منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: مغناطیس

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-410Lines: 1-398
-V{maketoc} />
__مغناطیس(Magnetic)__
/>
+>>
__مغناطیس__ (__Magnetic__)
>>
 
 __فهرست مقالات مغناطیس____فهرست مقالات مغناطیس__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((مغناطیس طبیعی)) ((مغناطیس طبیعی))
 ((میدان مغناطیسی زمین)) ((میدان مغناطیسی زمین))
 
 
 
 
 ((آهنربای الکتریکی)) ((آهنربای الکتریکی))
 ((اتاقک ابر ویلسون)) ((اتاقک ابر ویلسون))
 
 
 
 
 ((الکترومغناطیس)) ((الکترومغناطیس))
 ((اثر هال)) ((اثر هال))
 
 
 
 
 ((بار متحرک در مغناطیس)) ((بار متحرک در مغناطیس))
 ((اثرات مغناطیسی سیملوله)) ((اثرات مغناطیسی سیملوله))
 
 
 
 
 ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی)) ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی))
 ((کاربرد انرژی مغناطیسی)) ((کاربرد انرژی مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((میدان مغناطیسی سیم جریان دار|میدان مغناطیسی سیم)) ((میدان مغناطیسی سیم جریان دار|میدان مغناطیسی سیم))
 ((گالونومتر بالستیک)) ((گالونومتر بالستیک))
 
 
 
 
 ((اثر جریان بر جریان)) ((اثر جریان بر جریان))
 ((چشمه میدان مغناطیسی)) ((چشمه میدان مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((خاصیت مغناطیسی مواد)) ((خاصیت مغناطیسی مواد))
 ((ممان مغناطیسی القایی)) ((ممان مغناطیسی القایی))
 
 
 
 
 ((تراوایی مغناطیسی ماده)) ((تراوایی مغناطیسی ماده))
 ((سیستم منزوی)) ((سیستم منزوی))
 
 
 
 
 ((دوقطبی مغناطیسی)) ((دوقطبی مغناطیسی))
 ((سیستم غیرمنزوی)) ((سیستم غیرمنزوی))
 
 
 
 
-((مواد پارامغناطیس)) +((مواد پارا مغناطیس))
 ((کاربرد قانون آمپر)) ((کاربرد قانون آمپر))
  
 
 
 
 
-((مواد دیامغناطیس)) +((مواد دیا مغناطیس))
 ((سنجش القای مغناطیسی)) ((سنجش القای مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((مواد فرومغناطیس)) ((مواد فرومغناطیس))
 ((آزمایش هایپل و توماس)) ((آزمایش هایپل و توماس))
 
 
 
 
 ((واحد القای مغناطیسی)) ((واحد القای مغناطیسی))
 ((خطوط میدان آهنربا)) ((خطوط میدان آهنربا))
 
 
 
 
 ((نیروی مغناطیسی)) ((نیروی مغناطیسی))
 ((برهمکنش میادین مغناطیسی)) ((برهمکنش میادین مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((خطوط نیروی مغناطیسی)) ((خطوط نیروی مغناطیسی))
 ((طیف دوقطبی مغناطیسی)) ((طیف دوقطبی مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((خواص خطوط میدان مغناطیسی)) ((خواص خطوط میدان مغناطیسی))
 ((تعیین قطبهای آهنربا)) ((تعیین قطبهای آهنربا))
 
 
 
 
 ((نیروی مغناطیسی و جریان)) ((نیروی مغناطیسی و جریان))
 ((پوش مغناطیسی)) ((پوش مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((گشتاور نیروی مغناطیسی)) ((گشتاور نیروی مغناطیسی))
 ((آزمایش اورستد)) ((آزمایش اورستد))
 
 
 
 
 ((حرکت دورانی بار الکتریکی)) ((حرکت دورانی بار الکتریکی))
 ((میدان مغناطیسی حلقه جریان)) ((میدان مغناطیسی حلقه جریان))
 
 
 
 
 ((قانون آمپر)) ((قانون آمپر))
 ((میدان مغناطیسی سیم پیچ)) ((میدان مغناطیسی سیم پیچ))
 
 
 
 
 ((میدان الکتریکی سیم جریان دار|میدان الکتریکی سیم)) ((میدان الکتریکی سیم جریان دار|میدان الکتریکی سیم))
 ((آهنربا)) ((آهنربا))
 
 
 
 
 ((رساناهای جریان دار موازی)) ((رساناهای جریان دار موازی))
 ((آهنربای مصنوعی)) ((آهنربای مصنوعی))
 
 
 
 
 ((قانون بیوساوار)) ((قانون بیوساوار))
 ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی)) ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی))
 
 
 
 
 ((دوقطبی مغناطیسی)) ((دوقطبی مغناطیسی))
 ((اثرات میدان مغناطیسی)) ((اثرات میدان مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((گشتاور مغناطیسی)) ((گشتاور مغناطیسی))
 ((سنجش القای مغناطیسی با سوزن مغناطیسی|تعیین القای مغناطیسی)) ((سنجش القای مغناطیسی با سوزن مغناطیسی|تعیین القای مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((چگالی انرژی مغناطیسی)) ((چگالی انرژی مغناطیسی))
 ((سوزن مغناطیسی)) ((سوزن مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((انرژی مغناطیسی)) ((انرژی مغناطیسی))
 ((تولید میدان مغناطیسی)) ((تولید میدان مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((تک قطبی مغناطیسی)) ((تک قطبی مغناطیسی))
 ((خاصیت آهنربایی)) ((خاصیت آهنربایی))
 
 
 
 
 ((قانون گوس مغناطیسی)) ((قانون گوس مغناطیسی))
 ((قطب نما)) ((قطب نما))
 
 
 
 
 ((شار مغناطیسی)) ((شار مغناطیسی))
 ((قبله نما)) ((قبله نما))
 
 
 
 
 ((مغناطیس هسته‌ای)) ((مغناطیس هسته‌ای))
 ((وسایل سنجش مغناطیسی|سنجش مغناطیسی)) ((وسایل سنجش مغناطیسی|سنجش مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((سه بردار مغناطیسی)) ((سه بردار مغناطیسی))
 ((مغناطیس‌های طبیعی و مصنوعی|مواد مغناطیس)) ((مغناطیس‌های طبیعی و مصنوعی|مواد مغناطیس))
 
 
 
 
 ((پتانسیل برداری مغناطیسی|پتانسیل مغناطیسیA)) ((پتانسیل برداری مغناطیسی|پتانسیل مغناطیسیA))
 ((حفاظت مغناطیسی)) ((حفاظت مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((پتانسیل اسکالر مغناطیسی|پتانسیل مغناطیسیΦ)) ((پتانسیل اسکالر مغناطیسی|پتانسیل مغناطیسیΦ))
 ((مغناطیس و حیات)) ((مغناطیس و حیات))
 
 
 
 
 ((مغناطش)) ((مغناطش))
 ((کاربرد آهنربای الکتریکی)) ((کاربرد آهنربای الکتریکی))
 
 
 
 
 ((ماده مغناطیده)) ((ماده مغناطیده))
 ((ترمز مغناطیسی)) ((ترمز مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((چگالی قطب مغناطیسی)) ((چگالی قطب مغناطیسی))
 ((گره مغناطیسی)) ((گره مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((شدت میدان مغناطیسی)) ((شدت میدان مغناطیسی))
 ((ضبط بر روی نوار مغناطیسی)) ((ضبط بر روی نوار مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((پذیرفتاری مغناطیسی)) ((پذیرفتاری مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((پسماند مغناطیسی)) ((پسماند مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((مدار مغناطیسی)) ((مدار مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((میدان مولکولی مغناطیس)) ((میدان مولکولی مغناطیس))
  
 
 
 
 
 ((نظریه فرومغناطیس)) ((نظریه فرومغناطیس))
  
 
 
 
 
 ((حوزه فرومغناطیس)) ((حوزه فرومغناطیس))
  
 
 
 
 
 ((جابجایی مغناطیسی)) ((جابجایی مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((فریت)) ((فریت))
  
 
 
 
 
 ((میدان مغناطیسی)) ((میدان مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((القای مغناطیسی)) ((القای مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((خاصیت مغناطیسی)) ((خاصیت مغناطیسی))
  
 
 
 
 
-((فرضیه آمپر درباره جریانهای جزئی|فرضیه آمپر درجریان جزئی)) +((فرضیه آمپر درباره جریانهای جزئی|فرضیه آمپر درجریان جزئی))
  
 
 
 
 
-((منش میدان مغناطیسی آهنربای دائمی|منش میدان مغناطیسی)) +((منش میدان مغناطیسی آهنربای دائمی|منش میدان مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((میدان مغناطیسی بارهای متحرک|میدان مغناطیسی بار متحرک)) ((میدان مغناطیسی بارهای متحرک|میدان مغناطیسی بار متحرک))
  
 
 
 
 
-((مولفه‌های میدان مغناطیسی زمین|مولفه میدان مغناطیسی زمین)) +((مؤلفه‌های میدان مغناطیسی زمین|مؤلفه میدان مغناطیسی زمین))
  
 
 
 
 
 ((مبانی نظریه فرومغناطیس)) ((مبانی نظریه فرومغناطیس))
  
 
 
 
 
 ((نظریه مولکولی مغناطیس)) ((نظریه مولکولی مغناطیس))
  
 
 
 
 
- +((موتور مغناطیسی منظومه شمسی))
  
 
 
 
 
- +(( مغناطیس گرانشی))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
->


>

! تاریخچه:

علم مغناطیس از این مشاهده که برخی سنگها ((«سنگ ماگنتیت|ماگنتیت))) تکه های ((آهن)) را جذب می کردند سرچشمه گرفت. واژه مغناطیس از ماگنزیا یا واقع در آسیای صغیر ، یعنی محلی که این سنگها در آن پیدا شد، گرفته شده است. زمین به عنوان ((آهنربای دائمی)) بزرگ است که اثر جهت دهنده آن بر روی عقربه قطب های آهنربا ، از زمان های قدیم شناخته شده است. در سال 1820 ((اورستد)) کشف کرد که ((جریان الکتریکی)) در سیم نیز می تواند اثرهای مغناطیسی تولید کند، یعنی می تواند سمت گیری عقربه ((قطب نما)) را تغییر دهد. /> />در سال 1878 ((رولاند)) (H.A.Rowland) در ((دانشگاه جان هاپکینز)) متوجه شد که یک جسم باردار در حال حرکت (که آزمایش او ، یک قرص باردار در حال دوران سریع) نیز منشا اثرهای مغناطیسی است. در واقع معلوم نیست که بار متحرک هم ارز ((جریان الکتریکی)) در سیم باشد.
جهت مطالعه زندگینامه علمی رولاند فیزیکدان برجسته آمریکایی به کتاب زیر مراجعه شود. />Phusics by John D.Miller,Physics Today , July 1976Rowland،s
البته دو علم ((الکتریسیته)) و مغناطیس تا سال 1820 به موازات هم تکامل می یافت اما کشف بنیادی اورستد و سایر دانشمندان سبب شد که ((الکترومغناطیس)) به عنوان یک علم واحد مطرح شود. برای تشدید ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی)) در سیم می توان را به شکل پیچه ای با دورهای زیاد در آورد و در آن یک ((هسته آهنی)) قرار داد. این کار را می توان با یک ((آهنربای الکتریکی)) بزرگ ، از نوعی که معمولا در پژوهش گاه های برای کارهای پژوهشی مربوط به مغناطیس به کار می رود، انجام داد.

! تولد ((میدان مغناطیسی)):

دومین میدانی که در مبحث ((الکترومغناطیس)) ظاهر می شود، میدان مغناطیسی است این میدان ها و به عبارت دقیق تر آثار این میدان ها از زمان های بسیار قدیم ، یعنی از همان وقتی که آثار مغناطیس های طبیعی سنگ آهنربا ( Fe3o4) ((اکسید آهن)) III برای اولین بار مشاهده شد، شناخته شده اند. خواص شمال و جنوب یابی این ماده تاثیر مهمی بر دریانوردی و اکتشاف گذاشت با وجود این، جز در این مورد مغناطیس پدیده ای بود که کم مورد استفاده قرار می گرفت و کمتر نیز شناخته شده بود، تا اینکه در اوایل قرن نوزدهم اورستد دریافت که ((جریان الکتریکی)) میدان مغناطیسی تولید می کند. /> />این کار توام با کارهای بعدی ((گاؤس)) ، ((هنری)) . ((فاراده)) و دیگران نشان دادند که این شراکت واقعی بین میدان های الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد و این دو توم تحت عنوان ((میدان الکترومغناطیسی)) حضور دارند. به عبارتی این میدان ها به طرز جدایی ناپذیری در هم آمیخته شده اند.

! حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی:

تلاش مردان عمل به توسعه ((ماشین الکتریکی|ماشینهای الکتریکی)) ، ((وسایل مخابراتی)) و ((رایانه))ها منجر شد. این وسایل که پدیده مغناطیسی در آنها دخیل است نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ایفا می کنند. با گسترش و سریع علوم از اعتبار این علوم اولیه کاسته نمی شود و همیشه سازگاری خود را با کشفیات جدید حفظ می کند.

! ((منشا میدان مغناطیسی آهنربای دائمی|مغناطیس های طبیعی و مصنوعی)) :

*بعضی از سنگ های ((آهن)) یاد شده در طبیعت خاصیت جذب اشیای آهنی کوچک ، مانند براده ها یا میخ های مجاور خود را دارند. اگر تکه ای از چنین سنگی را از ریسمانی بیاویزیم ، خودش را طوری قرار می دهد که در راستای از شمال به جنوب باشد تکه هایی چنین سنگ هایی به آهنربا یا مغناطیس معروف است. />
* یک تکه آهن یا ((فولاد)) با قرار گرفتن رد مجاورت آهنربا ، آهن ربا یا مغناطیده می شود، یعنی توانایی جذب اشیای آهنی را کسب می کند. خواص مغناطیسی این تکه آهن یا فولاد هر چه به آهن ربا نزدیکتر باشد، قویتر است. وقتی که تکه ای از آهن و آهنربا با یکدیگر تماس پیدا کنند ، ((مغناطش)) یا آهنربا شدگی به مقدار ماکزیمم (میخ آهنی که به آهنربا نزدیک شود خاصیت آهنربایی پیدا می کند و براده های آهن ربا را جذب می کند).

* هنگامی که آهن ربا دور شود تکه آهن یا فولاد که توسط آهنربا شده اند بخش زیادی از خواص مغناطیسی به دست آورده را از دست می دهند ولی باز هم تا حدی آهنربا می مانند. از این رو به ((آهنربای مصنوعی)) تبدیل می شوند و همان خواص ((آهنربای طبیعی)) را دارد این پدیده را می توان با آزمایش ساده ای به اثبات رسانید. ((خاصیت آهنربایی)) که به هنگام تماس تکه آهن با آهن ربا پیدا می شود بر خلاف مغناطش بازمانده که با دور شدن آهن ربا باقی می ماند، مغناطش موقت نامیده می شود. آزمایشهایی از این نوع نشان می دهد که مغناطش بازمانده خیلی ضعیفتر از مغناطش موقت است مثلا در آهن نرم فقط کسر کوچکی از ن است. />
* هم مغناطش موقت و هم مغناطش بازمانده برای درجات مختلف آهن و فولاد متفاوت است. مغناطش موقت آهن نرم و ((آهن تابکاری شده)) از آهن نرم و فولاد تابکاری نشده به مقدار زیادی قویتر است. بر عکس مانده مغناطش فولاد ، به ویژه درجاتی از آن که شامل مثلا آمیزه ((کبالت)) است، خیلی قویتر از مغناطش باز مانده در آهن نرم است. در نتیجه ، اگر دو میله یکسان، یکی ساخته شده از آهن نرم و دیگری از فولاد را اختیار کنیم و آنها را در مجاورت آهن ربای یکسانی قرار دهیم ، میله آهن نرم قویتر از فولاد آهن ربا می شود . ولی اگر آهن ربا را دور کنیم ،میله آهن نرم تقریبا به طور کلی مغناطیده می شود، در حالیکه میله فولاد مقدار قابل توجهی از خاصیت آهن ربایی اولیه خود را حفظ می کند. در نتیجه ، آهنربای دائمی از میله فولادی از میله آهنی خیلی قویتر است. به این دلیل آهنرباهای دائمی را از درجات خاصی از فولاد درست می کنند نه از آهن. />
* ((آهنربای الکتریکی|آهنرباهای مصنوعی)) که به طور ساده با قرار دادن تکه ای فولاد در نزدیکی یک آهن ربا یا با تماس با آن به دست آمده نسبتا ضعیف هستند. آهن رباهای قویتر را با مالیدن تیغه فولادی با آهنربا در یک جهت به دست می آورند. البته در این حالت نیز آهن رباهایی که به دست می آید که از آهن ربایی که ((مغناطش)) به توسط آن انجام شده است، ضعیفتر است. هر نوع ضربه یا تکانی در طول مغناطش عمل را آسانتر می کند. بر عکس تماس دادن ((آهنربای دائمی)) با تغییر ناگهانی و زیاد دمای آن ممکن است باعث وامغناطش آن شود. />
* ((وامغناطش)) بازمانده نه تنها به ماده بلکه به شکل جسمی که آهنربا می شود نیز بستگی دارد. میله های نسبتا کوتاه و کلفت از آهن نرم بعد از دور شدن آهنربا تقریبا به کلی ((خاصیت آهنربایی)) را از دست می دهند. با وجود این ، اگر همین آهن را برای ساختن سیمی به طول 300 تا 500 برابر قطر آن به کار بریم این سیم (ناپیچیده) ((خاصیت مغناطیسی)) خود را به مقدار زیادی حفظ خواهد کرد.

! آنچه باید بدانیم:

* یک آهن ربای قائم ، گوی آهنی را از فاصله ای جذب می کند که نیروی جاذبه آن ((نیروی گرانشی)) را خنثی کند و گوی می تواند بدون تکیه گاه در هوا آویزان بماند. اگر گوی را اندکی از وضع تعادل بالا یا پایین ببریم به ترتیب به آهنربا می چسبد و یا می افتد یعنی گوی آهنی در چنین شرایطی ((تعادل ناپایدار)) دارد. />
* مکعبی از آهن که روی تکیه گاهی از ((شیشه)) هموار قرار دارد توسط آهنربایی که آن نیز روی همین تکیه گاه است جذب می شود. مکعب روی شیشه می لغزد چون ((نیروی مغناطیسی|نیروی جاذبه مغناطیسی)) وابستگی به فاصله بین جسم و آهن ربا دارد، با کاهش این فاصله نیرو زیاد شده و ((شتاب)) می یابد به عبارتی حرکت نمی تواند حرکتی یکنواختی باشد و این حرکت ، ((حرکت ستابدار با شتاب ثابت|حرکتی شتابدار)) با شتاب تند شونده می باشد.

! اصطلاحات مغناطیسی:

همان گونه که فضای اطراف یک میله باردار را به عنوان محل ((میدان الکتریکی)) تعریف کردیم، فضای اطراف یک آهنربا یا یک ((رسانای حامل جریان)) را نیز به عنوان ((میدان مغناطیسی)) تعریف می کنیم. بردار اصلی میدان مغناطیسی B را ((القای مغناطیسی)) می نامیم. در صورتی که عنوان شدت میدان مغناطیسی برای بردار B مناسب تر است. همان طوری که میدان الکتریکی را با خطوط نیرو نمایش می دهیم، ((القای مغناطیسی)) را می توانیم با خطوط القا نمایش دهیم. بردار میدان مغناطیسی همانند بردار میدان الکتریکی به صورت زیر با خطوط القای خود ارتباط پیدا می کنند: />
*مماس بر هر خط القا در هر نقطه ، راستای B در آن نقطه را به دست می دهد.
+


!تاریخچه
علم مغناطیس از این مشاهده که برخی سنگها (((سنگ ماگنتیت|ماگنتیت))) تکههای ((آهن)) را جذب می کردند سرچشمه گرفت. واژه مغناطیس از ماگنزیا یا واقع در آسیای صغیر ، یعنی محلی که این سنگها در آن پیدا شد، گرفته شده است. زمین به عنوان ((آهنربای دائمی)) بزرگ است که اثر جهت دهنده آن بر روی عقربه قطبهای آهنربا ، از زمانهای قدیم شناخته شده است. در سال 1820 ((اورستد)) کشف کرد که ((جریان الکتریکی)) در سیم نیز میتواند اثرهای مغناطیسی تولید کند، یعنی میتواند سمت گیری عقربه ((قطب نما)) را تغییر دهد.

در سال 1878 __رولاند__ (__H.A.Rowland__) در __دانشگاه جان هاپکینز__ متوجه شد که یک جسم باردار در حال حرکت (که آزمایش او ، یک قرص باردار در حال دوران سریع) نیز منشاأ اثرهای مغناطیسی است. در واقع معلوم نیست که بار متحرک هم ارز جریان الکتریکی در سیم باشد. جهت مطالعه زندگینامه علمی رولاند فیزیکدان برجسته آمریکایی به کتاب زیر مراجعه شود:

Phusics by John D.Miller,Physics

Today , July 1976Rowland،s البته دو علم ((الکتریسیته)) و مغناطیس تا سال 1820 به موازات هم تکامل می یافت اما کشف بنیادی اورستد و سایر دانشمندان سبب شد که ((الکترومغناطیس)) به عنوان یک علم واحد مطرح شود. برای تشدید ((اثر مغناطیسی جریان الکتریکی)) در سیم میتوان را به شکل پیچهای با دورهای زیاد در آورد و در آن یک ((هسته آهنی)) قرار داد. این کار را میتوان با یک ((آهنربای الکتریکی)) بزرگ ، از نوعی که معمولا در پژوهشگاههای برای کارهای پژوهشی مربوط به مغناطیس بکار میرود، انجام داد.
>
>
align=left>

{picture=hot_magneticr.gif}
!تولد میدان مغناطیسی
دومین میدانی که در مبحث الکترومغناطیس ظاهر می شود، ((میدان مغناطیسی)) است. این میدانها و به عبارت دقیقتر آثار این میدانها از زمانهای بسیار قدیم ، یعنی از همان وقتی که آثار مغناطیسهای طبیعی سنگ آهنربا (~~green:__Fe3O4__ ~~یا اکسید آهن III) برای اولین بار مشاهده شد، شناخته شدهاند. خواص شمال و جنوب یابی این ماده تاثیر مهمی بر دریانوردی و اکتشاف گذاشت با وجود این، جز در این مورد مغناطیس پدیده ای بود که کم مورد استفاده قرار می گرفت و کمتر نیز شناخته شده بود، تا اینکه در اوایل قرن نوزدهم اورستد دریافت که جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید میکند.

این کار تواأم با کارهای بعدی ((گاؤس)) ، ((هنری)) . ((فاراده)) و دیگران نشان دادند که این شراکت واقعی بین ((میدان الکتریکی|میدانهای الکتریکی)) و مغناطیسی وجود دارد و این دو توم تحت عنوان ((میدان الکترومغناطیسی)) حضور دارند. به عبارتی این میدانها به طرز جدایی ناپذیری در هم آمیخته شدهاند.
!حوزه عمل و گسترش میدان مغناطیسی
تلاش مردان عمل به توسعه ((ماشین الکتریکی|ماشینهای الکتریکی)) ، ((وسایل مخابراتی)) و ((رایانه|رایانه‌ها)) منجر شد. این وسایل که پدیده مغناطیسی در آنها دخیل است نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ایفا میکنند. با گسترش و سریع علوم از اعتبار این علوم اولیه کاسته نمیشود و همیشه سازگاری خود را با کشفیات جدید حفظ میکند.
!مغناطیسهای طبیعی و مصنوعی
*بعضی از سنگهای آهن یاد شده در طبیعت خاصیت جذب اشیای آهنی کوچک ، مانند برادهها یا میخهای مجاور خود را دارند. اگر تکهای از چنین سنگی را از ریسمانی بیاویزیم ، خودش را طوری قرار میدهد که راستایش از شمال به جنوب باشد، تکههای چنین سنگهایی به __آهنربا__ یا __مغناطیس__ معروف است.>>
*یک تکه آهن یا ((فولاد)) با قرار گرفتن رد مجاورت آهنربا ، آهنربا یا مغناطیده میشود، یعنی توانایی جذب اشیای آهنی را کسب میکند. خواص مغناطیسی این تکه آهن یا فولاد هر چه به آهنربا نزدیکتر باشد، قویتر است. وقتی که تکهای از آهن و آهنربا با یکدیگر تماس پیدا کنند ، ((مغناطش)) یا آهنربا شدگی به مقدار ماکزیمم (میخ آهنی که به آهنربا نزدیک شود خاصیت آهنربایی پیدا میکند و برادههای آهنربا را جذب میکند) می‌باشد.
>
>
*هنگامی که آهنربا دور شود، تکه آهن یا ((فولاد)) که توسط آهنربا شدهاند بخش زیادی از خواص مغناطیسی بدست آورده را از دست میدهند، ولی باز هم تا حدی آهنربا میمانند. از اینرو به ((آهنربای مصنوعی)) تبدیل میشوند و همان خواص ((آهنربای طبیعی)) را دارد. این پدیده را میتوان با آزمایش سادهای به اثبات رسانید. خاصیت آهنربایی که به هنگام تماس تکه آهن با آهنربا پیدا میشود بر خلاف مغناطش بازمانده که با دور شدن آهن ربا باقی میماند، مغناطش موقت نامیده میشود. آزمایشهایی از این نوع نشان میدهد که مغناطش بازمانده خیلی ضعیفتر از مغناطش موقت است، مثلا در ((آهن نرم)) فقط کسر کوچکی از ن است.>>
*هم مغناطش موقت و هم مغناطش بازمانده برای درجات مختلف آهن و فولاد متفاوت است. مغناطش موقت آهن نرم و آهن تابکاری شده از آهن نرم و فولاد تابکاری نشده به مقدار زیادی قویتر است. بر عکس مانده مغناطش فولاد ، به ویژه درجاتی از آن که شامل مثلا آمیزه ((کبالت)) است، خیلی قویتر از مغناطش باز مانده در آهن نرم است. در نتیجه ، اگر دو میله یکسان ، یکی ساخته شده از آهن نرم و دیگری از فولاد را اختیار کنیم و آنها را در مجاورت آهنربای یکسانی قرار دهیم ، میله آهن نرم قویتر از فولاد آهنربا میشود.

ولی اگر آهنربا را دور کنیم، میله آهن نرم تقریبا بطور کلی مغناطیده میشود، در حالیکه میله فولاد مقدار قابل توجهی از خاصیت آهنربایی اولیه خود را حفظ می کند. در نتیجه ، آهنربای دائمی از میله فولادی از میله آهنی خیلی قویتر است. به این دلیل آهنرباهای دائمی را از درجات خاصی از فولاد درست میکنند نه از آهن.


*((آهنربای الکتریکی|آهنرباهای مصنوعی)) که بطور ساده با قرار دادن تکهای فولاد در نزدیکی یک آهنربا یا با تماس با آن بدست آمده نسبتا ضعیف هستند. آهنرباهای قویتر را با مالیدن تیغه فولادی با آهنربا در یک جهت بدست میآورند. البته در این حالت نیز آهنرباهایی که بدست میآید که از آهنربایی که مغناطش به توسط آن انجام شده است، ضعیفتر است. هر نوع ضربه یا تکانی در طول مغناطش عمل را آسانتر میکند. برعکس تماس دادن ((آهنربای دائمی)) با تغییر ناگهانی و زیاد دمای آن ممکن است باعث وامغناطش آن شود.>>
*وامغناطش بازمانده نه تنها به ماده بلکه به شکل جسمی که آهنربا میشود نیز بستگی دارد. میلههای نسبتا کوتاه و کلفت از آهن نرم بعد از دور شدن آهنربا تقریبا به کلی خاصیت آهنربایی را از دست میدهند. با وجود این ، اگر همین آهن را برای ساختن سیمی به طول 300 تا 500 برابر قطر آن بکار بریم، این سیم (ناپیچیده) خاصیت مغناطیسی خود را به مقدار زیادی حفظ خواهد کرد.
>
>
align=left>

{picture=magnetism1.gif}
!آنچه باید بدانیم
*یک آهنربای قائم ، گوی آهنی را از فاصلهای جذب میکند که نیروی جاذبه آن ((نیروی گرانشی)) را خنثی کند و گوی میتواند بدون تکیه گاه در هوا آویزان بماند. اگر گوی را اندکی از وضع تعادل بالا یا پایین ببریم به ترتیب به آهنربا میچسبد و یا میافتد، یعنی گوی آهنی در چنین شرایطی ((تعادل ناپایدار)) دارد.>>
*مکعبی از آهن که روی تکیه گاهی از ((شیشه)) هموار قرار دارد توسط آهنربایی که آن نیز روی همین تکیه گاه است جذب میشود. مکعب روی شیشه میلغزد، چون ((نیروی مغناطیسی|نیروی جاذبه مغناطیسی)) وابستگی به فاصله بین جسم و آهنربا دارد، با کاهش این فاصله نیرو زیاد شده و ((شتاب)) مییابد. به عبارتی حرکت نمیتواند حرکتی یکنواختی باشد و این حرکت ، حرکتی شتابدار با شتاب تند شونده میباشد.
!اصطلاحات مغناطیسی
همانگونه که فضای اطراف یک میله باردار را به عنوان محل ((میدان الکتریکی)) تعریف کردیم، فضای اطراف یک آهنربا یا یک رسانای حامل جریان را نیز به عنوان ((میدان مغناطیسی)) تعریف میکنیم. بردار اصلی میدان مغناطیسی __B__ را ((القای مغناطیسی)) مینامیم. در صورتی که عنوان شدت میدان مغناطیسی برای بردار __B__ مناسبتر است. همانطوری که میدان الکتریکی را با خطوط نیرو نمایش میدهیم، القای مغناطیسی را میتوانیم با خطوط القا نمایش دهیم. بردار میدان مغناطیسی همانند بردار میدان الکتریکی بصورت زیر با خطوط القای خود ارتباط پیدا میکنند:>>
*مماس بر هر خط القا در هر نقطه ، راستای __B__ در آن نقطه را بدست می‌دهد.


*خطوط القا طوری رسم می‌شو
د که تعداد آنها در واحد سطح مقطع (عمود بر خطوط ) با بزرگی __B__ متناسب باشد. هر جا که خطها به هم نزدیک باشند __B__ بزرگ و هر جا که از هم دور باشند __B__ کوچک است، که __B__ نشان دهنده میدان مغناطیسی می‌باشد. -*خطوط القا طوری رسم می شود که تعداد آنها در واحد سطح مقطع (عمود بر خطوط ) با بزرگی B متناسب باشد. هر جا که خط ها به هم نزدیک باشند B بزرگ و هرجا که از هم دور باشند B کوچک است که B نشاندهنده میدان مغناطیسی می باشد. 
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [07:04 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 شهریور 1384 [05:23 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:33 ]   6   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [10:35 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [19:36 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [10:58 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [14:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..