منو
 کاربر Online
612 کاربر online
تاریخچه ی: معاویه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-34Lines: 1-35
-کنیه او “ ابو عبد الرحمن” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان ))و مادرش هند، معروف به هند جگر خوار بود. معاویه چن سالی پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد. +کنیه او “ ابو عبد الرحمان” بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ((ابوسفیان)) که جنگ‌های متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخت و مادرش هند، معروف به ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار)) بود. معاویه پن سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره‌ی این که پدر او کیست اختلاف شد. ===به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.===
نگاهی به ((نژاد و قبیله‌ی معاویه))، پدر و مادر و ((برادران و خواهران معاویه))، وضعیت خانوادگی او را روشن می‌کند.
معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می‌آمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، ''===به ظاهر مسلمان شد ===''
و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گرفت
.
-اویه تا یش از فت مکه ا دمنان ر رو خدا ه شار می مد. پس از فت مکه مراه با پدر و برادرش، یید ب ابی فیان ب اهر سلمان شد و در مار لا (اد شدگا حر محمد صلی الله علیه و له وسلم) رار گرفت. + از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 جری همراه برادر بزرگ‌ترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پ از مرگ برادرش، از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید (سال 18 ه).
ب
ا ه قدت رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان))، ماویه نیز همانند دیگر نی میه ز قدر و اکانات بیش‌تری برخوردار د.
::===
همه‌ی بخشای سرزین شام در اختیار و قرار گرفت و بر قلمرو حکومتش افزوده شد. ===::
معاویه
پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ ((افتارات ساختگی معاویه|افتخارات ساختگی))، برامه‌ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه‌ی آن برای پیمودن ره دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از:
((تشکیل ا
رتش نیومند و آگاه معاوه |تشکیل رتش نیرومند و ناآگاه))
((ت
بیغات معاویه | تبلیغات)) /> ((نینگ و فریب معاویه |نرنگ و فریب))
((
وروثی کدن خلافت معاویه |موروثی کرد خلافت)) و ...
پ
س از ماجرای قتل عثمان، ===معاویه شعار خون‌خواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در وی حضرت علی علیه السلام ایستاد ===و ((جنگ صفین|جنگ صفین)) را ه راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی عیه السلام، به سوی ((اق|عراق)) لشکر کشید؛ اما با توجه به شرایط نامساعدی ه پیش رو اشت از خطر حمله‌ی وم نیز در مان نبود، به امام حسن مجتبی علیه السلام پیشنهاد صلح داد. امام حسن علیه السلام نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت.
به دنبال ((صلح امام حسن
علیه السلام|صلح امام حسن))، در سال 41 هجری که ~~green:عام الجماعه نام گرفت~~ معاویه سماً بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه‌ی سرزمین‌های اسلامی حاکم شد.
معاویه دارای ((همسران معاویه|چند همسر)
) بد که یزید از یکی از آنان به نام میسون (دختر بحدل کلبی) متولد شد. وی در سال‌های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت.
-معاویه پ ل رسل د ی اله عیه و له س ه د خلیه م و ر سا 12 هجی هماه ا با بر یی ر لکر امی به وی ام رار گر. س ا مر بادرش، ا سوی عمر اشین رر د و اک گد (ال 18 ). +((مرگ معاویه)) ر ب ل 60 هری در س 78 سالگی و ر ((دمق)) وع شد.
رذ
ائل عایه قبل شارش نیست. ((یژگی‌ای اهری مویه)) و ((ویژی‌ی اخلاقی عاویه)) و ((ویژی‌هی ینی ماویه)) ز نظر ارزشی، سراسر نفی است. ((طبقه‌ی اجماعی ماویه)) نی چنین بو. او زبن خد و رول ملون و جره‌ی ملونه که در قن مده به ومان معاویه تسیر شده است.
روزی رسل دا ابسفیان را ر مربی وار دید که دو پسرش ید بن ای سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب ا ی‌‌راند. ضر فرمود:
~~green:
دا جلوار ر قدار ا لعنت کد.~~
-ا به قدرت یدن ((عما بن عفان|عثمن ))، اویه نیز هماند یگ نی امیه ز قدرت و امکاات بی ری خردار گردید؛ مه بخش های سرزمین ام د ختیر او قرار رفت و بر قلمرو حکومش افزوده د.
معاویه پس از دستیابی به قدرت ا تبلی ((اتخارات ساختگی ))، برنامه سیاسی خاص خود را بر حفظ قدرت و توسعه آن برای یمودن راه شار خلافت تنظیم کرد،این برناه عبات ود از ((تشکیل ارشی یومن ون گاه)) ((لیغا)) ((،نیرنگ وفریب ))((،موروثی کردن خلافت ))،و....
پس از ماجرای قتل عثمان ماویه عار خون خواهی مان سر داد به این هانه رو در روی حضرت عی علیه اللام ایستاد و ((نگ صفین|جنگ صفین ))را به راه انداخت. س ز شهات حضرت عی علیه السلام به سوی ((عرا|عراق ))لشکر کشی کرد، اما با توجه به شایط نمساعدی ک بی ر اشت و از خطر حمله روم نیز ر امان نبود، به امام حسن مجتبی علیه اللام پیشنهاد صلح کرد. امام حسن علیه اسام نیز ب جهت نداشتن یاور و به جهت حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت.
+سول خدا به نقل ((عداله بن عم)) مد:
ی میید ک ب ین ام میمید یدیم ماویه مد، معاویه به تی یامبر، رهبر ر ایتکارا ات زیر یم ه م یار فرمود:
«ای عما! و ا گروه مکار ی‌کد» و عا د جنگ صفین تس لشر عاوی کشته ش. ((اطاین اویه)) نیز روهی ا مناان بدند.
-ه دبا ((لح اا ن عله اسا اا ن ))، در سال 41 هری ( ا ااعه نام ر) اویه رسما ب کرسی خلافت تکیه د و اک بر همه رزمی های اسلامی گرید. وی در ا های ایانی مر وی رای فرند یی ا ردم یعت گت در ب سا 60 ری در ن 78 ای ر ((دم ))در گت. +__::^ماویه شراب می‌خورد به اس سلام حکومت می‌کرد. وی «زیاد ب ابی» که فرزند زنا بود و پدرش معلوم نبود به پدرش ابسیا بت داد ا «زیاد بن ب‌سفیان» نامید.^::__
او ب
رای کشتن دوستان خدا عسل زهرآلود به کر می‌برد و می‌ت: دا شگر فرای از عسل دارد.
عد
ه ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح رد ود ر انواع حیله و دروغ استاد بو. وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار کرد. دشمنی بنی امیه ا خدا و سول و کینه‌هایی ک نسبت به رسول خدا و علی علیه السلام و اولادش داشتند، باعث شده ود که فقط به قتل و کشتار اّنان بپردازند.
===
معاوی پس از شهادت علی علیه السلام آن حضرت را روی منبره لعن می‌کرد و ناسزا می‌گفت و شدیدترین کنجه‌ها عذاب‌ها را متوجه پیروان اام مساخت و بزرگ‌ترین جنایات ا مرتکب می‌د. ===
معا
ویه ّن ضرت را لعنت می‌کرد و به فرمندن و عمال ود دستر داد در همه هرها علی را لعنت نن. ی عمل تا سایان دراز قوانین بود و کسی نمی تواست از زیر بار آ فار کند.
((نظ
ر یگران راجع ه معایه)) و همنین ((ال شمار زندگی مایه))، شاهدی بر کارنامه سیاه و ننگین نگی اوست.
-معاویه دارای رذائلی است که قابل شمارش نیست؛ معاویه از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره ملعونه که در قرآن آمده است به دودمان معاویه تفسیر شده است، روزی رسول خدا دید که ابوسفیان بر مرکبی سوار است و دو پسرش یزید بن ابی سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب را می راند. حضرت فرمود: خدا جلودار و سوار و عقب دار را لعنت کند.

رسول خدا به نقل از ((عبدالله بن عمر ))فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد، دیدیم معاویه آمد، معاویه به تصریح پیامبر ، رهبر لشگر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود:

«ای عمار! تو را گروه ستمکار میکشد» و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد.

پدر معاویه ابوسفیان است که جنگهای متعددی را علیه رسول خدا به راه انداخته و مادرش ((هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان|هند جگر خوار ))است.
((اطرافیان معاویه)) نیز گروهی از منافقین هستند که پیرامون ار گرد آمده اند.
معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد، وی « زیاد بن ابیه » را که فرزند زنا بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را « زیاد بن ابی سفیان » نامید.

او عسل زهر آلود را برای کشتن دوستان خدا به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد.

او عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود، و در انواع حیله و دروغ استاد بود، وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار نمود.

دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی علیه السلام و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار اّنان بپردازند.

معاویه پس از شهادت علی علیه السلام آن حضرت را روی منبرها لعن می نمود و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان آن حضرت می ساخت و بزرگترین جنایات را مرتکب می شد.

معاویه اّن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.
((نظر دیگران راجع به معاویه ))،وهمچنین ((سال شمار زندگی معاویه ))،شاهدی برکارنامه سیاه و ننگین زندگی اوست .
معاویه سرانجام در نیمه ماه رجب سال 60هجری در دمشق مرد.

منابع:

اسد الغابه 5/209 ا نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خود سر/ ص 65- 96.
+منابع: اسد الغابه 5/209 نقش عایشه در تاریخ اسلام جلد 3/5، تاریخ تحلیلی اسلام محمد رضی.

شیعه / زمامداران خودسر/ ص 65- 96.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:47 ]   23   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:45 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [09:35 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [17:38 ]   20   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مرداد 1384 [12:31 ]   19   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:16 ]   18   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:10 ]   17   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:52 ]   16   امیرحسین محمدیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [09:13 ]   15   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:22 ]   14   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [06:16 ]   13   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [07:12 ]   12   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:42 ]   11   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:31 ]   10   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [09:40 ]   9   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:20 ]   8   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [07:18 ]   7   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:56 ]   6   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:24 ]   5   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [06:13 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:59 ]   3   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [11:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [05:33 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..