عباسیان در بغداد.
   
 ! قدرت گیری مغولان به سرکردگی چنگیز ! قدرت گیری مغولان به سرکردگی چنگیز
 وقتی__ تموچین، __سرکرده یک تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندک تمامی اقوام مغول را تحت فرمان درآورد، از جانب سرکردگان قبایل قوم ، __خان بزرگ __خوانده شد.  وقتی__ تموچین، __سرکرده یک تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندک تمامی اقوام مغول را تحت فرمان درآورد، از جانب سرکردگان قبایل قوم ، __خان بزرگ __خوانده شد.
 از طرفی ((چنگیز خان))، که در مدت زمانی کوتاه هیبت و خشونتش مایه وحشت تمامی نواحی مجاور شد، به عنوان __خان محیط یا خان اعظم، __فرمانروای همه این طوایف شد.  از طرفی ((چنگیز خان))، که در مدت زمانی کوتاه هیبت و خشونتش مایه وحشت تمامی نواحی مجاور شد، به عنوان __خان محیط یا خان اعظم، __فرمانروای همه این طوایف شد.
 به طوری که چندی بعد نیز ((قبایل اویرات)) و قنقرات را به اطاعت درآورد و بدین گونه خان اعظم سایر قبایل اطراف را به جنگ یا به صلح زیر فرمان خویش گرفت و با __برقرار ساختن قانون عدالت - یاسای چنگیزی -__ اتحاد مستحکمی را بین آنها برقرار ساخت.  به طوری که چندی بعد نیز ((قبایل اویرات)) و قنقرات را به اطاعت درآورد و بدین گونه خان اعظم سایر قبایل اطراف را به جنگ یا به صلح زیر فرمان خویش گرفت و با __برقرار ساختن قانون عدالت - یاسای چنگیزی -__ اتحاد مستحکمی را بین آنها برقرار ساخت.
 از آن پس، چنگیز خان فرمانروای بلا منازع تمام سرزمینهای مشرق ((مغولستان)) بود که البته او کسی نبود که به این میزان بسنده کند و پیش از الزام اطاعت مغولهای غربی، دست از جنگجویی با سرکردگان طوایف بردارد.  از آن پس، چنگیز خان فرمانروای بلا منازع تمام سرزمینهای مشرق ((مغولستان)) بود که البته او کسی نبود که به این میزان بسنده کند و پیش از الزام اطاعت مغولهای غربی، دست از جنگجویی با سرکردگان طوایف بردارد.
 *به زودی ((تموچین خان بزرگ))، سرزمین ختای را تسخیر کرد و ((التون خان ))پادشاه آنجا را کشت؛  *به زودی ((تموچین خان بزرگ))، سرزمین ختای را تسخیر کرد و ((التون خان ))پادشاه آنجا را کشت؛
 *در چین شمالی به تاخت و تاز پرداخت و پکن را تسخیر کرد؛  *در چین شمالی به تاخت و تاز پرداخت و پکن را تسخیر کرد؛
 *طوایف اویغور را به اظهار اطاعت وا داشت؛  *طوایف اویغور را به اظهار اطاعت وا داشت؛
 *کوچلک خان، سر کرده قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قراختای تسلط یافته بود، از آنجا بیرون راند و بدین گونه با  *کوچلک خان، سر کرده قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قراختای تسلط یافته بود، از آنجا بیرون راند و بدین گونه با
-*__خوارزمشاه که حدود شرقی قلمرو خود را به این نواحی رسانده بود، همسایه شد و مرز مشترک پیدا کرد.__ +*__~~blue:خوارزمشاه که حدود شرقی قلمرو خود را به این نواحی رسانده بود، همسایه شد و مرز مشترک پیدا کرد.~~__
 !!روابط تجاری ناکام تجاری !!روابط تجاری ناکام تجاری
 چنگیز خان، ایجاد رابطه با سلطان خوارزم را وسیله‏ای برای برقراری تجارت بین دو دولت می دانست. به طوری که نخستین سفیر سلطان خوارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و آن را لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعلام نمود.  چنگیز خان، ایجاد رابطه با سلطان خوارزم را وسیله‏ای برای برقراری تجارت بین دو دولت می دانست. به طوری که نخستین سفیر سلطان خوارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و آن را لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعلام نمود.
 در جریان سفر هیئت بازرگانی مغولان که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام همگی این تجار و سوء تدبیرهای بعدی سلطان خوارزمشاه ، جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساخت.  در جریان سفر هیئت بازرگانی مغولان که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام همگی این تجار و سوء تدبیرهای بعدی سلطان خوارزمشاه ، جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساخت.
 !حمله ی مغولان به ایران !حمله ی مغولان به ایران
 __~~red:خان مغول ~~__ از سوء رفتار و بی رسمی سلطان خوارزمشاه به خشم آمده در 614 ق / 1217 م،  __~~red:خان مغول ~~__ از سوء رفتار و بی رسمی سلطان خوارزمشاه به خشم آمده در 614 ق / 1217 م،
 __~~red:ایران را مورد تهاجم قرار داد.~~__  __~~red:ایران را مورد تهاجم قرار داد.~~__
 __مغولان به هر دیار که وارد می‏شدند به __ __مغولان به هر دیار که وارد می‏شدند به __
 __کشتار نفوس، __ __کشتار نفوس، __
 __غارت اموال __و  __غارت اموال __و
 __ویرانی کامل شهر و آبادیها __ __ویرانی کامل شهر و آبادیها __
 می‏پرداختند.  می‏پرداختند.
 به نحوی که در اندک مدتی کوتاه ماوراءالنهر، ((خراسان)) و ((عراق)) عرصه کشتار و ویرانی مغولان شد و مقاومت ((جلال الدین منکبرنی)) نیز نتوانست از ادامه هجوم چنگیز خان جلوگیری کند.  به نحوی که در اندک مدتی کوتاه ماوراءالنهر، ((خراسان)) و ((عراق)) عرصه کشتار و ویرانی مغولان شد و مقاومت ((جلال الدین منکبرنی)) نیز نتوانست از ادامه هجوم چنگیز خان جلوگیری کند.
 ده سال حضور مغولان ، بخشهای وسیعی از جهان اسلام را به ویرانی و تباهی کشاند. تا این که عاقبت چنگیز در بازگشت به ((مغولستان ))در 624 ق / 1227 م، درگذشت.  ده سال حضور مغولان ، بخشهای وسیعی از جهان اسلام را به ویرانی و تباهی کشاند. تا این که عاقبت چنگیز در بازگشت به ((مغولستان ))در 624 ق / 1227 م، درگذشت.
   
 ! هلاکو خان،نسل جدیدی از مهاجمان مغول ! هلاکو خان،نسل جدیدی از مهاجمان مغول
 چهل سال پس از این ماجرا، نوادگان مغول در موکب سپاه ((هلاگوخان)) دوباره به ایران آمدند. اما اینان با اعقاب خویش چنگیز خان، که به قصد تاخت و تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتند.  چهل سال پس از این ماجرا، نوادگان مغول در موکب سپاه ((هلاگوخان)) دوباره به ایران آمدند. اما اینان با اعقاب خویش چنگیز خان، که به قصد تاخت و تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتند.
 این نسل تازه از مغولان در این مدت با جهان اسلام خیلی بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری عهد چنگیز، به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر می‏رسیدند.  این نسل تازه از مغولان در این مدت با جهان اسلام خیلی بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری عهد چنگیز، به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر می‏رسیدند.
 لشکرکشی هلاگو بر خلاف چنگیز، با طرح و نقشه‏ای پیش پرداخته همراه بود. منازل بین راه از پیش تعیین و راه عبور لشکر آماده و حتی پلها و گذرگاه مرمت شده بود.  لشکرکشی هلاگو بر خلاف چنگیز، با طرح و نقشه‏ای پیش پرداخته همراه بود. منازل بین راه از پیش تعیین و راه عبور لشکر آماده و حتی پلها و گذرگاه مرمت شده بود.
 این بار تجربه به فرمانروایی مغول نشان داده بود که برای ایجاد یک قدرت پایدار در ایران، برچیدن بساط خلافت و ((اسماعیلیه)) ضرورت دارد و آنها می‏بایست به جای کشتار و تخریب بیهوده و بی نقشه، این دو قطب متضاد دنیای اسلام را که به خاطر جنبه های مذهبیشان با اهمیت بودند ، از بین بردارد.  این بار تجربه به فرمانروایی مغول نشان داده بود که برای ایجاد یک قدرت پایدار در ایران، برچیدن بساط خلافت و ((اسماعیلیه)) ضرورت دارد و آنها می‏بایست به جای کشتار و تخریب بیهوده و بی نقشه، این دو قطب متضاد دنیای اسلام را که به خاطر جنبه های مذهبیشان با اهمیت بودند ، از بین بردارد.
 !!سقوط قلعه ((الموت)) و برچیده شدن خلافت عباسی !!سقوط قلعه ((الموت)) و برچیده شدن خلافت عباسی
 برچیدن__ قدرت اسماعیلیه __در ایران با مشکل و مقاومتی جدی رو به رو نشد و با سقوط قلعه الموت در 654 ق، دوره ی خداوندان الموت به پایان راه رسید.  برچیدن__ قدرت اسماعیلیه __در ایران با مشکل و مقاومتی جدی رو به رو نشد و با سقوط قلعه الموت در 654 ق، دوره ی خداوندان الموت به پایان راه رسید.
 از سوی دیگر خلیفه عباسی، علی رغم کوششهایی که در ترساندن مغولان از عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت هلاگو به بغداد جلوگیری کند.  از سوی دیگر خلیفه عباسی، علی رغم کوششهایی که در ترساندن مغولان از عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت هلاگو به بغداد جلوگیری کند.
 تختگاه ((عباسیان)) به زودی محاصره شد.  تختگاه ((عباسیان)) به زودی محاصره شد.
 به همین دلیل ((مستعصم)) خلیفه ناچار به اردوگاه هلاگو آمد، این امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد نشد.  به همین دلیل ((مستعصم)) خلیفه ناچار به اردوگاه هلاگو آمد، این امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد نشد.
 خلیفه و اولادش نیز با عده کثیری از رجال دولت به قتل رسیدند.  خلیفه و اولادش نیز با عده کثیری از رجال دولت به قتل رسیدند.
 بدین گونه خلافت عباسیان نیز فرو پاشید، هر چند سپردن امارت ((بغداد)) و ((عراق)) به ((عطا ملک جوینی))، که از والیان مسلمان بود، تا حدی در کاهش اثرات فروپاشی خلافت عباسی و کشتار بغداد موثر واقع شد.  بدین گونه خلافت عباسیان نیز فرو پاشید، هر چند سپردن امارت ((بغداد)) و ((عراق)) به ((عطا ملک جوینی))، که از والیان مسلمان بود، تا حدی در کاهش اثرات فروپاشی خلافت عباسی و کشتار بغداد موثر واقع شد.
 ایلخانان و پیش از آنان نایب السلطنه های خان بزرگ ، بیش از صد سال در آسیای غربی فروانروایی __( ایران )__ کردند.  ایلخانان و پیش از آنان نایب السلطنه های خان بزرگ ، بیش از صد سال در آسیای غربی فروانروایی __( ایران )__ کردند.
 تجربه حکومت ((ایلخانان)) در ایران یک تحول جالب اجتماعی را در تاریخ به نمایش گذاشت. این که در فاصله دو نسل، ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. این قوم مهاجم طی دو نسل، چنان مدافع قلمرو اسلام شدند که از آن در برابر تهاجمات دیگران و هجوم بیگانگان دفاع می کردند. تجربه حکومت ((ایلخانان)) در ایران یک تحول جالب اجتماعی را در تاریخ به نمایش گذاشت. این که در فاصله دو نسل، ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. این قوم مهاجم طی دو نسل، چنان مدافع قلمرو اسلام شدند که از آن در برابر تهاجمات دیگران و هجوم بیگانگان دفاع می کردند.
 گروهی از مورخان همچون __بویل__ معتقدند که اگر دودمان هلاکو یک یا دو دهه ی دیگز قدرت کامل خویش را حفظ می کرد، امروز ، خاورمیانه سیمایی در کل متفاوت داشت. گروهی از مورخان همچون __بویل__ معتقدند که اگر دودمان هلاکو یک یا دو دهه ی دیگز قدرت کامل خویش را حفظ می کرد، امروز ، خاورمیانه سیمایی در کل متفاوت داشت.
 چرا که ظهور دو امپراطوری __مینگ و عثمانی در مشرق و مغرب آسیا __در پی فروپاشی دولت ایلخانی به مراودات شرق و اروپا خاتمه داد. شاید اگر غازان بیشتر عمر می کرد و یا در آغاز پادشاهی کمتر ختون شاهزادگان را می ریخت ، چه بسا مناسبات با اروپا ادامه می یافت و نتایج بی شماری برای آینده به بار می آورد.  چرا که ظهور دو امپراطوری __مینگ و عثمانی در مشرق و مغرب آسیا __در پی فروپاشی دولت ایلخانی به مراودات شرق و اروپا خاتمه داد. شاید اگر غازان بیشتر عمر می کرد و یا در آغاز پادشاهی کمتر ختون شاهزادگان را می ریخت ، چه بسا مناسبات با اروپا ادامه می یافت و نتایج بی شماری برای آینده به بار می آورد.
 +!~~blue:حکمرانان و فرمانروایان مغول~~
-!~~blue:ا مب با مووع~~ +*__((چنگیز خان ))__<br />*__((جاینا چنگی و نمینگان خان برگ در غرب))__
*__((
ایلخانان مول))__
-*((چنگیز خان )) 
-__((~~blue:جانشینان چنگیز و نمایندگان خان بزرگ در غرب~~))__ 
-  
-*((اوکتای قاآن))  
-*((منکو قاآن )) 
-*((هلاکو ایلخان مغول))  
-__((~~blue:ایلخانان مغول~~))__ 
-*((اباقا خان ایلخان مغول)) 
-*((تکودار ایلخان مغول)) 
-*((ارغون ایلخان مغول)) 
-*((گیخاتو،ایلخان مغول)) 
-*((بایدو ایلخان مغول)) 
-*((غازان خان ایلخان مغول )) 
-*((الجایتو ایلخان مغول )) 
-*((ابوسعید ایلخان مغول )) 
 +!~~blue:مطالب مرتبط~~
 *((فرهنگ در عهد ایلخانان)) *((فرهنگ در عهد ایلخانان))
 *((نظام مالیاتی در عهد ایلخانان )) *((نظام مالیاتی در عهد ایلخانان ))
 *((توسعه علوم و توجه به آبادانی در عهد ایلخانان)) *((توسعه علوم و توجه به آبادانی در عهد ایلخانان))
 *((ملوک الطوایفی در ایران پایان عهد ایلخانان )) *((ملوک الطوایفی در ایران پایان عهد ایلخانان ))
 *((اضمحلال جامعه ایرانی در عهد مغول و ایلخانان))  *((اضمحلال جامعه ایرانی در عهد مغول و ایلخانان))
 *((فروپاشی ایلخانان )) *((فروپاشی ایلخانان ))
-!توسعه علوم و توجه به آبادانی در عهد ایلخانان 
-در عصر آنها طب، نجوم و ریاضیات در ایران توسعه قابل ملاحظه‏ای یافت. به طوری که عدم توجه این قوم به زبان فارسی نیز با اظهار علاقه زیادی که به تاریخ نشان می‏دادند جبران شد. چرا که کتابهای تاریخی قابل ملاحظه‏ای در این دوره به فارسی تدوین شد که __جامع التواریخ رشیدی __در آن میان شاید __نخستین تجربه موفق در تألیف دسته جمعی و گروهی تاریخ __بود.  
-به علاوه توجه برخی از این ایلخانان به ایجاد بناهای عظیم و آبادانی، جبران مافات اخلافشان در ایران، تسلی خاطر نسلهای بعدی بود، چنان که پیدایش سبک تلفیقی ممتاز در تاریخ معماری ایران، نتیجه مجاهدتها و کوششهای برخی از این امیران است. 
 !__~~blue:همچنین ببینید~~__ !__~~blue:همچنین ببینید~~__
 *((نظر برخی مورخان در مورد مغولان)) *((نظر برخی مورخان در مورد مغولان))
-!نظر برخی مورخان در مورد مغولان 
-مغول که در آن ایام عنوان اتحادیه طوایف  
-__تاتار، __ 
-__قیات،__  
-__نایمان،__  
-__کرائیت__ و  
-__تعداد دیگری از طوایف بدوی نواحی بین ((ترکستان))، ((چین))، و ((سیبری)) محسوب می‏شد، __ 
-پیشروی خود را از جانب مرزهای ((ماوراءالنهر)) آغاز کرده بود.  
-این طوایف که به قول برخی مورخان، «هونهای جدید» محسوب می‏شدند، اگر هم در واقع اخلاف هونهای قدیم نبوده باشند، اما وارث مهارت آنها، در جنگجویی، تیر اندازی، و سلحشوری به شمار می‏آمدند.  
-با وجودی که هونهای جدید هشتصد سال پس از هونهای قدیم پا به عرصه تاریخ گذاشتند، با این وصف خاطره فجایع آنها را در تاریخ زنده کردند.  
-به طوری که اینها نیز مانند همان مهاجمان باستانی، از اعماق بیابانهای گوبی و سرزمینهای اطراف چین و سیبری برخاستند، و با حرص و ولع بی سابقه ای، مدت زمانی کوتاه، بخش عمده‏ای از دنیای متمدن در قلمرو اسلام را، به ویرانی و نابودی کشیدند.  
-به طوری که با گذشت هشت سده، هیچ گونه تغییری در خُلق و خوی و رفتار معیشتی و اجتماعی آنها پدید نیاورد، چنان که همچون هونهای قدیم، در زیر چادرهای نمد یا در هوای آزاد بیابانها سر می‏کردند و در کنار شتران، گوسفندان، و اسبان خویش عمر را سپری می‏کردند.  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [03:53 ]   21   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [03:51 ]   20   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [22:44 ]   19   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [22:35 ]   18   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [22:34 ]   17   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 شهریور 1385 [08:51 ]   16   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 25 شهریور 1385 [11:28 ]   15   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 25 شهریور 1385 [11:26 ]   14   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 25 شهریور 1385 [11:20 ]   13   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [08:42 ]   12   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [17:57 ]   11   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:24 ]   10   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [09:04 ]   9   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [08:39 ]   8   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [06:45 ]   7   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [08:45 ]   6   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [06:45 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [06:42 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:44 ]   3   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [07:49 ]   2   نغمه آذربویه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [07:37 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..