منو
 صفحه های تصادفی
قرآآت
ولفرامیت
خوشبینی و مثبت اندیشی
واژه‌نامه روانشناسی
تاریخچه تولید پلاستیک
پیاز
عنایت به احمد بن اسحاق در مسأله چگونگی خوابیدن
حکومت همه گروه ها پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام
برادران و خواهران معاویه
نورپردازی
 کاربر Online
427 کاربر online
تاریخچه ی: معاویه

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-35Lines: 1-35
-کنیه او “ ابو عبد الرحمن” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان ))و مادرش هند، معروف به هند جگر خوار بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.
نگاهی به ((نژاد و قبیله معاویه))،پدر ومادر،و ((برادران و خواهران معاویه ))،وضعیت خانوادگی او را روشن میکند.
معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شماره می آمد. پس از فتح مکه همراه با پدرش و برادرش، یزید بن ابی سفیان، به ظاهر مسلمان شد و در شمار طلقا (آزاد شدگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم) قرار گرفت.
+کنیه او “ ابو عبد الرحمان” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان)) که جنگ‌های متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخت و مادرش هند، معروف به ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار)) بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره‌ی این که پدر او کیست اختلاف شد. ===به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.===
نگاهی به ((نژاد و قبیله‌ی معاویه))، پدر و مادر و ((برادران و خواهران معاویه))، وضعیت خانوادگی او را روشن مکند.
معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار میآمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، ''===به ظاهر مسلمان شد ===''
و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گرفت.
-معاویه پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت خلیفه در آمد و در سال 12 هجری همراه با برادر بزرگترش، یزید، در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر جانشین برادر شد و حاکم دمشق گردید (سال 18 ه). +پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید (سال 18 ه).
با به قدرت رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان))، معاویه نیز همانند دیگر بنی امیه از قدرت و امکانات بیش‌تری برخوردار شد.
::===همه‌ی بخش‌های سرزمین شام در اختیار او قرار گرفت و بر قلمر
و حکومتش افزوده شد. ===::
معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ ((افتخارات ساختگی معاویه|افتخارات ساختگی))، برنامه‌ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه‌ی آن برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم
کرد. این برنامه عبارت بود از:
((تشکیل ارتش نیرو
مند و آگاه معاویه |تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه))
((تبلیغات معاویه | تبلیغات))
((نیرنگ و فریب معاویه |نیرنگ و فریب))
((موروثی کردن خلافت معاویه |موروثی کردن خلافت)) و ...
پس از ماجرای
قتل عثمان، ===معاویه شعار خون‌خواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در روی حضرت علی علیه السلام ایستاد ===و ((جنگ صفین|جنگ صفین)) را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، به سوی ((عراق|عراق)) لشکر کشید؛ اما با توجه به شرایط نامساعدی که پیش رو داشت و از خطر حمله‌ی روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی علیه السلام پیشنهاد صلح داد. امام حسن علیه السلام نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت.
به دنبال
((صلح امام حسن علیه السلام|صلح امام حسن))، در سال 41 هجری که ~~green:عام الجماعه نام گرفت~~ معاویه رسماً بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه‌ی سرزمین‌های اسلامی حاکم شد.
معاویه دارای ((همسران معاویه|چند همسر
)) بود که یزید از یکی از آنان به نام میسون (دختر بحدل کلبی) متولد شد. وی در سال‌های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت.
-با به قدرت رسیدن ((عثمن بن عفان|عثمان ))، معاویه نی همانند دیر بنی میه از درت و اکنات بیش تری برخوردار گدید؛ مه بخش های سرزمین شا ر اختیار او قار رفت و ر قلم حکومتش اوده شد.
معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ ((تخارت ساختگی )) برنامه سیاسی اص خد را رای حظ قدرت و توسعه آن برای پیودن راه دشوار خلات تنظیم کد،این برنامه عبارت بود از ((تشی اتشی نیرومن ونا آگاه)) ،((تبلیغا)) ((،نیرنگ وفری ))((موروی کن خلافت ))....
س از ماجرای قتل عثمان، معاویه عار خن وهی عثما سر دا و ه این بهانه و د روی حضر عی علیه اسل ایستاد و ((جنگ ی|نگ فین )) به اناخت. س ز شهات حضرت عی لیه لسلام ب سی ((راق|راق ))شکر کی کد، اا ا وجه به شرایط نامساعدی که یش رو شت و از طر له وم نیز ر اان نود، به امم حس مبی عیه اللام پیهد ص کد. مام حسن علیه لسلام نی ه هت نداشتن یار و ه ه ظ ال اسا پیهد او را یرت.
+((مگ معاویه)) در رجب ا 60 ری در 78 سای و در ((م)) وا شد.
رذائل معاویه قابل ار نیست. ((ویژگیهای اری ماوی)) و ((ویژگای اخلای ماویه)) و ((ویگای ینی ماویه)) ا نظر ارزشی ر منفی است. ((ط‌ی اجتما معاویه)) نی چین و. ا ا بان د و رل لن است و شجی لونه ه ر قآن مه به وان ماویه تسی شده ات. />ری سول خدا ابسین را ر رکی ا ید که و پش یزی بی یان لودا میه ا ک ا می‌‌ان. رتش رمو:
~~green:
ا ا و سار دار را ت کند.~~
-ه بال ((ل امام سن علیه اسام|صلح امم ن ))، در سال 41 جری (که ا الجماعه نام گرف) معاویه رسما کسی خفت تکیه زد و حاک بر همه رزمین های اسلامی گردید. />معاویه دای چ همر( ((مرن ماویه ))) بو ک یی یکی ا نان نام ین (ختر بحد کلی ) مول ی در سا ی پایانی عمر ویش برای فر یزد ا مردم یعت گر. />((گ معاویه )) ب سال 60 هری در ن 78 اگی در ((مق ))اق د. +ل ا ه ل ا ((داله عمر)) فمود: />ی ی‌ید ک بر ین اسلام نمی‌میرد، دیدیم معاویه آمد ماوی ه صریح یامر هب گ نیتکان است؛ یرا یر ب م ی ر: />«ای عمار! و را گروه تک میکشد» و عما در ن فین تط گر معاویه که . ((ارافین مایه)) ی روهی نافقن ودند.
-معاویه ارای رالی ا که اب شمرش یست ((ویژگی ای اهی)) ، ((یژی ای اخلای )) و ((یژگی ی دیی اویه)) از ن اریرار نفی ا ((ب اعی اوی)) ی چی ات،او ا با خدا و رسول ملعون است و ملعنه ک د قن مده به وان معاویه تسی شده است روزی ل دا دید که ابویان بر مرکبی وار ات و دو س یید ی یان دار مای از ق ک را می ان. ر فرود: دا جار و سار ع ا را لن ند. +__::^معاویه راب می‌خور و به ام اسلام حکومت می‌کرد. وی «زیا ن ابیه» را که رزند زنا بد و پدرش ملوم نبود، به پدرش ابسفیان نسبت اد و ا را «زیاد ن ایفا» امی.^::__
ا
برای کشتن دوستان خدا عسل زهرآلود به کار یبرد و یگ: خدا شگر اوانی از ل دار.
ده ای برای ارت کرد و کشتن زن و فرزند و سوزانن منل ملح کرده بد واع حیله روغ استاد بود. وی خافت سلمین ا بر ای ورات استوا کد. دشمنی بنی ایه با خدا و رسول و کینه‌هایی که نسبت به رسول علی عیه اسلام و اولاد شتند، اعث شده و که فق به قل و کتار انان بپردازند.
===
معاویه س ز شهادت علی علیه السلام آن حضرت ا روی منا لعن می‌کد و ناسزا می‌گفت و شدیدترین شکنجه‌ها و عذاب‌ها را متو پیروان امام می‌ساخت و بزرگ‌ترین جنایات را مرتکب می‌شد. ===
م
اویه اّن حضرت را لنت می‌کرد و به فرمانداران و عال خود دسو اد ر مه هها ی را لعن کد. ای عمل ا سایا دراز ز قونین ب و کی نمی وانت زیر ار آن فرار کد. />((ن دیران راجع ب اویه)) و همچنین ((سا شمار زدگی معایه)) اهی بر کانمه سیاه و ننین زندگی اوست.
-رسول خدا به نقل از ((عبدالله بن عمر ))فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد، دیدیم معاویه آمد، معاویه به تصریح پیامبر ، رهبر لشگر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود: />
«ای عمار! تو را گروه ستمکار میکشد» و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد.

پدر معاویه ابوسفیان است که جنگهای متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخته و مادرش ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار ))است.
((اطرافیان معاویه)) نیز گروهی از منافقین هستند که پیرامون ار گرد آمده اند.
معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد، وی « زیاد بن ابیه » را که فرزند زنا بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را « زیاد بن ابی سفیان » نامید.

او عسل زهر آلود را برای کشتن دوستان خدا به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد.

او عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود، و در انواع حیله و دروغ استاد بود، وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار نمود.

دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی علیه السلام و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار اّنان بپردازند.

معاویه پس از شهادت علی علیه السلام آن حضرت را روی منبرها لعن می نمود و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان آن حضرت می ساخت و بزرگترین جنایات را مرتکب می شد.

معاویه اّن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.
((نظر دیگران راجع به معاویه ))،وهمچنین ((سال شمار زندگی معاویه ))،شاهدی برکارنامه سیاه و ننگین زندگی اوست .

منابع:

اسد الغابه 5/209 ا نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خود سر/ ص 65- 96.
+منابع: اسد الغابه 5/209 نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خودسر/ ص 65- 96.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:47 ]   23   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:45 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:35 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [17:38 ]   20   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مرداد 1384 [12:31 ]   19   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:16 ]   18   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:10 ]   17   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:52 ]   16   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [09:13 ]   15   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:22 ]   14   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:16 ]   13   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:12 ]   12   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:42 ]   11   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:31 ]   10   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [09:40 ]   9   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:20 ]   8   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:18 ]   7   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:56 ]   6   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:24 ]   5   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:13 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:59 ]   3   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [11:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [05:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..