منو
 کاربر Online
552 کاربر online
تاریخچه ی: معتضد خلیفه عباسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-14Lines: 1-29
 V{maketoc} V{maketoc}
 !معتضد خلیفه عباسی !معتضد خلیفه عباسی
  « 289-279 ق / 902-892 م»   « 289-279 ق / 902-892 م»
 در زمان حیات ((معتمد)) خلیفه پیشین با توافق های به عمل آمده، مقرر شده بود که پس از معتمد برادر زاده‏اش ابوالعباس احمد بن موفق، ملقب به ((معتضد)) جانشین او باشد. تعیین این جانشینی توسط پدر معتضد یعنی موفق و پیش از مرگ معتمد، دشواری های خاصی را به همراه داشت.  در زمان حیات ((معتمد)) خلیفه پیشین با توافق های به عمل آمده، مقرر شده بود که پس از معتمد برادر زاده‏اش ابوالعباس احمد بن موفق، ملقب به ((معتضد)) جانشین او باشد. تعیین این جانشینی توسط پدر معتضد یعنی موفق و پیش از مرگ معتمد، دشواری های خاصی را به همراه داشت.
 +معتضد خلیفه‏ای با اراده، نیرومند، مقتدر ، کاری و کاردان بود.
 +معتضد پس از نه سال و نه ماه خلافت در سال 289 ق چشم از جهان فرو بست.
 +
-خزانه بار دیگر تهی شده بود و دستگاه ((خلافت)) بر ایالت ها تسلطی نداشت. خلیفه تازه کوشش های زیادی به عمل آورد تا وضع مالی را بهبود بخشد و با توسل به تدابیر مسالمت آمیز از مبارزات مذهبی جلوگیری کند. برای آن که پولی به دست آورد و قبل از هر چیز، حقوق مأموران دولتی و درباری را بپردازد، از یکی از دبیران شیعه، احمد بن ((فرات))، که در خلافت سابق او را از زندان رهایی بخشیده بود، مدد خواست؛ این شخص تنها فردی بود که از جهت داشتن ارتباط با فرمانداران مختلف می‏توانست پول لازم را برای خلیفه فراهم کند. معتضد با کمک وزیرش، عبیدالله بن ((سلیمان))، و همچنین کمک بنده آزاد شده و رئیس ستادش، بَدر، تلاش هایی را که برای شورش در ایران صورت می‏گرفت خنثی و شخصی به نام رافع را که هوا خواه ((علویان)) در ((طبرستان)) شده بود، سرکوب کرد. همچنین در باز گرداندن قدرت خلافت به ایالت فارس، که جانشینان ابودُلَف از آغاز قرن در آن، امارت مستقلی تأسیس کرده بودند، به کامیابی دست یافت. او همچنین با فتح مجدد آمِد «286 ق / 899 م»، مانع حمله بیزانسیانی شد که در صدد بودند از گرفتاری های دستگاه خلافت بهره برداری کنند و تا سرزمین های اسلامی راه یابند.  
-!هد اضاع دای ر عهد ا متضد
مهم از مه ن بود ه متضد توانست به وع داخی بهبود بخشد. نخست در طرفاری از اعتادات ((هل ت)) و ثابتی اختیار ک ز همان غا خلافت انتشا ار کامی ا مو اخت. عی حال رسمی را که ضبط امول بدون وارث به دست دولت ا که فقیهان حنبلی نامشروع می‏استند، ل کرد. ولی ر ین ال ماق و تا میان لوی را نیازارد و با رهبران زیدی برستان رابط یکویی بررار کند. همین ور ستی ننه‏هی نه قرطیان که مت چدی ا نا خلافت را تهدید ی‏کرد شکار شد. این نه اراً در اتد با نهت ((اسماعیلیه)) که گونه‏ای از ن را جلوه‏ میات پیتگ دات ک نویسندگن اهل سنت ر حال که از ناشاخته مان است آ را دعوت بانیان وانده‏اند. ن آن از م این فقه، مدن قَرمَ رفته د است که عضی از جانشینان و ((ریه)) جایگزین شدد و برخی دیگر به ایاد ورش هیی د ربستان و رق و به ویژه ((برین)) رداختند. ر 287 / 900 م قیامی ر حوای ((ره)) صورت گر ال بعد قرمیان ر واحی کوفه راکنده شدند و سپاهیان حکومت مرکزی را شکست دادند.
+!!ا دا ه ملی
اه ار دی تهی د بود و دستا ((لت)) ایالت ها ی نات. خلیفه تاه کو ای یادی ب عم آود ا و الی را بهبو بخشد و با توسل ه تدابیر مامت ی مات مهی لوگیری کند. برای ن ک ولی ب د ورد ه چی حق ما لتی داری رداد ا یکی از دیان یع، اد ن ((فرات))، که ات سا ا را ا ندان ایی یه د مد است این ها ردی بود که ا ه دتن رب ب رماندرا متلف میوا پول م ا بری یفه راهم کند.
 +!!سرکوب شورش ها
 +معتضد با کمک وزیرش، عبیدالله بن ((سلیمان))، و همچنین کمک بنده آزاد شده و رئیس ستادش، بَدر، تلاش هایی را که برای شورش در ایران صورت می‏گرفت خنثی و شخصی به نام رافع را که هوا خواه ((علویان)) در ((طبرستان)) شده بود، سرکوب کرد.
-معت خیفه‏ی ب ااه، نیرومند، ((مقتدر)) کای و اردان د. ((اانیا)) ر ان او د ان ماورهر نیو رند و به نه‏ای که د تاری ((صفیا)) ک د م لی جانین یو ا گرفتار ه ند خلیفه راند. عتد پس ز نه سال و نه ماه لات در سا 289 ق چشم ا جهان فو بست. +!!تل دد ب ایلا
همچنین در ا ردان قدرت لات به ایات فرس، که اشینان ابودُلَف ز ا قن در آ، امار می تأسی رد ودند، به ایابی دت یف. و همچنین با تح مد مِد «286 / 899 م» مع حمله بیانیانی د ک در صدد بون از گرفتاری ی تاه خلافت بره دای کنند ت سزمین های الای را یان.
 +!!بهبود اوضاع داخلی
 +مهم تر از همه آن بود که معتضد توانست به وضع داخلی بهبود بخشد.
 +*نخست در طرفداری از اعتقادات ((اهل سنت)) وضع ثابتی اختیار کرد و از همان آغاز خلافت انتشار آثار کلامی را ممنوع ساخت. در عین حال رسمی را که ضبط اموال بدون وارث به دست دولت را که فقیهان حنبلی نامشروع می‏دانستند، مشروع دانست.
 +*ولی در عین حال مراقب بود تا مدعیان علوی را نیازارد و با رهبران زیدی طبرستان روابط نیکویی برقرار کند.
 +*در همین دوره نخستین نشانه‏های نهضت ((قرمطیان|قرمطیان)) که مدت چندین سال نظام خلافت را تهدید می‏کرد، آشکار شد.
 +*((سامانیان)) در زمان او در خراسان و ماوراءالنهر نیرو گرفتند و به گونه‏ای که در تاریخ ((صفاریان)) ذکر شده عمرو لیث جانشین یعقوب را گرفتار و به نزد خلیفه فرستادند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:17 ]   4   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:13 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [09:12 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [05:52 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..